Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 285
Ilość semestrów 2
Ilość miejsc 40
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Adresaci studiów:

Studia są przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia logopedyczne zdobyte podczas podyplomowych studiów logopedycznych lub na specjalności logopedycznej na studiach magisterskich. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne do wymaganego przepisami stażu z zakresu neurologopedii w placówkach medycznych.

Atuty:

 • Podniesienie kwalifikacji i uzyskanie tytułu neurologopedy;
 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii;
 • Podniesienie kwalifikacji, które pozwolą w sposób profesjonalny diagnozować i prowadzić terapię zaburzeń pochodzenia mózgowego mowy u dzieci i dorosłych;
 • Możliwość nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej;
 • Kadra naukowa  z całej Polski reprezentująca różne szkoły neurologopedii między innymi:, prof. Jagoda Cieszyńska, prof. Jagna Czochańska, prof. Zbigniew Tarkowski, prof. Ewa Humeniuk,  prof. Marta Korendo,  prof. Jolanta Panasiuk, prof. Małgorzata  Rutkiewicz –Hanczewska, prof. Barbara Skałbania,  dr Maria Borkowska, dr Olga Jauer-Niworowska, dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska, dr  Katarzyna Kaczorowska-Bray, dr Marlena Kurowska, dr Krzysztof Szamburski, dr Ewa Urbanowicz, dr Ewa Winnicka, dr Ewa Wolańska oraz praktycy mgr Agnieszka Borowiec, mgr Jarosław Krasnodębski,  mgr Iwona Palicka mgr Agnieszka Rosa,
 • Holistyczne podejście do pacjenta/ucznia i uczestnika studiów podyplomowych;
 • Praktyczna nauka zawodu podczas praktyk organizowanych przez uczelnię przy zjazdach;
 • Absolwent po ukończeniu studiów ma prawo posługiwania się tytułem „neurologopeda” w placówkach ochrony zdrowia, innych placówkach oraz w praktyce prywatnej.

Przesłanki:

Rosnące potrzeby rynku pracy jeżeli chodzi o specjalistów z zakresu neurologopedii, częste narodziny dzieci przedwcześnie urodzonych, wiele dzieci urodzonych z deficytami rozwojowymi, choroby cywilizacyjne: udary i zawały mózgu oraz starzejące się społeczeństwo – występowanie chorób neurodegeneracyjnych.

Cele:

 

 

Celem studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu neurologopedii niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej. Zdobycie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

 

 

Wymagania dla kandydatów:

Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie i posiadać kwalifikacje logopedyczne lub mieć ukończone studia podyplomowe z logopedii.

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie,w soboty i niedziele, w godzinach 9-18;
 • praktyki będą się odbywać w niektóre poniedziałki lub piątki przy zjazdach (50 godzin praktyk będzie zorganizowane w 5 piątków lub 5 poniedziałków, po 10 godz.dziennie.Miejsca praktyk: Praktyki z afazji odbywać się będą w Lux Med Ośrodek ,,Tabita " w Konstancinie, Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu - dysfagia, Fundacja ,,Skolar"- autyzm);
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego, w tym obrona projektu dyplomowego.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

 

 

 

 

Program

 • Wprowadzenie do neurologopedii
 • Podstawy diagnostyki neurologopedycznej
 • Choroby neurologiczne i  neuroobrazowanie
 • Psychiatria
 • Neuropsychologia
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna afazji
 • Ocena fizjoterapeutyczna z elementami terapii
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna w chorobach genetycznych i rzadkich
 • Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej
 • Innowacyjne metody wspierające terapię neurologopedyczną
 • Neurolingwistyka
 • Techniki i metody stosowane w szkole krakowskiej
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób jąkających się  z innymi zaburzeniami płynności mówienia
 • Diagnoza i terapia dysartrii u dzieci i dorosłych
 • Niespecyficzne zaburzenia mowy u chorych neurologicznie
 • Specyficzne zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń autystycznych
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna w chorobach neurodegeneracyjnych
 • Diagnoza i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych
 • Komunikacja terapeuty ze środowiskiem pacjenta
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi
 • Wczesna interwencja i wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego
 • Seminarium: przygotowanie studium przypadku i obrona pracy dyplomowej
 • Staż praktyczny organizowany przez uczelnię (praktyki)

 

 

Wykładowcy

dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska - Kierownik studiów logopedycznych

neurologopeda i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Założycielka Centrum Terapii Dziecka, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, specjalizuje się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, dyslalii u dzieci i dorosłych, terapii zaburzeń komunikacji w czytaniu i pisaniu,  pracuje nad wymową aktorów, dziennikarzy, polityków, posiada ponad 20- letni staż zawodowy w różnych placówkach oświatowych i medycznych. Autorka 3 książek o tematyce logopedycznej  i kilkudziesięciu  artykułów.

Agnieszka Borowiec

Jest absolwentką Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW. Aktualnie przed obroną pracy doktorskiej: „Fizjologia artykulacji. Pozycja spoczynkowa języka oraz przełykanie jako biologiczna podstawa rozwoju i funkcjonowania mowy”. Zajmuje się badaniami dotyczącymi zależności czynnościowo-morfologicznych rejonu orofacjalnego. Prowadzi Laboratorium Mowy – gabinet logopedyczny specjalizujący się w mioterapii, współpracujący z ortodontami, ortognatykami, laryngologami, foniatrami i fizjoterapeutami w leczeniu sprzężonych zaburzeń czynnościowo-morfologicznych układu stomatognatycznego. Prowadzi szkolenia dla logopedów i lekarzy dotyczące terapii czynnościowej w układzie oralnym. Zajmuje się także logopedią artystyczną jako absolwentka  Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie.

prof. Jagoda Cieszyńska

psycholog, logopeda, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera. Stworzyła Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®, wykorzystywaną w przedszkolach, szkołach i poradniach, autorka „Metody Krakowskiej” w terapii logopedycznej. Obecnie prowadzi praktykę i pełni funkcję dyrektora merytorycznego w Gabinecie Neurologopedycznym „Gżegżółka” oraz w Centrum Metody Krakowskiej.

prof.UP Marta Korendo

filolog polski i logopeda, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagro- żonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Do głównych zainteresowań należy rozwój systemu językowego osób niesłyszących. Interesuje się również wpływem języka migowego na język werbalny. Obecnie prowadzi badania dotyczące specyfiki rozwoju języka dzieci z zespołem Aspergera, które mają na celu stworzenie nowych kryteriów diagnozowania tego zaburzenia.

mgr Jarosław Krasnodębski

pedagog specjalny, logopeda dyplomowany, nauczyciel terapii pedagogicznej, terapeuta Inegracji Sensorycznej, i  diagnozy i integracji odruchów  INPP, neuroterapeuta Biofeedback, metodyk edukacji wczesnoszkolnej. Właściciel poradni: Centrum Terapii Dziecka, gdzie prowadzi praktykę w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci.

dr hab. Jolanta Panasiuk

prof. UMCS w Lublinie i UWM w Olsztynie, prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii – ich wyniki prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowiska lingwistów, psychologów, logopedów, lekarzy w kraju i za granicą. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń językowych u dzieci i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi, jest autorką standardów postępowania logopedycznego w przypadkach zespołu zamknięcia, afazji, pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, zaburzeń mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych oraz zespołu Aspergera. Uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, była członkiem grupy ekspertów tworzących obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii, wypełniała obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia. Przez trzy kadencje pełniła funkcję Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a od 2017 roku jest Przewodniczącą ZG PTL. Jest też członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w zakresie neurologopedii, działa w Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej Komisji Nauk Medycznych lubelskiego oddziału PAN, należy do komitetów redakcyjnych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych oraz Rady Patronackiej Fundacji 21. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST" (Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe, w 2014 roku otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP.  

Na studiach Neurologopedia w Uczelni Łazarskiego prowadzi główne bloki zajęć:
Diagnoza i terapia neurologopedyczna afazji - 20h,
Diagnoza i terapia neurologopedyczna w chorobach neurodegeneracyjnych- 8h,
Niespecyficzne zaburzenia mowy u chorych neurologicznie -10h,
Specyficzne zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie -10 h,

 

 

Prof. Barbara Skałbania

 

dr hab. w zakresie nauk społecznych, pedagog-terapeuta. Zainteresowania koncentrują się wokół problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, trudności w zakresie czytania i pisania,  poradnictwa edukacyjnego i wychowawczego. Jest autorem 7 publikacji tematycznych oraz kilkudziesięciu artykułów. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk (sekcja Pedagogiki Społecznej) oraz Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego. Od lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki i pedagog terapeuta dążhttps://www.lazarski.pl/y do integrowania nauki z praktyką edukacyjną.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Neurologopedia5000 zł5200 zł5400 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018r.
 • III rata - do 1 lutego 2019r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom II stopnia (magistra) z logopedii lub studia podyplomowe z logopedii.
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

 

 

Partnerzy

Zobacz także