Wymiar godzinowy 85 godzin
Koniec rekrutacji 30.09.2018
Początek zajęć jesień 2018
Opłata 3800zł

Opis szkolenia

Dla kogo?

 • Kadra zarządzająca i pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Przedstawiciele administracji rządowej  i samorządowej odpowiedzialni za zarządzanie ochroną zdrowia,
 • Osoby planujące rozwój swojej kariery w sektorze ochrony zdrowia

Cele szkolenia

Aby skuteczne i efektywne zarządzać podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia należy posiąść maksymalnie szeroką wiedzę nie tylko o samych świadczeniach zdrowotnych, ale także o prawno-organizacyjnych podstawach określających proces ich udzielania. Zarządzanie podmiotami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia wymaga zdobycia wiedzy na temat mechanizmu wzajemnych powiązań wielu elementów składowych tego systemu tj. administracji publicznej, świadczeniodawców, pacjentów, płatników, producentów leków i wyrobów medycznych. Od ich prawidłowego współdziałania zależy bowiem zarówno bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, jak też sukces wszystkich tych podmiotów, które w systemie ochrony zdrowia odgrywają istotną rolę. Zatem osoby, którym zależy na skutecznym działaniu w tej rozwijającej się branży powinny, od strony teoretycznej jak i praktycznej - zapoznać się z formalno-prawnymi zasadami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

W trakcie szkolenia możliwym  także będzie zapoznanie się ze strukturą i prawnymi determinantami tworzenia i funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu prawno - organizacyjnych aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego struktury administracyjnej. Uzyskują on także wiedzę w zakresie podstaw prawnych, administracyjno-organizacyjnych oraz koordynowania i monitorowania działalności jednostek ochrony zdrowia. 

Szkolenie adresowane jest do osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i merytorycznych podmiotach tworzących samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz do osób odpowiedzialnych za zarządzanie podmiotami leczniczymi. Szkolenie jest skierowane także do pracowników instytucji funkcjonujących na rynku ochrony zdrowia takich, jak: płatnik, centrum zdrowia publicznego, wydziały i departamenty zdrowia funkcjonujące w jednostkach samorządu terytorialnego, przedstawicieli przedsiębiorstw finansowych i ubezpieczeniowych, Ukończenie szkolenia pomoże słuchaczom w sprawnym administrowaniu i zarządzaniu założycielskimi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Szkolenie będzie pomocne w realizacji zadań władzy publicznej nałożonych przepisami ustaw ustrojowych oraz ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanej ze środków publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

SZKOLENIE STANOWI ODPOWIEDNIK JEDNEGO Z MODUŁÓW SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMU MBA W OCHRONIE ZDROWIA 

Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej: www.mbaochronazdrowia.pl 

Program

Forma zajęć

 • Wykłady, warsztaty, konwersatorium.

Program szkolenia obejmuje: sesje szkoleniowe

1. Podstawy zdrowia publicznego i polityki zdrowotna (9h)

Cele kształcenia: Nauczanie tego przedmiotu ma na celu poznanie podstaw wiedzy o samym zakresie przedmiotowym i podmiotowym zdrowia publicznego jak i o roli jaką ono odgrywa w społeczeństwie.  Obok zagadnień teoretycznych wskazane zostaną konkretne rozwiązania organizacyjno-prawne wdrażające w praktyce elementy zdrowia publicznego. Polityka zdrowotna zostanie omówiona nie tylko od strony teoretycznej ale także od strony relacji jaka zachodzi pomiędzy polityką zdrowotną a polityką społeczną czy też polityką gospodarczą państwa.

Zarys tematyki: (1) rys historyczny; (2) kształtowanie się pojęcia zdrowia publicznego w ujęciu międzynarodowym; (3) wprowadzenie zagadnień zdrowia publicznego do polskiego ustawodawstwa(4) analiza porównawcza na przykładzie wybranych państw europejskich; (5) polityka zdrowotna w ujęciu międzynarodowym; (6) polityka zdrowotna na gruncie polskim.

2. Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce - (8h)

Cele kształcenia: W ramach tego przedmiotu przedstawione zostaną ogólne informacje o funkcjonowaniu  krajowego system ochrony zdrowia, który  zostanie pokazany od strony organizacyjno-prawnej wraz z pokazaniem relacji jakie zachodzą między poszczególnymi jego uczestnikami i relacji jakie te podmioty mają z odbiorcami świadczeń zdrowotnych.Pokazane zostaną także zasady na jakich oparty jest system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce..

Zarys tematyki: (1) rys historyczny; (2) organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce na poziomie centralnym; (3) organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym; (4) podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych .

3. Współczesne systemy ochrony zdrowia - organizacja  ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie (8h)

Cele kształcenia: Nauczanie tego przedmiotu ma na celu poznanie ogólnej charakterystyki różnych systemów ochrony zdrowia  wraz z zasadami organizacyjno-prawnymi na jakich one funkcjonują w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie.  

Zarys tematyki: (1) rys historyczny; (2) prawne podstawy dotyczące systemów ochrony zdrowia wynikające z prawa międzynarodowego; (3) przykłady organizacji krajowych systemów ochrony zdrowia w niektórych krajach Unii Europejskiej i na świecie  

4. Prawne aspekty wykonywania  zawodów medycznych i zagadnienia z zakresu publicznego prawa ochrony zdrowia (12h)

Cele kształcenia: Nauczanie tego przedmiotu ma na celu wprowadzenie w problematykę najważniejszych regulacji prawnych dotyczących zasad wykonywania podstawowych zawodów medycznych oraz przepisy regulujące funkcjonowanie  ich samorządów, Kurs obejmie także zasady zatrudniania przedstawicieli zawodów medycznych zarówno w ramach stosunku pracy, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Pokazane zostaną zasady na jakich dokonywana jest reglamentacja wykonywania zawodów medycznych,  Omówione zostaną prawne podstawy funkcjonowania  inspekcji sanitarnej, zwalczania chorób zakaźnych, prawo farmaceutyczne i wyrobów medycznych, ochrona zdrowia psychicznego, ochrona zdrowia w miejscu pracy

Zarys tematyki: (1) rys historyczny; (2) kształtowanie się podstaw prawnych wykonywania zawodów medycznych w ujęciu międzynarodowym; (3) wprowadzenie zagadnień związanych z prawem wykonywania zawodów medycznych do polskiego ustawodawstwa(4) zagadnienia z zakresu publicznego prawa ochrony zdrowia.

5. Prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą (12h)

Cele kształcenia: Nauczanie tego przedmiotu ma na celu poznanie podstaw wiedzy (w zakresie przedmiotowym i podmiotowym) odnoszących się do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i określających ramy prawno-organizacyjne ich funkcjonowania. Kurs obejmie prezentację poszczególnych typów podmiotów ze wskazaniem ich kompetencji i możliwości współpracy między tymi podmiotami. Pokazane zostaną także relacje formalno-prawne jakie zachodzą między podmiotami leczniczymi a innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

Zarys tematyki: (1) rys historyczny; (2) kształtowanie się podstaw prawnych funkcjonowania świadczeniodawców w ujęciu międzynarodowym; (3) zagadnienia związane z działalnością podmiotów wykonujących działalność leczniczą instytucjonalnych w polskim ustawodawstwie.

6. Prawa pacjenta, zdarzenia i błędy medyczny, zagadnienia procesowe związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych.  (15h)

Cele kształcenia: Nauczanie tego przedmiotu ma na celu poznanie podstaw praw pacjenta w ujęciu ustawowym Szczegółowo omówione zostaną poszczególne prawa pacjenta i związane z tym obowiązki podmiotów  wykonujących działalność leczniczą. Kurs obejmie wykład na temat rodzajów zdarzeń i błędów medycznych oraz zasad procedowania w sprawach zdarzeń i błędów medycznych. Omówione zostaną także zasady ponoszenia odpowiedzialności za zdarzenia i błędy medyczne w aspekcie prawa cywilnego, karnego, korporacyjnego.

Zarys tematyki: (1) rys historyczny w odniesieniu do praw pacjenta i instytucji publicznych stojących na straży ich przestrzegania; (2) kształtowanie się podstaw prawnych funkcjonowania praw pacjenta w ujęciu międzynarodowym; (3) zagadnienia związane z prawami pacjenta (3)   działalność  rzecznika praw pacjenta i innych instytucji stojących na straży praw pacjenta w polskim ustawodawstwie; (4) zagadnienia dotyczące zdarzeń i błędów medycznych.

7. Dokumentacja medyczna i ochrona danych medycznych (10 h)

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, reżimy ochrony danych medycznych, zasady udostępniania dokumentów medycznych, zawartość i rodzaje dokumentów prowadzonych w poszczególnych typach komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego.

8. Frazeologia problemowa języka angielskiego (10h konwersatorium)

Cele kształcenia: Poszerzenie bazy słownikowej i frazeologicznej specyficznej dla pracy menedżera zdrowia. Podniesienie biegłości wypowiedzi.

Zarys tematyki: Słownictwo i frazeologia języka angielskiego dotycząca dziedziny.

Forma zaliczenia 

Test wiedzy i kompetencji na zakończenie modułu.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Certyfikat ukończenia kursu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria i warsztaty odbywają się w trybie zjazdów sobotnio - niedzielnych, realizowanych średnio co 2 tygodnie podczas 5 sesji. 

Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wstępny terminarz:

 • moduł prawny: 07-08.10.2017; 14-15.10.2017; 28-29.10.2017; 04-05.11.2017; 18.11.2017

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w organizacji zjazdów.

Wykładowcy

Wykładowcy to wybitni akademicy, eksperci i praktycy z sektora ochrony zdrowia:

prof. dr hab. Hubert Izdebski - dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert OECD

dr nauk prawnych Maciej Dercz - radca prawny, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, wieloletni działacz samorządowy, były koordynator zespołu prawnego w Departamencie Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b. doradca Ministra Zdrowia oraz b. przewodniczący Zespołu ds. prywatyzacji publicznej służby zdrowia

dr nauk prawnych Anna Mokrzycka - członek Europejskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (EPSnet), adiunkt w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr nauk humanistycznych Iwona Kowalska - członek EPSnet, adiunkt w zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

r. pr. Tomasz Rek - radca prawny w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy.

r. pr. Agnieszka Sieńko - radca prawny, asystent w Zakładzie Medycznych Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa do 30 września 2016 roku.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za szkolenie)

Osoba przyjęta na szkolenie po decyzji o uruchomieniu szkolenia jest zobligowana do przedłożenia:

 • kserokopii dowodu osobistego
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za szkolenie (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

Opłata za szkolenie

 • Cena szkolenia wynosi 3 800 zł za cały program - płatne jednorazowo
 • Cena szkolenia  w dwóch ratach wynosi: 2*2000 zł = 4000 zł
 • dla absolwentów Uczelni Łazarskiego 20% rabatu

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: szkolenie "Prawo ochrony zdrowia"