TYTUŁ CZASOPISMA WERSJA
Administracja papierowa
Arcana papierowa
ADR - Arbitraż i Mediacja Legalis
Annales UMCS LEX
Anti Discrimination Law Review LEX
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej LEX
Archiwum Kryminologii papierowa
Badania Ankietowe Rynku Pracy NBP papierowa
Bank i Kredyt papierowa
Bezpieczeństwo Narodowe papierowa
Biblioteka Księgowego InforLEX
Bibliotekarz papierowa
Bilans Płatniczy RP NBP papierowa
Biuletyn Głównego Księgowego InforLEX
Biuletyn Informacyjny MRiRW oraz ARiMR papierowa
Biuletyn MSSF InforLEX
Biuletyn VAT InforLEX
CBU International Conference Proceedings papierowa
Central European Journal of International and Security Studies papierowa
Coaching Review LEX
Contemporary Economics papierowa
Controlling i Rachunkowość Zarządcza InforLEX
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych papierowa
Czasopismo Prawno-Historyczne papierowa
Człowiek i Dokumenty papierowa
Disaster and Emergency papierowa
Doradca Restrukturyzacyjny papierowa
Doradztwo Podatkowe papierowa
Dzieje Najnowsze papierowa
Dziennik Gazeta Prawna papierowa
Dziennik Ustaw LEX
Dzienniki Resortowe LEX
Dzienniki Unii Europejskiej LEX
Dzienniki Urzędowe LEX
Dzienniki Wojewódzkie LEX
Eastern European Journal of Transnational Relations papierowa
Economist papierowa
Edukacja Prawnicza Legalis
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa papierowa
Ekonomista papierowa
Ekspert Kriminalist = Эксперт-криминалист papierowa
ELTE Law Journal papierowa
Europe-Asia Studies papierowa
Europejski Przegląd Sądowy LEX
Faktoring papierowa
Financial Stability Report NBP papierowa
Financial Times : Europe papierowa
Finanse i Controlling InforLex
Finanse Komunalne LEX
Forbes PL papierowa
Foreign Affairs papierowa
Forum Akademickie papierowa
Forum Bibliotek Medycznych papierowa
Forum Prawnicze papierowa
Gazeta Finansowa papierowa
Gazeta Podatkowa papierowa
Gazeta Samorządu i Administracji InforLEX
Gazeta Wyborcza papierowa
Gdańskie Studia Prawnicze LEX
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego papierowa
Glosa LEX
Gospodarka Materiałowa i Logistyka papierowa
Gospodarka Narodowa papierowa
Handel Wewnętrzny papierowa
Harvard Business Review papierowa
Harvard Business Review PL papierowa
Inflation Report NBP papierowa
Informacja w Administracji Publicznej Legalis
Informator Urzędu Zamówień Publicznych InforLEX
Intercultural Communication papierowa
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny LEXLegalis
Iuistitia Legalis
Ius Novum LEX, Legalis, papierowa
Journal of Modern Science papierowa
Krajowa Rada Sądownictwa LEX
Kwartalnik Celny papierowa
Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury papierowa
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie papierowa
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula papierowa
Kwartalnik o Prawach Człowieka papierowa
Kwartalnik Prawa Podatkowego papierowa
Kwartalnik Prawa Prywatnego papierowa
Lekarz Wojskowy papierowa
Logistics and Transport papierowa
Logistyka papierowa
Management and Business Administration LEX
Mazowsze Serce Polski papierowa
Mazowsze, Studia regionalne papierowa
Media & Marketing Polska papierowa
Medical Science Pulse papierowa
Medycyna Nowożytna papierowa
Medycyna Praktyczna papierowa
Międzynarodowa Pozycja Inwestycyjna Polski NBP papierowa
Miscellanea Historico-Iuridica papierowa
Monetary Policy Guidelines NBP papierowa
Monitor Księgowego InforLEX
Monitor Podatkowy Legalis
Monitor Polski LEX
Monitor Prawa Handlowego Legalis
Monitor Prawa Pracy Legalis
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń InforLEX
Monitor Prawniczy Legalis
Myśl Ekonomiczna i Polityczna papierowa
New England Journal of Medicine papierowa
New York Review of Books papierowa
New Yorker papierowa
Niepełnosprawność papierowa
Nieruchomości Legalis
NISPAcee Journal of Public Administration and Policy papierowa
Nowa Audiofonologia papierowa
Nowa Currenda Legalis
Nowy Przegląd Notarialny LEX, papierowa
Ogonëk = Огонек papierowa
Optimum papierowa
Organizacja i Kierowanie papierowa
Orzecznictwo Sądów Polskich LEX
Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie papierowa
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych LEX
Outsourcing & More papierowa
Palestra papierowa
Państwo i Prawo LEX
Państwo Prawne papierowa
Personel i Zarządzanie InforLEX
Plan Działalności NBP papierowa
Polish Archives of Internal Medicine papierowa
Polish Yearbook of International Law LEX
Polityka papierowa
Polski Merkuriusz Lekarski papierowa
Polski Proces Cywilny LEX
Poradnik Gazety Prawnej InforLEX
Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej InforLEX
Poradnik Oświatowy InforLEX
Poradnik Rachunkowości Budżetowej InforLEX
Poradnik Samorządowca InforLEX
Prawo Europejskie w Praktyce papierowa
Prawo Mediów Elektronicznych Legalis
Prawo Przedsiębiorcy InforLEX
Prawo Spółek InforLEX
Prawo w Działaniu LEX, papierowa
Prawo Zamówień Publicznych Legalis
Probacja papierowa
Problemy Kryminalistyki papierowa
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego LEX
Problemy Zarządzania papierowa
Prokuratura i Prawo LEX, Legalis, papierowa
Przedsiębiorstwo & Finanse papierowa
Przedsiębiorstwo Przyszłości papierowa
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego papierowa
Przegląd Legislacyjny LEX
Przegląd Organizacji papierowa
Przegląd Podatkowy LEX
Przegląd Polityczny papierowa
Przegląd Prawa Egzekucyjnego Legalis
Przegląd Prawa Handlowego LEX
Przegląd Prawa Publicznego LEX
Przegląd Prawa Wyznaniowego LEX
Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego papierowa
Przegląd Sądowy LEX
Przegląd Sejmowy LEX, papierowa
Puls Medycyny papierowa
Rachunkowość papierowa
Rachunkowość Budżetowa InforLEX
Radca Prawny KIRP papierowa
Radca Prawny SRP papierowa
Raport o Inflacji NBP papierowa
Raport o Stabilności Systemu Finansowego NBP papierowa
Raport Roczny NBP papierowa
Rejent papierowa
Review of European and Comparative Law LEX
Rozliczenia Zagraniczne InforLEX
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ Elbląg papierowa
Rozprawy Ubezpieczeniowe papierowa
Rozwój Systemu Finansowego w Polsce NBP papierowa
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Legalis
Rynek Zdrowia papierowa
Rzeczpospolita papierowa
Samorząd TerytorialnyLEX
Santander Art and Culture Law Review LEX
Sekretariat InforLEX
Serwis BHP InforLEX
Serwis Finansowo-Księgowy InforLEX
Serwis Prawno-Pracowniczy InforLEX
Społeczeństwo i Polityka papierowa
Sposób na Płace InforLEX
Sprawozdanie z Wykonania Założeń Polityki Pieniężnej NBP papierowa
Sprawy Międzynarodowe papierowa
Stosunki Międzynarodowe papierowa
Studia BAS papierowa
Studia Europejskie papierowa
Studia i Analizy Sądu Najwyższego papierowa
Studia Iuridica Lublinensia LEX
Studia Iuridica Toruniensia LEX
Studia Oeconomica Posnaniensia papierowa
Studia Prawa Prywatnego Legalis
Studia Prawnicze PAN papierowa
Studia Prawnicze i Administracyjne LEX
Studia Prawnicze KUL LEX
Studia z Prawa Wyznaniowego LEX
Studia Zarządzania i Finansów papierowa
Suicydologia papierowa
Sytuacja Demograficzna Polski papierowa
Świat Nauki papierowa
Tax 24: przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Deloitte InforLEX
Tax 24: przegląd orzecznictwa Sądów Administracyjnych InforLEX
Temidium LEX
Terapia papierowa
Torun Business Review papierowa
Trzeci Sektor papierowa
Tygodnik Powszechny papierowa
Ukraïns'kij Tižden = Український Тиждень papierowa
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies Legalis, LEX
Yearbook of Polish European Studies papierowa
Zabezpieczenia papierowa
Założenia Polityki Pieniężnej NBP              papierowa
Zamówienia Publiczne: doradca Legalis, papierowa
Zarządzanie Publiczne papierowa
Zeszyty Historyczno-Polityczne papierowa
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego LEX
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula papierowa
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego LEX
Zeszyty Prawnicze BAS papierowa