Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 550 godzin
Ilość semestrów 3
Ilość miejsc 40
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Adresaci studiów:

Logopedzi po studiach podyplomowych i po studiach o specjalności logopedii.

Przesłanki i cele

Przesłanki:

Rosnące potrzeby rynku pracy jeśli chodzi o specjalistów z zakresu neurologopedii i wczesnego wspomagania rozwoju, częste narodziny dzieci przedwcześnie urodzonych, rosnąca liczba dzieci urodzonych z deficytami rozwojowymi, choroby cywilizacyjne: udary i zawały mózgu oraz starzejące się społeczeństwo – występowanie chorób neurodegeneracyjnych.

Cele:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu neurologopedii niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej, uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zjazdy odbywają się  raz w miesiącu, a czasami co 2 tygodnie,w soboty i niedziele, w godzinach 9-18 lub 8- 20;
 • praktyki będą się odbywać w niektóre poniedziałki lub piątki przy zjazdach (50 godzin praktyk będzie zorganizowane w 5 piątków lub 5 poniedziałków, po 10 godz.dziennie;
 • Miejsca praktyk: Praktyki z afazji odbywać się będą w Lux Med.  Ośrodek ,,Tabita " w Konstancinie,  Instytut Matki i Dziecka  i/lub Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Fundacja ,,Scolar" w Warszawie;
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego, w tym obrona projektu dyplomowego.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wymagania dla kandydatów:

Kandydat powinien mieć ukończone o specjalności  logopedia lub studia podyplomowe z logopedii. Powinien posiadać stopień magistra.

Program

Semestr I i II

 1. Wprowadzenie do neurologopedii
 2. Podstawy diagnostyki neurologopedycznej
 3. Choroby neurologiczne i  neuroobrazowanie. 
 4. Psychiatria
 5. Neuropsychologia
 6. Diagnoza i terapia neurologopedyczna afazji
 7. Ocena fizjoterapeutyczna z elementami terapii
 8. Diagnoza i terapia neurologopedyczna w chorobach genetycznych i rzadkich
 9. Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej
 10. Innowacyjne metody wspierające terapię neurologopedyczną
 11. Neurolingwistyka
 12. Techniki i metody stosowane w szkole krakowskiej
 13. Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób jąkających się i z innymi zaburzeniami płynności mówienia
 14. Diagnoza i terapia dyzartrii u dzieci i dorosłych
 15. Niespecyficzne zaburzenia mowy u chorych neurologicznie
 16. Specyficzne zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie
 17. Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń autystycznych
 18. Diagnoza i terapia neurologopedyczna w chorobach neurodegeneracyjnych
 19. Diagnoza i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych
 20. Komunikacja terapeuty ze środowiskiem pacjenta
 21. Diagnoza i terapia dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi. Metody  alternatywnej komunikacji .
 22. Neurofizjologia czynności prymarnych
 23. Wczesna interwencja i wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego
 24. Seminarium: przygotowanie studium przypadku (20h: 10h w I semestrze i 10h w II semestrze)
 25. Staż praktyczny organizowany przez uczelnię (50h: 25h w I semestrze i 25h w II semestrze)

Semestr III

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju
 2. Choroby uwarunkowane genetycznie
 3. Wczesna interwencja na oddziale wcześniaków: rozwój funkcji pokarmowych i ich zaburzenia u niemowląt
 4. Karmienie naturalne i karmienie terapeutyczne
 5. Elementy fizjoterapii wcześniaków
 6. Wczesne wspomaganie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 7. Metoda werbotonalna
 8. Terapia ręki 
 9. Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością ruchową i mózgowym porażeniem dziecięcym
 10. Wczesne wspomaganie dziecka z wadą wzroku ( anatomia i fizjologia zmysłu, ocena funkcjonalna, terapia)
 11. Wczesne wspomaganie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie z elementami komunikacji zastępczej
 12. Metody wspierające terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju (możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów)
 13. Praktyki z wczesnego wspomagania rozwoju ( organizowane przez słuchaczy)
 14. Egzamin końcowy ustny

Wykłady, konwersatoria i ćwiczenia organizowane na uczelni: 400 h:           

Praktyki 150 h w tym:

 • Praktyki neurologopedyczne organizowane i płacone przez uczelnię 50h
 • Praktyki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju organizowane przez słuchacza  w dowolnych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju 100 h
Wykładowcy

No biogram available.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7 500 zł** 7 700 zł 7 900 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.