Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 430 godzin
Ilość semestrów 3
Nowa rekrutacja już od maja!

KIERUNEK 3-SEMESTRALNY!

Opis studiów

Adresaci studiów:

Studia są przeznaczone dla:

 • pedagogów
 • nauczycieli
 • logopedów
 • psychologów
 • fizjoterapeutów

(Wskazane posiadanie przygotowania pedagogicznego)

Przesłanki:

Rosnące potrzeby rynku pracy jeśli chodzi o specjalistów z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej i wczesnego wspomagania rozwoju.Częste narodziny dzieci przedwcześnie urodzonych, rosnąca liczba dzieci urodzonych z deficytami rozwojowymi.

Cele:

Celem studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji terapeutycznej niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i wspomagania z zakresu wczesnego rozwoju oraz zdobycia kwalifikacji terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18;
 • praktyki będą się odbywać w niektóre poniedziałki lub piątki przy zjazdach (50 godzin praktyk będzie zorganizowane w 5 piątków lub 5 poniedziałków, po 10 godz.dziennie.
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego, w tym obrona projektu dyplomowego;

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji
.

 

 

 

 

Program

Moduł wprowadzający:

 • Wprowadzenie do wczesnej interwencji  i wczesnego wspomagania rozwoju
 • Organizacja zespołów wczesnego wspomagania rozwoju w aspekcie  proceduralnym i prawnym 
 • Konstruowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju

Moduł medyczny:

 • Choroby uwarunkowane genetycznie
 • Wybrane zagadnienia z neonatologii i  opieka pediatryczna nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym
 • Psychiatria
 • Ocena fizjoterapeutyczna z elementami terapii 
 • Diagnoza i terapia dysfagii
 • Choroby neurologiczne i  neuroobrazowanie

Moduł wczesna interwencja terapeutyczna:

 • Wczesna interwencja i wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego
 • Wczesna interwencja na oddziale wcześniaków (Rozwój funkcji pokarmowych i ich zaburzenia u niemowląt, Karmienie terapeutyczne
 • Elementy fizjoterapii wcześniaków)

Moduł wspomaganie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń autystycznych
 • Wczesne wspomaganie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Wczesne wspomaganie dziecka z wadą słuchu
 • Wczesne wspomaganie dziecka z wadą słuchu, ( anatomia i fizjologia zmysłu, ocena funkcjonalna, terapia, metoda werbotonalna

Moduł wczesna wspomaganie komunikacji językowej:

 • Wczesne wspomaganie dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej 
 • Techniki i metody stosowane w szkole krakowskiej

Moduł wspomaganie dziecka z zaburzonym rozwojem ruchowym:

 • Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością ruchową
 • Wspomaganie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Terapia ręki 
 • Metody fizjoterapii dziecka z zaburzonym rozwojem ruchowym

Moduł psycho- pedagogiczny:

 • Neuropsychologia
 • Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej
 • Innowacyjne metody wspierające terapię

Moduł wsparcie rodziny:

 • Komunikacja terapeuty ze środowiskiem pacjenta

Moduł wspomaganie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie:

 • Diagnoza i terapia dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi. Metody  alternatywnej komunikacji 
 • Wczesne wspomaganie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie z elementami komunikacji zastępczej
 • Wczesne wspomaganie dziecka z wadą wzroku
 • Wczesne wspomaganie dziecka z wadą wzroku ( anatomia i fizjologia zmysłu, ocena funkcjonalna, terapia)

Seminarium : przygotowanie i prezentacja studium przypadku dziecka i programu terapeutycznego

Staż praktyczny organizowany przez uczelnię (praktyki 50h)

Wykładowcy

dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Kierownik Studiów Podyplomowych

neurologopeda i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Założycielka Centrum Terapii Dziecka, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, specjalizuje się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, pracy z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dyslalii u dzieci i dorosłych, terapii zaburzeń komunikacji w czytaniu i pisaniu.   Pracuje również  jako logopeda medialny i pracuje nad wymową aktorów, dziennikarzy, polityków, posiada ponad 20- letni staż zawodowy w różnych placówkach oświatowych i medycznych. Autorka 3 książek o tematyce logopedycznej  i kilkudziesięciu  artykułów.

Agnieszka Borowiec

Jest absolwentką Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW. Aktualnie przed obroną pracy doktorskiej: „Fizjologia artykulacji. Pozycja spoczynkowa języka oraz przełykanie jako biologiczna podstawa rozwoju i funkcjonowania mowy”. Zajmuje się badaniami dotyczącymi zależności czynnościowo-morfologicznych rejonu orofacjalnego. Prowadzi Laboratorium Mowy – gabinet logopedyczny specjalizujący się w mioterapii, współpracujący z ortodontami, ortognatykami, laryngologami, foniatrami i fizjoterapeutami w leczeniu sprzężonych zaburzeń czynnościowo-morfologicznych układu stomatognatycznego. Prowadzi szkolenia dla logopedów i lekarzy dotyczące terapii czynnościowej w układzie oralnym. Zajmuje się także logopedią artystyczną jako absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie.

prof. Jagoda Cieszyńska

psycholog, logopeda, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera. Stworzyła Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®, wykorzystywaną w przedszkolach, szkołach i poradniach, autorka „Metody Krakowskiej” w terapii logopedycznej. Obecnie prowadzi praktykę i pełni funkcję dyrektora merytorycznego w Gabinecie Neurologopedycznym „Gżegżółka” oraz w Centrum Metody Krakowskiej.

prof. Marta Korendo

filolog polski i logopeda, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagro- żonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Do głównych zainteresowań należy rozwój systemu językowego osób niesłyszących. Interesuje się również wpływem języka migowego na język werbalny. Obecnie prowadzi badania dotyczące specyfiki rozwoju języka dzieci z zespołem Aspergera, które mają na celu stworzenie nowych kryteriów diagnozowania tego zaburzenia.

Jarosław Krasnodębski

pedagog specjalny, logopeda dyplomowany, nauczyciel terapii pedagogicznej, terapeuta Inegracji Sensorycznej, diagnozy i integracji odruchów INPP, neuroterapeuta Biofeedback, metodyk edukacji wczesnoszkolnej. Właściciel poradni: Centrum Terapii Dziecka, gdzie prowadzi praktykę w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci.

dr hab. Jolanta Panasiuk

prof. UMCS w Lublinie i UWM w Olsztynie, prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii – ich wyniki prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowiska lingwistów, psychologów, logopedów, lekarzy w kraju i za granicą. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń językowych u dzieci i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi, jest autorką standardów postępowania logopedycznego w przypadkach zespołu zamknięcia, afazji, pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, zaburzeń mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych oraz zespołu Aspergera. Uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, była członkiem grupy ekspertów tworzących obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii, wypełniała obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia. Przez trzy kadencje pełniła funkcję Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a od 2017 roku jest Przewodniczącą ZG PTL. Jest też członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w zakresie neurologopedii, działa w Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej Komisji Nauk Medycznych lubelskiego oddziału PAN, należy do komitetów redakcyjnych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych oraz Rady Patronackiej Fundacji 21. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST" (Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe, w 2014 roku otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP.  

Na studiach Neurologopedia w Uczelni Łazarskiego prowadzi główne bloki zajęć:

Diagnoza i terapia neurologopedyczna afazji - 20h,

Diagnoza i terapia neurologopedyczna w chorobach neurodegeneracyjnych- 8h,

Niespecyficzne zaburzenia mowy u chorych neurologicznie -10h,

Specyficzne zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie -10 h,

Marta Sierocka

certyfikowany analityk zachowania (BCBA), superwizor behawioralny, logopeda, oligofrenopedagog.

Współzałożycielka i od 2004 dyrektor merytoryczny Fundacji Scolar.

Prowadzi zajęcia dotyczące komunikacji dzieci z autyzmem na Uniwersytecie Warszawskim, a także warsztaty z oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem przy pomocy narzędzia VBMAPP.

prof. Barbara Skałbania

dr hab. w zakresie nauk społecznych, pedagog-terapeuta. Zainteresowania koncentrują się wokół problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, trudności w zakresie czytania i pisania,  poradnictwa edukacyjnego i wychowawczego. Jest autorem 7 publikacji tematycznych oraz kilkudziesięciu artykułów. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk (sekcja Pedagogiki Społecznej) oraz Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego. Od lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki i pedagog terapeuta dąży do integrowania nauki z praktyką edukacyjną.

Ewa Urbanowicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończyła specjalizację II stopnia z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Odbyła podstawowy i zaawansowany kurs z zakresu psychoterapii i systemowej terapii rodzin. Uczestniczyła w wielu konferencjach i zjazdach naukowych.

Była prelegentem na wielu konferencjach (m.in. na XLII Zjeździe Psychiatrów Polskich, na międzynarodowej konferencji „Autism and vaccinations: is there a link?”, na konferencjach z cyklu „Warszawska Jesień Pediatryczna), prowadziła zajęcia w ramach szkoleń podyplomowych dla lekarzy psychiatrów. Była biegłym sądowym. Doświadczenie zawodowe zbierała również podczas lat pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracuje do dziś. Opracowała i prowadzi wiele autorskich szkoleń związanych z tematyką całościowych zaburzeń rozwoju. Jest autorem publikacji naukowych. Prowadzi konsultacje lekarskie dla dzieci i młodzieży oraz diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju. Od 1992 roku jest czynna zawodowo, od 2004 roku związana z Fundacją SCOLAR. Od września 2015 roku kieruje zespołem diagnostycznym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SCOLAR.

Partnerzy

Wykładowcy

dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Kierownik Studiów Podyplomowych

neurologopeda i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Założycielka Centrum Terapii Dziecka, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, specjalizuje się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, pracy z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dyslalii u dzieci i dorosłych, terapii zaburzeń komunikacji w czytaniu i pisaniu.   Pracuje również  jako logopeda medialny i pracuje nad wymową aktorów, dziennikarzy, polityków, posiada ponad 20- letni staż zawodowy w różnych placówkach oświatowych i medycznych. Autorka 3 książek o tematyce logopedycznej  i kilkudziesięciu  artykułów.

Agnieszka Borowiec

Jest absolwentką Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW. Aktualnie przed obroną pracy doktorskiej: „Fizjologia artykulacji. Pozycja spoczynkowa języka oraz przełykanie jako biologiczna podstawa rozwoju i funkcjonowania mowy”. Zajmuje się badaniami dotyczącymi zależności czynnościowo-morfologicznych rejonu orofacjalnego. Prowadzi Laboratorium Mowy – gabinet logopedyczny specjalizujący się w mioterapii, współpracujący z ortodontami, ortognatykami, laryngologami, foniatrami i fizjoterapeutami w leczeniu sprzężonych zaburzeń czynnościowo-morfologicznych układu stomatognatycznego. Prowadzi szkolenia dla logopedów i lekarzy dotyczące terapii czynnościowej w układzie oralnym. Zajmuje się także logopedią artystyczną jako absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie.

prof. Jagoda Cieszyńska

psycholog, logopeda, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera. Stworzyła Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®, wykorzystywaną w przedszkolach, szkołach i poradniach, autorka „Metody Krakowskiej” w terapii logopedycznej. Obecnie prowadzi praktykę i pełni funkcję dyrektora merytorycznego w Gabinecie Neurologopedycznym „Gżegżółka” oraz w Centrum Metody Krakowskiej.

prof. Marta Korendo

filolog polski i logopeda, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagro- żonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Do głównych zainteresowań należy rozwój systemu językowego osób niesłyszących. Interesuje się również wpływem języka migowego na język werbalny. Obecnie prowadzi badania dotyczące specyfiki rozwoju języka dzieci z zespołem Aspergera, które mają na celu stworzenie nowych kryteriów diagnozowania tego zaburzenia.

Jarosław Krasnodębski

pedagog specjalny, logopeda dyplomowany, nauczyciel terapii pedagogicznej, terapeuta Inegracji Sensorycznej, diagnozy i integracji odruchów INPP, neuroterapeuta Biofeedback, metodyk edukacji wczesnoszkolnej. Właściciel poradni: Centrum Terapii Dziecka, gdzie prowadzi praktykę w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci.

dr hab. Jolanta Panasiuk

prof. UMCS w Lublinie i UWM w Olsztynie, prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii – ich wyniki prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowiska lingwistów, psychologów, logopedów, lekarzy w kraju i za granicą. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń językowych u dzieci i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi, jest autorką standardów postępowania logopedycznego w przypadkach zespołu zamknięcia, afazji, pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, zaburzeń mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych oraz zespołu Aspergera. Uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, była członkiem grupy ekspertów tworzących obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii, wypełniała obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia. Przez trzy kadencje pełniła funkcję Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a od 2017 roku jest Przewodniczącą ZG PTL. Jest też członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w zakresie neurologopedii, działa w Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej Komisji Nauk Medycznych lubelskiego oddziału PAN, należy do komitetów redakcyjnych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych oraz Rady Patronackiej Fundacji 21. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST" (Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe, w 2014 roku otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP.  

Na studiach Neurologopedia w Uczelni Łazarskiego prowadzi główne bloki zajęć:

Diagnoza i terapia neurologopedyczna afazji - 20h,

Diagnoza i terapia neurologopedyczna w chorobach neurodegeneracyjnych- 8h,

Niespecyficzne zaburzenia mowy u chorych neurologicznie -10h,

Specyficzne zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie -10 h,

Marta Sierocka

certyfikowany analityk zachowania (BCBA), superwizor behawioralny, logopeda, oligofrenopedagog.

Współzałożycielka i od 2004 dyrektor merytoryczny Fundacji Scolar.

Prowadzi zajęcia dotyczące komunikacji dzieci z autyzmem na Uniwersytecie Warszawskim, a także warsztaty z oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem przy pomocy narzędzia VBMAPP.

prof. Barbara Skałbania

dr hab. w zakresie nauk społecznych, pedagog-terapeuta. Zainteresowania koncentrują się wokół problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, trudności w zakresie czytania i pisania,  poradnictwa edukacyjnego i wychowawczego. Jest autorem 7 publikacji tematycznych oraz kilkudziesięciu artykułów. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk (sekcja Pedagogiki Społecznej) oraz Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego. Od lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki i pedagog terapeuta dąży do integrowania nauki z praktyką edukacyjną.

Ewa Urbanowicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończyła specjalizację II stopnia z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Odbyła podstawowy i zaawansowany kurs z zakresu psychoterapii i systemowej terapii rodzin. Uczestniczyła w wielu konferencjach i zjazdach naukowych.

Była prelegentem na wielu konferencjach (m.in. na XLII Zjeździe Psychiatrów Polskich, na międzynarodowej konferencji „Autism and vaccinations: is there a link?”, na konferencjach z cyklu „Warszawska Jesień Pediatryczna), prowadziła zajęcia w ramach szkoleń podyplomowych dla lekarzy psychiatrów. Była biegłym sądowym. Doświadczenie zawodowe zbierała również podczas lat pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracuje do dziś. Opracowała i prowadzi wiele autorskich szkoleń związanych z tematyką całościowych zaburzeń rozwoju. Jest autorem publikacji naukowych. Prowadzi konsultacje lekarskie dla dzieci i młodzieży oraz diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju. Od 1992 roku jest czynna zawodowo, od 2004 roku związana z Fundacją SCOLAR. Od września 2015 roku kieruje zespołem diagnostycznym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SCOLAR.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Wczesne wspomaganie rozwoju z wczesną interwencją terapeutyczną 6 600 zł** 6 800 zł 6 900 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)II ratado 15 grudnia 2018 r.III ratado 1 lutego 2019 r.IV ratado 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.