Wymiar godzinowy 80 godzin
Koniec rekrutacji 30.09.2017
Początek zajęć 7-8 październik 2017
Opłata 3800zł

Opis szkolenia

Dla kogo?

 • Dyrektorzy i pracownicy Departamentów Polityki Zdrowotnej Urzędów Marszałkowskich
 • Dyrektorzy i pracownicy Wydziałów Zdrowia Urzędów Wojewódzkich
 • Starostowie i pracownicy starostw odpowiedzialnych za ochronę zdrowia
 • Prezydenci
 • Kadra zarządzająca i pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Przedstawiciele administracji rządowej odpowiedzialni za zarządzanie ochroną zdrowia,
 • Osoby planujące rozwój swojej kariery w sektorze ochrony zdrowia
 • Przedstawiciele przedsiębiorców współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami leczniczymi

Atuty 

 • poznanie kluczowych, praktycznych aspektów zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych
 • rozwinięcie technik skutecznego planowania strategicznego ochroną zdrowia na poziomie lokalnym
 • rozwiązywania konfliktów i kształtowania relacji z interesariuszami jednostek ochrony zdrowia
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitnych akademików

Cele szkolenia

Celem modułu specjalistycznego jest zrozumienie logiki systemu ochrony zdrowia z perspektywy jednostek samorządowych wszystkich szczebli - ukazanie skomplikowanych relacji prawnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Przesłanką do realizacji programu są systemowe zmiany zachodzące w polskim systemie ochrony zdrowia i wynikająca z nich nowa rola jednostek samorządu terytorialnego w obszarze:

 • Tworzenia polityk zdrowotnych i map potrzeb zdrowotnych
 • Realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego w kontekście procedowanej ustawy
 • Obowiązków organów właścicielskich i samorządowych podmiotów tworzących

Przedmiotem tego modułu edukacyjnego są relacje pomiędzy samorządem a całym sektorem ochrony zdrowia z jednej strony oraz z podległym mu świadczeniodawcą z drugiej. W praktyce rzadko interakcje te są kooperatywne, stąd tendencja do "okopywania" się na swoich pozycjach. W tym module uczyć będziemy strategii współpracy, kluczowej do efektywnego działania w obecnych uwarunkowaniach prawnych, menadżerów przewidujących zmiany a nie dostosowujących się do nich.
Program dedykowany jest osobom zarządzającym ochroną zdrowia w samorządzie terytorialnym, dyrektorom szpitali, przedstawicielom władz samorządowych (starości, prezydenci, radni), koordynatorom lokalnych i regionalnych programów profilaktycznych i innym, pragnącym rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie w ochronie zdrowia.
Zrozumienie uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i politycznych wymaga połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką funkcjonowania elementów systemu na poziomie regionalnym i lokalnym. Dlatego też zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ekspertów, którzy w większości mają także za sobą doświadczenia praktyczne związane ze strukturami samorządowymi.

SZKOLENIE STANOWI ODPOWIEDNIK JEDNEGO Z MODUŁÓW SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMU MBA W OCHRONIE ZDROWIA 

Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej: www.mbaochronazdrowia.pl

Program

Forma zajęć

 • Wykłady, warsztaty, konwersatorium.

Program szkolenia obejmuje: sesje szkoleniowe

Blok I: Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia

 • Rola, zadania i kompetencje samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia
 • Uprawnienia majątkowo ? finansowe samorządu terytorialnego wobec podmiotów leczniczych
 • Uwarunkowania makroekonomiczne i prawne funkcjonowania samorządowych podmiotów leczniczych
 • Zadania gmin, powiatów i województw z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki
 • Tworzenie i realizacja samorządowych programów polityki zdrowotnej
 • Dobre praktyki menedżerów ochrony zdrowia oraz liderów działań restrukturyzacyjnych
 • i przekształceń  szpitali samorządowych
 • Tworzenie, przekształcanie i likwidacja podmiotów leczniczych przez samorządy terytorialne ? perspektywa właściciela i podmiotu tworzącego
 • Tworzenie sieci szpitali samorządowych oraz konsolidacja potencjału  podmiotów leczniczych
 • Dobre praktyki menedżerów ochrony zdrowia oraz liderów działań restrukturyzacyjnych i przekształceń  szpitali samorządowych
 • Podmiot leczniczy, jako samorządowa jednostka organizacyjna lub samorządowa osoba prawna
 • Funkcjonowanie podmiotów działających na granicy systemów ochrony zdrowia, pomocy społecznej i edukacji
 • Uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego
 • w zakresie nadzoru i kontroli podmiotów leczniczych
 • Podmiot tworzący/właściciel, a kierownik SPZOZ/zarząd spółki kapitałowej

Blok II: Planowanie i zarządzanie strategiczne

 • Strategie działania szpitala samorządowego (nowy model szpitala samorządowego)
 • Trening kierowniczy - ćwiczenia z zakresu planowania polityki zdrowotnej, oceny potrzeb zdrowotnych, analizy potencjału, definiowania celów strategicznych, monitoringu i controlingu (m.in. metody: ABC, macierz BCG, analiza interesariuszy i Steakaholdres drzewo problemów i celów, diagram Ishikawy, metoda delficka, technika scenariuszy)
 • Zarządzanie zmianami, restrukturyzacja i przekształcenia podmiotów leczniczych prowadzonych przez samorządy terytorialne -  perspektywa menedżera szpitala
 • Dobre praktyki menedżerów ochrony zdrowia oraz liderów działań restrukturyzacyjnych i przekształceń  szpitali samorządowych
 • Współpraca jednostki samorządu terytorialnego
 • z podmiotem leczniczym
 • Działania podejmowane przez JST na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz dostosowania ich działalności o lokalnych potrzeb
 • Dobre praktyki menedżerów ochrony zdrowia oraz liderów działań restrukturyzacyjnych i przekształceń  szpitali samorządowych
 • Analiza lokalnego i regionalnego rynku usług medycznych. Polityki zdrowotne i mapy potrzeb zdrowotnych
 • Dobre praktyki menedżerów ochrony zdrowia oraz liderów działań restrukturyzacyjnych i  przekształceń  szpitali samorządowych

Blok III: Partnerstwo publiczno - prywatne i publiczno - publiczne samorządu terytorialnego w obszarze ochrony zdrowia

 • Mechanizmy wsparcia modernizacji infrastruktury samorządowych podmiotów leczniczych
 • Dobre praktyki menedżerów ochrony zdrowia oraz liderów działań restrukturyzacyjnych i przekształceń  szpitali samorządowych
 • Monitoring jednostek ochrony zdrowia przez podmiot tworzący
 • Controlling w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi
 • Zbilansowana karta wyników szpitala samorządowego (wskaźniki oceny wydajności, skuteczności i efektywności
 • Dobre praktyki liderów działań restrukturyzacyjnych i przekształceń  szpitali samorządowych

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Certyfikat ukończenia kursu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria i warsztaty odbywają się w trybie zjazdów sobotnio - niedzielnych, realizowanych średnio co 2 tygodnie podczas 5 sesji. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Wstępny terminarz:


 • moduł samorządowy: 07-08.10.2017; 14-15.10.2017; 28-29.10.2017; 04-05.11.2017; 18.11.2017.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w organizacji zjazdów.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa do 30 września 2015 roku.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za szkolenie)

Osoba przyjęta na szkolenie po decyzji o uruchomieniu szkolenia jest zobligowana do przedłożenia:

 • kserokopii dowodu osobistego
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za szkolenie (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

Opłaty za szkolenie

 • Cena szkolenia wynosi 3 800 zł za cały program - płatne jednorazowo
 • Cena szkolenia  w dwóch ratach wynosi: 2*2000 zł = 4000 zł
 • dla absolwentów Uczelni Łazarskiego 20% rabatu

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: szkolenie "Zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek "