Zasady odbywania i zaliczania zajęć wychowania fizycznego dla studentów Uczelni Łazarskiego

 1. Student pierwszego roku studiów stacjonarnych  jest zobowiązany, zgodnie z planem i rozkładem zajęć dydaktycznych, do uczestniczenia przez  2 semestry, dwa razy w tygodniu  w zajęciach sportowych organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego
  i Sportu (SWFiS) - jedna godzina stacjonarnie lub zdalnie, druga godzina zdalnie.
 2. Uczestnictwo w obligatoryjnych zajęciach Wychowania Fizycznego kończy się zaliczeniem.
 3. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w trakcie semestru.
 4. Nie ma możliwości odrabiania nieobecności w innych terminach.
 5. Rodzaj zajęć, dni i godziny wybiera student z oferty podanej do wiadomości na stronie www; decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zapisy odbywają się w trybie elektronicznym: euczelnia.lazarski.pl. Dodatkowo na początku każdego semestru istnieje możliwość zapisów osobistych w studium pokój nr 112.
 7. Zwolnienia z całych zajęć Wychowania Fizycznego mogą udzielić lekarze czynnie wykonujący swój zawód na terenie  kraju. Zwolnienie takie należy przedłożyć w Sekretariacie SWFiS do dnia 30 października dla semestru jesiennego lub do końca marca dla semestru wiosennego.
 8. O czasowej niezdolności do ćwiczeń fizycznych orzeka każdy lekarz czynnie wykonujący swój zawód na terenie Polski. Zwolnienie lekarskie należy okazać na pierwszych zajęciach po nieobecności, w przeciwnym wypadku nie zostanie wzięte ono pod uwagę.
 9. Studenci studiów niestacjonarnych nie mają obowiązkowych zajęć z WF-u.
 10. Wszyscy studenci aktywnie uprawiający sport w klubach sportowych, siłowniach, pływalniach i innych zajęciach sportowych mogą uzyskać zaliczenie na podstawie zaświadczenia przyniesionego do studium. Zaświadczenie należy dostarczyć do studium pod koniec każdego semestru.
 11. Każdy student może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w trakcie całego toku studiów, o ile w wybranej grupie są wolne miejsca. Decyzję podejmuje instruktor danej grupy.

Justyna Mosińska

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu