Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 460 godzin
Ilość semestrów 3
Nowa rekrutacja już od maja!

KIERUNEK 3-SEMESTRALNY!

Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 460 h
Ilość semestrów 3

Opis studiów

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do:

 • nauczycieli
 • pedagogów
 • psychologów
 • terapeutów
 • logopedów

Przesłanki:

Rosnące potrzeby rynku pracy jeśli chodzi o specjalistów z zakresu pracy z osobami z autyzmem – bardzo duży wzrost diagnozowania ASD (światowe dane mówią o 1 przypadku na 68),  rosnąca liczba otwieranych specjalistycznych placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD. Dzieci z autyzmem mogą być nauczane w szkołach masowych i integracyjnych, w których nauczyciele często nie posiadają umiejętności, by dostosować sposób pracy do potrzeb uczniów z autyzmem.

Cele:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności do nauczania, wychowania i pracy, wiedzę i narzędzia z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania, niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii a także sposobów pracy z dziećmi w klasie szkolnej i przygotowania do pracy zawodowej. 

Ukończenie tych studiów podyplomowych  jest jedną ze ścieżek formalnych (ścieżka nr 5 - http://terapeutabehawioralny.pl/zasady-pltb) w drodze do tytułu terapeuty behawioralnego oraz zalicza 50% wymaganych staży. 

Uczestnicy studiów będą potrafili korzystać z narzędzia do oceny umiejętności językowych i społecznych VBMAPP. 

 

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18;
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego, w tym obrona projektu dyplomowego;
 • Studia te są realizowane we współpracy z Fundacją Scolar;
 • Praktyki realizowane są w placówkach Fundacji Scolar.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji
.

Program

 • Wykład wprowadzający
 • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju w ocenie psychiatrycznej   
 • Zaburzenia współistniejące z autyzmem w ocenie psychiatrycznej
 • Przegląd metod terapii dzieci z autyzmem
 • Stosowanej Analizy Zachowania
 • Praca nad zachowaniami trudnymi
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Wybiórczość pokarmowa
 • Przegląd narzędzi do oceny umiejętności
 • Diagnoza funkcjonalna
 • Tworzenie programów terapeutycznych
 • Organizowanie środowiska edukacyjnego w warunkach grupy (specjalnej lub integracyjnej)
 • Metodyka pracy nauczyciela – cienia
 • Trening umiejętności społecznych (nurt poznawczo-behawioralny)
 • Uczeń z zespołem Aspergera w szkole (nurt poznawczo-behawioralny)
 • Dokumentowanie postępów edukacyjnych
 • Wczesna interwencja behawioralna
 • Rozwijanie umiejętności  komunikacyjnych
 • Podstawy „Nauczania Precyzyjnego” – uczenie do płynności
 • Praca z rodzicami
 • Terapia osób dorosłych z autyzmem
 • Prawne uwarunkowania edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem
 • Podstawy programowe – dostosowanie do możliwości ucznia
 • Zagadnienia prawa oświatowego w odniesieniu do dziecka z autyzmem/zespołem Aspergera
 • Zagadnienia etyczne w pracy z osobami z autyzmem
 • Seminarium dyplomowe: przygotowanie projektu studium przypadku i prezentacja projektu
 • Staż praktyczny organizowany przez uczelnię (praktyki)


Wykładowcy

dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Kierownik Studiów Podyplomowych

neurologopeda i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Założycielka Centrum Terapii Dziecka, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, specjalizuje się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, pracy z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dyslalii u dzieci i dorosłych, terapii zaburzeń komunikacji w czytaniu i pisaniu.   Pracuje również  jako logopeda medialny i pracuje nad wymową aktorów, dziennikarzy, polityków, posiada ponad 20- letni staż zawodowy w różnych placówkach oświatowych i medycznych. Autorka 3 książek o tematyce logopedycznej  i kilkudziesięciu  artykułów.

Joanna Mikołajczyk

psycholog, pedagog, terapeuta behawioralny, BCBA

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku Wczesna Interwencja i Wychowanie Przedszkolne oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie studiowała Psychologię Rozwojową, Wychowawczą i Rodziny.

Od 2015 roku licencjonowany terapeuta behawioralny z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, od 2018 roku licencjonowany analityk zachowania oraz superwizor BCBA.

Od 2010 roku związana z Fundacją Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych Scolar w Warszawie, gdzie prowadzi terapię indywidualną małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, opracowuje indywidualne programy terapeutyczne w oparciu o ocenę VB-MAPP oraz jest członkiem zespołu diagnostycznego Poradni Scolar. Prowadzi także szkolenia dla specjalistów oraz rodziców oraz staże.

Łukasz Prochwicz

Wraz z pojawieniem się dziecka niepełnosprawnego, zmienia się cały świat rodziców, zmienia się sposób funkcjonowania rodziny. Moją wielką pasją jest codzienna praca z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzicami. W pracy ze swoimi klientami zajmuje się nie tylko poprawą funkcjonowania dzieci, wspieraniem ich rozwoju, ale również pracą z rodzinami i trudnościami, które występują na co dzień.

Pomagam swoim klientom, prowadząc terapię indywidualną z dziećmi oraz treningi dla rodziców. Jednocześnie pełnię funkcję dyrektora niepublicznego punktu przedszkolnego dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzonego przez Fundację SCOLAR w Warszawie.

Zdając sobie sprawę z tego, że nie tylko poprzez bezpośrednią pracę z dziećmi mogę wpływać na poprawę jakości ich życia, współpracuje z Fundacją SCOLAR i Fundacją SCOLARIS prowadząc szkolenia dla terapeutów. W trakcie swoich szkoleń skupiam się na uczeniu tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz efektywnych technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Moja praca umożliwia mi połączenie pracy terapeutycznej z nowoczesnym technologiami. Jako fan nowoczesnych technologii, współpracuje z firmą DrOmnibus, w której jest konsultantem merytorycznym w procesie opracowywania gier, prób uczących w aplikacjach na tablety. Dbam o to, aby powstające elementy były spójne ze stosowaną analizą zachowani. Nowoczesne technologie pozwalają przenosić elementy terapii do domu, obniżając koszty oraz czas oczekiwania na niezbędne wsparcie. Jednocześnie jest to atrakcyjna forma terapii prowadzonej w domu, przez rodziców lub zdalnie z pomocą terapeuty.

Wszystkie swoje działania opieram na Stosowanej Analizie Zachowania, która jako nauka opiera się na solidnych podstawach merytorycznych oraz badaniach naukowych prowadzonych na całym świecie. Szerokie spektrum zastosowania tego podejścia pozwala na jego wykorzystywanie w trakcie codziennej pracy dziećmi, prowadzenia szkoleń dla terapeutów czy też tworzenia gier.

Moje wykształcenie obejmuje ukończenie studiów magisterskich z zakresu psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studiów podyplomowych ze stosowanej analizy zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W międzyczasie ukończyłem szereg szkoleń, w tym dla mnie najważniejszych szkolenia prowadzone przez ośrodek PaTTAN, należący do wydziału edukacji specjalnej stanu Pensylwania w USA.

 

Marta Sierocka

certyfikowany analityk zachowania (BCBA), superwizor behawioralny, logopeda, oligofrenopedagog.

Współzałożycielka i od 2004 dyrektor merytoryczny Fundacji Scolar.

Prowadzi zajęcia dotyczące komunikacji dzieci z autyzmem na Uniwersytecie Warszawskim, a także warsztaty z oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem przy pomocy narzędzia VBMAPP.

prof. Barbara Skałbania

dr hab. w zakresie nauk społecznych, pedagog-terapeuta. Zainteresowania koncentrują się wokół problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, trudności w zakresie czytania i pisania,  poradnictwa edukacyjnego i wychowawczego. Jest autorem 7 publikacji tematycznych oraz kilkudziesięciu artykułów. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk (sekcja Pedagogiki Społecznej) oraz Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego. Od lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki i pedagog terapeuta dąży do integrowania nauki z praktyką edukacyjną.

Ewa Urbanowicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończyła specjalizację II stopnia z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Odbyła podstawowy i zaawansowany kurs z zakresu psychoterapii i systemowej terapii rodzin. Uczestniczyła w wielu konferencjach i zjazdach naukowych.

Była prelegentem na wielu konferencjach (m.in. na XLII Zjeździe Psychiatrów Polskich, na międzynarodowej konferencji „Autism and vaccinations: is there a link?”, na konferencjach z cyklu „Warszawska Jesień Pediatryczna), prowadziła zajęcia w ramach szkoleń podyplomowych dla lekarzy psychiatrów. Była biegłym sądowym. Doświadczenie zawodowe zbierała również podczas lat pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracuje do dziś. Opracowała i prowadzi wiele autorskich szkoleń związanych z tematyką całościowych zaburzeń rozwoju. Jest autorem publikacji naukowych. Prowadzi konsultacje lekarskie dla dzieci i młodzieży oraz diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju. Od 1992 roku jest czynna zawodowo, od 2004 roku związana z Fundacją SCOLAR. Od września 2015 roku kieruje zespołem diagnostycznym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SCOLAR.

Agnieszka Łucjanek

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzę pogłębiała uczestnicząc w wielu kursach, w tym: „Stosowana Analiza Behawioralna w pracy z osobami autystycznymi”, „Studium pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom”(2-letnie), „Komunikacja, ustawiczna edukacja i praca dorosłych osób z autyzmem”, uzyskała także stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy. Odbyła liczne staże, m.in. w Fundacji SYNAPSIS oraz Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku.

Uczestniczyła w projekcie badawczym realizowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, prowadziła liczne prelekcje na konferencjach oraz liczne szkolenia i warsztaty. Prowadziła zajęcia na Wydziale Psychologii UW oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest współautorem publikacji edukacyjnych (m. in. „Emocje w przedszkolu” wyd. Raabe).

Od 1996 roku pracuje jako diagnosta i terapeuta (.m.in. w Poradni dla dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i w Fundacji SYNAPSIS), od 2002 roku związana jest z Fundacją SCOLAR. Opracowała i prowadzi wiele autorskich szkoleń związanych z tematyką całościowych zaburzeń rozwoju. Od lutego 2015 jest kierownikiem merytorycznym  Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej dla Młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju – jednej z dwóch tego typu placówek w Polsce.

Partnerzy

Wykładowcy

dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Kierownik Studiów Podyplomowych

neurologopeda i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Założycielka Centrum Terapii Dziecka, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, specjalizuje się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, pracy z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dyslalii u dzieci i dorosłych, terapii zaburzeń komunikacji w czytaniu i pisaniu.   Pracuje również  jako logopeda medialny i pracuje nad wymową aktorów, dziennikarzy, polityków, posiada ponad 20- letni staż zawodowy w różnych placówkach oświatowych i medycznych. Autorka 3 książek o tematyce logopedycznej  i kilkudziesięciu  artykułów.

Joanna Mikołajczyk

psycholog, pedagog, terapeuta behawioralny, BCBA

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku Wczesna Interwencja i Wychowanie Przedszkolne oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie studiowała Psychologię Rozwojową, Wychowawczą i Rodziny.

Od 2015 roku licencjonowany terapeuta behawioralny z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, od 2018 roku licencjonowany analityk zachowania oraz superwizor BCBA.

Od 2010 roku związana z Fundacją Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych Scolar w Warszawie, gdzie prowadzi terapię indywidualną małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, opracowuje indywidualne programy terapeutyczne w oparciu o ocenę VB-MAPP oraz jest członkiem zespołu diagnostycznego Poradni Scolar. Prowadzi także szkolenia dla specjalistów oraz rodziców oraz staże.

Łukasz Prochwicz

Wraz z pojawieniem się dziecka niepełnosprawnego, zmienia się cały świat rodziców, zmienia się sposób funkcjonowania rodziny. Moją wielką pasją jest codzienna praca z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzicami. W pracy ze swoimi klientami zajmuje się nie tylko poprawą funkcjonowania dzieci, wspieraniem ich rozwoju, ale również pracą z rodzinami i trudnościami, które występują na co dzień.

Pomagam swoim klientom, prowadząc terapię indywidualną z dziećmi oraz treningi dla rodziców. Jednocześnie pełnię funkcję dyrektora niepublicznego punktu przedszkolnego dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzonego przez Fundację SCOLAR w Warszawie.

Zdając sobie sprawę z tego, że nie tylko poprzez bezpośrednią pracę z dziećmi mogę wpływać na poprawę jakości ich życia, współpracuje z Fundacją SCOLAR i Fundacją SCOLARIS prowadząc szkolenia dla terapeutów. W trakcie swoich szkoleń skupiam się na uczeniu tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz efektywnych technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Moja praca umożliwia mi połączenie pracy terapeutycznej z nowoczesnym technologiami. Jako fan nowoczesnych technologii, współpracuje z firmą DrOmnibus, w której jest konsultantem merytorycznym w procesie opracowywania gier, prób uczących w aplikacjach na tablety. Dbam o to, aby powstające elementy były spójne ze stosowaną analizą zachowani. Nowoczesne technologie pozwalają przenosić elementy terapii do domu, obniżając koszty oraz czas oczekiwania na niezbędne wsparcie. Jednocześnie jest to atrakcyjna forma terapii prowadzonej w domu, przez rodziców lub zdalnie z pomocą terapeuty.

Wszystkie swoje działania opieram na Stosowanej Analizie Zachowania, która jako nauka opiera się na solidnych podstawach merytorycznych oraz badaniach naukowych prowadzonych na całym świecie. Szerokie spektrum zastosowania tego podejścia pozwala na jego wykorzystywanie w trakcie codziennej pracy dziećmi, prowadzenia szkoleń dla terapeutów czy też tworzenia gier.

Moje wykształcenie obejmuje ukończenie studiów magisterskich z zakresu psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studiów podyplomowych ze stosowanej analizy zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W międzyczasie ukończyłem szereg szkoleń, w tym dla mnie najważniejszych szkolenia prowadzone przez ośrodek PaTTAN, należący do wydziału edukacji specjalnej stanu Pensylwania w USA.

 

Marta Sierocka

certyfikowany analityk zachowania (BCBA), superwizor behawioralny, logopeda, oligofrenopedagog.

Współzałożycielka i od 2004 dyrektor merytoryczny Fundacji Scolar.

Prowadzi zajęcia dotyczące komunikacji dzieci z autyzmem na Uniwersytecie Warszawskim, a także warsztaty z oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem przy pomocy narzędzia VBMAPP.

prof. Barbara Skałbania

dr hab. w zakresie nauk społecznych, pedagog-terapeuta. Zainteresowania koncentrują się wokół problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, trudności w zakresie czytania i pisania,  poradnictwa edukacyjnego i wychowawczego. Jest autorem 7 publikacji tematycznych oraz kilkudziesięciu artykułów. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk (sekcja Pedagogiki Społecznej) oraz Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego. Od lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki i pedagog terapeuta dąży do integrowania nauki z praktyką edukacyjną.

Ewa Urbanowicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończyła specjalizację II stopnia z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Odbyła podstawowy i zaawansowany kurs z zakresu psychoterapii i systemowej terapii rodzin. Uczestniczyła w wielu konferencjach i zjazdach naukowych.

Była prelegentem na wielu konferencjach (m.in. na XLII Zjeździe Psychiatrów Polskich, na międzynarodowej konferencji „Autism and vaccinations: is there a link?”, na konferencjach z cyklu „Warszawska Jesień Pediatryczna), prowadziła zajęcia w ramach szkoleń podyplomowych dla lekarzy psychiatrów. Była biegłym sądowym. Doświadczenie zawodowe zbierała również podczas lat pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracuje do dziś. Opracowała i prowadzi wiele autorskich szkoleń związanych z tematyką całościowych zaburzeń rozwoju. Jest autorem publikacji naukowych. Prowadzi konsultacje lekarskie dla dzieci i młodzieży oraz diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju. Od 1992 roku jest czynna zawodowo, od 2004 roku związana z Fundacją SCOLAR. Od września 2015 roku kieruje zespołem diagnostycznym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SCOLAR.

Agnieszka Łucjanek

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzę pogłębiała uczestnicząc w wielu kursach, w tym: „Stosowana Analiza Behawioralna w pracy z osobami autystycznymi”, „Studium pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom”(2-letnie), „Komunikacja, ustawiczna edukacja i praca dorosłych osób z autyzmem”, uzyskała także stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy. Odbyła liczne staże, m.in. w Fundacji SYNAPSIS oraz Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku.

Uczestniczyła w projekcie badawczym realizowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, prowadziła liczne prelekcje na konferencjach oraz liczne szkolenia i warsztaty. Prowadziła zajęcia na Wydziale Psychologii UW oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest współautorem publikacji edukacyjnych (m. in. „Emocje w przedszkolu” wyd. Raabe).

Od 1996 roku pracuje jako diagnosta i terapeuta (.m.in. w Poradni dla dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i w Fundacji SYNAPSIS), od 2002 roku związana jest z Fundacją SCOLAR. Opracowała i prowadzi wiele autorskich szkoleń związanych z tematyką całościowych zaburzeń rozwoju. Od lutego 2015 jest kierownikiem merytorycznym  Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej dla Młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju – jednej z dwóch tego typu placówek w Polsce.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Praca z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w nurcie behawioralnym i poznawczo-behawioralnym 6 300 zł** 6 500 zł 6 700 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)II ratado 15 grudnia 2018 r.III ratado 1 lutego 2019 r.IV ratado 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.