Wymiar godzinowy 24 godziny (dwa zjazdy)
Termin maj-czerwiec 2018 r.
Lokalizacja Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa-Mokotów
Opłata 800zł brutto - w przypadku wpłaty do końca września - 15% zniżki

Program

Forma zajęć

  1. Prawidłowa kwalifikacja umów ( umowa o pracę, zlecenie, umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło ) i jej skutki dla powstania obowiązku ubezpieczeń - 4 godziny;
  2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - zagadnienia praktyczne związane z realizacją zasady swobodnego  przepływu osób w UE - 3 godziny;
  3. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - nabycie i utrata prawa, podstawa wymiaru świadczeń - 4 godziny;
  4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - tryb postępowania - 2 godziny;
  5. Renty rodzinne - krąg uprawnionych, wysokość świadczeń - 2 godziny;
  6. Ponowne ustalenie prawa do świadczeń i ich wysokości po zmianach - 2 godziny;
  7. Postępowanie przed organem rentowym a postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych  - 3 godziny;
  8. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 2 godziny;
  9. Świadczenia przedemerytalne - 2 godziny.

  Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie konwersatoriów, podczas których omówione zostaną kazusy oraz podanych zostanie dużo przykładów z orzecznictwa sądów powszechnych.

   Wykładowcy

   sędzia Grażyna Szyburska-Walczak

   Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. W latach 2005-2007  oraz 2010-2012 naczelnik Wydziału Spraw z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Autorka repetytorium z ubezpieczeń społecznych (Wolters-Kluwer 2012r.). Prowadzi w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dla aplikantów aplikacji sądowej.

   Zasady rekrutacji

   Rekrutacja trwa do 5 maja 2018 r.

   Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

   Osoby, które obecnie są lub były w przeszłości Słuchaczami  studiów podyplomowych z Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uczelni Łazarskiego, proszone są o wysłanie maila ze zgłoszeniem bez konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego.