beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejPraktyki

Rekrutacja na praktyki odbywa się w trybie ciągłym. Studenci którzy jako pierwsi dostarczą niezbędne dokumenty (osobiście lub drogą mailową) zostają zakwalifikowani.

Jak znaleźć praktyki

1. Określ swoje preferencje co do kraju, profilu instytucji docelowej oraz planowany okres pobytu na stażu (min. 2 miesiące).

2. Przygotuj swoje dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny)
Zalecamy, aby CV przygotować według ogólnoeuropejskiego wzoru Europass CV lub skorzystać z pomocy Działu Praktyk i Karier. Gotowe CV można przesłać do weryfikacji na adres e-mail: kariera@lazarski.edu.pl, z prośbą o sugestie dotyczące przesłanego CV.

3. Stwórz wzór e-maila, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność językową. 
Następnie prześlij maile do firm z załączonym CV i listem motywacyjnym.

4. Znajdź miejsce praktyk.
Szukanie praktyk odbywa się zazwyczaj przez internet. Z ankiet wynika, że znalezienie instytucji przyjmującej zajmuje studentom ok. 1 miesiąca. W zakładce "Oferty praktyk" na bieżąco umieszczane są możliwości zgłaszane przez pracodawców z całej Europy oraz linki przydatne w poszukiwaniu ofert.

Oferty praktyk Erasmus+ dostępne na stronie programu: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-praktyk-zagranicznych/

Uczelnia Łazarskiego nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnego nawiązania współpracy z instytucjami, których oferty dostępne są na stronie.

Zasady rekrutacji

Status studenta

Aby odbyć praktyki w ramach programu Erasmus+ należy posiadać status studenta Uczelni Łazarskiego. Praktyka powinna być związana z dziedziną studiów. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). 
Aby praktyki w ramach programu Erasmus+ zostały zaakceptowane jako praktyki obowiązkowe, muszą być zgodne z programem praktyk zamieszczonym na stronie Działu Karier i Praktyk Uczelni Łazarskiego.

Znalezienie miejsca praktyk  

Obowiązek znalezienia miejsca praktyk spoczywa na studencie.
Zachęcamy, aby zapoznać się z informacjami w zakładce "Jak skutecznie szukać praktyk?"

Kraje, w których można odbywać praktyki

 • 28 krajów Unii Europejskiej;
 • kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
  • Islandia
  • Lichtenstein
  • Norwegia
 • kraj kandydujący:
  • Turcja.

Miejsca, w których można odbyć praktyki

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).
Nie można odbyć praktyk Erasmus+ w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
Grupa instytucji UE, w których NIE MOŻNA odbywać praktyki.
Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Czas odbywania praktyk

Minimalny czas trwania praktyki to dwa miesiące, np. 1 lipca - 31 sierpnia.
Praktyki są podejmowane przede wszystkim w okresie letnim, jednak po uzyskaniu zgody Dziekana można ustalić inny przedział czasowy.

Finansowanie

Stypendium Erasmus+

Stypendium Erasmus+ przyznawane jest w celu wyrównania różnic w kosztach utrzymania w Polsce i w kraju docelowym.

Grupa 1Grupa 2Grupa 3
Kraje wchodzące w skład grupyDania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka BrytaniaAustria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, WłochyBułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
Wysokość stypendium na praktyki620 EUR/miesiąc600 EUR/miesiąc550 EUR/miesiąc

W celu otrzymania stypendium konieczne jest przed rozpoczęciem praktyki podpisanie umowy finansowej pomiędzy studentem a Uczelnią Łazarskiego. 

Przed wyjazdem

Przed wyjazdem na praktykę należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (pokój 38a lub erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl):

 1. Application Form
 2. Learning Agreement for traineeship - before the mobility
 3. Letter of acceptance - dokument wydany przez organizację przyjmującą
 4. Oświadczenie o numerze konta
 5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za czesne - potwierdzenie wydane przez Kwesturę
 6. Kopia ubezpieczenia (ubezpieczenie musi pokrywać ubezpieczenie zdrowotne, NNW, transport zwłok, OC, na cały okres praktyk w kraju odbywania praktyk).
 7. Kopia dokumentu tożsamości.

Podpisanie umowy finansowej na praktykę jest możliwe tylko po dostarczeniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

Po dotarciu na miejsce odbywania praktyki student jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia odbycia podróży do kraju odbywania praktyk (boarding pass, bilet autobusowy).

Sprawy, które student załatwia samodzielnie:

 1. Zakwaterowanie
 2. Ubezpieczenie
 3. Legalizacja pobytu za granicą

Konsekwencje wyjścia UK z programu Erasmus+

W przypadku osób podróżujących do Zjednoczonego Królestwa po 31 grudnia 2020 r. należy mieć na uwadze, że może być konieczne spełnienie określonych wymagań dotyczących wyjazdu. Uczestnicy programu Erasmus+ podróżujący do UK w celu odbycia studiów, praktyki/stażu lub wolontariatu na dowolny okres będą potrzebować wizy, jednak nie dotyczy to pobytów trwających krócej niż 6 miesięcy. Uczestnicy powinni sprawdzić, czy obowiązuje ich wiza, wchodząc bezpośrednio w link. Dodatkowa opłata za opiekę zdrowotną może mieć zastosowanie w procesie ubiegania się o wizę. 

 

Szczególną uwagę zalecamy w przypadku wyjazdów studentów na praktyki. Wyjazd na praktykę do 6 miesięcy znajduje się w kategorii work, academic visit or business (nie ma praktyki w menu) i służby graniczne mogą domagać się wizy niezależnie od okresu wyjazdu, bo business or academic activities nie obejmują praktyki: https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/poland/from_2021/work/six_months_or_less

W trakcie wyjazdu

W przypadku, gdyby zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany uzgodnionego programu praktyk, student jest zobowiązany do wypełnienia Learning Agreement for traineeship - during the mobility

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w czasie pobytu na praktykach w ramach Programu Erasmus, prosimy o kontakt z koordynatorem.

Po powrocie

W Dziale Programów Międzynarodowych (pokój 38a), należy złożyć następujące dokumenty:

*jeżeli nie zostały złożone przed wyjazdem

Należy wypełnić:

 • Ankietę Narodowej Agencji Programu Erasmus (on-line)
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/4/csm_272880293_4494360420691686_1246253763657946340_n_01d3bb0ae3.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/5/csm_shutterstock_597483665_868345b0e6.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/a/csm_shutterstock_688627174_298640a8b1.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/a/5/csm_Zdjecie_Agnieszka_Oleksyn-Wajda_cc531270e3.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/8/7/csm_Kopia_WU_7774cb421c.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/7/csm_Zapisy_na_Egzamin_Certfikatowy_z_Jezyka_Polskiego__3__28161832d4.png