Studia Podyplomowe

 1. Wybierz studia podyplomowe

  Zobacz ofertę
 2. Sprawdź warunki przyjęć

  Wymogi formalne przyjęć na studia
 3. Wypełnij formularz on-line

  Skorzystaj z formularza on-line
 4. Odbierz wiadomość e-mail i dopełnij ostatnich kroków rekrutacji

MBA/MPA

 1. Wybierz studia MBA/MPA

  Zobacz ofertę
 2. Sprawdź warunki przyjęć

  Wymogi formalne przyjęć na studia
 3. Wypełnij formularz on-line

  Skorzystaj z formularza on-line
 4. Odbierz wiadomość e-mail i dopełnij ostatnich kroków rekrutacji

Warunki przyjęć

ZASADY REKRUTACJI

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW* JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

* Informacja o uruchomieniu studiów/szkolenia jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji. Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby kandydatów. W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rekrutacyjna jest zwracana na wskazane konto.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Santander Bank Polska S.A.
29191010482209000639810004

tytułem: ckp_nazwa kierunku_2015/2016