Regulamin

studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich słuchaczy wszystkich rodzajów studiów podyplomowych  i MBA oraz uczestników kursów dokształcających i szkoleń  prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie zwaną dalej „Uczelnią”
 2. Regulamin studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń w Uczelni Łazarskiego zwany dalej „Regulaminem” określa:
  1. zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń,
  2. warunki rekrutacji na studia podyplomowe i kursy dokształcające oraz szkolenia,
  3. zasady organizacji i toku studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz szkoleń
  4. prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów dokształcających oraz szkoleń,
  5. zasady odpłatności za studia podyplomowe i kursy dokształcające oraz szkolenia,
  6. uprawnienia i obowiązki kierownika studiów podyplomowych, kursów dokształcających i koordynatora szkoleń,
  7. nadzór nad tymi studiami.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  1. Uczelnia – Uczelnia Łazarskiego,
  2. CKP – Centrum Kształcenia Podyplomowego - jednostka organizacyjna (centrum dydaktyczne) Uczelni prowadząca, organizująca, administrująca i koordynująca  studia podyplomowe i kursy dokształcające opiniowane przez Wydziałowe Komisje ds. jakości i Rady Wydziałów odpowiednich jednostek podstawowych
  3. Dyrektor – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego,
  4. Kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe,
  5. Słuchacz – uczestnik studiów podyplomowych,
  6. Uczestnik- osoba kształcąca się na kursach dokształcających lub szkoleniach
  7. Kierownik studiów podyplomowych – osoba kierująca studiami podyplomowymi, podlegająca merytorycznie i organizacyjnie Dyrektorowi CKP, będąca opiekunem merytorycznym Słuchaczy studiów podyplomowych.
  8. Kierownik kursów dokształcających – osoba kierująca kursami dokształcającymi  podlegająca merytorycznie i organizacyjnie Dyrektorowi CKP, będąca opiekunem merytorycznym uczestników kursów dokształcających.
  9. Koordynator szkolenia – osoba kierująca szkoleniami, podlegająca merytorycznie i organizacyjnie Dyrektorowi CKP, będąca opiekunem merytorycznym uczestników szkoleń

 

 

II. ZASADY TWORZENIA, PRZEKSZTAŁCANIA I LIKWIDACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH ORAZ SZKOLEŃ

§ 2

 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe kursy dokształcające i szkolenia w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.
 2. Studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia mogą być prowadzone w trybie niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) lub w formie kształcenia na odległość.
 3. Studia podyplomowe odbywają się w cyklu semestralnym i trwają nie mniej niż dwa semestry.
 4. Studia podyplomowe i kursy dokształcające oraz szkolenia mogą być prowadzone w języku polskim, obcym lub polskim i obcym.
 5. Studia podyplomowe i kursy dokształcające oraz szkolenia  w Uczelni są prowadzone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego.
 6. Organem doradczym w sprawie studiów podyplomowych i kursów dokształcających jest Rada Programowa Centrum Kształcenia Podyplomowego. Rada składa się z nie więcej niż 20 osób.
 7. Członków Rady Programowej CKP oraz jej przewodniczącego powołuje Rektor na wniosek Dyrektora CKP. 
 8. Dyrektor CKP może powierzyć wykonywanie obowiązków związanych z kierowaniem:
  1. studiami podyplomowymi - Kierownikowi studiów podyplomowych,
  2. kursami dokształcającymi - Kierownikowi kursów dokształcających
  3. szkoleniami - Koordynatorowi Szkoleń
 9. Studia podyplomowe i kursy dokształcające mogą być prowadzone wspólnie lub we współpracy z innymi uczelniami, instytucjami naukowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i publicznymi, również międzynarodowymi, na podstawie zawartego z nimi porozumienia określającego zadania partnerów oraz sposób finansowania i rozliczania studiów.
 10. W przypadku studiów podyplomowych i kursów dokształcających tworzonych na zamówienie, Rektor ustala odrębne warunki ich prowadzenia, jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby zamawiającego. W tym przypadku określone odrębnie warunki nie mogą być sprzeczne z zasadami kształcenia na studiach podyplomowych i wymaganiami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku szkoleń tworzonych na zamówienie Dyrektor CKP ustala odrębne warunki ich prowadzenia, jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby zamawiającego.

 

§ 3

 1. Zgodę na uruchomieniu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń podejmuje Rektor na wniosek Dyrektora CKP. Rektor może upoważnić Dyrektora CKP do podejmowania decyzji w zakresie uruchamiania szkoleń.
 2. W przypadku studiów podyplomowych i kursów dokształcających organizowanych wspólnie przez kilka jednostek organizacyjnych, decyzję w sprawie ich powołania, przekształcenia, likwidacji podejmuje Rektor na wniosek Dyrektora CKP.
 3. Rektor, wydaje zgodę na organizację studiów podyplomowych lub kursów dokształcających po uchwaleniu przez Radę Wydziału właściwą do uchwalenia programu kształcenia i planu dla tych studiów i kursów dokształcających oraz wykonywania innych zadań zastrzeżonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, Statucie i niniejszym Regulaminie.
 4. Rektor sprawuje ogólny nadzór nad procesem dydaktycznym studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń.
 5. Bezpośrednim przełożonym Słuchaczy i Uczestników jest Dyrektor CKP.
 6. Rektor rozstrzyga w sprawach odwołań od decyzji Dyrektora CKP wydawanych w indywidualnych sprawach Słuchaczy i Uczestników. 

§ 4

Program, plany i efekty kształcenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających uchwala Rada Wydziału na wniosek Dyrektora CKP, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat.

 

Programy, plany i efekty kształcenia szkoleń są zgodne z zakresem studiów podyplomowych i kursów dokształcających prowadzonych przez CKP, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat.

 

III. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE ORAZ SZKOLENIA

§ 5

 1. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Wyjątek stanowią programy, które wymagają ukończenia studiów drugiego stopnia. Uczestnikami kursów dokształcających i szkoleń mogą być osoby spełniające wymagania określone przez Dyrektora CKP.
 2. Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z dyplomem polskim lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  Polecane jest pisemne uzyskanie potwierdzenia akceptacji dyplomu zagranicznego przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Rekrutacja na studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia może odbywać się w systemie on-line. Dyrektor CKP podaje do publicznej wiadomości warunki rekrutacji, sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz rodzaj, termin i miejsce składania dokumentów na studia podyplomowe i kursy dokształcające oraz szkolenia.
 4. Kandydat na studia podyplomowe lub kursy dokształcające składa w CKP następujące dokumenty:
  1. formularz rekrutacyjny,
  2. CV,
  3. skan dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  4. potwierdzenie wniesienia opłaty  operacyjnej, która wliczona jest w kwotę całkowitej opłaty za studia/kurs  
  5. w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o wstępnej kwalifikacji przyjęcia na studia podyplomowe lub kurs:
   • dowód osobisty do okazania w celu potwierdzania zgodności podanych danych,
   • w przypadku studiów podyplomowych – dostarczenie oryginału dyplomu, wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia  zgodności podanych danych osobowych i wykształcenia,
   • w przypadku kursów dokształcających oraz szkoleń– dokumenty określone przez Dyrektora CKP w ogłoszeniu o uruchomieniu kursu/szkolenia i warunkach rekrutacji.
   • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe/kurs.
  6. po przyjęciu na studia podyplomowe  słuchacz jest zobowiązany do podania daty i miejsca urodzenia - dane te są niezbędne do wydania świadectwa ukończenia studiów

§ 6

 1. Przyjęcia na studia podyplomowe i kursy dokształcające dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Dyrektor CKP lub osoby przez niego upoważnione.
 3. Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunki rekrutacji, przekracza liczbę miejsc na studiach podyplomowych/kursach o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że warunki rekrutacji stanowią inaczej.
 4. W sprawach przyjęcia na studia podyplomowe i kursy oraz szkolenia dokształcające rozstrzyga Dyrektor CKP po konsultacji z Kierownikiem studiów podyplomowych. .
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do wiadomości kandydatów na studia podyplomowe drogą elektroniczną.
 6. Od rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu na studia podyplomowe lub kurs dokształcający przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od zawiadomienia kandydata o nieprzyjęciu za pośrednictwem Dyrektora CKP. Rozstrzygnięcie Rektora, podjęte po rozpatrzeniu odwołania, jest ostateczne.
 7. Dyrektor CKP przesyła odwołanie Rektorowi w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania.
 8. Jeżeli Dyrektor CKP uzna że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie może nowe rozstrzygnięcie w przedmiocie przyjęcia na studia podyplomowe.

 

 

IV. ZASADY ORGANIZACJI I TOKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORAZ KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

§ 7

 1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry oraz obejmują minimum 150 godzin zajęć i umożliwiają uzyskanie minimum 30 ECTS.
 2. Plany, programy i efekty kształcenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających mogą być opiniowane przez Radę Programową CKP oraz muszą być opiniowane przez Radę Wydziału.
 3. Program studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających obejmuje przedmioty prowadzące do osiągnięcia założonych przez Uczelnię efektów kształcenia.
 4. Program studiów podyplomowych może przewidywać złożenie pracy dyplomowej, projektowej lub egzaminu dyplomowego.
 5. Organizacja zajęć na studiach podyplomowych nie musi się pokrywać z kalendarium roku akademickiego określonego dla studiów wyższych.

§ 8

Na początku zajęć Słuchaczom studiów podyplomowych oraz Uczestnikom kursów dokształcających podaje się do wiadomości zasady zaliczania zajęć i zasady zdawania egzaminów, jeśli takie przewidziane są programem.

§ 9

 1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
  • celujący 5,5
  • bardzo dobry 5,0
  • plus dobry 4,5
  • dobry 4,0
  • plus dostateczny 3,5
  • dostateczny 3,0
  • niedostateczny 2,0 
 2. Wymieniona w ust.1 skala ocen ma również zastosowanie przy ocenie pracy dyplomowej, projektowej i przy egzaminie dyplomowym (o ile takie formy są przewidziane).
 3. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
  • uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów, przewidzianych w planie studiów z wynikiem co najmniej dostatecznym,
  • pozytywna ocena pracy dyplomowej, projektowej tzn. z wynikiem co najmniej dostatecznym (o ile praca dyplomowa, projektowa jest przewidziana),
  • zdanie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym (o ile egzamin jest przewidziany).
 4. Słuchacz ma prawo przystąpić do zaliczenia lub egzaminu poprawkowego, ale nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia wyniku. Nie ma możliwości poprawy oceny z przedmiotu/modułu po przeprowadzonym egzaminie dyplomowym/obronie pracy dyplomowej/projektowej.
 5. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego Słuchaczowi przysługuje prawo do powtórnego przystąpienia do egzaminu poprawkowego w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 6. Słuchacz zdaje egzamin lub uzyskuje zaliczenie u osoby prowadzącej zajęcia lub koordynatora modułu. W uzasadnionym przypadku Dyrektor CKP po konsultacji z kierownikiem studiów wyznacza inną osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie.
 7. W wyjątkowych przypadkach wpisów uzyskanych ocen do protokołu może dokonać Dyrektor CKP lub upoważniony do tego Kierownik studiów na podstawie pisemnej (również przesłanej drogą elektroniczną) informacji od wykładowcy lub koordynatora modułu.

§ 10

 1. Na ocenę wyniku końcowego studiów podyplomowych  składają się :
  • średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminów z wagą 0,6
  • ocena pracy dyplomowej /projektowej, egzaminu dyplomowego z łączną wagą 0,4
 2. Jeśli nie jest przewidziana praca dyplomowa/projektowa lub egzamin dyplomowy, to wynikiem końcowym jest średnia arytmetyczna ocen ze studiów podyplomowych.
 3. W świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów podyplomowych określony zgodnie z następującymi zasadami:
  • średnia ocen do 3.24 - dostateczny
  • średnia ocen od 3.25 do 3.59 dostateczny plus
  • średnia ocen 3.60 do 4.24 dobry
  • średnia ocen od 4.25 do 4.59 dobry plus
  • średnia od 4.60 i powyżej bardzo dobry

Średnią arytmetyczną ocen zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku. 

 

§ 11

 1. Przebieg studiów podyplomowych  jest dokumentowany w:
  • protokołach zaliczeń i protokołach egzaminacyjnych,
  • protokole obrony pracy dyplomowej bądź projektowej (jeśli taka jest przewidziana programem studiów,
  • w rejestrach wydanych świadectw studiów podyplomowych oraz zaświadczeń o uczestnictwie w studiach podyplomowych.
 2. Do dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających zalicza się pracę dyplomową lub projektową (o ile jest przewidziana programem), której jeden egzemplarz wraz  kopiami dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt e. przechowuje się w archiwum Uczelni.
 3. Przebieg kursów dokształcających i szkoleń jest dokumentowany w listach obecności i rejestrach wystawionych świadectw ukończenia kursów i szkoleń.

 

 

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, UCZESTNIKA KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH i SZKOLEŃ

§ 12

 1. Słuchacz studiów podyplomowych oraz Uczestnik kursów dokształcających ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uczelni, na warunkach określonych w regulaminie biblioteki Uczelni.
 2. Słuchacz studiów podyplomowych oraz uczestnik kursów dokształcających ma prawo do konsultacji z prowadzącymi zajęcia.
 3. Słuchacz studiów podyplomowych oraz Uczestnik kursów dokształcających ma prawo do otrzymywania przewidzianych programem materiałów dydaktycznych. Materiały przekazywane są głównie w formie elektronicznej; wyboru formy dokonuje CKP po uzgodnieniu z wykładowcą.
 4. Słuchacz studiów podyplomowych oraz Uczestnik kursów dokształcających ma prawo do zgłaszania uwag i postulatów, dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej; uwagi należy kierować do Dyrektora CKP.
 5. Słuchacz studiów podyplomowych oraz Uczestnik kursów dokształcających może otrzymać zaświadczenie o ich odbywaniu.
 6. Zaświadczenie wymienione w ust. 5 wydaje dyrektor CKP lub upoważniona przez niego osoba.
 7. Słuchacz studiów podyplomowych po ukończeniu studiów podyplomowych i Uczestnik kursów dokształcających po ukończeniu kursu dokształcającego otrzymują  świadectwo ich ukończenia w jednym egzemplarzu w języku polskim. W przypadku programów MBA oraz programów studiów podyplomowych przygotowywanych we współpracy z partnerami instytucjonalnymi wydawany jest dodatkowo uczelniany dyplom ukończenia studiów podyplomowych.
 8. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających wydaje się na podstawie danych osobowych dostarczonych przez Słuchacza i Uczestnika jednostce prowadzącej studia podyplomowe lub kursy dokształcające.

 

§ 13

 1. Słuchacz studiów podyplomowych oraz Uczestnik kursów dokształcających obowiązany jest do:
  1. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem i harmonogramem studiów podyplomowych/kursów dokształcających oraz przygotowanie się do nich zgodnie ze wskazówkami prowadzących te zajęcia (absencja nie może przekroczyć 30% czasu trwania zajęć),
  2. uzyskiwania w terminie zaliczeń i zdania egzaminów przewidzianych programem i planem studiów podyplomowych,
  3. wniesienia w terminie opłaty za studia podyplomowe/kursy dokształcające (opłata może być wniesiona przez jednostkę delegującą na studia podyplomowe),
  4. złożenia w terminie pracy dyplomowej/ projektowej(o ile taka jest przewidziana).
 2. Słuchacz i Uczestnik obowiązany jest znać i przestrzegać postanowienia Regulaminu studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń.
 3. Słuchacz i Uczestnik przebywający na terenie Uczelni obowiązany jest przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących w Uczelni.
 4. Słuchacz i Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić CKP o zmianie swoich danych osobowych a w szczególności zmian nazwiska, adresu, adresu do korespondencji, adresu do faktury.
 5. W razie niepowiadomienia CKP o zmianie nazwiska i adresu do korespondencji, pisma wysłane na podane wcześniej przez Słuchacza/Uczestnika nazwisko i adres uważa się za doręczone. 

 

§ 14

 1. Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych a Uczestnik z listy uczestników kursów dokształcających w przypadku, gdy odpowiednio:
  1. nie wniesie w terminie wymaganych opłat za studia podyplomowe /kursy dokształcające lub gdy,
  2. opłaty te nie zostaną przekazane przez jednostkę delegującą go na studia podyplomowe/ kursy dokształcające,
  3. nie podejmie studiów podyplomowych/ kursów dokształcających,
  4. zrezygnuje ze studiów podyplomowych/kursów dokształcających,
  5. nie wypełni w terminie obowiązków wynikających z programu i planu studiów podyplomowych/kursów dokształcających,
  6. rażąco narusza niniejszy Regulamin, obowiązujące na terenie Uczelni przepisy porządkowe, a także powszechnie uznawane normy etyczne i obyczajowe.
 2. Skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy oraz skreślenia Uczestnika z listy uczestników dokonuje Dyrektor CKP po konsultacji z Kierownikiem studiów podyplomowych oraz zawiadamia Słuchacza i Uczestnika o skreśleniu i jego przyczynach listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
 3. Od rozstrzygnięcia o skreśleniu z listy słuchaczy studiów podyplomowych oraz z listy uczestników kursów dokształcających przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od zawiadomienia o skreśleniu za pośrednictwem Dyrektora CKP. Rozstrzygniecie Rektora w wyniku rozpoznania odwołania jest ostateczne.
 4. Dyrektor CKP przesyła odwołanie Rektorowi w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania.
 5. Jeżeli Dyrektor CKP uzna że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie może wydać nowe rozstrzygnięcie w przedmiocie skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych lub uczestników kursów dokształcających.

 

§ 15

 1. Słuchacz skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych może ubiegać się o wznowienie studiów podyplomowych w ramach kolejnej edycji tych studiów o ile studia te nadal są prowadzone na Uczelni.
 2. W sprawie określonej w ust. 1 rozstrzyga Dyrektor CKP w porozumieniu z Kierownikiem studiów podyplomowych, określając warunki wznowienia studiów podyplomowych.
 3. O odmowie wznowienia  studiów i jej przyczynach Dyrektor CKP zawiadamia Słuchacza listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
 4. Od odmowy wznowienia studiów podyplomowych, Słuchaczowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o odmowie za pośrednictwem Dyrektora CKP. Rozstrzygniecie Rektora w wyniku rozpoznania odwołania jest ostateczne.
 5. Dyrektor CKP przesyła odwołanie Rektorowi w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania.
 6. Jeżeli Dyrektor CKP uzna że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie może wydać nowe rozstrzygnięcie w przedmiocie wznowienia studiów.
 7. Wznowienie studiów podyplomowych może nastąpić tylko jeden raz. 

 

§ 16

Prawa i obowiązki Uczestników szkoleń określa każdorazowo Dyrektor CKP w programie szkolenia.

 

VI. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE ORAZ SZKOLENIA

§ 17

 1. Studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia są odpłatne.
 2. Warunki odpłatności za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a Słuchaczem/Uczestnikiem.
 3. Zasady pobierania i wysokość opłat za studia podyplomowe w Uczelni określa Prezydent, a za kursy i szkolenia Dyrektor CKP działający z upoważnienia Prezydenta.
 4. Uregulowanie wszystkich opłat za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, obrony pracy dyplomowej lub projektowej (o ile takie formy są przewidziane) i wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.

 

VII. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KIEROWNIKA KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I KOORDYNATORA SZKOLEŃ ORAZ NADZÓR NAD TYMI FORMAMI KSZTAŁCENIA

§ 18

 1. Szczegółowe obowiązki Kierownika studiów podyplomowych, Kierownika kursów i Koordynatora szkoleń określa Dyrektor CKP.
 2. Do uprawnień i obowiązków Kierownika studiów i Kierownika kursów należy:
  1. prowadzenia akcji promocyjnej i rekrutacyjnej,
  2. zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia przez dobór wykładowców i monitorowania przebiegu zajęć (ankiety, hospitacje, rozmowy ze Słuchaczami),
  3. zapewnienia zastępstwa lub zmianę organizacji zajęć w przypadku nieobecności wykładowcy na zajęciach,
  4. pełnienia 2 godzinnego dyżuru w trakcie każdego zjazdu, w czasie umożliwiającym Słuchaczom korzystanie z niego,
  5. udział w inauguracji i zakończeniu roku akademickiego,
  6. zorganizowania i przewodniczenia komisji odbioru pracy zaliczeniowej lub egzaminu, jeżeli takie rozwiązania przewiduje program studium,
  7. przygotowania harmonogramu studiów/kursów przed rozpoczęciem zajęć,
  8. składania wniosków do kierownictwa Uczelni w zakresie aktualizacji programu studiów/kursów,
  9. złożenia raportu o przebiegu studiów/kursów. 

 

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18

Zmiany niniejszego Regulaminu następują w trybie przewidzianym do jego wprowadzenia.

§ 19

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2015 r.

§ 20

 1. Traci moc Zarządzanie Rektora Uczelni Łazarskiego nr z dnia 30 września 2014 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
 2. Studia podyplomowe oraz kursy dokształcające prowadzone w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu prowadzone są do ich zakończenia na zasadach dotychczasowych.