Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 200 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są do: 

 • kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za SMS oraz wszystkich pracowników przedsiębiorstw lotniczych, w tym portów lotniczych, lotnisk aeroklubowych i prywatnych, przewoźników lotniczych, ośrodków szkoleniowych
 • wszystkich osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie

Atuty

 • kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie
 • zajęcia warsztatowe w kameralnych grupach
 • wykładowcy to: wybitni specjaliści z SMS, którzy ukończyli szereg szkoleń w tym zakresie
 • jedyne takie studia w Polsce
 • elastyczny system płatności

Przesłanki i cele

Przesłanki i cele studiów

Studia z SMS są unikalnym programem zrzeszającym pasjonatów lotnictwa zainteresowanych problematyka zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Założeniem organizatorów studiów jest stworzenie słuchaczom warunków, które pozwolą w przystępnej formie (większość wykładów wzbogacona prezentacją multimedialną) i w niewielkiej grupie na żywy udział w prowadzonych zajęciach, poprzez zapewnienie możliwości zadawania pytań, czy też prowadzenia dyskusji z wykładowcą i innymi uczestnikami Studiów. Celowi temu ma służyć wprowadzenie limitu miejsc (60) oraz wprowadzenie zajęć warsztatowych w kameralnych grupach, w czasie których będzie można konsultować konkretne problemy praktyczne i prowadzić studium przypadków.

Zamiarem organizatorów jest sprawienie, aby każdy uczestnik studium czuł, że podjęty wysiłek rzeczywiście przyczynił się do poszerzenia jego wiedzy z zakresu SMS.

Celem studiów jest uzyskanie lub pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotnictwa cywilnego.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają dwa semestry;
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie studiów jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

Program

Moduł I - Wprowadzenie do SMS

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem
  - Definicje, pojęcie systemu.
 • Ewolucja zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie (historia SMS)
  - czynnik techniczny, ludzki, kulturowy, organizacyjny
  - przykłady (Challenger – NASA, Piper Alpha i inne)
  - literatura (J. Reason, S. Dekker, K. Hollinger)

Moduł II – Otoczenie prawne i programy bezpieczeństwa

Otoczenie prawne

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa lotniczego
  - certyfikacja działalności lotniczej, nadzór nad organizacjami lotniczymi
  - SMS jako element certyfikacji działalności lotniczej
 • Podstawy prawne SMS – część międzynarodowa (ICAO)
  - Załącznik 19
  - SMM ICAO Doc 9854
 • Podstawy prawne SMS – część europejska (EASA)
  - System EASA – wprowadzenie, struktura przepisów
  - SMS w ujęciu EASA
  - PART ORA, ARA, ADR, AR – podobieństwa i różnice
 • Podstawy prawne SMS – część krajowa

Programy bezpieczeństwa:

 • Światowy Plan Bezpieczeństwa Lotniczego – GASP ICAO
 • Europejski Program Bezpieczeństwa Lotniczego
  - Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego - EPAS
 • Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym
  - Krajowy Plan Bezpieczeństwa

Moduł III – Elementy SMS w organizacji lotniczej

 • Cel funkcjonowanie SMS w organizacji lotniczej
 • Polityka i cele bezpieczeństwa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo
 • Personel, struktura i dokumentacja SMS
 • Zarządzanie bezpieczeństwem - wprowadzenie
 • Zapewnianie bezpieczeństwa - wprowadzenie
 • Promocja bezpieczeństwa

Moduł IV – Zarządzanie i zapewnianie bezpieczeństwa

 • Zarządzanie ryzykiem – podstawowe pojęcia
 • Identyfikacja zagrożeń + ćwiczenia
 • Ocena i łagodzenie ryzyka + ćwiczenia
 • Zarządzanie zmianą + ćwiczenia
 • Wskaźniki bezpieczeństwa + ćwiczenia
 • Audyty i przeglądy bezpieczeństwa + ćwiczenia
 • Narzędzia wspomagające zarządzanie i zapewnianie ryzyka
  - BowTie
  - CBZ + nomenklatura ADREP
  - Gap Analysis ICAO / SMS Evaluation Tool EASA (dawniej SMICG)

Moduł V –Raportowanie i badanie zdarzeń lotniczych

 • Regulacje prawne ICAO oraz UE
  - Załącznik 13
  - Rozporządzenia UE nr 996/2010 i 376/2014
  - Raportowanie zdarzeń wg PART
 • Zgłaszanie wypadków i poważnych incydentów, relacje z PKBWL
 • Systemy raportowania zdarzeń lotniczych w organizacji
  - Obowiązkowe
  - Anonimowe
  - Poufne
  - Dobrowolne
 • Badanie zdarzeń lotniczych w organizacji
 • Problematyka just culture

Moduł VI Otoczenie SMS

 • Monitorowanie zgodności (CMM)
 • Plan działania w sytuacjach kryzysowych (ERP)
 • Czynnik ludzki, elementy psychologii lotniczej (CISM)

 

 

Wykładowcy

dr hab. Anna Konert

Kierownik programu

Doktor nauk prawnych; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, kierownik studiów podyplomowych z prawa lotniczego; dyrektor Regionalnego Centrum Szkoleń IATA w Warszawie; uhonorowana Medalem Rektora za uzyskanie tytułu Najlepszej Absolwentki UMK w Toruniu w 2005 r., uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2012 r. Specjalizuje się w prawie lotniczym od 2005 r., w latach 2006-2007 pracowała w departamencie prawnym przewoźnika lotniczego Air France w Nowym Jorku.

Piotr Czech

Doktor nauk politycznych i absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej o specjalności sterowanie ruchem w transporcie lotniczym.

Ekspert i konsultant w dziedzinie bezpieczeństwa i znajomości prawa w zakresie eksploatacji i certyfikacji lotnisk. Z lotnictwem związany od 2008 roku, kiedy to zaczął pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.  W ramach swojej kariery zawodowej na Lotnisku Chopina odpowiedzialny był m.in.: za nadzór nad dokumentacją operacyjną, certyfikatem lotniska oraz koordynację procesu konwersji certyfikatu zgodnie z wymaganiami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotnictwa. Po pozytywnym przejściu procesu konwersji certyfikatu został powołany na stanowisko Safety Managera. W latach 2008 -2011 w spółce PL.2012 koordynował przygotowania polskich portów lotniczych do obsługi turnieju UEFA EURO 2012™. Równolegle był również kierownikiem projektu przygotowania i obsługi, wyżej wymienionego turnieju, przez Lotnisko Chopina w Warszawie. Obecnie pracuje w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej gdzie odpowiedzialny jest za współtworzenie i rozwijanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, w szczególności w zakresach monitoringu realizacji zaleceń bezpieczeństwa, administrowania procesem tworzenia, aktualizacji i monitorowania wartości wskaźników bezpieczeństwa, promocji bezpieczeństwa, utrzymania całego procesu przeglądów bezpieczeństwa oraz aktualizacji kluczowej dokumentacji z zakresu SMS. Ponadto, jest trenerem wewnętrznym.

Autor wielu artykułów w przedmiocie lotnictwa cywilnego i polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego.

Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń, warsztatów krajowych i międzynarodowych konferencji w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa, implementacji europejskiego prawa i wymagań w przedmiocie eksploatacji lotnisk, zarządzania personelem, projektami oraz procesami. Członek międzynarodowych grup roboczych.

Piotr Galej

Magister. Safety manager operatora lotniczego (AOC+CAMO). Uczestnik studiów doktoranckich, w ramach dysertacji doktorskiej prowadzi badania na temat metod oceny efektywności systemów zarządzania bezpieczeństwem. Autor i współautor kilku publikacji naukowych. Posiada doświadczenie pracy dla operatorów lotniczych, agenta handlingowego i ULC. Pilot samolotowy szkolący się do uzyskania licencji liniowej.

dr Piotr Kasprzyk

Radca prawny, doktor nauk prawnych, pilot szybowcowy i samolotowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa lotniczego w ramach własnej kancelarii prawnej. Jest także wykonawcą projektów badawczych realizowanych na uczelniach wyższych. Ukończył aplikację sądową (2006) oraz staż Komisji Europejskiej w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego (2008). W latach 2008 do 2011 członek Zespołu ds. identyfikacji zagrożeń w lotnictwie cywilnym Latajmy Bezpiecznie. Od grudnia 2012 do kwietnia 2014 Wiceprezes ds. standardów lotniczych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Obecnie zatrudniony na stanowisku pełnomocnika ds. standardów żeglugi powietrznej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Edmund Klich

Pułkownik rez. pilot Wojska Polskiego, doktor nauk wojskowych. Od 1997 do 2000 zastępca szefa Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Badaniem wypadków lotniczych zajmuje się od 1982 r. kiedy został inspektorem bezpieczeństwa lotów w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. Od 2006 do 2012 szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Akredytowany przedstawiciel Polski przy wojskowo-cywilnej komisji rosyjskiej badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP), powołanej przez ministra ob rony narodowej Bogdana Klicha. Jego specjalności to wyszkolenie i eksploatacja

Mariusz Krzyżanowski

Doktor nauk technicznych - dyscyplina KBN - transport, specjalność transport lotniczy. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem ruchu lotniczego. W branży lotniczej pracuje ponad 20 lat. W latach 1993-1994 był zatrudniony jako inspektor w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego (GILC), następnie w latach 1994-2007 w Agencji Ruchu Lotniczego w PPL m.in. jako Kierownik działu analiz bezpieczeństwa, Dyrektor biura zarządzania bezpieczeństwem. Od 2007 roku do dnia dzisiejszego pracuje w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie współtworzył, wdrożył i rozwija System Zarządzania Bezpieczeństwem(SMS). Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu systemów zarządzania ryzykiem i  bezpieczeństwem ruchu lotniczego m.in. kurs Advanced Safety Management System ukończony z wyróżnieniem, zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych IATA, kursy Functional Hazard Assessment, Preliminary System Safety Assessment, System Safety Assessment oraz Safety Assessment Methodology ? Developing ATM Safety Case zorganizowane w EUROCONTROL Institute of Air Navigation Services - IANS w Luksemburgu. Aktywny członek grup międzynarodowych organizacji lotniczych m.in. światowej organizacji Civil Air Navigation Services Organisation - CANSO Global Safety Standing Committee (SSC), CANSO European Safety Directors - CESAF, Eurocontrol - Safety Team oraz członek Komitetu Bezpieczeństwa PPL. W latach 1998-1999 pracował we Francji w ramach międzynarodowego projektu wysoko zaawansowanego i nowoczesnego systemu kontroli ruchu lotniczego - ROMBULPO w Experimental Centre of European  Organisation for the Safety of Air Navigation  w Bretigny pod Paryżem.

Marek Żylicz

Doktor habilitowany nauk prawnych. Ma za sobą kilkadziesiąt lat pracy w PLL "Lot" i w kierownictwie urzędu lotniczego, z rozległą praktyką międzynarodową w IATA i ICAO oraz w negocjacjach z zagranicznymi partnerami, a także z WE. Równolegle prowadził działalność akademicką, w zakresie prawa międzynarodowego i lotniczego na UW, w SGPiS (obecnie SGH), ostatnio na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Pozostaje członkiem Rady Naukowej Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego na Wydziale Prawa i Administracji UW i uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

Piotr Łaciński

Radca Prezesa ULC w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym.

Z wykształcenia prawnik, dodatkowo ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej z Zarządzania Lotnictwem oraz studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w obszarze Zarządzania Lotnictwem. Absolwent Akademii Lotniczej w Singapurze z zakresu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie oraz uczestnik wielu międzynarodowych kursów SMS prowadzonych przez m.in. IANS Eurocontrol, IATA, ACI.

Autor Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (KPBwLC) oraz Przewodniczący Zespołu odpowiedzialnego za opracowanie pierwszego Krajowego Planu Bezpieczeństwa. Inicjator zmian w obszarze raportowania zdarzeń lotniczych - współtwórca i promotor Centralnej Bazy Zgłoszeń (CBZ.GOV.PL).

Wcześniej Naczelnik Inspektoratu SMS oraz Delegatury Południowej ULC w Krakowie, odpowiedzialny za ustanowienie głównych standardów nadzoru nad SMS w obszarze lotnisk, ATO i AOC. Prywatnie, po godzinach, próbuje bezskutecznie zarządzać miauczącym stadem puchatych kulek.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS) 6 500 zł** 6 700 zł 6 900 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.