beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejStatus fundacji

Fundacja Uczelni Łazarskiego jest organizacją pożytku publicznego powstałą 16 lutego 2010 roku. Status określa formę działalności, zasady funkcjonowania oraz cele i sposoby ich realizacji.

Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Fundacja Uczelni Łazarskiego, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatora Juliusza Ryszarda Madeja na mocy oświadczenia o ustanowieniu Fundacji z dnia 16 lutego 2010 roku (akt notarialny sporządzony przez Janusza Rudnickiego, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 2412/2010), zmienionego w dniu 5 listopada 2010r. (akt notarialny sporządzony przez Janusza Rudnickiego, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 16174/2010).
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 § 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 § 4

Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.

 § 5

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.
 2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek w kraju i zagranicą.

 § 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami i symbolami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 § 7

Ministrem właściwy ze względu na cele i zakres działalności Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 § 8

Fundacja uzyska status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań określonych we właściwych przepisach.

Cele działania Fundacji oraz sposoby ich realizacji

 § 9

Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności:

 • w zakresie pomocy w ułatwianiu dostępu do studiów wyższych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w formie przyznawania stypendiów umożliwiających kształcenie na wyższych uczelniach,
 • w zakresie nauki, edukacji, kultury, oświaty, wychowania oraz profilaktyki zdrowotnej,
 • w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • wspieranie działań podejmowanych przez Uczelnię Łazarskiego.

 § 10

 1. Fundacja realizuje swoje cele w formie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność w następującym zakresie
  a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
  b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
  c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
  d) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.59.B),
  e) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
  f) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z).
 3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność w następującym zakresie:
  a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
  b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
  c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
  d) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.59.B),
  e) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
  f) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z). 
 4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 § 11

Wszelkie dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są na jej działalność statutową.

Majątek i dochody Fundacji.

 § 12

Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych, przyznany przez Fundatora zgodnie z aktem notarialnym ustanowienia Fundacji, oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

 § 13

 1. 1. Dochodami Fundacji są:
  a) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z kraju i z zagranicy,
  b) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  c) odsetki od lokat i wkładów kapitałowych oraz papierów wartościowych,
  d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w przypadku, gdy stan czynny spadku przekracza wysokość długów spadkowych.

 § 14

 1. Osobom fizycznym, które dokonają na rzecz Fundacji wpłaty jednorazowej lub łącznej w kwocie nie mniejszej niż 500 (pięćset) złotych, Fundacja przyznaje za ich zgodą tytuł „Przyjaciela Fundacji”. Tytuł ten ma charakter honorowy.
 2. Osobom fizycznym i osobom prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji wpłaty jednorazowej lub łącznej w kwocie nie mniejszej niż 5.000 (pięć tysięcy) złotych, Fundacja przyznaje za ich zgodą tytuł „Sponsora Fundacji”. Tytuł ten ma charakter honorowy.
 3. Osobom fizycznym i osobom prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji wpłaty jednorazowej lub łącznej w kwocie nie mniejszej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych, Fundacja przyznaje za ich zgodą tytuł „Srebrnego Sponsora Fundacji”. Tytuł ten ma charakter honorowy.
 4. Osobom fizycznym i osobom prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji wpłaty jednorazowej lub łącznej w kwocie nie mniejszej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, Fundacja przyznaje za ich zgodą tytuł „Złotego Sponsora Fundacji”. Tytuł ten ma charakter honorowy.

 § 15

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Rok obrotowy Fundacji rozpoczyna się 1 października, a kończy 30 września każdego roku kalendarzowego.

 § 16

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator, członkowie władz Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają       w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki l      ub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie     lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie władz Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 § 17

 1. Wynagrodzenie pobierane przez Fundację z tytułu prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
 2. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu prowadzonej przez Fundację statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Władze Fundacji.

 § 18

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd.

 § 19

 1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, który określa również liczbę członków Rady Fundacji.
 4. Przewodniczącego Rady Fundacji, Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Sekretarza Rady Fundacji wybiera Rada spośród swoich członków.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub z tytułu podległości służbowej. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 § 20

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek odwołania przez Fundatora, śmierci, złożenia rezygnacji lub prawomocnego skazania członka Rady Fundacji na karę pozbawienia praw publicznych.

 § 21

Rada Fundacji ma prawo i obowiązek:

a) propagowania celów Fundacji,

b) opiniowania i zatwierdzania rocznych i perspektywicznych planów działalności Fundacji,

c) inicjowania kierunków działalności Fundacji,

d) kontrolowania działalności merytorycznej i finansowej Fundacji,

e) podejmowania uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości przez Fundację,

f) ustalania zasad wynagradzania pracowników Fundacji i przyznawania wynagrodzeń członkom Zarządu,

g) zatwierdzania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedkładanych przez Zarząd.

h) uchwalania regulaminu działania Zarządu,

i) podjęcia uchwały o połączeniu z inną fundacją o podobnych celach.

 § 22

 1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku, o ile nie zachodzi potrzeba częstszego zwoływania posiedzeń Rady.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji bierze udział Prezes Zarządu, bądź inny upoważniony przez niego członek Zarządu.
 4. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady, może nakazać stawiennictwo wszystkich członków Zarządu.
 5. W posiedzeniach Rady Fundacji może brać udział Fundator.
 6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, z zastrzeżeniem, że na posiedzeniu wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
 7. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na pisemne głosowanie. Z głosowania pisemnego wyłączone jest powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedkładanych przez Zarząd.
 8. Funkcje członków Rady Fundacji są honorowe i bezpłatne. Członkom Rady Fundacji z tytułu pełnienia funkcji w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 § 23

 1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Fundator:
  a) powołuje i odwołuje członków Zarządu,
  b) ustala liczbę członków Zarządu,
  c) nadaje funkcje członkom Zarządu.
 4. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 5. Członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie Fundacji. O przyznaniu wynagrodzenia członkom Zarządu decyduje Rada Fundacji.

 § 24

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora.
 2. Zarząd w szczególności:
  a) kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
  b) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  d) opracowuje roczne i perspektywiczne plany działalności Fundacji,
  e) opracowuje roczne sprawozdania z działalności Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 4. Do reprezentacji Fundacji upoważniony jest:
  a) w przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzą dwie osoby – każdy członek Zarządu samodzielnie,
  b) w przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzą więcej niż dwie osoby – dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 5. Rada Fundacji może uchwalić regulamin, określający szczegółowe zasady działania Zarządu.
 6. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok obrotowy w terminie do 31 marca następnego roku.

 

 

Postanowienia końcowe.

 § 25

W przypadku śmierci Fundatora, wszelkie prawa przysługujące Fundatorowi na podstawie niniejszego statutu, przysługują spadkobiercom Fundatora. Spadkobiercy Fundatora powinni wskazać spośród siebie jedną osobę, która wykonywać będzie prawa przysługujące Fundatorowi.

 § 26

Fundacja na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów, może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach.

 § 27

 1. Decyzję o postawieniu Fundacji w stan likwidacji podejmuje Fundator po uzyskaniu uprzedniej opinii Rady Fundacji.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatora.
 3. Środki majątkowe pozostałe po uregulowaniu zobowiązań Fundacji likwidator przekazuje na rzecz innych, wskazanych przez Radę Fundacji lub Fundatora, nie nastawionych na zysk organizacji, realizujących działalność zbliżoną do działalności Fundacji.

 § 28

Wszelkie zmiany statutu Fundacji dokonywane są na mocy decyzji Fundatora.

 Warszawa, 16 listopada 2010r.