KIERUNEK 3-SEMESTRALNY!

Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 550
Ilość semestrów 3
Ilość miejsc 40
Termin rozpoczęcia 3 listopad
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Adresaci studiów:

Logopedzi po studiach podyplomowych i po studiach o specjalności logopedii.

 

Przesłanki:

Rosnące potrzeby rynku pracy jeśli chodzi o specjalistów z zakresu neurologopedii i wczesnego wspomagania rozwoju, częste narodziny dzieci przedwcześnie urodzonych, rosnąca liczba dzieci urodzonych z deficytami rozwojowymi, choroby cywilizacyjne: udary i zawały mózgu oraz starzejące się społeczeństwo – występowanie chorób neurodegeneracyjnych.

Cele:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu neurologopedii niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej, uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wymagania dla kandydatów:

Kandydat powinien mieć ukończone o specjalności  logopedia lub studia podyplomowe z logopedii. Powinien posiadać stopień magistra.

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zjazdy odbywają się  raz w miesiącu, a czasami co 2 tygodnie,w soboty i niedziele, w godzinach 9-18 lub 8- 20;
 • praktyki będą się odbywać w niektóre poniedziałki lub piątki przy zjazdach (50 godzin praktyk będzie zorganizowane w 5 piątków lub 5 poniedziałków, po 10 godz.dziennie;
 • Miejsca praktyk: Praktyki z afazji odbywać się będą w Lux Med.  Ośrodek ,,Tabita " w Konstancinie,  Instytut Matki i Dziecka  i/lub Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Fundacja ,,Scolar" w Warszawie;
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego, w tym obrona projektu dyplomowego.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Semestr I i II

 1. Wprowadzenie do neurologopedii
 2. Podstawy diagnostyki neurologopedycznej
 3. Choroby neurologiczne i  neuroobrazowanie. 
 4. Psychiatria
 5. Neuropsychologia
 6. Diagnoza i terapia neurologopedyczna afazji
 7. Ocena fizjoterapeutyczna z elementami terapii
 8. Diagnoza i terapia neurologopedyczna w chorobach genetycznych i rzadkich
 9. Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej
 10. Innowacyjne metody wspierające terapię neurologopedyczną
 11. Neurolingwistyka
 12. Techniki i metody stosowane w szkole krakowskiej
 13. Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób jąkających się i z innymi zaburzeniami płynności mówienia
 14. Diagnoza i terapia dyzartrii u dzieci i dorosłych
 15. Niespecyficzne zaburzenia mowy u chorych neurologicznie
 16. Specyficzne zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie
 17. Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń autystycznych
 18. Diagnoza i terapia neurologopedyczna w chorobach neurodegeneracyjnych
 19. Diagnoza i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych
 20. Komunikacja terapeuty ze środowiskiem pacjenta
 21. Diagnoza i terapia dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi. Metody  alternatywnej komunikacji .
 22. Neurofizjologia czynności prymarnych
 23. Wczesna interwencja i wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego
 24. Seminarium: przygotowanie studium przypadku (20h: 10h w I semestrze i 10h w II semestrze)
 25. Staż praktyczny organizowany przez uczelnię (50h: 25h w I semestrze i 25h w II semestrze)

Semestr III

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju
 2. Choroby uwarunkowane genetycznie
 3. Wczesna interwencja na oddziale wcześniaków: rozwój funkcji pokarmowych i ich zaburzenia u niemowląt
 4. Karmienie naturalne i karmienie terapeutyczne
 5. Elementy fizjoterapii wcześniaków
 6. Wczesne wspomaganie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 7. Metoda werbotonalna
 8. Terapia ręki 
 9. Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością ruchową i mózgowym porażeniem dziecięcym
 10. Wczesne wspomaganie dziecka z wadą wzroku ( anatomia i fizjologia zmysłu, ocena funkcjonalna, terapia)
 11. Wczesne wspomaganie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie z elementami komunikacji zastępczej
 12. Metody wspierające terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju (możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów)
 13. Praktyki z wczesnego wspomagania rozwoju ( organizowane przez słuchaczy)
 14. Egzamin końcowy ustny

Wykłady, konwersatoria i ćwiczenia organizowane na uczelni: 400 h:           

Praktyki 150 h w tym:

 • Praktyki neurologopedyczne organizowane i płacone przez uczelnię 50h
 • Praktyki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju organizowane przez słuchacza  w dowolnych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju 100 h
Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Neurologopedia + wczesne wspomaganie7500 zł7700 zł7900 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018r.
 • III rata - do 1 lutego 2019r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom II stopnia (magistra) z logopedii lub studia podyplomowe z logopedii.
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

 

 

Partnerzy

Zobacz także