Wymiar godzinowy 24 godziny (dwa zjazdy)
Termin maj-czerwiec 2018 r.
Lokalizacja Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa-Mokotów
Opłata 800zł brutto - w przypadku wpłaty do końca września - 15% zniżki

Program

Forma zajęć

  1. Prawidłowa kwalifikacja umów (umowa o pracę, zlecenie, umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło) i jej skutki dla powstania obowiązku ubezpieczeń - 4 godziny;
  2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - zagadnienia praktyczne związane z realizacją zasady swobodnego  przepływu osób w UE - 3 godziny;
  3. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - nabycie i utrata prawa, podstawa wymiaru świadczeń - 4 godziny;
  4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - tryb postępowania - 2 godziny;
  5. Renty rodzinne - krąg uprawnionych, wysokość świadczeń - 2 godziny;
  6. Ponowne ustalenie prawa do świadczeń i ich wysokości po zmianach - 2 godziny;
  7. Postępowanie przed organem rentowym a postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych  - 3 godziny;
  8. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 2 godziny;
  9. Świadczenia przedemerytalne - 2 godziny.

  Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie konwersatoriów, podczas których omówione zostaną kazusy oraz podanych zostanie dużo przykładów z orzecznictwa sądów powszechnych.

   Wykładowcy

   Zasady rekrutacji

   Rekrutacja trwa do 5 maja 2018 r.

   Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

   Osoby, które obecnie są lub były w przeszłości Słuchaczami  studiów podyplomowych z Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uczelni Łazarskiego, proszone są o wysłanie maila ze zgłoszeniem bez konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego.

   W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

   **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
   2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    • realizacji procesu kształcenia,
    • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
    • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
    na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
   4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
    • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
    • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
    • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
    • prowadzenia monitoringu wizyjnego
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
   6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
   8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
   9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
   11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.