Termin szkolenia 9 czerwca 2018 r.
Wymiar godzinowy 6 godzin
Godziny szkolenia 9:00 - 16:15
Ilość miejsc 30
Cena za osobę 600zł (zwolnione z VAT)

Program szkolenia

Dla kogo?

[9:00-11:00] RODO w 5 podstawowych punktach

 • Podstawowe cele i założenia reformy
 • Główne zasady przetwarzania danych, definicje i konstrukcje
 • Kluczowe zmiany z perspektywy administratorów i procesorów danych
 • Odpowiedzialność według nowych zasad
 • Nowa ustawa o ochronie danych i krajowe rozwiązania sektorowe

 [11:15-12:45] Jak przygotować się do zmian

 • Inwentaryzacja zasobów („mapowanie danych”) i analiza luk
 • Zasada rozliczalności i co z niej wynika?
 • Podstawowe kroki wdrożeniowe (check-lista zadań, itd.)
 • Przygotowanie w głównych obszarach działalności (HR, sprzedaż, obsługa klienta, marketing)
 • Case studies

 [13:30-15:00] Zarządzanie ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych w firmie

 • Podejście oparte na ryzyku
 • Ryzyka wewnętrzne oraz zewnętrzne (m.in. outsourcing)
 • Ocena wpływu na prywatność i konsultacje z organem
 • Bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne firmy
 • Case studies

[15:15-16:15] Współpraca międzynarodowa (w grupach kapitałowych oraz poza nimi)

 • Przetwarzanie transgraniczne oraz One-Stop-Shop
 • Przekazywanie danych w obrębie UE
 • Transfery („eksport”) danych poza UE
 • Czy RODO dotyczy podmiotów spoza UE?


Wykładowca:

Damian Karwala – doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony danych osobowych. Doradzał w sprawach z tego zakresu kilkudziesięciu dużym podmiotom gospodarczym, w tym z branży finansowej (m.in. bankom, zakładom ubezpieczeń, firmom windykacyjnym), operatorom telekomunikacyjnym, firmom farmaceutycznym, przedsiębiorcom internetowym i informatycznym, podmiotom z sektora publicznego, itd. Jako ekspert organizacji branżowych brał udział w pracach nad kolejnymi nowelizacjami ustawy o ochronie danych osobowych oraz w pracach nad projektem unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach, wykładowca w ramach studiów podyplomowych, m.in. organizowanych przez Polską Akademię Nauk. Autor lub współautor ponad 30 pozycji naukowych i popularnonaukowych.

 

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa do 5 czerwca 2018 roku (lub do wyczerpania miejsc)

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: "RODO_imię i nazwisko uczestnika_2018"

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.