Wymiar godzinowy 85 godzin
Koniec rekrutacji 30.09.2018
Początek zajęć 6-7 października 2018
Opłata 3800zł

Opis szkolenia

Dla kogo?

 • Kadra zarządzająca i pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Przedstawiciele administracji rządowej  i samorządowej odpowiedzialni za zarządzanie ochroną zdrowia,
 • Osoby planujące rozwój swojej kariery w sektorze ochrony zdrowia

Cele szkolenia

Aby skuteczne i efektywne zarządzać podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia należy posiąść maksymalnie szeroką wiedzę nie tylko o samych świadczeniach zdrowotnych, ale także o prawno-organizacyjnych podstawach określających proces ich udzielania. Zarządzanie podmiotami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia wymaga zdobycia wiedzy na temat mechanizmu wzajemnych powiązań wielu elementów składowych tego systemu tj. administracji publicznej, świadczeniodawców, pacjentów, płatników, producentów leków i wyrobów medycznych. Od ich prawidłowego współdziałania zależy bowiem zarówno bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, jak też sukces wszystkich tych podmiotów, które w systemie ochrony zdrowia odgrywają istotną rolę. Zatem osoby, którym zależy na skutecznym działaniu w tej rozwijającej się branży powinny, od strony teoretycznej jak i praktycznej - zapoznać się z formalno-prawnymi zasadami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

W trakcie szkolenia możliwym  także będzie zapoznanie się ze strukturą i prawnymi determinantami tworzenia i funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu prawno - organizacyjnych aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego struktury administracyjnej. Uzyskują on także wiedzę w zakresie podstaw prawnych, administracyjno-organizacyjnych oraz koordynowania i monitorowania działalności jednostek ochrony zdrowia. 

Szkolenie adresowane jest do osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i merytorycznych podmiotach tworzących samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz do osób odpowiedzialnych za zarządzanie podmiotami leczniczymi. Szkolenie jest skierowane także do pracowników instytucji funkcjonujących na rynku ochrony zdrowia takich, jak: płatnik, centrum zdrowia publicznego, wydziały i departamenty zdrowia funkcjonujące w jednostkach samorządu terytorialnego, przedstawicieli przedsiębiorstw finansowych i ubezpieczeniowych, Ukończenie szkolenia pomoże słuchaczom w sprawnym administrowaniu i zarządzaniu założycielskimi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Szkolenie będzie pomocne w realizacji zadań władzy publicznej nałożonych przepisami ustaw ustrojowych oraz ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanej ze środków publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

SZKOLENIE STANOWI ODPOWIEDNIK JEDNEGO Z MODUŁÓW SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMU MBA W OCHRONIE ZDROWIA 

Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej: www.mbaochronazdrowia.pl 

Program

Forma zajęć

 • Wykłady, warsztaty, konwersatorium.

Program szkolenia obejmuje: sesje szkoleniowe

1. Podstawy zdrowia publicznego i polityki zdrowotna (9h)

Cele kształcenia: Nauczanie tego przedmiotu ma na celu poznanie podstaw wiedzy o samym zakresie przedmiotowym i podmiotowym zdrowia publicznego jak i o roli jaką ono odgrywa w społeczeństwie.  Obok zagadnień teoretycznych wskazane zostaną konkretne rozwiązania organizacyjno-prawne wdrażające w praktyce elementy zdrowia publicznego. Polityka zdrowotna zostanie omówiona nie tylko od strony teoretycznej ale także od strony relacji jaka zachodzi pomiędzy polityką zdrowotną a polityką społeczną czy też polityką gospodarczą państwa.

Zarys tematyki: (1) rys historyczny; (2) kształtowanie się pojęcia zdrowia publicznego w ujęciu międzynarodowym; (3) wprowadzenie zagadnień zdrowia publicznego do polskiego ustawodawstwa(4) analiza porównawcza na przykładzie wybranych państw europejskich; (5) polityka zdrowotna w ujęciu międzynarodowym; (6) polityka zdrowotna na gruncie polskim.

2. Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce - (8h)

Cele kształcenia: W ramach tego przedmiotu przedstawione zostaną ogólne informacje o funkcjonowaniu  krajowego system ochrony zdrowia, który  zostanie pokazany od strony organizacyjno-prawnej wraz z pokazaniem relacji jakie zachodzą między poszczególnymi jego uczestnikami i relacji jakie te podmioty mają z odbiorcami świadczeń zdrowotnych.Pokazane zostaną także zasady na jakich oparty jest system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce..

Zarys tematyki: (1) rys historyczny; (2) organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce na poziomie centralnym; (3) organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym; (4) podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych .

3. Współczesne systemy ochrony zdrowia - organizacja  ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie (8h)

Cele kształcenia: Nauczanie tego przedmiotu ma na celu poznanie ogólnej charakterystyki różnych systemów ochrony zdrowia  wraz z zasadami organizacyjno-prawnymi na jakich one funkcjonują w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie.  

Zarys tematyki: (1) rys historyczny; (2) prawne podstawy dotyczące systemów ochrony zdrowia wynikające z prawa międzynarodowego; (3) przykłady organizacji krajowych systemów ochrony zdrowia w niektórych krajach Unii Europejskiej i na świecie  

4. Prawne aspekty wykonywania  zawodów medycznych i zagadnienia z zakresu publicznego prawa ochrony zdrowia (12h)

Cele kształcenia: Nauczanie tego przedmiotu ma na celu wprowadzenie w problematykę najważniejszych regulacji prawnych dotyczących zasad wykonywania podstawowych zawodów medycznych oraz przepisy regulujące funkcjonowanie  ich samorządów, Kurs obejmie także zasady zatrudniania przedstawicieli zawodów medycznych zarówno w ramach stosunku pracy, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Pokazane zostaną zasady na jakich dokonywana jest reglamentacja wykonywania zawodów medycznych,  Omówione zostaną prawne podstawy funkcjonowania  inspekcji sanitarnej, zwalczania chorób zakaźnych, prawo farmaceutyczne i wyrobów medycznych, ochrona zdrowia psychicznego, ochrona zdrowia w miejscu pracy

Zarys tematyki: (1) rys historyczny; (2) kształtowanie się podstaw prawnych wykonywania zawodów medycznych w ujęciu międzynarodowym; (3) wprowadzenie zagadnień związanych z prawem wykonywania zawodów medycznych do polskiego ustawodawstwa(4) zagadnienia z zakresu publicznego prawa ochrony zdrowia.

5. Prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą (12h)

Cele kształcenia: Nauczanie tego przedmiotu ma na celu poznanie podstaw wiedzy (w zakresie przedmiotowym i podmiotowym) odnoszących się do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i określających ramy prawno-organizacyjne ich funkcjonowania. Kurs obejmie prezentację poszczególnych typów podmiotów ze wskazaniem ich kompetencji i możliwości współpracy między tymi podmiotami. Pokazane zostaną także relacje formalno-prawne jakie zachodzą między podmiotami leczniczymi a innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

Zarys tematyki: (1) rys historyczny; (2) kształtowanie się podstaw prawnych funkcjonowania świadczeniodawców w ujęciu międzynarodowym; (3) zagadnienia związane z działalnością podmiotów wykonujących działalność leczniczą instytucjonalnych w polskim ustawodawstwie.

6. Prawa pacjenta, zdarzenia i błędy medyczny, zagadnienia procesowe związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych.  (15h)

Cele kształcenia: Nauczanie tego przedmiotu ma na celu poznanie podstaw praw pacjenta w ujęciu ustawowym Szczegółowo omówione zostaną poszczególne prawa pacjenta i związane z tym obowiązki podmiotów  wykonujących działalność leczniczą. Kurs obejmie wykład na temat rodzajów zdarzeń i błędów medycznych oraz zasad procedowania w sprawach zdarzeń i błędów medycznych. Omówione zostaną także zasady ponoszenia odpowiedzialności za zdarzenia i błędy medyczne w aspekcie prawa cywilnego, karnego, korporacyjnego.

Zarys tematyki: (1) rys historyczny w odniesieniu do praw pacjenta i instytucji publicznych stojących na straży ich przestrzegania; (2) kształtowanie się podstaw prawnych funkcjonowania praw pacjenta w ujęciu międzynarodowym; (3) zagadnienia związane z prawami pacjenta (3)   działalność  rzecznika praw pacjenta i innych instytucji stojących na straży praw pacjenta w polskim ustawodawstwie; (4) zagadnienia dotyczące zdarzeń i błędów medycznych.

7. Dokumentacja medyczna i ochrona danych medycznych (10 h)

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, reżimy ochrony danych medycznych, zasady udostępniania dokumentów medycznych, zawartość i rodzaje dokumentów prowadzonych w poszczególnych typach komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego.

8. Frazeologia problemowa języka angielskiego (10h konwersatorium)

Cele kształcenia: Poszerzenie bazy słownikowej i frazeologicznej specyficznej dla pracy menedżera zdrowia. Podniesienie biegłości wypowiedzi.

Zarys tematyki: Słownictwo i frazeologia języka angielskiego dotycząca dziedziny.

Forma zaliczenia 

Test wiedzy i kompetencji na zakończenie modułu.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Certyfikat ukończenia kursu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria i warsztaty odbywają się w trybie zjazdów sobotnio - niedzielnych, realizowanych średnio co 2 tygodnie podczas 5 sesji. 

Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wstępny terminarz:

 • moduł prawny: 06-07.10.2018; 20-21.10.2018; 03-04.11.2018; 17-18.11.2018; 24-25.11.2018

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w organizacji zjazdów.

Wykładowcy

Wykładowcy to wybitni akademicy, eksperci i praktycy z sektora ochrony zdrowia:

prof. dr hab. Hubert Izdebski - dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert OECD

dr nauk prawnych Maciej Dercz - radca prawny, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, wieloletni działacz samorządowy, były koordynator zespołu prawnego w Departamencie Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b. doradca Ministra Zdrowia oraz b. przewodniczący Zespołu ds. prywatyzacji publicznej służby zdrowia

dr nauk prawnych Anna Mokrzycka - członek Europejskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (EPSnet), adiunkt w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr nauk humanistycznych Iwona Kowalska - członek EPSnet, adiunkt w zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

r. pr. Tomasz Rek - radca prawny w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy.

r. pr. Agnieszka Sieńko - radca prawny, asystent w Zakładzie Medycznych Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za szkolenie)

Osoba przyjęta na szkolenie po decyzji o uruchomieniu szkolenia jest zobligowana do przedłożenia:

 • przedłożenia dowodu osobistego w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za szkolenie (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Opłata za szkolenie

 • Cena szkolenia wynosi 3 800 zł za cały program - płatne jednorazowo
 • Cena szkolenia  w dwóch ratach wynosi: 2*2000 zł = 4000 zł
 • dla absolwentów Uczelni Łazarskiego 20% rabatu

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: szkolenie "Prawo ochrony zdrowia"

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.