Wymiar godzinowy 85 godzin
Koniec rekrutacji 31 styczeń 2018
Początek zajęć 3-4 luty 2018
Opłata 3800zł

Opis szkolenia

Dla kogo?

Adresatami programu są dzisiejsi a także przyszli menedżerowie ochrony zdrowia średniego i wyższego szczebla zarządzania. Pogodzenie potrzeb tych bliskich, a jednak różniących się grup zawodowych, możliwe jest dzięki solidnej a jednocześnie ambitnej bazie programowej. Dla jednych będzie ona platformą przyswojenia kluczowych umiejętności menedżerskich. Drugim stworzy możliwość poznania szczególnych rozwiązań i rzadko prezentowanej "kuchni". Taki przekrój programowy wykładów jest możliwy dzięki prowadzeniu ich przez doświadczonych praktyków i wybitnych ekspertów dziedzinowych. Dzięki takim założeniom program stanowi doskonałą ofertę dla lekarzy pełniących kluczowe funkcję zarządcze, członków zarządów pragnących doskonalić swoje umiejętności, kierownictwa różnego szczebla pionów organizacyjnych placówki zdrowotnej, a także osób z mniejszym doświadczeniem chcących kształcić się w tym kierunku.

Tematyka szkolenia (i programu MBA w ochronie zdrowia) została ukształtowana w taki sposób, aby była atrakcyjna i przydatna także dla pracowników administracji centralnej i samorządowej, których praca przekłada się na efektywność systemu i optymalne wykorzystanie środków. W dobie przekształceń program powinien okazać się szczególnie pomocny osobom zaangażowanym w prowadzenie i koordynację procesu przekształceń szpitali publicznych i budowania ładu wymaganego przez standardy partnerstwa publiczno-prawnego.

Doświadczenia pierwszej edycji pokazują, że studia te dają także doskonałą bazę merytoryczną dla osób całkowicie zmieniających dziedzinę wiedzy i afiliację zawodową. Korzystają one z potencjału jaki daje rozwijający i przekształcający się sektor ochrony zdrowia, który poszukuje nowoczesnych interdyscyplinarnych kadr zarządzających o szerokim spojrzeniu. 

Cele szkolenia

Współczesna konkurencyjna gospodarka i napięty ogólnoświatowy system finansowy wymaga od zarządzających najwyższych umiejętności w celu osiągnięcia założonych celów budżetowych i wskaźników operacyjnych. Zjawisko to nasila się w sektorze ochrony zdrowia, gdzie spiętrzają się niespotykane do tej pory wyzwania gospodarcze i populacyjne. Starzejące się społeczeństwo, drożejące leki i technologie medyczne, rosnąca świadomość zdrowotna pacjentów i ich oczekiwania terapeutyczne - wszystkie te procesy czynią niezwykłe trudnym zachowanie dialektycznej równowagi pomiędzy ograniczonym finansowaniem i niemalże nieograniczonymi potrzebami. Na tę sytuację nakłada się trwająca reforma systemu opieki zdrowotnej, która jest prowadzona bez przedstawienia wizji docelowego systemu, dającej zarządzającym możliwość zaplanowania i długofalowego dostosowania swoich działań.

Program szkolenia "Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia"  (który może stanowić również część programu MBA w ochronie zdrowia)  ma na celu wyposażenie menedżerów ochrony zdrowia w konieczną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze metod i technik menedżerskich przydatnych w trudnym okresie zmiany i niepełnego finansowania. Umiejętnie ich stosowane pozwala optymalnie kształtować rozwój placówek ochrony zdrowia oraz doskonalić ich efektywność oraz jakość usług. Tworzy też fundament wiedzy szczególnie przydatny w dobie transformacji  sektora, którą zainicjowały ustawy: o działalności leczniczej, o systemie informacji w ochronie zdrowia, o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz refundacyjna. Osoby, które ukończą program, będą dobrze przygotowane, by rozwijać przedsiębiorstwo medyczne prowadzone w rozumieniu nowej legislacji.

Korzyści

Program kształcenia został przygotowany w taki sposób, aby uwzględnić różne perspektywy zadań, które musi podejmować zarządzający szpitalem, przychodnią, czy też praktyką medyczną. Z jednej strony zakres tematyczny obejmuje doskonalenie umiejętności miękkich, takich jak rozwiązywanie sporów, identyfikacja i doskonalenie kultury organizacyjnej, umiejętność wystąpień publicznych w momentach kryzysowych, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, oraz wykorzystanie potencjału dialogu społecznego. Z drugiej strony program wyposaża słuchaczy w narzędzia twarde niezbędne w kontrolingu finansowym i operacyjnym, identyfikowaniu optymalnych źródeł finansowania, zasad współpracy z giełdą, inwestorem strategicznym, partnerem PPP, bankiem lub inną tego typu instytucją finansową. Program buduje też obszerną podstawę w zakresie określania optymalnych ram i struktur organizacji, panującego w niej ładu informacyjnego, a także doskonalenia efektywności. Uwzględnia przy tym wszechobecne we współczesnym świecie kwestie prawa.

Szkoleniu przyświeca zasada otwartej komunikacji ze słuchaczami. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych formach wykładów, konwersatoriów i warsztatów, które dają ich uczestnikom możliwość pełnej interakcji. Co szczególnie warte podkreślenia, wykładowcami są wyłącznie praktycy zarządzania w ochronie zdrowia, posiadający jednocześnie doświadczenie akademickie lub naukowe. Podejście to gwarantuje, że szkolenia w Uczelni Łazarskiego są osadzone w rzeczywistości gospodarczej, którą wzbogaca wiedza akademików.

SZKOLENIE STANOWI ODPOWIEDNIK JEDNEGO Z MODUŁÓW SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMU MBA W OCHRONIE ZDROWIA 

Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej: www.mbaochronazdrowia.pl 

 

 

Program

Program szkolenia obejmuje: sesje wykładowe, warsztaty oraz konwersatoria

1. Kultura organizacyjna: Dr Robert Mołdach (6h wykładu, 2h warsztatu)

Cele kształcenia: Zrozumienie pojęcia i roli kultury organizacyjnej w doskonaleniu organizacji medycznej i osiąganiu przez nią wyznaczonych celów. Nabycie praktycznej umiejętność identyfikacji różnych schematów kultur organizacyjnych oraz wyznaczania kultur pożądanych, jak również określanie wspierającego je kodeksu etycznego (zachowań i postaw).

2. Komunikacja w ochronie zdrowia: Edyta Grabowska-Woźniak (6h wykładu, 4h warsztatu)

Cele kształcenia: Wiedza na temat budowania relacji z mediami, klientami, płatnikami, samorządami zawodowymi i regulatorem oraz nabycie umiejętności optymalnego działania w sytuacjach kryzysowych.

3. Zarządzanie konfliktem: Dr Marzena Mazur (4h wykładu, 6h warsztatu)

Cele kształcenia: Praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie roli i dynamiki konfliktów w organizacji, ze szczególnym naciskiem na diagnozowanie sytuacji i dopasowanie odpowiednich narzędzi rozwiązywania konfliktów. Rozwój indywidualnych umiejętności negocjacyjnych.

4. Skuteczny dialog społeczny: Dr Robert Mołdach (2h wykładu, 1h warsztatu)

Cele kształcenia: Poznanie warsztatu i praktyki dialogu społecznego a także rządzących nim regulacji, jako skutecznego środka obrony interesów.

5. Źródła finansowania: mec. Roman Walasiński (1), Aleksander Kacprzyk (2), TBD (3), TBD (4) (14h wykładu)

Cele kształcenia: Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyboru i negocjowania optymalnych źródeł finansowania rozwoju placówki opieki zdrowotnej.

6. Szpital doskonały ? Master Plan: arch. Elżbieta Niedźwiecka, arch. Mieszko Niedźwiecki (3h konwersatorium)

Cele kształcenia: Zrozumienie istoty master planu w projektowaniu przedsięwzięcia szpitalnego i potencjału jaki niesie przemyślana architektura obiektu.

7. Ramy organizacyjne: Agnieszka Szpara (8h wykładu)

Cele kształcenia: Zdolność identyfikacji niedoskonałości i doskonalenia struktur zarządzania i ich wzajemnych relacji w placówce medycznej, z uwzględnieniem roli właściciela i grup profesjonalnych.

8. Zarządzanie wynikiem: Wojciech Mizerka, Michał Rybak, Jakub Tatak (8h wykładu)

Cele kształcenia: Umiejętność definiowania i rozstrzygania dylematów jakości i kosztu, a w konsekwencji określania ceny jakości w ochronie zdrowia. Znajomość praktycznych zalet wdrożenia i utrzymania kontrolingu operacyjnego i finansowego.

9. Sztuka pisania i czytania umów: mec. Maciej Gawroński (4h wykładu)

Cele kształcenia: Studenci nabędą praktyczne spostrzeżenia w zakresie umiejętności pisania i czytania umów handlowych w sektorze opieki zdrowotnej.

10. Ład informacyjny: Dr Robert Mołdach, Marek Wesołowski (6h wykładu, 3h warsztatu, 1h konwersatorium)

Cele kształcenia: Niezbędna wiedza z zakresu organizacji i zarządzania informacją dla osób zarządzających nie posiadających przygotowania technicznego, a w szczególności informatycznego, pokazana na przykładzie benchmarkingu jako narzędzi podejmowania decyzji zarządczych

11. Frazeologia problemowa języka angielskiego (10h konwersatorium)

Cele kształcenia: Poszerzenie bazy słownikowej i frazeologicznej specyficznej dla pracy menedżera zdrowia. Podniesienie biegłości wypowiedzi.

Forma zajęć

Wykłady (58h), warsztaty (16h), konwersatorium (14h).  Łącznie 88h zajęć plus 2h wykładu inauguracyjnego

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Certyfikat ukończenia kursu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Wykłady, konwersatoria i warsztaty odbywają się w trybie zjazdów sobotnio - niedzielnych, realizowanych średnio co 2 tygodnie podczas 5 sesji. 


Wstępny terminarz:

 • moduł menedżerski: 03-04.02.2018; 17-18.02.2018; 03-04.03.2018; 17-18.03.2018; 07.04.2018.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w organizacji zjazdów.

Wykładowcy

dr inż. Robert Mołdach

lider merytoryczny modułu "Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia", doradca gospodarczy, ekspert ds. zdrowia Pracodawców RP (w przeszłości prezes zarządu Carolina Medical Center

Jakub Chudzicki

Ekspert sektora transportu lotniczego, pilot samolotowy w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, prekursor koncepcji Zarządzania Zasobami Załogowymi w medycynie (Medical Crew Resource Management).

r. pr. Maciej Gawroński

partner w kancelarii Bird & Bird LPP, twórca i prezes zarządu polskiego oddziału

Edyta Grabowska-Woźniak

ekspert ds. komunikacji społecznej, (w przeszłości rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia)

Aleksander Kacprzyk

ekspert rynku kapitałowego i zdrowotnego, założyciel i partner zarządzający funduszu Resource Partners

Michał Kłosiński

Doradca podatkowy, partner w firmie doradczej Deloitte

dr Marzena Mazur

executive coach, konsultant, psycholog i dziennikarz, prowadząca talk show w Radio TOK FM

Joanna Malinowska - Parzydło

Praktyk biznesu z 20 letnim stażem w strategicznej komunikacji, następnie dyrektor personalny w polskich mediach. Doradca w zakresie zarządzania marką osobistą, komunikacji, przywództwa oraz budowania kultury firm wokół wartości. Prekursorka tematyki zarządzania kapitałem reputacji w Polsce. Zaproszona do grona 50 najlepszych dyrektorów HR przy Komisji Europejskiej. Po latach spędzonych w korporacjach, z sukcesem rozwija własną firmę Personal Brand Institute.

Blogerka ?Jesteś Marką?, publicystka harvardzkiej blogosfery. Autorka książki ?Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą? oraz licznych publikacji eksperckich.

 Mentor i Executive Coach. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Twórca think tanku HR Influencers. Wykładowca akademicki MBA.  Mama Jaśka i Olka.

Wojciech Mizerka

ekspert ds. jakości i finansów, dyrektor finansowy CM Enel-Med, autor przygotowania firmy do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych

arch. Elżbieta Niedźwiecka

członek AIA, SARP, ekspert ds. planowania i projektowania obiektów medycznych, partner N+parametric design

Mieszko Niedźwiecki

członek AIA, SARP, architekt, ekspert ds. Building Information Modeling, partner N+parametric design

Michał Rybak

biegły rewident, dyrektor finansowy, członek zarządu, Grupa LUX MED, współautor konsolidacji grupy medycznej

Agnieszka Szpara

ekspert ds. zarządzania, prezes zarządu Continuum Care (w przeszłości twórca sukcesu i wieloletni prezes zarządu Medicover)

Jakub Tatak

ekspert z zakresu performance management, dyrektor Departamentu Planowania i Kontrolingu, Grupa LUX MED

Roman Walasińki

prawnik, ekspert rynku kapitałowego i zdrowotnego, prezes zarządu Swissmed Centrum Zdrowia

Marek Wesołowski

Lekarz chirurg, ekspert rynku medycznego w dziedzinie zarządzania i analizy informacji.Promotor nowoczesnych metod zarządzania w służbie zdrowia. Od lat zaangażowany w projekty pomiaru efektywności jednostek medycznych, bechmarkingu i nowoczesnego zarządzania w ochronie zdrowia. Posiada doświadczenie zdobyte we wdrażaniu i użyciu systemów zarządczych w wielu szpitalach w kraju i za granicą.Twórca medycznej firmy informatycznej UHC.  Prezes innowacyjnej firmy SGA zajmującej się oceną efektywności w ochronie zdrowia, analizą potrzeb zdrowotnych i skutecznością medyczną jednostek medycznych.

Grzegorz Ziemniak

Ekspert i konsultant w zakresie doradztwa strategicznego, public affairs i government relations; członek Obywatelskiego Forum Legislacji, Partner firmy doradczej ID Consulting

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa do 30 września 2016 roku.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za szkolenie)

Osoba przyjęta na szkolenie po decyzji o uruchomieniu szkolenia jest zobligowana do przedłożenia:

 • kserokopii dowodu osobistego
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za szkolenie (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

Opłaty za szkolenie

 • Cena szkolenia wynosi 3 800 zł za cały program - płatne jednorazowo
 • Cena szkolenia  w dwóch ratach wynosi: 2*2000 zł = 4000 zł
 • dla absolwentów Uczelni Łazarskiego 20% rabatu
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego na indywidualne zapotrzebowanie klienta

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: szkolenie "Metody i techniki menedżerskie "