Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 200 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są do: 

 • kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za SMS oraz wszystkich pracowników przedsiębiorstw lotniczych, w tym portów lotniczych, lotnisk aeroklubowych i prywatnych, przewoźników lotniczych, ośrodków szkoleniowych
 • wszystkich osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie

Atuty

 • kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie
 • zajęcia warsztatowe w kameralnych grupach
 • wykładowcy to: wybitni specjaliści z SMS, którzy ukończyli szereg szkoleń w tym zakresie
 • jedyne takie studia w Polsce
 • elastyczny system płatności

Przesłanki i cele studiów

Studia z SMS są unikalnym programem zrzeszającym pasjonatów lotnictwa zainteresowanych problematyka zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Założeniem organizatorów studiów jest stworzenie słuchaczom warunków, które pozwolą w przystępnej formie (większość wykładów wzbogacona prezentacją multimedialną) i w niewielkiej grupie na żywy udział w prowadzonych zajęciach, poprzez zapewnienie możliwości zadawania pytań, czy też prowadzenia dyskusji z wykładowcą i innymi uczestnikami Studiów. Celowi temu ma służyć wprowadzenie limitu miejsc (60) oraz wprowadzenie zajęć warsztatowych w kameralnych grupach, w czasie których będzie można konsultować konkretne problemy praktyczne i prowadzić studium przypadków.

Zamiarem organizatorów jest sprawienie, aby każdy uczestnik studium czuł, że podjęty wysiłek rzeczywiście przyczynił się do poszerzenia jego wiedzy z zakresu SMS.

Celem studiów jest uzyskanie lub pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotnictwa cywilnego.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają dwa semestry;
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie studiów jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

Program

MODUŁ I - WPROWADZENIE DO SMS

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem
  • Definicje, pojęcie systemu.
 • Ewolucja zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie (historia SMS)
  • czynnik techniczny, ludzki, kulturowy, organizacyjny
  • przykłady (Challenger – NASA, Piper Alpha i inne)
  • literatura (J. Reason, S. Dekker, K. Hollinger)

MODUŁ II - OTOCZENIE PRAWNE I PROGRAMY BEZPIECZEŃSTWA

Otoczenie prawne:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa lotniczego
  • certyfikacja działalności lotniczej, nadzór nad organizacjami lotniczymi
  • SMS jako element certyfikacji działalności lotniczej
 • Podstawy prawne SMS – część międzynarodowa (ICAO)
  • Załącznik 19
  • SMM ICAO Doc 9854
 • Podstawy prawne SMS – część europejska (EASA)
  • System EASA – wprowadzenie, struktura przepisów
  • SMS w ujęciu EASA
  • PART ORA, ARA, ADR, AR – podobieństwa i różnice
 • Podstawy prawne SMS – część krajowa

Programy bezpieczeństwa:

 • Światowy Plan Bezpieczeństwa Lotniczego – GASP ICAO
 • Europejski Program Bezpieczeństwa Lotniczego
  • Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego – EPAS
 • Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym
  • Krajowy Plan Bezpieczeństwa

MODUŁ III - ELEMENTY SMS W ORGANIZACJI LOTNICZEJ

 • Cel funkcjonowanie SMS w organizacji lotniczej
 • Polityka i cele bezpieczeństwa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo
 • Personel, struktura i dokumentacja SMS
 • Zarządzanie bezpieczeństwem – wprowadzenie
 • Zapewnianie bezpieczeństwa – wprowadzenie
 • Promocja bezpieczeństwa

MODUŁ IV - ZARZĄDZANIE I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

 • Zarządzanie ryzykiem – podstawowe pojęcia
 • Identyfikacja zagrożeń + ćwiczenia
 • Ocena i łagodzenie ryzyka + ćwiczenia
 • Zarządzanie zmianą + ćwiczenia
 • Wskaźniki bezpieczeństwa + ćwiczenia
 • Audyty i przeglądy bezpieczeństwa + ćwiczenia
 • Narzędzia wspomagające zarządzanie i zapewnianie ryzyka
  • BowTie
  • CBZ + nomenklatura ADREP
  • Gap Analysis ICAO / SMS Evaluation Tool EASA (dawniej SMICG)

MODUŁ V - RAPORTOWANIE I BADANIE ZDARZEŃ LOTNICZYCH

 • Regulacje prawne ICAO oraz UE
  • Załącznik 13
  • Rozporządzenia UE nr 996/2010 i 376/2014
  • Raportowanie zdarzeń wg PART
 • Zgłaszanie wypadków i poważnych incydentów, relacje z PKBWL
 • Systemy raportowania zdarzeń lotniczych w organizacji
  • Obowiązkowe
  • Anonimowe
  • Poufne
  • Dobrowolne
 • Badanie zdarzeń lotniczych w organizacji
 • Problematyka just culture

Moduł VI - OTOCZENIE SMS

 • Monitorowanie zgodności (CMM)
 • Plan działania w sytuacjach kryzysowych (ERP)
 • Czynnik ludzki, elementy psychologii lotniczej (CISM)

Wykładowcy

prof. nadzw. dr hab. Anna Konert

Kierownik programu

Doktor nauk prawnych; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, kierownik studiów podyplomowych z prawa lotniczego; dyrektor Regionalnego Centrum Szkoleń IATA w Warszawie; uhonorowana Medalem Rektora za uzyskanie tytułu Najlepszej Absolwentki UMK w Toruniu w 2005 r., uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2012 r. Specjalizuje się w prawie lotniczym od 2005 r., w latach 2006-2007 pracowała w departamencie prawnym przewoźnika lotniczego Air France w Nowym Jorku.

dr Piotr Kasprzyk

Radca prawny, doktor nauk prawnych, pilot szybowcowy. Na przełomie 2007 i 2008 r. stażysta Komisji Europejskiej w Dyrektoriacie Transportu Lotniczego ? Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego. Od grudnia 2011 r. był zatrudniony jako Dyrektor ds. regulacji lotniczych w Aeroklubie Polskim, konsultował projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo lotnicze. W latach 2008-2011 Przewodniczący Zespołu ds. Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym. W latach 2012-2014 Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2015 r. Pełnomocnik ds standardów żeglugi powietrznej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

dr Edmund Klich

Pułkownik rez. pilot Wojska Polskiego, doktor nauk wojskowych. Od 1997 do 2000 zastępca szefa Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Badaniem wypadków lotniczych zajmuje się od 1982 r. kiedy został inspektorem bezpieczeństwa lotów w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. Od 2006 do 2012 szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Akredytowany przedstawiciel Polski przy wojskowo-cywilnej komisji rosyjskiej badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP), powołanej przez ministra ob rony narodowej Bogdana Klicha. Jego specjalności to wyszkolenie i eksploatacja

Mariusz Krzyżanowski

Doktor nauk technicznych ? dyscyplina KBN - transport, specjalność transport lotniczy, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, autor wielu publikacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem ruchu lotniczego. W branży lotniczej pracuje ponad 20 lat. W latach 1993-94 był zatrudniony jako inspektor w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego (GILC), następnie w latach 1994-2007 w Agencji Ruchu Lotniczego w PPL m.in. jako Kierownik działu analiz bezpieczeństwa, Dyrektor biura zarządzania bezpieczeństwem. Od 2007 roku do dnia dzisiejszego pracuje w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie współtworzył, wdrożył i rozwija System Zarządzania Bezpieczeństwem(SMS). Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu systemów zarządzania ryzykiem i  bezpieczeństwem ruchu lotniczego  m.in. kurs Advanced Safety Management System ukończony z wyróżnieniem, zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych IATA, kursy Functional Hazard Assessment, Preliminary System Safety Assessment, System Safety Assessment oraz Safety Assessment Methodology ? Developing ATM Safety Case zorganizowane w EUROCONTROL Institute of Air Navigation Services - IANS w Luksemburgu. Aktywny członek grup międzynarodowych organizacji lotniczych m.in. światowej organizacji Civil Air Navigation Services Organisation - CANSO Global Safety Standing Committee (SSC), CANSO European Safety Directors - CESAF, Eurocontrol ? Safety Team oraz członek Komitetu Bezpieczeństwa PPL. W latach 1998?1999 pracował we Francji w ramach międzynarodowego projektu wysoko zaawansowanego i nowoczesnego systemu kontroli ruchu lotniczego - ROMBULPO w Experimental Centre of European  Organisation for the Safety of Air Navigation  w Bretigny pod Paryżem.

Wojciech Netkowski

Związany z lotnictwem od ponad 40 lat. W 1982 roku ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą (obecnie WSOSP) w Dęblinie jako pilot śmigłowców. W swojej karierze wyszkolił w powietrzu ponad 50 studentów podchorążych Szkoły Orląt. Szkolił też pilotów zagranicznych. W sumie na śmigłowcach i samolotach posiada ok. 3000 godzin doświadczenia. Brał również udział jako pilot na śmigłowcu W-3 w pokazach lotniczych. Ukończył UMCS w Lublinie na kierunku Pedagogika. Jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie Zarzadzania i administracji na UMCS w Lublinie oraz Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie (SMS) w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył wiele kursów i szkoleń pod egidą IATA, ICAO i EASA. Po odejściu ze służby w Lotnictwie Wojskowym pracował w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, gdzie zajmował się głównie sprawami związanymi z bezpieczeństwem lotów i zarządzaniem ryzykiem. Aktywnie uczestniczył w pracach projektowych nad ustawą Prawo lotnicze w obszarze związanym z bezpieczeństwem lotów i badaniem wypadków lotniczych, w tym także przepisów międzynarodowych np. rozporządzenia WE 996/2010 czy Aneksu 19 do Konwencji Chicagowskiej. Posiada również doświadczenie jako Safety Manager. Na Lotnisku w Lublinie z powodzeniem wprowadzał i udoskonalał System Zarządzania Bezpieczeństwem. Jest autorem wielu artykułów o tematyce związanej ze szkoleniem lotniczym i z bezpieczeństwem lotniczym.

Michał Witkowski

Od 1996 r. związany z operacjami lotniczymi. Od 19 lat pracuje w sektorze lotniczym. Ponad 12 lat doświadczenia w obsłudze naziemnej - LOT Ground Services Sp. z. o. o.  Współpracował z FTO Ventum Air, pełnił funkcję Dyrektora Ośrodka Szkolenia Lotniczego. W przebiegu kariery uzyskał licencję Dyspozytora Lotniczego, zajmował się planowaniem lotów, kompleksową organizacją i nadzorem nad operacjami przewozu lotniczego, pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego - Flight Dispatch Services.
Pracował w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, pełnił m.in. obowiązki  Naczelnika Inspektoratu Transportu Lotniczego, ekspert nadzoru ds. operacyjnych m.in.  przy EASA (grupa ekspertów nadzorów narodowych w zakresie EFB - Electronic Flight Bag), pełnił rolę eksperta ds. operacji lotniczych przy przetargu MON. Absolwent stypendium Prezesa ULC, w ramach którego ukończył szkolenie w Singapore Aviation Academy  organizowane dla inspektorów operacyjnych FOI. Ukończył szkolenie dla audytorów i inspektorów - Inspektor Bezpieczeństwa Lotniczego / JAA Training Organisation, Holandia. Ukończył kurs Boeing B777-200/300 EASA PART 145 Gen. Familization prowadzony przez SR Technics, ukończył szkolenie Airbus A318-321 (CFM56) Gen. Familization prowadzone przez SAS Technical Training.
Od 2013 r. zawodowo związany z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem. Ukończył szkolenie  -Skuteczne stosowanie i nadzór nad SMS (Safety Management System) organizowane przez Baines Simmons Limited. Aktualnie pracuje w Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze na stanowisku Szefa Służby Zarzadzania Bezpieczeństwem -  SMS Manager na Lotnisku Chopina. Absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie - Administracja bezpieczeństwem informacji. Absolwent Akademii Humanistycznej w Pułtusku - specjalność Polityka Transportowa UE. Absolwent Uczelni Łazarskiego - studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS).

prof dr hab Marek Żylicz

Doktor habilitowany nauk prawnych. Ma za sobą kilkadziesiąt lat pracy w PLL "Lot" i w kierownictwie urzędu lotniczego, z rozległą praktyką międzynarodową w IATA i ICAO oraz w negocjacjach z zagranicznymi partnerami, a także z WE. Równolegle prowadził działalność akademicką, w zakresie prawa międzynarodowego i lotniczego na UW, w SGPiS (obecnie SGH), ostatnio na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Pozostaje członkiem Rady Naukowej Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego na Wydziale Prawa i Administracji UW i uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)6500 zł6700 zł6900 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r. 

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322