Wymiar godzinowy 26h
Termin 8-9 czerwca oraz 15-16 czerwca 2019 roku
Lokalizacja Uczelnia Łazarskiego
Opłata 990zł brutto

Adresaci i cel szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących albo zaczynających pracę związaną z prawnymi aspektami ochrony zdrowia, zarówno w urzędach, ministerstwie czy też jako przedstawiciele organizacji społecznych, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia i przyjmowania  aktów prawnych a także wiedza o przebiegu samego procesu legislacyjnego. Szczególny nacisk w programie położono na pomijany problem tworzenia regulacji wewnętrznych i aktywnego udziału w konsultacjach i uzgodnieniach projektów aktów normatywnych.

Cel szkolenia

Warsztaty mają na celu podniesienie przede wszystkim kompetencji praktycznych słuchaczy związanych z prawidłowym tworzeniem całych aktów prawnych i projektowaniem poszczególnych rodzajów przepisów. Główny nacisk w programie warsztatów położono na budowę kompetencji twardych, zwiększających umiejętności słuchaczy w zakresie tworzenia prawa. Warsztaty mogą być samodzielnym szkoleniem rozwijającym już posiadane przez słuchacza kompetencje w zakresie tworzenia przepisów prawnych albo stanowić uzupełnieni warsztatów „Aktywni w tworzeniu prawa”, które skupiają się na budowie kompetencji miękkich związanych z efektywnym opiniowaniem aktów normatywnych i skutecznym, negocjacyjnym sposobem prowadzenia konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Wykładowcy są wieloletnimi praktykami pracującymi w Rządowym Centrum Legislacji, w urzędach centralnych i NFZ, na co dzień tworzącymi akty normatywne. Szkolenie ma charakter warsztatowy, nie teoretyczny.

Program szkolenia

  Budowa aktu normatywnego:

  • Tytuł, Budowa tytułu aktu normatywnego, Kazusu z oceny prawidłowości sformułowania tytułu aktu normatywnego,
  • Przepisy merytoryczne (ogólne i szczegółowe), Budowo przepisów, Prawidłowe zamieszczenie w akcie normatywnym, Kazusy z tworzenia przepisów,
  • Przepisy przejściowe i dostosowujące, Budowa przepisów przejściowych i dostosowujących, Kazusy z tworzenie przepisów,
  • Przepisy epizodyczne, Charakter przepisów epizodycznych, Sporządzenie projektu przepisów epizodycznych,
  • Przepisy końcowe, Budowa przepisów końcowych, Sporządzenia projektu przepisów,
  • Wejście w życie aktu normatywnego i jego ogłoszenie, Liczenie terminów wejścia w życie aktu normatywnego

  Rozporządzenia:

  • Granice upoważnienia ustawowego, Wyjście poza granice upoważnienia ustawowego,
  • Budowa rozporządzenia, Jednostki redakcyjne,
  • Kazusy – sporządzenie projektu rozporządzenia

  Akty wewnętrzne:

  • Materia aktów wewnętrznych,
  • Budowa aktów wewnętrznych,
  • Opiniowanie aktów wewnętrznych,
  • Kazusy ze sporządzania aktów wewnętrznych,
  • Charakter zarządzeń,
  • Obwieszczenia,
  • Komunikaty.

   Wykładowcy

   No biogram available.

   Zasady rekrutacji

   Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

   • wypełnienie formularza zgłoszeniowego
   • dokonanie opłaty za szkolenie i przesłanie potwierdzenia drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.pl

   Termin zgłoszenia do 1 czerwca 2019 roku. Opłatę należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

   Opłaty za szkolenie

   Szkolenie czesne

   Warsztaty legislacyjne tworzenie aktów prawnych w ochronie zdrowia

   990 zł

   50% zniżki dla osób uczestniczących w szkoleniu "Aktywni w tworzeniu prawa"

   Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

   Uczelnia Łazarskiego

   Santander Bank Polska S.A.
   29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

   tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019