beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejStaże absolwenckie

Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej, który ruszył od 1 stycznia 2014 r. Zastąpił dotychczasowy program "Uczenie się przez całe życie", którego programem sektorowym był m.in. program Leonardo da Vinci w dziedzinie mobilności absolwentów.

Wzbogaćcie swoje CV! Postawcie na doświadczenie zawodowe za granicą!

Zapraszamy wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w zagranicznych stażach absolwenckich!

Jak znaleźć staż

Poszukiwanie instytucji goszczącej na staż absolwencki z reguły odbywa się za pośrednictwem internetu.  Instytucje udostępniają oferty praktyk i staży na swoich stronach internetowych. 

Zanim podejmiesz kontakt z konkretną instytucją:

 • określ swoje preferencje co do kraju, profilu instytucji docelowej oraz długości trwania stażu (min. 2 miesiące),
 • skompletuj i doprecyzuj swoje dokumenty aplikacyjne,
 • opracuj wzór e-maila, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność językową, 

Następnie prześlij maile do instytucji z załączonym CV i listem motywacyjnym.

 

Kraje w których można realizować staż absolwencki:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Turcja: kraj kandydujący do UE,
 • 4 kraje spoza UE: Lichtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria.

Instytucje partnerskie w projekcie staży absolwenckich

Instytucje partnerskie, w których można realizować staże absolwenckie to:

 1. instytucje szkolnictwa wyższego posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego,
 2. publiczne lub prywatne organizacje prowadzące działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub na rzecz młodzieży. Przykładowo:
 • przedsiębiorstwa - publiczne lub prywatne,
 • organy społeczne lokalne, regionalne lub krajowe,
 • przedstawicielstwa zawodowe, jak izby handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze, związki zawodowe,
 • instytuty badawcze,
 • fundacje,
 • szkoły, instytucje edukacyjne na każdym poziomie nauczania, w tym kształcenia zawodowego i kształcenia dorosłych,
 • organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe,
 • instytucje doradztwa zawodowego, pośrednictwa zawodowego.

UWAGA: Instytucja przyjmująca musi znajdować się w kraju członkowskim programu Erasmus+.

Nie można odbywać staży absolwenckich w:

 • instytucjach UE i innych organach UE,
 • organizacjach zarządzających programami UE, jak np. narodowe agencje.

Wykaz instytucji, w których nie można odbywać staży absolwenckich.

Życzymy powodzenia!

Zasady rekrutacji

Tryb i zasady kwalifikowania absolwentów do programu Erasmus+ określone są w Zarządzeniu Rektora nr 3a/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

Formalne warunki kwalifikacji:

 • status studenta ostatniego roku Uczelni Łazarskiego przez cały proces kwalifikowania do programu, a następnie status absolwenta Uczelni,
 • znajomość języka obcego na poziomie min. B2,
 • wypełnienie formularza aplikacyjnego i przesłanie go wraz z CV i listem motywacyjnym na adres erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl
 • odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z pozytywnym wynikiem.

Uczelnia może odrzucić kandydatury osób, które nierzetelnie wywiązywały się ze swoich obowiązków przy okazji udziału w innych programach lub projektach realizowanych przez działy Uczelni, lub zrezygnowały z udziału w nich.

Długość i czas trwania staży

 • minimalny czas pobytu na stażu absolwenckim wynosi 2 miesiące,
 • długość stażu absolwenckiego jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd:
  • studenci każdego cyklu studiów (I i II stopnia) mogą skorzystać z wyjazdów programu Erasmus+ (studia, praktyka studencka i staż absolwencki) trwających łącznie 12 miesięcy,
  • studenci jednolitych studiów magisterskich mogą wyjechać w sumie na 24 miesiące.


Dokumenty aplikacyjne należy nadsyłać na adres erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl wpisując w tytule wiadomości "Imię i nazwisko / Erasmus+ staż absolwencki".

Preferowane będą aplikacje z udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie co najmniej B2 oraz dołączonymi referencjami.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani e-mailem.

Finansowanie

Stypendium programu Erasmus+ przyznawane jest w celu zniwelowania różnic w kosztach utrzymania w Polsce i kraju goszczącym. Jego wysokość uzależniona jest od państwa, w którym odbywa się staż absolwencki.

Stypendium wypłacane jest w dwóch częściach - pierwsza w wysokości 80% całego grantu przed rozpoczęciem stażu przez uczestnika, pod warunkiem spełnienia przez niego wszystkich wymaganych formalności, pozostałe 20% po powrocie uczestnika i formalnym rozliczeniu stażu. W przypadku niewywiązania się uczestnika z zobowiązań w terminie, płatność grantu ulegnie opóźnieniu do czasu spełnienia wszystkich zobowiązań.

 

 Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka 
stypendium (30 dni) w EUR
 

Grupa 1

Dania, Finlandia, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Lichtenstein, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania
 620
Grupa 2Austria, Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Cypr, Hiszpania, Grecja, Holandia, Malta, Portugalia 600
Grupa 3Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Łotwa, Węgry, Rumunia, Słowacja, Słowenia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Turcja 550


Przed wyjazdem

Formalności do realizowania przed wyjazdem

Przed wyjazdem na staż absolwencki, uczestnik będzie zobowiązany do dostarczenia do DPM uzupełnionych i oryginalnie podpisanych następujących dokumentów:

 1. Formularz "Dane uczestnika",
 2. Formularz "Dane dotyczące wyjazdu",
 3. Oświadczenie o numerze konta w walucie euro,
 4. Kopia dyplomu lub zaświadczenie o odbytej obronie (o ile nie przedłoży go wcześniej),
 5. Kopia ubezpieczenia (certyfikat imienny oraz legitymacja/karta ubezpieczeniowa), potwierdzająca wykupienie przez uczestnika obowiązkowego ubezpieczenia na cały okres stażu w następujących kategoriach:
 • ubezpieczenie zdrowotne - zalecana karta EKUZ w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie o równorzędnym (lub większym) zakresie w przypadku wyjazdu do kraju nie będącego członkiem UE. Uczestnik oświadcza, że zna zakres ubezpieczenia. Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju.

EKUZ: prosimy uczestnika o indywidualne ustalenie, czy jako osoba indywidualna ma możliwość dalszego korzystania z ubezpieczenia na podstawie EKUZ i przez jaki okres. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studentów z tytułu zgłoszenia jako członek rodziny wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów oraz z chwilą ukończenia 26 roku życia. Warunkiem korzystania z EKUZ może być wykupienie dobrowolnego, indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Inną możliwością jest także wykupienie indywidualnej, komercyjnej polisy ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb danego absolwenta.

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - obejmujące m.in. szkody poniesione przez uczestnika w miejscu stażu. Uczestnik zobowiązuje się do sprawdzenia czy instytucja przyjmująca zapewnia co najmniej obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe powstałe wskutek wypadku w miejscu stażu. Jeżeli regulacje krajowe nie nakładają na instytucję przyjmującą takiego obowiązku, nie ma ona obowiązku zapewnienia uczestnikowi takiego ubezpieczenia.  
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) - obejmujące m.in. ewentualne szkody spowodowane przez uczestnika w miejscu stażu. Uczestnik ma obowiązek sprawdzenia czy instytucja przyjmująca zapewnia co najmniej obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez uczestnika w miejscu odbywania stażu. Jeśli regulacje krajowe nie nakładają na instytucję przyjmującą takiego obowiązku, nie ma ona obowiązku zapewnienia uczestnikowi takiego ubezpieczenia. 

Wyżej wymienione dokumenty zostaną przesłane do zrekrutowanych uczestników drogą mailową.

Poza tym uczestnik będzie zobowiązany do:

 • podpisania umowy finansowej na staż absolwencki pomiędzy uczestnikiem, a Uczelnią Łazarskiego,
 • podpisania porozumienia o programie stażu, tzw. Learning Agreement for Traineeships.

oraz w przypadku ścieżki decyzyjnej - do dopilnowania dopełnienia formalności przez instytucję goszczącą, w zakresie dokumentów Letter of Intent oraz Partner Desciption Form.

Obowiązkowy dla uczestników jest udział w teście biegłości językowej za pomocą narzędzia on-line OLS (Online Linguistic Support).

Na adres mailowy uczestników zostanie przesłana informacja o dostępie do testu biegłości językowej, mającego na celu określenie poziomu znajomości języka obcego. Wynik tego testu nie determinuje możliwości uczestnictwa w stażu, natomiast na jego podstawie Uczelnia zdecyduje czy uczestnik powinien być zakwalifikowany na kurs on-line z danego języka. Studenci skierowani na taki kurs on-line zostają zobligowani do uczestniczenia w nim i jego ukończenia. Kurs zostanie wpisany do dokumentu Learning Agreement. Po powrocie ze stażu, wszyscy uczestnicy programu, niezależnie od tego czy uczestniczyli w kursie językowym, podejdą do drugiego testu biegłości, który określi zakres zdobytych podczas pobytu za granicą umiejętności językowych.

Dopełnienie wszelkich wymogów przedwyjazdowych umożliwi dokonanie przelewu I transzy grantu na konto uczestnika.

Po otrzymaniu pierwszej transzy grantu uczestnicy przedłożą oświadczenie potwierdzające otrzymanie tych środków finansowych. Wzór oświadczenia zostanie przesłany mailowo na adres poszczególnych uczestników.

W trakcie wyjazdu

Ankiety ewaluacyjne

Podczas pobytu na stażu absolwenckim uczestnicy będą proszeni o wypełnienie trzech ankiet ewaluacyjnych ze stażu. Ankiety te stanowią element opieki nad stażystami. Oceniane są nabyte umiejętności, organizacja i przebieg stażu oraz ogólne zadowolenie z realizacji mobilności.

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w czasie pobytu na stażu absolwenckim w ramach Programu Erasmus+, proszę o kontakt z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+.

Dokumenty rozliczeniowe

Przed zakończeniem stażu absolwenckiego, uczestnicy zostaną powiadomieni o konieczności zebrania określonych dokumentów do rozliczenia stażu, wraz z pełną informacją o zasadach ich wypełniania czy też tworzenia.

Apelujemy o stały i systematyczny dostęp uczestników do skrzynki e-mailowej.

Przed zakończeniem stażu absolwenckiego, uczestnicy zostaną powiadomieni o konieczności zebrania określonych dokumentów do rozliczenia stażu, wraz z pełną informacją o zasadach ich wypełniania i/lub tworzenia. Wśród nich m.in.

 • Learning Agreement - część After the Mobility
 • Confirmation Letter

Po powrocie

Po powrocie ze stażu uczestnicy muszą przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów poświadczających odbycie stażu w określonym terminie. O niezbędnych dokumentach i wymogach wobec nich uczestnicy będą informowani jeszcze podczas trwania stażu.

Dodatkowo stażyści zobowiązani są do:

 • wypełnienia raportu on-line uczestnika stażu w terminie określonym przez system generujący raport, nie później jednak niż 30 dni od daty zakończenia stażu,
 • wykonania drugiego testu biegłości językowej OLS w terminie wskazanym przez system.

W razie jakichkolwiek zaległości w przedłożeniu dokumentacji z wcześniejszych etapów realizacji projektu, uczestnicy będą proszeni o niezwłoczne dopełnienie formalności.

Dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności możliwa będzie wypłata drugiej transzy grantu.

Po otrzymaniu drugiej transzy grantu uczestnicy przedłożą oświadczenie potwierdzające otrzymanie tych środków finansowych. Wzór oświadczenia zostanie przesłany mailowo na adres uczestników.

/fileadmin/user_upload/_processed_/0/4/csm_272880293_4494360420691686_1246253763657946340_n_01d3bb0ae3.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/5/csm_shutterstock_597483665_868345b0e6.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/a/csm_shutterstock_688627174_298640a8b1.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/a/5/csm_Zdjecie_Agnieszka_Oleksyn-Wajda_cc531270e3.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/8/7/csm_Kopia_WU_7774cb421c.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/7/csm_Zapisy_na_Egzamin_Certfikatowy_z_Jezyka_Polskiego__3__28161832d4.png