Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 168h
Ilość semestrów 2
Początek studiów II połowa października 2018
Liczba miejsc 30
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, przede wszystkim dla kadry zarządzającej, praktyków Zarządzania Kapitałem Ludzkim, trenerów, doradców pracujących w organizacjach oraz przedsiębiorców prowadzących własne firmy.

Atuty

 • ciekawie przekazana kompleksowa wiedza psychologiczna  podnosząca skuteczność zarządzania;
 • możliwość uzyskania wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze wykorzystywania coachingu w rozwoju zawodowym i osobistym;
 • doskonalenie sztuki zarządzania konfliktami przez negocjacje i mediacje;
 • wykorzystanie psychologii w marketingu organizacji, w tym w kreowaniu marki;
 • możliwość poznania profesjonalnych  narzędzi psychologicznych do badania predyspozycji osobowościowych niezbędnych w nowoczesnym doborze kadr;
 • rozwinięcie własnych umiejętności psychospołecznych, szczególnie w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz autodiagnozy własnych predyspozycji osobowościowych.

Przesłanki i cele studiów

Sukces współczesnego zarządzania jest w ogromnym stopniu uzależniony od kompetencji psychospołecznych pracowników, a zwłaszcza kadry kierowniczej danej organizacji. Wiedza i umiejętności psychologiczne stanowią niekwestionowany fundament skutecznego zarządzania. Budowanie i motywowanie zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów - wszystkie te działania wymagają wiedzy i umiejętności psychologicznych. Odpowiedzią na te potrzeby jest program studiów podyplomowych Psychologia w zarządzaniu. Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy psychologicznej i kształtowanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce zarządzania. Ważnym elementem jest także umożliwienie Słuchaczom własnego rozwoju i planowania ścieżki kariery przez udział w sesjach coachingowych oraz profesjonalną, pogłębioną diagnozę własnych predyspozycji osobowościowych.

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18;
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego, w tym obrona projektu dyplomowego;

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Studia podyplomowe odbywają się w formie zajęć aktywizujących Słuchaczy, w tym wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów. 

MODUŁ I. POTENCJAŁ PSYCHOLOGICZNY CZŁOWIEKA

 • Osobowość człowieka
 • Dobór pracowników, diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Zarządzanie kompetencjami, zarządzanie talentami
 • Psychologiczne aspekty przywództwa
 • Psychopatologia pracy (stres, wypalenie zawodowe, uzależnienie od pracy)

MODUŁ II. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 • Komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem elementów techniki aktorskiej
 • Negocjacje, mediacje, kierowanie konfliktem
 • Coaching
 • Wizualizacja myśli w biznesie

MODUŁ III. PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

 • Psychologia reklamy. Marketing sensoryczny
 • Psychologia bankructwa
 • Metodyka prowadzenia szkoleń biznesowych
 • Psychologiczne aspekty motywacji i motywowania

Wykładowcy

prof. nz dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Kierownik merytoryczny studiów

Psycholog, doradca personalny, doświadczony nauczyciel akademicki, wieloletni wychowawca młodzieży, w tym młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka popularnych narzędzi wykorzystywanych do diagnozy w poradnictwie edukacyjnym i zawodowym. Wykładowca w Uczelni Łazarskiego i w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Prowadzi zajęcia na renomowanych studiach MBA i MBA w ochronie zdrowia. Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych na temat motywacji, psychologii w zarządzaniu i zachowań organizacyjnych.

 

 

Miłosz Brzeziński

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie.

Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie. Jest autorem prowokujących książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym, m.in.: "Pracować i nie zwariować",  "Biznes czyli sztuka budowania relacji", "Życiologia", "Jak pies z Kotem" oraz "Głaskologia". Gościnnie pojawił się także w pozycji "Dekalog Szczęścia", jako ekspert w zakresie porządkowania otoczenia biznesowego.

dr Anna Bugalska

od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach.
Przez 7 lat dyrektor doradztwa i programów rozwojowych z zarządzania kapitałem ludzkim w IBD Business School. Dr ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych na HR w programach MBA i na studiach podyplomowych dla ekspertów HR. Prowadzi zajęcia z całego spektrum zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi: strategicznego podejścia do zarządzania ludźmi, zarządzania kompetencjami, systemów wynagradzania, motywowania, oceny pracowniczej, rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, audytu personalnego i audytu funkcji personalnej, rozwoju i szkolenia pracowników, organizacji działu personalnego w tym wdrażania roli HRBP, mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w zarządzaniu talentami, zarządzaniu kompetencjami i roli HRBP.

Anna Pankowska-Gałaj

jest specjalistką ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Dyrektor Generalna w Ministerstwie Zdrowia. Wcześniej pełniła funkcję, między innymi, dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku Pocztowym SA w Bydgoszczy oraz dyrektora personalnego w Fabryce Mebli Forte SA. Doświadczony nauczyciel akademicki. Trener biznesu związana z firmą szkoleniowo-diagnostyczną YES HR. Jest absolwentką matematyki na UMK w Toruniu i IESE Business School University of Navarra.

 

 

Mirosław Urban

psycholog, doradca zawodowy, trener, współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Twórca autorskiego programu Juggling Inspiration, wykorzystującego metaforę żonglowania w biznesie i edukacji, polegającego na połączeniu wiedzy psychologicznej z nabywaniem umiejętności. Specjalista od niestandardowych technik szkoleniowych, wykorzystywanych w ramach różnorodnych tematów szkoleń. Tworzy oryginalne metody rozwoju osobistego, uczestnikom szkoleń pozwala odkrywać siłę psychiczną i osiągać cele drogą rozwoju własnych predyspozycji i umiejętności. Współpracował m. in. z Dr Irena Eris, Polkomtel S.A., Commercial Union, PKN Orlen S.A., Dalkia Poznań. Autor przygotowywanej publikacji Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego: „Niekonwencjonalne techniki szkoleniowe” (w ramach przygotowywanej serii 10 książek o szkoleniach). Autor artykułów: „Żonglowanie w biznesie” (www.nf.pl), „Żonglowanie sprzyja mózgowi” (Charaktery, 05/2005), „Żonglowanie jako metoda wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych” (Klanza w czasie wolnym, 1/2005), „Żonglowanie” (Trening umiejętności poznawczych, Klanza, 2004).

Dr Urszula Widelska

Ekspert ds. marketingu, nauczyciel akademicki, konsultant Instytutu Badań i Analiz VIVADE, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych na temat marketingu, w tym wykorzystywania psychologii w marketingu.

syndyk Piotr Paweł Wydrzyński

Z wykształcenia - magister inżynier, prawnik, psycholog. Z zawodu - licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny, posiadający 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz w zasiadaniu w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Specjalista w zakresie restrukturyzacji, naprawy, sanacji i likwidacji, przedsiębiorstw.Ponadto z zawodu europejski rzecznik patentowy, specjalizujący się w ochronie znaków towarowych i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jako psycholog prowadzi wspólnie z żoną gabinet poradnictwa psychologicznego, oferując pomoc przedsiębiorcom, liderom, kadrze wyższego szczebla oraz osobom wykonującym wolne zawody będącym w kryzysie. Specjalizuje się także w prowadzeniu terapii par, w pomocy osobom uzależnionym, osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz w psychoonkologii. Pełni funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w Polskiej Izby Rzeczników Patentowych - samorządzie zawodowym rzeczników patentowych. Aktywny społecznie - prezes zarządu Fundacji "Przetarte Szlaki", której celem jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom w kryzysie, w szczególności wspieranie przedsiębiorców i liderów w przezwyciężaniu piętna porażki poniesionej w działalności biznesowej. Ponadto - przewodniczący Rady Fundacji "Zwykła Rozmowa", której celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z problemów zawodowych, osobistych i środowiskowych, będących przyczyną zaburzeń psychicznych, destabilizacji życiowej i kryzysu ekonomicznego.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Psychologia w zarządzaniu5400 zł5600 zł5800 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

 

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019 

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 •  oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322