Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 192 godziny
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem zarządzania ludźmi.

 • menedżerów personalnych i kandydatów na to stanowisko,
 • trenerów wewnętrznych, trenerów biznesu i kandydatów do zawodu trenera,
 • kadry kierowniczej, która w zakresie swoich obowiązków lub swoich oczekiwań widzi potrzebę rozwijania i wspierania swoich współpracowników w rozwoju umiejętności,
 • pracowników działów personalnych.

Przesłanki i cele studiów

Celem programu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności związanych z prowadzeniem coachingu oraz szkoleń warsztatowych poprzez:

 • pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników związanych z projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń,
 • rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z grupą: wykorzystania aktywizujących i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych, technik komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie w roli coacha i trenera biznesu

Efekty kształcenia

WIEDZA -  student ma wiedzę z tematów związanych z projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń.  Ma wiedzę z zakresu narzędzi i metod szkoleniowych, modeli powadzenia szkoleń. Wie też,  czym jest coaching, jakie są jego rodzaje i odmiany, wiem  jak wygląda proces i struktura coachingu. 

UMIEJĘTNOŚCI - student umie prowadzić coaching narzędziowy oraz potrafi prowadzić szkolenia z wykorzystaniem  aktywizujących i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych, używa warsztatowych metod w prowadzeniu szkoleń. Świadomie korzysta z technik komunikacji interpersonalnej. Potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas szkoleń i podczas coachingu. 

KOMPETENCJE - efektywnie pracuje w roli trenera wykorzystującego metody warsztatowe oraz w roli coacha. Rozwija praktyczne umiejętności radzenia sobie w roli trenera, coacha i konsultanta. Dba o własny rozwój, potrafi analizować swoje mocne strony  i obszary do rozwoju.

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zajęcia trwają dwa semestry;
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu szkoleń - narzędzia psychologii praktycznej

 • Narzędzia budowania kontaktu z grupą.
 • Elementy typologii osobowości. 
 • Konstruktywne komunikaty. 
 • Asertywność w prowadzeniu szkoleń  

Analiza potrzeb szkoleniowych

 • Wprowadzenie do analizy potrzeb szkoleniowych. 
 • Badanie potrzeb szkoleniowych w szerokim kontekście. 
 • Narzędzia i metody badania potrzeb. 
 • Narzędzia komunikacyjne służące do rozpoznawania potrzeb. 
 • Badanie potrzeb szkoleniowych w kontakcie bezpośrednim. 
 • Interpretacja i wykorzystanie wyników badania potrzeb. 

Badanie efektywności szkoleń

 • Czynniki mające wpływ na efektywność szkoleń.
 • Poziomy badania efektywności szkoleń. 
 • Przegląd najbardziej znanych metod badania efektywności szkoleń. 
 • Cele szkolenia a kryteria pomiaru jego efektywności. 
 • Ewaluacja szkoleń a gwarancje efektywności. 
 • Narzędzia pomiaru efektywności szkoleń.  

Logika tworzenia warsztatów szkoleniowych

 • Przekładanie wniosków z analizy potrzeb na cele i zakres projektu.
 • Wybór tematów do projektów otwartych.
 • Metodologia, formułowanie celów i efektów projektu. 
 • Logika/metodologia tworzenia projektów szkoleniowych. 
 • Tworzenie indywidualnych konspektów szkoleń.
 • Analiza SWOT i weryfikacja stworzonych konspektów.
 • Praktyczne testowanie konspektów - wprowadzanie korekt 

Sztuka wystąpień publicznych

 • Struktura prezentacji
 • Gesty i praca głosem, mimika, kontakt wzrokowy, postawa
 • Wykorzystanie przestrzeni
 • Stres
 • Odpowiadanie na pytania
 • Slajdy jako narzędzia wsparcia. 

Prowadzenie szkoleń metodą warsztatową - założenia i metody I

 • Przypomnienie form pracy aktywnej z grupą. 
 • Dobór formy ćwiczeń do celu szkolenia, stopnia zaawansowania grupy, etapu procesu grupowego. 
 • Zasady konstruowania doświadczeń. 
 • Etapy prowadzenia szkoleń. 
 • Trenowanie poszczególnych etapów prowadzenia szkoleń. 

Prowadzenie szkoleń metodą warsztatową - założenia i metody II - MODEL DIAGNOSTYCZNY prowadzenia szkoleń

 • Zasady konstruowania doświadczeń 
 • Etapy prowadzenia szkoleń modelem diagnostycznym, wprowadzenie modelu pracy szkoleniowej wraz z jego kluczowymi elementami 
 • Trenowanie poszczególnych etapów prowadzenia szkoleń przez poszczególnych uczestników (psychodrama - diagnoza, analiza, tworzenie sytuacji korekcyjnej z wprowadzeniem modelu, trening)

Dynamika procesu grupowego i jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym

 • Faza rozwoju małej grupy.
 • Faza zależności. 
 • Faza różnicowania. 
 • Faza kryzysu odpowiedzialności. 
 • Atak na lidera. 
 • Faza nadzwyczajnej mocy grupy. 
 • Faza realnych możliwości. 

Zasady prowadzenia treningu on the job - indywidualnych sesji szkoleniowych w miejscu pracy

 • Jak pracować jako trener dla określonej grupy zawodowej np, menadżerów, handlowców? 
 • Jak udzielać informacji zwrotnych zawierających kompletne standardy postępowania?
 • Jak budować sytuacje korekcyjne w oparciu o modele i standardy?
 • Jak zwiększać szanse na wdrożenie trenowanych umiejętności przez szkolonego indywidualnie

Trudne sytuacje w pracy trenera podczas prowadzenia szkoleń

 • Typowe trudne sytuacje w pracy szkoleniowej.
 • Praca z zakłóceniami.
 • Trener wobec konfliktu w grupie.

Sesja superwizyjna - indywidualne studia przypadku.

Sesja egzaminacyjna - egzamin praktyczny.

Wykładowcy

Dariusz Stanko

Współwłaściciel, trener, coach, konsultant, opiekun klienta.

WYKSZTAŁCENIE

 • Z wykształcenia dydaktyk po Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
 • Jest też absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Praktycznej Psychologii Społecznej na SWPS w Warszawie.
 • Posiada międzynarodowy certyfikat coacha ICC.
 • Certyfikat Trenera Biznesu Kontrakt-OSH.
 • Certyfikat Coacha Narzędziowego Kontrakt-OSH.

DOŚWIADCZENIE

 • 2013 - jest współwłaścicielem firmy COACH.pl, gdzie w głównej mierze odpowiada za sprzedaż i obsługę klientów.
 • 2002 - 2013 : własna działalność gospodarcza. Firma szkoleniowo-consultingowa (stała współpraca z Grupą Szkoleniową Kontrakt-OSH). Tam też współtworzył, był współwłaścicielem i wykładowcą w Polskiej Szkole Trenerów Biznesu "KONTRAKT" w Warszawie.
 • 1994 - 2002: pracował dla międzynarodowych korporacji w strukturach sprzedaży i szkoleń (Stollwerck Polska, Alima Gerber, Carlsberg Polska)
 • 1991 - 1993: Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych.

SPECJALIZACJA

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji, mediacji, obsługi klienta, rozwiązywania konfliktów, umiejętności menadżerskich oraz coachingu.Prowadzi również szkolenia dla menadżerów i trenerów z zakresu umiejętności prowadzenia szkoleń stacjonarnych.

 

PUBLIKACJE

Brał udział w nagraniu zestawu multimedialnego "Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności", gdzie współprowadził warsztat szkoleniowy obrazujący cały proces sprzedaży - od nawiązania kontaktu, przez trudne sytuacje negocjacyjne, aż po odbiór należnych pieniędzy.  

Paweł Sutowicz

trener, coach, konsultant, opiekun klienta.

WYKSZTAŁCENIE

 • Certyfikowany trener Akademii Trenerów Biznesu Kontrakt OSH.
 • Absolwent studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie: PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENEDŻERÓW z akredytacją EQUIS (European Quality Improvement System) oraz  kierunku: ZARZĄDZANIE LUDŹMI W FIRMIE.
 • Ukończył specjalistyczny program studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku: LIDER BIZNESU.
 • Kompetencje coachingowe zdobył u Jenny Rogers, autorki bestselerowej książki "Coaching skills", oraz w Grupie Szkoleniowej KONTRAKT OSH.
 • Studia wyższe magisterskie ukończył na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku: fizjoterapia.
 • Absolwent dziennego pomaturalnego studium Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku: Ratownictwo Medyczne.
 • Posiada pełne uprawnienia do pracy nauczycielskiej ? ukończył kurs pedagogiczny ( 420 godz. : psychologia, pedagogika, metodyka nauczania) na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

DOŚWIADCZENIE

 • Od stycznia 2014 we współpracy z firma COACH.pl, gdzie odpowiada za sprzedaż, obsługę klientów oraz prowadzenie warsztatów szkoleniowych.
 • Od maja 2012 prowadzi własną działalność szkoleniową, w której odpowiadał za sprzedaż, badanie potrzeb szkoleniowych, projektowanie i prowadzenie warsztatów. Doświadczenie szkoleniowe: ponad 1000 godzin na sali jako trener umiejętności miękkich. Wykładowca w Studium Trenerów i Coachów Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
 • Od 2010 do 2014 we współpracy z Grupą Szkoleniową Kontrakt OSH (mobilny handlowiec, trener, konsultant, coach). Odpowiedzialny za badanie potrzeb szkoleniowych, projektowanie warsztatów, prowadzenie zajęć oraz sprzedaż szkoleń.
 • Od  listopada 2012 roku w stałej współpracy z firmą ubezpieczeniowo-inwestycyjną FMG INTERNATIOMAL S.A. największym w Polsce partnerem MetLife Amplico. Odpowiedzialny jest za projektowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla agentów w obszarach sprzedaży oraz dla kadry kierowniczej z zakresów: zarządzania zespołem oraz coachingu indywidualnego z pracownikami.
 • W 2012 odpowiedzialny był za otwarcie nowego oddziału Geneo Call Center autoryzowanego partnera  Polkomtel Sp. z o.o. dla sieci Plus.
 • Od stycznia 2011 trener aktywizacji zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach (przeprowadził ponad 1200 godz. indywidualnych sesji coachingu kariery zgodnie ze standardami ICF- International Coach Federation oraz coachingu narzędziowego Grupy Szkoleniowej Kontrakt).
 • Od 2007 do 2010 w branży sportowej i fitness. Menedżer, trener odpowiedzialny za: sprzedaż, marketing, zarządzanie klubem fitness, rekrutację, coaching.
 • Do 2007 w branży medycznej, fizjoterapeuta, specjalizujący się w neurorehabilitacji i rehabilitacji sportowej.

SPECJALIZACJA

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu psychologii sprzedaży, obsługi klienta, umiejętności menedżerskich oraz komunikacji w firmie. Prowadzi indywidualny coaching szefowski i  handlowy oraz warsztaty z zakresu prezentacji biznesowych.

Ryszard Szostak

Współwłaściciel, trener, coach, konsultant, opiekun klienta.

WYKSZTAŁCENIE

 • Z wykształcenia jest ekonomistą po Politechnice Radomskiej.
 • Certyfikat Trenera Biznesu Kontrakt-OSH.
 • Certyfikat Coacha Narzędziowego Kontrakt-OSH.

DOŚWIADCZENIE

 • 2013 - jest współwłaścicielem firmy COACH.pl, gdzie w głównej mierze odpowiada za sprzedaż i finanse.
 • 2000 - 2013: własna firma szkoleniowo-doradcza i stała współpraca z Grupą Szkoleniową Kontrakt-OSH na stanowisku: trener, coach, opiekun klienta, wykładowca w Polskiej  Szkole Trenerów  Biznesu KONTRAKT .
 • 1996 - 2000:  LUKAS S.A. i LUKAS BANK S.A jako: przedstawiciel handlowy, konsultant ds. kluczowych klientów, regionalny trener wewnętrzny
 • 1995 - 1996: pracował w Studio Projektowo - Poligraficznym CARD SERWIS na stanowisku kierownika działu sprzedaży.

SPECJALIZACJA
Prowadzi szkolenia z obszarów: negocjacji handlowych, budowania i wprowadzania standardów sprzedaży i obsługi klienta, procesów coachingowych i rozwoju umiejętności szefowskich managerów średniego i wyższego szczebla. Prowadził również szkolenia oraz budował  zespoły trenerów wewnętrznych w organizacjach.
Przez blisko 1,5 roku (od IX. 2005  do II.2007) był HR Partnerem Biznesowym dla firmy finansowej ULTIMO UKRAINA.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Studium trenerów i coachów6900 zł7100 zł7300 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Partnerzy