Program Honorowy (PH) to inicjatywa Uczelni Łazarskiego skierowana do studentów Uczelni wyróżniających się osiągnięciami naukowymi, aktywnością społeczną i obywatelską,  ciekawością świata i inicjatywą organizacyjną. Program Honorowy tworzą wyróżnieni studenci oraz kadra akademicka sprawująca opiekę nad studentami na zasadach tutoringu. Każdemu studentowi - uczestnikowi PH przypisywany jest indywidualny tutor, który pomaga mu w realizowaniu celów wykraczających poza ramy tradycyjnego studiowania wybranego kierunku. Celem zasadniczym PH jest wspieranie studentów w ich interdyscyplinarnym rozwoju równolegle ze studiami podjętymi w ramach określonego kierunku. Wierzymy, że pierwszorzędne wykształcenie akademickie powinno iść w parze z odpowiednim poziomem wiedzy ogólnej i pielęgnowaniem określonych postaw.

Z regulaminu Programu (§ 3 Regulaminu PH Uczelni Łazarskiego):

Cele PH:

 • zaspokojenie potrzeb najzdolniejszych studentów,
 • motywowanie studentów do zwiększenia wysiłku i poprawy wyników w nauce,
 • umożliwienie nauczycielom akademickim indywidualnej pracy z bardzo zdolnymi studentami i wspólne z nimi podejmowanie wyzwań naukowych wraz praktycznym rozwiązywaniem problemów,
 • stworzenie w Uczelni warunków do rozwijania zainteresowań studentów nie tylko związanych bezpośrednio ze studiowanymi kierunkami,
 • skuteczne kształcenie osób gotowych do przyjęcia po studiach roli liderów o szerokich horyzontach i wystarczającej wiedzy ogólnej o świecie.

Kwalifikacje do Programu Honorowego odbywają się raz w roku i poprzedzone są imiennym zaproszeniem kierowanym przez Dyrektora Programu do studentów, którzy po pierwszym semestrze studiów w Uczelni Łazarskiego znaleźli się w grupie 30% najlepszych studentów pierwszego roku studiów.

Udział w  Programie Honorowym wiąże się z podjęciem przez studenta pewnych zobowiązań wobec Uczelni:

 • opracowania pod kierunkiem tutorów indywidualnych rocznych planów pracy i konsekwentnej ich realizacji;
 • uczestniczenia w organizowanych zajęciach w ramach PH ;
 • uczestniczenia w seminariach wyjazdowych;
 • utrzymywania stałych kontaktów z tutorem, składania relacji z postępów w realizacji planów;
 • wykonania samodzielnie lub we współpracy przynajmniej jednego projektu na rzecz Uczelni w zakresie ustalonym z tutorem i Dyrektorem PH w każdym roku akademickim;
 • udziału w wybranych dodatkowych zajęciach z  oferty Uczelni Łazarskiego.

Uczestnicy Programu Honorowego wyróżnienie zostają dyplomem honorowym absolwenta PH.  

Program Honorowy

"SUKCES MOŻNA STUDIOWAĆ"

Czy ma być tym ostatecznym? PH-owcy do dzieła!

Szanowni PH-owcy!

Już niebawem przed nami zakończenie roku akademickiego 2014/2015, a wraz z nim zakończenie kolejnego roku pracy w Programie Honorowym. W związku ze zbliżającym się podsumowaniem roku przypominamy o konieczności opracowania sprawozdań z realizacji projektów.

Przy okazji informujemy, iż w dniach 18-20 czerwca odbędzie się wyjazd czerwcowy, lecz więcej szczegółów zostanie podanych drogą e-mailową.

Kontakt

Program Honorowy
Uczelnia Łazarskiego