Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania studiów podyplomowych z KFS w 2018 roku.

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (przeznaczone np. na dofinansowanie studiów podyplomowych) może wystąpić każdy z pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

·         80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

·         100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć między innymi na: studia podyplomowe lub MBA, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Środki stanowią pomoc de minimis dla pracodawcy.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił na 2018 priorytety wydatkowania środków z KFS i są to:

1.      Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2.      Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

3.      Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2018 (dokładna data nie jest na chwilę obecną znana)

1.      wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2.      wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Daty składania wniosków w poszczególnych powiatach, publikowane są z dnia na dzień na stronie Urzędu Pracy. Jeśli są Państwo zdecydowani ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego bardzo prosimy w pierwszej kolejności o uzyskanie zgody pracodawcy na wnioskowanie o środki z KFS,  a następnie kontakt z Urzędem Pracy zgodnym z siedzibą pracodawcy lub miejscem prowadzenia działalności w celu potwierdzenia informacji o terminach składania wniosków.

Uczelnia pomaga w wypełnieniu formularza dotyczącego informacji na temat danego programu studiów podyplomowych lub MBA

W poprzednich latach wielu naszym słuchaczom udało się pozyskać środki na dofinansowanie studiów, czego i Państwu życzymy!

Informacje na temat dofinansowań ze środków KFS można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej