Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 192 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem zarządzania ludźmi.

 • menedżerów personalnych i kandydatów na to stanowisko,
 • trenerów wewnętrznych, trenerów biznesu i kandydatów do zawodu trenera,
 • kadry kierowniczej, która w zakresie swoich obowiązków lub swoich oczekiwań widzi potrzebę rozwijania i wspierania swoich współpracowników w rozwoju umiejętności,
 • pracowników działów personalnych.

Przesłanki i cele

Celem programu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności związanych z prowadzeniem coachingu oraz szkoleń warsztatowych poprzez:

 • pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników związanych z projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń,
 • rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z grupą: wykorzystania aktywizujących i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych, technik komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie w roli coacha i trenera biznesu.

Organizacja zajęć:

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zajęcia trwają dwa semestry;
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu szkoleń - narzędzia psychologii praktycznej

 • Narzędzia budowania kontaktu z grupą.
 • Elementy typologii osobowości. 
 • Konstruktywne komunikaty. 
 • Asertywność w prowadzeniu szkoleń  

Analiza potrzeb szkoleniowych

 • Wprowadzenie do analizy potrzeb szkoleniowych. 
 • Badanie potrzeb szkoleniowych w szerokim kontekście. 
 • Narzędzia i metody badania potrzeb. 
 • Narzędzia komunikacyjne służące do rozpoznawania potrzeb. 
 • Badanie potrzeb szkoleniowych w kontakcie bezpośrednim. 
 • Interpretacja i wykorzystanie wyników badania potrzeb. 

Badanie efektywności szkoleń

 • Czynniki mające wpływ na efektywność szkoleń.
 • Poziomy badania efektywności szkoleń. 
 • Przegląd najbardziej znanych metod badania efektywności szkoleń. 
 • Cele szkolenia a kryteria pomiaru jego efektywności. 
 • Ewaluacja szkoleń a gwarancje efektywności. 
 • Narzędzia pomiaru efektywności szkoleń.  

Logika tworzenia warsztatów szkoleniowych

 • Przekładanie wniosków z analizy potrzeb na cele i zakres projektu.
 • Wybór tematów do projektów otwartych.
 • Metodologia, formułowanie celów i efektów projektu. 
 • Logika/metodologia tworzenia projektów szkoleniowych. 
 • Tworzenie indywidualnych konspektów szkoleń.
 • Analiza SWOT i weryfikacja stworzonych konspektów.
 • Praktyczne testowanie konspektów - wprowadzanie korekt 

Sztuka wystąpień publicznych

 • Struktura prezentacji
 • Gesty i praca głosem, mimika, kontakt wzrokowy, postawa
 • Wykorzystanie przestrzeni
 • Stres
 • Odpowiadanie na pytania
 • Slajdy jako narzędzia wsparcia. 

Prowadzenie szkoleń metodą warsztatową - założenia i metody I

 • Przypomnienie form pracy aktywnej z grupą. 
 • Dobór formy ćwiczeń do celu szkolenia, stopnia zaawansowania grupy, etapu procesu grupowego. 
 • Zasady konstruowania doświadczeń. 
 • Etapy prowadzenia szkoleń. 
 • Trenowanie poszczególnych etapów prowadzenia szkoleń. 

Prowadzenie szkoleń metodą warsztatową - założenia i metody II - MODEL DIAGNOSTYCZNY prowadzenia szkoleń

 • Zasady konstruowania doświadczeń 
 • Etapy prowadzenia szkoleń modelem diagnostycznym, wprowadzenie modelu pracy szkoleniowej wraz z jego kluczowymi elementami 
 • Trenowanie poszczególnych etapów prowadzenia szkoleń przez poszczególnych uczestników (psychodrama - diagnoza, analiza, tworzenie sytuacji korekcyjnej z wprowadzeniem modelu, trening)

Dynamika procesu grupowego i jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym

 • Faza rozwoju małej grupy.
 • Faza zależności. 
 • Faza różnicowania. 
 • Faza kryzysu odpowiedzialności. 
 • Atak na lidera. 
 • Faza nadzwyczajnej mocy grupy. 
 • Faza realnych możliwości. 

Zasady prowadzenia treningu on the job - indywidualnych sesji szkoleniowych w miejscu pracy

 • Jak pracować jako trener dla określonej grupy zawodowej np, menadżerów, handlowców? 
 • Jak udzielać informacji zwrotnych zawierających kompletne standardy postępowania?
 • Jak budować sytuacje korekcyjne w oparciu o modele i standardy?
 • Jak zwiększać szanse na wdrożenie trenowanych umiejętności przez szkolonego indywidualnie

Trudne sytuacje w pracy trenera podczas prowadzenia szkoleń

 • Typowe trudne sytuacje w pracy szkoleniowej.
 • Praca z zakłóceniami.
 • Trener wobec konfliktu w grupie.

Sesja superwizyjna - indywidualne studia przypadku.

Sesja egzaminacyjna - egzamin praktyczny.

Wykładowcy

Andrzej Worotyński
Kierownik kierunku

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz  MBA Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uczelni Łazarskiego.

Pracował w Sieci Hoteli Marriott w Polsce i Niemczech, Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie, Sony Music Polska i Grupie Kapitałowej Impel S.A jako pracownik oraz manager średniego i wyższego szczebla.

Rekrutował, budował i szkolił zespoły sprzedaży i obsługi klienta. Wykładał w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Trener Biznesu Akademii Trenerów Training Partners.

Trener Piłki Nożnej MZPN.

Dariusz Stańko

Współwłaściciel, trener, coach, konsultant, opiekun klienta.

Z wykształcenia jest dydaktykiem po Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Praktycznej Psychologii Społecznej na SWPS w Warszawie. Posiada międzynarodowy certyfikat coacha ICC, Certyfikat Trenera Biznesu Kontrakt-OSH oraz Certyfikat Coacha Narzędziowego Kontrakt-OSH.

Od 2013 jest współwłaścicielem firmy COACH.pl, gdzie w głównej mierze odpowiada za sprzedaż i obsługę klientów. W latach 2002 - 2013 prowadził własną działalność gospodarczą - firmę szkoleniowo - consultingowę (stała współpraca z Grupą Szkoleniową Kontrakt-OSH). Tam też współtworzył, był współwłaścicielem i wykładowcą w Polskiej Szkole Trenerów Biznesu "KONTRAKT" w Warszawie. W latach 1994 - 2002 pracował dla międzynarodowych korporacji w strukturach sprzedaży i szkoleń (Stollwerck Polska, Alima Gerber, Carlsberg Polska).

W latach 1991 - 1993 pracował na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji, mediacji, obsługi klienta, rozwiązywania konfliktów, umiejętności menadżerskich oraz coachingu.Prowadzi również szkolenia dla menadżerów i trenerów z zakresu umiejętności prowadzenia szkoleń stacjonarnych.

Brał udział w nagraniu zestawu multimedialnego "Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności", gdzie współprowadził warsztat szkoleniowy obrazujący cały proces sprzedaży - od nawiązania kontaktu, przez trudne sytuacje negocjacyjne, aż po odbiór należnych pieniędzy.  

Paweł Sutowicz

Trener biznesu, coach ICF, trener mentalny, handlowiec, współwłaściciel Centrum Szkoleń i Coachingu, certyfikowany konsultant DISC D3 – (Certified Behavioral Consultant). Posiada 9 lat doświadczenia coachingowego i trenerskiego.

Sport mental coach-International Coaching Federation.

Specjalizacja trenerska: warsztaty sprzedażowe i szefowskie, komunikacja w firmie, obsługa klientów, coaching, trening mentalny dla sportowców.

Ryszard Szostak

Współwłaściciel, trener, coach, konsultant, opiekun klienta.

Z wykształcenia jest ekonomistą po Politechnice Radomskiej. Posiada Certyfikat Trenera Biznesu Kontrakt-OSH oraz Certyfikat Coacha Narzędziowego Kontrakt-OSH.

Pracował w Studio Projektowo - Poligraficznym CARD SERWIS na stanowisku kierownika działu sprzedaży. W latach 1996 -2000 był przedstawicielem handlowym, konsultantem ds. kluczowych klientów, regionalnym trenerem wewnętrznym w LUKAS S.A. i LUKAS BANK S.A. Od 2000 roku przez 13 lat prowadził własną firmę szkoleniowo-doradczą i stale współpracował z Grupą Szkoleniową Kontrakt-OSH na stanowisku: trener, coach, opiekun klienta, wykładowca w Polskiej Szkole Trenerów Biznesu KONTRAKT. Od 2013 jest współwłaścicielem firmy COACH.pl, gdzie w głównej mierze odpowiada za sprzedaż i finanse.

Prowadzi szkolenia z obszarów: negocjacji handlowych, budowania i wprowadzania standardów sprzedaży i obsługi klienta, procesów coachingowych i rozwoju umiejętności szefowskich managerów średniego i wyższego szczebla. Prowadził również szkolenia oraz budował  zespoły trenerów wewnętrznych w organizacjach.

Przez blisko 1,5 roku (od IX. 2005  do II.2007) był HR Partnerem Biznesowym dla firmy finansowej ULTIMO UKRAINA.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Studium trenerów i coachów 6 900 zł** 7 100 zł 7 300 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.