Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 192 godziny
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem zarządzania ludźmi.

 • menedżerów personalnych i kandydatów na to stanowisko,
 • trenerów wewnętrznych, trenerów biznesu i kandydatów do zawodu trenera,
 • kadry kierowniczej, która w zakresie swoich obowiązków lub swoich oczekiwań widzi potrzebę rozwijania i wspierania swoich współpracowników w rozwoju umiejętności,
 • pracowników działów personalnych.

Przesłanki i cele studiów

Celem programu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności związanych z prowadzeniem coachingu oraz szkoleń warsztatowych poprzez:

 • pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników związanych z projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń,
 • rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z grupą: wykorzystania aktywizujących i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych, technik komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie w roli coacha i trenera biznesu

Efekty kształcenia

WIEDZA -  student ma wiedzę z tematów związanych z projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń.  Ma wiedzę z zakresu narzędzi i metod szkoleniowych, modeli powadzenia szkoleń. Wie też,  czym jest coaching, jakie są jego rodzaje i odmiany, wiem  jak wygląda proces i struktura coachingu. 

UMIEJĘTNOŚCI - student umie prowadzić coaching narzędziowy oraz potrafi prowadzić szkolenia z wykorzystaniem  aktywizujących i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych, używa warsztatowych metod w prowadzeniu szkoleń. Świadomie korzysta z technik komunikacji interpersonalnej. Potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas szkoleń i podczas coachingu. 

KOMPETENCJE - efektywnie pracuje w roli trenera wykorzystującego metody warsztatowe oraz w roli coacha. Rozwija praktyczne umiejętności radzenia sobie w roli trenera, coacha i konsultanta. Dba o własny rozwój, potrafi analizować swoje mocne strony  i obszary do rozwoju.

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zajęcia trwają dwa semestry;
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu szkoleń - narzędzia psychologii praktycznej

 • Narzędzia budowania kontaktu z grupą.
 • Elementy typologii osobowości. 
 • Konstruktywne komunikaty. 
 • Asertywność w prowadzeniu szkoleń  

Analiza potrzeb szkoleniowych

 • Wprowadzenie do analizy potrzeb szkoleniowych. 
 • Badanie potrzeb szkoleniowych w szerokim kontekście. 
 • Narzędzia i metody badania potrzeb. 
 • Narzędzia komunikacyjne służące do rozpoznawania potrzeb. 
 • Badanie potrzeb szkoleniowych w kontakcie bezpośrednim. 
 • Interpretacja i wykorzystanie wyników badania potrzeb. 

Badanie efektywności szkoleń

 • Czynniki mające wpływ na efektywność szkoleń.
 • Poziomy badania efektywności szkoleń. 
 • Przegląd najbardziej znanych metod badania efektywności szkoleń. 
 • Cele szkolenia a kryteria pomiaru jego efektywności. 
 • Ewaluacja szkoleń a gwarancje efektywności. 
 • Narzędzia pomiaru efektywności szkoleń.  

Logika tworzenia warsztatów szkoleniowych

 • Przekładanie wniosków z analizy potrzeb na cele i zakres projektu.
 • Wybór tematów do projektów otwartych.
 • Metodologia, formułowanie celów i efektów projektu. 
 • Logika/metodologia tworzenia projektów szkoleniowych. 
 • Tworzenie indywidualnych konspektów szkoleń.
 • Analiza SWOT i weryfikacja stworzonych konspektów.
 • Praktyczne testowanie konspektów - wprowadzanie korekt 

Sztuka wystąpień publicznych

 • Struktura prezentacji
 • Gesty i praca głosem, mimika, kontakt wzrokowy, postawa
 • Wykorzystanie przestrzeni
 • Stres
 • Odpowiadanie na pytania
 • Slajdy jako narzędzia wsparcia. 

Prowadzenie szkoleń metodą warsztatową - założenia i metody I

 • Przypomnienie form pracy aktywnej z grupą. 
 • Dobór formy ćwiczeń do celu szkolenia, stopnia zaawansowania grupy, etapu procesu grupowego. 
 • Zasady konstruowania doświadczeń. 
 • Etapy prowadzenia szkoleń. 
 • Trenowanie poszczególnych etapów prowadzenia szkoleń. 

Prowadzenie szkoleń metodą warsztatową - założenia i metody II - MODEL DIAGNOSTYCZNY prowadzenia szkoleń

 • Zasady konstruowania doświadczeń 
 • Etapy prowadzenia szkoleń modelem diagnostycznym, wprowadzenie modelu pracy szkoleniowej wraz z jego kluczowymi elementami 
 • Trenowanie poszczególnych etapów prowadzenia szkoleń przez poszczególnych uczestników (psychodrama - diagnoza, analiza, tworzenie sytuacji korekcyjnej z wprowadzeniem modelu, trening)

Dynamika procesu grupowego i jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym

 • Faza rozwoju małej grupy.
 • Faza zależności. 
 • Faza różnicowania. 
 • Faza kryzysu odpowiedzialności. 
 • Atak na lidera. 
 • Faza nadzwyczajnej mocy grupy. 
 • Faza realnych możliwości. 

Zasady prowadzenia treningu on the job - indywidualnych sesji szkoleniowych w miejscu pracy

 • Jak pracować jako trener dla określonej grupy zawodowej np, menadżerów, handlowców? 
 • Jak udzielać informacji zwrotnych zawierających kompletne standardy postępowania?
 • Jak budować sytuacje korekcyjne w oparciu o modele i standardy?
 • Jak zwiększać szanse na wdrożenie trenowanych umiejętności przez szkolonego indywidualnie

Trudne sytuacje w pracy trenera podczas prowadzenia szkoleń

 • Typowe trudne sytuacje w pracy szkoleniowej.
 • Praca z zakłóceniami.
 • Trener wobec konfliktu w grupie.

Sesja superwizyjna - indywidualne studia przypadku.

Sesja egzaminacyjna - egzamin praktyczny.

Wykładowcy

Ryszard Szostak

Współwłaściciel, trener, coach, konsultant, opiekun klienta.

WYKSZTAŁCENIE

 • Z wykształcenia jest ekonomistą po Politechnice Radomskiej.
 • Certyfikat Trenera Biznesu Kontrakt-OSH.
 • Certyfikat Coacha Narzędziowego Kontrakt-OSH.

DOŚWIADCZENIE

 • 2013 - jest współwłaścicielem firmy COACH.pl, gdzie w głównej mierze odpowiada za sprzedaż i finanse.
 • 2000 - 2013: własna firma szkoleniowo-doradcza i stała współpraca z Grupą Szkoleniową Kontrakt-OSH na stanowisku: trener, coach, opiekun klienta, wykładowca w Polskiej  Szkole Trenerów  Biznesu KONTRAKT .
 • 1996 - 2000:  LUKAS S.A. i LUKAS BANK S.A jako: przedstawiciel handlowy, konsultant ds. kluczowych klientów, regionalny trener wewnętrzny
 • 1995 - 1996: pracował w Studio Projektowo - Poligraficznym CARD SERWIS na stanowisku kierownika działu sprzedaży.

SPECJALIZACJA
Prowadzi szkolenia z obszarów: negocjacji handlowych, budowania i wprowadzania standardów sprzedaży i obsługi klienta, procesów coachingowych i rozwoju umiejętności szefowskich managerów średniego i wyższego szczebla. Prowadził również szkolenia oraz budował  zespoły trenerów wewnętrznych w organizacjach.
Przez blisko 1,5 roku (od IX. 2005  do II.2007) był HR Partnerem Biznesowym dla firmy finansowej ULTIMO UKRAINA.

Dariusz Stanko

Współwłaściciel, trener, coach, konsultant, opiekun klienta.

WYKSZTAŁCENIE

 • Z wykształcenia dydaktyk po Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
 • Jest też absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Praktycznej Psychologii Społecznej na SWPS w Warszawie.
 • Posiada międzynarodowy certyfikat coacha ICC.
 • Certyfikat Trenera Biznesu Kontrakt-OSH.
 • Certyfikat Coacha Narzędziowego Kontrakt-OSH.

DOŚWIADCZENIE

 • 2013 - jest współwłaścicielem firmy COACH.pl, gdzie w głównej mierze odpowiada za sprzedaż i obsługę klientów.
 • 2002 - 2013 : własna działalność gospodarcza. Firma szkoleniowo-consultingowa (stała współpraca z Grupą Szkoleniową Kontrakt-OSH). Tam też współtworzył, był współwłaścicielem i wykładowcą w Polskiej Szkole Trenerów Biznesu "KONTRAKT" w Warszawie.
 • 1994 - 2002: pracował dla międzynarodowych korporacji w strukturach sprzedaży i szkoleń (Stollwerck Polska, Alima Gerber, Carlsberg Polska)
 • 1991 - 1993: Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych.

SPECJALIZACJA

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji, mediacji, obsługi klienta, rozwiązywania konfliktów, umiejętności menadżerskich oraz coachingu.Prowadzi również szkolenia dla menadżerów i trenerów z zakresu umiejętności prowadzenia szkoleń stacjonarnych.

 

PUBLIKACJE

Brał udział w nagraniu zestawu multimedialnego "Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności", gdzie współprowadził warsztat szkoleniowy obrazujący cały proces sprzedaży - od nawiązania kontaktu, przez trudne sytuacje negocjacyjne, aż po odbiór należnych pieniędzy.  

Paweł Sutowicz

trener, coach, konsultant, opiekun klienta.

WYKSZTAŁCENIE

 • Certyfikowany trener Akademii Trenerów Biznesu Kontrakt OSH.
 • Absolwent studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie: PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENEDŻERÓW z akredytacją EQUIS (European Quality Improvement System) oraz  kierunku: ZARZĄDZANIE LUDŹMI W FIRMIE.
 • Ukończył specjalistyczny program studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku: LIDER BIZNESU.
 • Kompetencje coachingowe zdobył u Jenny Rogers, autorki bestselerowej książki "Coaching skills", oraz w Grupie Szkoleniowej KONTRAKT OSH.
 • Studia wyższe magisterskie ukończył na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku: fizjoterapia.
 • Absolwent dziennego pomaturalnego studium Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku: Ratownictwo Medyczne.
 • Posiada pełne uprawnienia do pracy nauczycielskiej ? ukończył kurs pedagogiczny ( 420 godz. : psychologia, pedagogika, metodyka nauczania) na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

DOŚWIADCZENIE

 • Od stycznia 2014 we współpracy z firma COACH.pl, gdzie odpowiada za sprzedaż, obsługę klientów oraz prowadzenie warsztatów szkoleniowych.
 • Od maja 2012 prowadzi własną działalność szkoleniową, w której odpowiadał za sprzedaż, badanie potrzeb szkoleniowych, projektowanie i prowadzenie warsztatów. Doświadczenie szkoleniowe: ponad 1000 godzin na sali jako trener umiejętności miękkich. Wykładowca w Studium Trenerów i Coachów Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
 • Od 2010 do 2014 we współpracy z Grupą Szkoleniową Kontrakt OSH (mobilny handlowiec, trener, konsultant, coach). Odpowiedzialny za badanie potrzeb szkoleniowych, projektowanie warsztatów, prowadzenie zajęć oraz sprzedaż szkoleń.
 • Od  listopada 2012 roku w stałej współpracy z firmą ubezpieczeniowo-inwestycyjną FMG INTERNATIOMAL S.A. największym w Polsce partnerem MetLife Amplico. Odpowiedzialny jest za projektowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla agentów w obszarach sprzedaży oraz dla kadry kierowniczej z zakresów: zarządzania zespołem oraz coachingu indywidualnego z pracownikami.
 • W 2012 odpowiedzialny był za otwarcie nowego oddziału Geneo Call Center autoryzowanego partnera  Polkomtel Sp. z o.o. dla sieci Plus.
 • Od stycznia 2011 trener aktywizacji zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach (przeprowadził ponad 1200 godz. indywidualnych sesji coachingu kariery zgodnie ze standardami ICF- International Coach Federation oraz coachingu narzędziowego Grupy Szkoleniowej Kontrakt).
 • Od 2007 do 2010 w branży sportowej i fitness. Menedżer, trener odpowiedzialny za: sprzedaż, marketing, zarządzanie klubem fitness, rekrutację, coaching.
 • Do 2007 w branży medycznej, fizjoterapeuta, specjalizujący się w neurorehabilitacji i rehabilitacji sportowej.

SPECJALIZACJA

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu psychologii sprzedaży, obsługi klienta, umiejętności menedżerskich oraz komunikacji w firmie. Prowadzi indywidualny coaching szefowski i  handlowy oraz warsztaty z zakresu prezentacji biznesowych.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Studium trenerów i coachów6900 zł7100 zł7300 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

 

 

Partnerzy