Wymiar godzinowy 80 godzin
Koniec rekrutacji 30.09.2018
Początek zajęć 6-7 października 2018
Opłata 3800zł

Opis szkolenia

Dla kogo?

 • Dyrektorzy i pracownicy Departamentów Polityki Zdrowotnej Urzędów Marszałkowskich
 • Dyrektorzy i pracownicy Wydziałów Zdrowia Urzędów Wojewódzkich
 • Starostowie i pracownicy starostw odpowiedzialnych za ochronę zdrowia
 • Prezydenci
 • Kadra zarządzająca i pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Przedstawiciele administracji rządowej odpowiedzialni za zarządzanie ochroną zdrowia,
 • Osoby planujące rozwój swojej kariery w sektorze ochrony zdrowia
 • Przedstawiciele przedsiębiorców współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami leczniczymi

Atuty 

 • poznanie kluczowych, praktycznych aspektów zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych
 • rozwinięcie technik skutecznego planowania strategicznego ochroną zdrowia na poziomie lokalnym
 • rozwiązywania konfliktów i kształtowania relacji z interesariuszami jednostek ochrony zdrowia
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitnych akademików

Cele szkolenia

Celem modułu specjalistycznego jest zrozumienie logiki systemu ochrony zdrowia z perspektywy jednostek samorządowych wszystkich szczebli - ukazanie skomplikowanych relacji prawnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Przesłanką do realizacji programu są systemowe zmiany zachodzące w polskim systemie ochrony zdrowia i wynikająca z nich nowa rola jednostek samorządu terytorialnego w obszarze:

 • Tworzenia polityk zdrowotnych i map potrzeb zdrowotnych
 • Realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego w kontekście procedowanej ustawy
 • Obowiązków organów właścicielskich i samorządowych podmiotów tworzących

Przedmiotem tego modułu edukacyjnego są relacje pomiędzy samorządem a całym sektorem ochrony zdrowia z jednej strony oraz z podległym mu świadczeniodawcą z drugiej. W praktyce rzadko interakcje te są kooperatywne, stąd tendencja do "okopywania" się na swoich pozycjach. W tym module uczyć będziemy strategii współpracy, kluczowej do efektywnego działania w obecnych uwarunkowaniach prawnych, menadżerów przewidujących zmiany a nie dostosowujących się do nich.
Program dedykowany jest osobom zarządzającym ochroną zdrowia w samorządzie terytorialnym, dyrektorom szpitali, przedstawicielom władz samorządowych (starości, prezydenci, radni), koordynatorom lokalnych i regionalnych programów profilaktycznych i innym, pragnącym rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie w ochronie zdrowia.
Zrozumienie uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i politycznych wymaga połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką funkcjonowania elementów systemu na poziomie regionalnym i lokalnym. Dlatego też zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ekspertów, którzy w większości mają także za sobą doświadczenia praktyczne związane ze strukturami samorządowymi.

SZKOLENIE STANOWI ODPOWIEDNIK JEDNEGO Z MODUŁÓW SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMU MBA W OCHRONIE ZDROWIA 

Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej: www.mbaochronazdrowia.pl

Program

Forma zajęć

 • Wykłady, warsztaty, konwersatorium.

Program szkolenia obejmuje: sesje szkoleniowe

Blok I: Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia

 • Rola, zadania i kompetencje samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia
 • Uprawnienia majątkowo ? finansowe samorządu terytorialnego wobec podmiotów leczniczych
 • Uwarunkowania makroekonomiczne i prawne funkcjonowania samorządowych podmiotów leczniczych
 • Zadania gmin, powiatów i województw z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki
 • Tworzenie i realizacja samorządowych programów polityki zdrowotnej
 • Dobre praktyki menedżerów ochrony zdrowia oraz liderów działań restrukturyzacyjnych
 • i przekształceń  szpitali samorządowych
 • Tworzenie, przekształcanie i likwidacja podmiotów leczniczych przez samorządy terytorialne ? perspektywa właściciela i podmiotu tworzącego
 • Tworzenie sieci szpitali samorządowych oraz konsolidacja potencjału  podmiotów leczniczych
 • Dobre praktyki menedżerów ochrony zdrowia oraz liderów działań restrukturyzacyjnych i przekształceń  szpitali samorządowych
 • Podmiot leczniczy, jako samorządowa jednostka organizacyjna lub samorządowa osoba prawna
 • Funkcjonowanie podmiotów działających na granicy systemów ochrony zdrowia, pomocy społecznej i edukacji
 • Uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego
 • w zakresie nadzoru i kontroli podmiotów leczniczych
 • Podmiot tworzący/właściciel, a kierownik SPZOZ/zarząd spółki kapitałowej

Blok II: Planowanie i zarządzanie strategiczne

 • Strategie działania szpitala samorządowego (nowy model szpitala samorządowego)
 • Trening kierowniczy - ćwiczenia z zakresu planowania polityki zdrowotnej, oceny potrzeb zdrowotnych, analizy potencjału, definiowania celów strategicznych, monitoringu i controlingu (m.in. metody: ABC, macierz BCG, analiza interesariuszy i Steakaholdres drzewo problemów i celów, diagram Ishikawy, metoda delficka, technika scenariuszy)
 • Zarządzanie zmianami, restrukturyzacja i przekształcenia podmiotów leczniczych prowadzonych przez samorządy terytorialne -  perspektywa menedżera szpitala
 • Dobre praktyki menedżerów ochrony zdrowia oraz liderów działań restrukturyzacyjnych i przekształceń  szpitali samorządowych
 • Współpraca jednostki samorządu terytorialnego
 • z podmiotem leczniczym
 • Działania podejmowane przez JST na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz dostosowania ich działalności o lokalnych potrzeb
 • Dobre praktyki menedżerów ochrony zdrowia oraz liderów działań restrukturyzacyjnych i przekształceń  szpitali samorządowych
 • Analiza lokalnego i regionalnego rynku usług medycznych. Polityki zdrowotne i mapy potrzeb zdrowotnych
 • Dobre praktyki menedżerów ochrony zdrowia oraz liderów działań restrukturyzacyjnych i  przekształceń  szpitali samorządowych

Blok III: Partnerstwo publiczno - prywatne i publiczno - publiczne samorządu terytorialnego w obszarze ochrony zdrowia

 • Mechanizmy wsparcia modernizacji infrastruktury samorządowych podmiotów leczniczych
 • Dobre praktyki menedżerów ochrony zdrowia oraz liderów działań restrukturyzacyjnych i przekształceń  szpitali samorządowych
 • Monitoring jednostek ochrony zdrowia przez podmiot tworzący
 • Controlling w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi
 • Zbilansowana karta wyników szpitala samorządowego (wskaźniki oceny wydajności, skuteczności i efektywności
 • Dobre praktyki liderów działań restrukturyzacyjnych i przekształceń  szpitali samorządowych

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Certyfikat ukończenia kursu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria i warsztaty odbywają się w trybie zjazdów sobotnio - niedzielnych, realizowanych średnio co 2 tygodnie podczas 5 sesji. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Wstępny terminarz:

 • moduł samorządowy: 06-07.10.2018; 20-21.10.2018; 03-04.11.2018; 17-18.11.2018; 24.11.2018

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w organizacji zjazdów.

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za szkolenie)

Osoba przyjęta na szkolenie po decyzji o uruchomieniu szkolenia jest zobligowana do przedłożenia:

 • dowodu osobistego w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za szkolenie (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu.

Opłaty za szkolenie

 • Cena szkolenia wynosi 3 800 zł za cały program - płatne jednorazowo
 • Cena szkolenia  w dwóch ratach wynosi: 2*2000 zł = 4000 zł
 • dla absolwentów Uczelni Łazarskiego 20% rabatu

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: szkolenie "Zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek"

 

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.