I dzień

10:00 
Powitanie, wprowadzenie w tematykę konferencji
Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego, dr Mieczysław Błoński
Dr Łukasz Konopielko, Wydział Ekonomii i Zarządzania

10:20 
Wykład wprowadzający: Biblioteka akademicka – od importerów do eksporterów wiedzy
W ciągu ostatniej dekady potrzeby informacyjne użytkowników bibliotek akademickich ukraińskich zmieniły się – już nie chcą być tylko importerami wiedzy, ale również – jej aktywnymi eksporterami. Biblioteki akademickie próbują dostosować się do nowych wymagań i starają się oferować takie usługi, które w pełni zaspokoją te potrzeby. Wśród nowych usług ukraińskich bibliotek akademickich szczególnie popularne są dziś: Library Publishing – biblioteka jako służba wydawnicza środowiska akademickiego, dysponująca możliwościami w zakresie publikowania czasopism naukowych, książek i materiałów konferencyjnych; Embedded Librarian – bibliotekarz „wbudowany” w zespółu badawczy i odpowiedzialny za zarządzanie danymi oraz monitorowanie działalności zespołu; Liaison Librarian – „bibliotekarz dziedzinowy”, który specjalizuje się w określonych obszarach wiedzy, zapewniając fachowe doradztwo i szkolenia. W jaki sposób użytkownicy reagują na nową ofertę bibliotek? Jakie są wyzwania związane z wprowadzaniem nowych usług? Które z powyższych usług okażą się najbardziej skuteczne i niezbędne? O tym będzie mowa w wykładzie.
Dr Sergiy Nazarovets (Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina)
Koreferat: Dr Henryk Hollender (Uczelnia Łazarskiego)

11:00 
Zarządzanie prawami autorskimi (KOPIPOL)

11:30 
Referat: Dozwolony użytek jako podstawowa formuła prawa autorskiego a przyszłość finansowania zasobów i usług informacyjnych
Przywykło się uważać, że dozwolony użytek stanowi wyłom od monopolu przyznanego twórcy przez prawo autorskie. Czy jednak nie powinniśmy mówić o dozwolonym użytku jako istotnym elemencie prawa autorskiego, instrumencie który znalazł się w systemie prawa nieprzypadkowo? Jeśli tak, to jaka jest jego rola i w jaki sposób powinien być kształtowany, tak aby służył nie tylko jego beneficjentom, ale służył realizacji zadań nałożonych na instytucje objęte dozwolonym użytkiem. 
A jeśli dozwolony użytek ma czemuś służyć, to kto powinien go kształtować? Czy powinien być elementem jakiejś szerszej polityki państwa, czy też ma powstawać w wyniku ucierania się stanowisk w procesie debaty publicznej? I pytanie podstawowe: kto ma "za to wszystko płacić"? Obywatele, podmioty prywatne, samorządy czy budżet państwa?
Barbara Szczepańska (Hogan Lovells)
Koreferat: Dr Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

12:10 
Referat: (Nie)potrzebne biblioteki. Czy i jak biblioteki odnajdują swoje miejsce w technologiczno-postantropocentrycznej rzeczywistości?
Jak przy globalnym ujmowaniu zmian gospodarczo-społecznych postrzegane są biblioteki? Czy jako instytucje zamierające, przeżytki i relikty, czy może jednak wręcz przeciwnie? Niniejszy tekst jest próbą rekonstrukcji otoczenia bibliotek w kontekście przemian związanych z dominacją technologii. Pytania, które w nim padają, dotyczą takich spraw jak: Co zmienia przeniesienie biblioteki do kina, metra czy supermarketu? Od kiedy biblioteki są eko? Po co bibliotekarze mają udzielać się na Facebooku? A czy bibliotekarz to zawód, który w ogóle w erze cyfryzacji ma sens? Czy warto kopiować nowe trendy właściwe bibliotekom za granicą, czy raczej wyznaczać im nowe kierunki? Czy bibliotekarze i tworzone przez nich biblioteki współtworzą system zgodny z zasadami Triple A (Any device, Anytime, Anywhere), czy raczej wspierają kulturę slow life, eco oraz minimalizmu? I co minimalizm może mieć wspólnego z biblioteką? 
Powyższe problemy zostaną omówione na podstawie materiałów z zakresu bibliotekoznawstwa, socjologii, infotechnologii oraz psychologii. Głównym celem artykułu jest rozpoczęcie dyskusji dotyczącej roli biblioteki w post-antropocentrycznym świecie oraz w epoce transhumanizacji nauki.
Dr Magdalena Karciarz (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Koreferat: oczekujemy na zgłoszenia

12:50 
Przerwa na lunch

13:30
Referat: Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Perspektywa systemowa
Warunkiem upowszechnienia otwartego dostępu do publikacji naukowych jest podjęcie działań o charakterze systemowym. Podejście fragmentaryczne, koncentrujące się na pojedynczym aspekcie zagadnienia, skutkuje równie fragmentaryczną otwartością. Jak wskazują doświadczenia tych instytucji, które z powodzeniem wdrożyły własne polityki otwartego dostępu, warunkiem ich skuteczności jest tymczasem właśnie uwzględnienie wielu aspektów podejmowanych działań – zarówno tych „twardych”, technicznych, jak i „miękkich”, związanych z istniejącymi przekonaniami czy nawykami. Kompleksowa koordynacja działań winna przy tym zachodzić na możliwie wysokim szczeblu, z uwagi na międzynarodowy charakter współpracy naukowej i wynikający z niej model kariery. Wojciech Fenrich, (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego) Koreferat: Liliya Harbunova, (Baranowicki Uniwersytet Państwowy, Białoruś)

14:10 
Referat: Dokończona rewolucja? Programy biblioteczne w Polsce za dziesięć lat
Automatyzacja bibliotek w Polsce nie wykazuje cech rewolucji. W latach ‘90 zostaliśmy raczej “skolonizowani” przez Fundację A.W.Mellona. Nasze rodzime produkty rozwijały się z dużymi trudnościami i tylko w nielicznych przypadkach były w stanie obsłużyć większe biblioteki. Dopiero w 2008 roku państwo zdecydowało się na konkretne wsparcie automatyzacji, podejmując decyzję o stworzeniu systemu MAK+. W ostatnich 20 latach rewolucja w bibliotekach nastąpiła, ale była wynikiem bardziej uniwersalnej rewolucji w sferze IT. Świadczy o tym brak podstawowych rozwiązań towarzyszących automatyzacji, takich jak jedna, powszechnie dostępna centrala bibliograficzna, system “katalogowania w druku” czy opracowanie jednego, powszechnie używanego języka opisu treści. Najnowsza technologia została wprowadzona w “przedrewolucyjną” świadomość i wszystko wskazuje na to, że w perspektywie 10 lat ta sytuacja nie ulegnie zmianie. 
Dr Aleksander Radwański (Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Koreferat: o. Janusz Kaczmarek (Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów; KOHA)

14:50 
Przerwa na kawę

15:20 
Referat: Modernizacja bibliotek – kontekst organizacyjny i ustrojowy
Na zmiany w polskich bibliotekach wpływały w ostatnich dziesięcioleciach dwa zespoły czynników. Pierwszy był związany z postępem technicznym (komputery i telekomunikacja), drugi z licznymi przemianami ustrojowymi, zapoczątkowanymi w 1989 r. Wśród nich jednak autonomia uniwersytetów i likwidacja cenzury nie odcisnęła się na funkcjonowaniu bibliotek w takim stopniu jak zmiana porządku gospodarczego, która dała bibliotekom naukowym możliwość zakupu materiałów bez względu na kraj pochodzenia, ograniczoną wielkością budżetu, a nie zasadami uzyskiwania dewiz. W bibliotekach publicznych wielkie znaczenie miało przekazanie ich samorządom aż do szczebla gminnego. Wszystkie te przemiany uwalniały kreatywność i prowadziły do wzrostu oczekiwań jakościowych wśród użytkowników, miały jednak swoje awersy i rewersy. W bibliotekarstwie samorządowym zabrakło koncepcji i strategii współpracy bibliotek różnych szczebli, zaś w bibliotekach naukowych zmiana trybu pracy odbyła się pod dyktando informatyków, osłabiając znaczenie zawodu bibliotekarza. Zmiany organizacyjne mogły być zainicjowane powstawaniem nowych gmachów, najpierw bibliotek uczelnianych, następnie – publicznych, na ogół jednak odtwarzały się w nich stare struktury zarządzania, niezbyt sprawdziło się np. novum, jakim mogli stać się bibliotekarze dziedzinowi. Później bibliotekarzy widzimy jeszcze wśród pionierów zasady i praktyk Open Access, nie wiemy jednak, czy jej konsekwentne wdrożenie nie usunie na margines posiadanych zasobów, a także sprawności bibliotekarskich, ukształtowanych na organizowaniu zbiorów i zarządzaniu obiegiem informacji. 
Dr Henryk Hollender (Uczelnia Łazarskiego)
Koreferat: Piotr Łapo (Nazarbayev University Library, Kazachstan)
język ang. z pisemnym streszczeniem w języku polskim

16:30 Wystąpienia Złotych Sponsorów:

  • ARFIDO spółka z o.o.
  • MOL spółka z o.o.

17:00 
Dyskusja i zwiedzanie biblioteki uczelnianej

18:00 
Kolacja

19:00 
Część rozrywkowa – monodram: „W obronie Jaskiniowca” - Autorski spektakl Emiliana Kamińskiego oparty na motywach sztuki Roba Beckera, napisanej na podstawie książki Johna Graya "Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus", moderacja Laura Łącz

II dzień

09:00 Otwarcie II dnia konferencjiDr Henryk Hollender(Uczelnia Łazarskiego)

09:10 
Referat: Praca zespołowa i sukces zespołu według M. Belbina
Niejednokrotnie zastanawiamy się dlaczego jedne zespoły osiągają sukcesy, a inne nie mogą „ruszyć z miejsca”. Co powoduje, że współpraca wewnętrzna w wielu organizacjach jest głównym źródłem nieporozumień i konfliktów? Odpowiedzi na te pytania dostarcza Koncepcja Ról Zespołowych® opracowana przez brytyjskiego psychologa Mereditha Belbina, który stał się prekursorem metod zwiększania efektywności zespołów. Każdy z nas obdarzony jest konkretnymi talentami, które możemy ująć w trzy obszary: talenty zadaniowe, talenty społeczne, talenty intelektualne. Bazując właśnie na nich osiągamy zawodowy i osobisty sukces. Zarazem każdy z nas posiada pewne naturalne słabości, które powodują, że w niektórych sytuacjach nie działamy skutecznie. Różnice pomiędzy nami w podejściu do rzeczywistości, sposobie rozwiązywania problemów, reagowania na zmiany tworzą bogatą paletę możliwości, a jednocześnie stają się powodem do kłótni. Bazując na wiedzy o Dziewięciu Rolach Zespołowych możemy świadomie kształtować współpracę pomiędzy ludźmi, poprawiać komunikację, budować pozytywną atmosferę oraz osiągać coraz lepsze wyniki w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.
Tomasz Knitter, Benefactor Sp. z o.o.
Koreferat: Paweł Pioterek, Janina Przybysz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

09:50 
Referat: Library quality/excellence: criteria and indicators
“It takes all the running you can do, to keep in the same place.” (Lewis Carroll, Through the Looking-Glass, and What Alice Found There)
The evaluation and measurement of library services is an important part of the management of any library. In concept, evaluation is very simple and library performance measurement is formalized and well developed. Usually a library evaluation starts out with clear and specific objectives that in turn lead to the selection of the most appropriate measurement tools. The majority of performance measures and statistics historically gathered and used by libraries are focused on inputs and outputs. Yet these measures and statistics do little to reveal the impact the library has on its users, and surveys of the latter about their satisfaction of library services are used broadly. 
Benchmarking is also used as an evaluation and self-improvement tool in librarianship. Many libraries use benchmarks to compare themselves with similar institutions in order to identify their comparative strengths and weaknesses. Benchmarking is widely used as a strategy to enhance institutional quality and effectiveness.
The library environment is being changed constantly and the library performance measurement is being developed on a regular basis. For example, relatively recently new criteria and indicators were introduced to measure a quality of library services in electronic and web-based form. 
Usually an evaluation can have an internal orientation (library-centric view) or an external perspective (customer-centric view), or be a combination of the two. At the same time, libraries have to prove their value within the context of overarching institutions, what and how well does the library contribute to achieving the overall goals of the parent constituencies or the founders.
Thus, libraries are working intensely to improve approaches and tools for measuring their performance, but can they be sure that measurement results confirm their good performance or deny it? How to measure the impact of the library on the process of generation of new ideas or formation of the best qualities of a human being? And is that possible? 
tłumaczenie polskie
Piotr Łapo (Nazarbayev University Library, Kazachstan)
język ang. z pisemnym streszczeniem w języku polskim

10:30 
Panel ekspertów: Polityka kulturalna, informacyjna i biblioteczna Polski
Panel ekspertów (udział zapowiedzieli: dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Politechniki Łódzkiej Błażej Feret, dyrektor Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Michał Strąk, dyrektor Biblioteki PMWSZ w Opolu Bożena Ratajczak))

11:10 Wystąpienia Srebrnych Sponsorów:

  • HAN Sales Team
  • IBUK libra (Wydawnictwo Naukowe PWN SA)
  • Naukowa.pl
  • Pocket Book
  • Wolters Kluwer

12:00 
Dyskusja, zamknięcie konferencji

13:00 
Odbiór pakietów lunchowych, pożegnanie