Zmiana zasad studiowania

Jeżeli Twoja niepełnosprawność, okresowe pogorszenie stanu zdrowia, leczenie czy rehabilitacja w znaczący sposób ogranicza regularny lub pełny udział w zajęciach w trybie standardowym, nasza Uczelnia oferuje kilka możliwości zmiany zasad studiowania. Dzięki nim możesz jeszcze bardziej dopasować zajęcia do swoich potrzeb i w pełni skorzystać z wybranych przez Ciebie zajęć. Możesz też otrzymać dodatkowo dostęp do wybranych zajęć on-line (przedmioty na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, języki obce).

Przyspieszenie lub spowolnienie toku studiów

Tok studiowania można nieco przyspieszyć, a także racjonalnie spowolnić. Zgodę na umotywowany wniosek wyraża dziekan Twojego wydziału. Pamiętaj, że dziekan może nie udzielić zgody, jeśli nie ma możliwości organizacyjnych lub prawnych dla realizacji studiów w sposób przyspieszony lub spowolniony. Pamiętaj, że zmiana tego typu może spowodować powstanie koniecznych do uzupełnienia różnic programowych.WAŻNE! Przyspieszenie lub spowolnienie toku studiów wiąże się ze zmianami w zakresie płatności. Więcej na ten temat dowiesz się w Kwesturze.

Indywidualny tryb zdawania egzaminów

W uzasadnionych przypadkach student niepełnosprawny może wystąpić z podaniem o zmianę trybu zdawania egzaminu lub uzyskiwania zaliczeń pisemnych.
Egzamin przeprowadzany w takim trybie ma za zadanie wyrównać szanse wszystkich studentów, przy założeniu bezwzględnego utrzymania wymagań merytorycznych wobec osoby zdającej.
Egzaminy w trybie indywidualnym przeprowadzane są na zasadach i w czasie ustalonym przez dziekana.

Zmodyfikowanie procedur egzaminacyjnych może obejmować:

 • wydłużenie czasu trwania egzaminu
 • dostosowanie kroju i wielkości czcionki
 • pomoc asystenta technicznego przy czytaniu pytań i zaznaczaniu odpowiedzi
 • zmianę formy pisemnej na ustną lub ustnej na pisemną
 • pisanie egzaminu w oddzielnym miejscu

Jak ubiegać się o prawo do egzaminów w trybie indywidualnym?

Złóż odpowiednio uzasadniony wniosek za pośrednictwem uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych do dziekana swojego wydziału. We wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

 • o co wnioskujesz
 • dlaczego/na jakiej podstawie/jaka jest zależność między Twoją niepełnosprawnością a niemożnością zdawania egzaminów w standardowym trybie
 • jakie techniczne dostosowanie procedur egzaminacyjnych byłoby najbardziej pomocne dla Ciebie

Do podania dołącz orzeczenie o niepełnosprawności lub odpowiednią dokumentację medyczną potwierdzającą aktualny stan zdrowia, zalecenia lekarza. Jeśli Twój stan zdrowia nie ulegnie poprawie, to w podaniu możesz wnioskować o przyznanie zgody na cały okres trwania studiów, lub do końca ważności Twojego orzeczenia.
Zgłoś się miesiąc przed planowaną sesją egzaminacyjną, a w szczególnych przypadkach nagłej, udokumentowanej zmiany stanu zdrowia nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu lub sesją egzaminacyjną, w przeciwnym razie możemy nie zdążyć z odpowiednim rozpoznaniem Twoich potrzeb i organizacją dostosowania.
Podaj następujące informacje:

 • data i godzina egzaminu
 • nazwa przedmiotu
 • nazwisko wykładowcy
 • indywidualne potrzeby w zakresie egzaminu

Indywidualna organizacja sesji egzaminacyjnej

Indywidualna organizacja sesji egzaminacyjnej polega na dostosowaniu obciążeń przewidzianych w ramach sesji egzaminacyjnej do aktualnej sytuacji zdrowotnej lub do możliwości studenta, tak, by mógł zrealizować program studiów bez konieczności ich przerywania.Student bezpośrednio w sesji zalicza wybrane przedmioty. Pozostałe zaliczenia i egzaminy zalicza w indywidualnych terminach. Indywidualny terminarz powstaje po konsultacjach z dziekanem, wyłącznie w drodze pisemnej decyzji dziekana.Prawo to przyznawane jest w indywidualnych przypadkach, po szczegółowym przeanalizowaniu aktualnej sytuacji zdrowotnej studenta.

Wydłużenie seminarium licencjackiego lub magisterskiego

Z uwagi na swoją niepełnosprawność możesz przedłużyć seminarium licencjackie o 1 dodatkowy semestr a seminarium magisterskie - o nie więcej niż 2 semestry. Wniosek w tej sprawie powinieneś złożyć do właściwego Dziekana.

Urlop od zajęć

Możesz zwrócić się o urlop dziekański:

 • krótkoterminowy (na czas zaostrzenia lub trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji),
 • długoterminowy

Decyzję o udzieleniu urlopu podejmuje Dziekan twojego wydziału. Pamiętaj, że umotywowany wniosek o udzielenie urlopu należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop, gdyż nie udziela się urlopu wstecz.
Przebywając na urlopie krótkoterminowym możesz uczestniczyć w określonych zajęciach lub zaliczać wybrane przedmioty po uzyskaniu zgody Dziekana.

Jak ubiegać się o możliwość zaliczania wybranych przedmiotów podczas urlopu krótkoterminowego?

Musisz złożyć do władz wydziału odpowiednio umotywowane podanie o zgodę na zaliczanie wybranych przedmiotów w czasie urlopu w którym określisz listę przedmiotów i zajęć, które chcesz zaliczyć w czasie urlopu. Po otrzymaniu zgody, zgłaszasz się bezpośrednio do wykładowców w celu ustalenia indywidualnych warunków na zaliczenie wybranych przedmiotów.
WAŻNE! W okresie urlopu, student zachowuje prawa studenta, z wyłączeniem przepisów o pomocy materialnej.
W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach z uwagi na niepełnosprawność, problemy zdrowotne lub podjętą rehabilitację możesz złożyć wniosek o dopasowanie wymogów studiowania do Twoich potrzeb:

 • Podanie o zwiększenie limitu nieobecności na zajęciach z możliwością nadrobienia zaległości na warunkach ustalonych z prowadzącymi zajęcia
 • Podanie o możliwość nagrywania zajęć przez studenta jeśli są one nieautorskie
 • Podanie z prośbą o otrzymywanie materiałów dydaktycznych od wykładowców
 • Podanie o racjonalne wydłużenie okresu potrzebnego do przygotowania prac zaliczeniowych, w tym także prac pisemnych.

Jeśli masz poczucie, że przerastają Cię studenckie obowiązki i nie wiesz, jak sobie z nimi poradzić nawiąż kontakt z p. Renatą Załęcką w pok. 132, w godz. 14.00-16.00 lub mailowo r.zalecka@lazarski.edu.pl

Osoby z dysleksją

Jeśli masz problemy w postaci dysleksji, dysgrafii lub dysortografii potwierdzone odpowiednią opinią wydaną na potrzeby egzaminu maturalnego przez właściwą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną możesz wnioskować o uwzględnienie tych trudności zwłaszcza podczas pisemnych egzaminów z języków obcych a także prosząc o zindywidualizowanie procesu nauczania języka obcego. W tym celu powinieneś złożyć wniosek, do dziekana właściwego wydziału za pośrednictwem uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru, a w przypadku egzaminu miesiąc przed planowym terminem egzaminu. Na podstawie załączonej dokumentacji zostanie podjęta decyzja dotycząca dostosowania formy egzaminu do specyficznych potrzeb wynikających z Twoich problemów. Może to być decyzja o zmianie sposobu pisania egzaminu (np. pisanie go przy pomocy komputera, uwzględnieniu trudności ortograficznych podczas sprawdzania pracy lub inna zależnie od zdiagnozowanych potrzeb). W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może Ci zapewnić dostęp do laptopa lub wydłużyć czas trwania egzaminu.

Konsultacje psychologiczne dla osób niepełnosprawnych

Jeżeli nie radzisz sobie ze stresem wynikającym z obciążeń związanych ze studiowaniem, myśli o zbliżającej się sesji wzbudzają w Tobie silny niepokój, chciałbyś zwiększyć efektywność studiowania, masz trudności z adaptacją i odnalezieniem się w nowym środowisku, lub nagle znalazłeś się w trudnej sytuacji i nie masz z kim podzielić się swoimi problemami w trakcie nauki, oferujemy Ci konsultacje psychologiczne, porady psychologiczne, terapię indywidualną.

Pomoc psychologiczną świadczy bezpłatnie Gabinet Pomocy Psychologicznej prowadzony przez psychologów Wiolettę Wydrzyńską i Piotra Wydrzyńskiego, na terenie Uczelni po uprzednim ustaleniu spotkania poprzez Gabinet Pomocy Psychologicznej pod numerem 22 415 92 11 i 22 643 77 92 lub 501 508 766 Wioletta Wydrzyńska, 501 558 177 Piotr Wydrzyński.

Konsultacje psychologiczne to jednorazowe lub kilkukrotne spotkanie z psychologiem mające na celu wstępne określenie charakteru problemów, a także znalezienie i zaplanowanie odpowiednich metod pracy nad ich rozwiązaniem. Konsultacje mogą również zapewnić doraźną pomoc psychologiczną osobom potrzebującym lepszego zrozumienia trudnej sytuacji życiowej, w której się znajdują. W ramach konsultacji z psychologiem oferujemy studentowi niepełnosprawnemu, stosownie do potrzeb:

 • wsparcie psychologiczne,
 • pracę nad zwiększeniem efektywności studiowania (w tym: określenie ewentualnych problemów, ich wpływu na proces studiowania, oraz możliwości i sposobów ich rozwiązania),
 • opracowanie rozwiązań jakie uczelnia może Tobie zaoferować w ramach wsparcia akademickiego (w zależności od rodzaju studiów, Twoich potrzeb, stanu zdrowia).

Sprawy niestandardowe

Gdyby zdarzyło Ci się, że ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia spotykają Cię na studiach trudności, a możliwe metody ich rozwiązania nie zostały opisane powyżej skontaktuj się z uczelnianym pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych. Po zapoznaniu się z Twoją sytuacją postaramy się opracować wspólnie z Tobą rozwiązanie problemu.