Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 620h
Ilość semestrów 4
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

ADRESACI STUDIÓW

 • Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, a szczególnie do osób kończących studia polonistyczne,  pedagogiczne, psychologiczne,  medyczne aktorskie, dziennikarskie, które interesują się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie jak i w piśmie.
 • Oferta skierowana jest także do rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci, czy też osób, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach: osobistych i zawodowych.
 • Studia mogą stanowić bazę teoretyczno-praktyczną dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe specjalizacyjne z zakresu neurologopedii, surdologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju czy logopedii medialnej

Atuty

• Zdobycie atrakcyjnego zawodu, który pozwoli w sposób profesjonalny diagnozować i prowadzić terapię zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych
• Możliwość nauki zawodu od wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej
• Kadra naukowa z całej Polski reprezentująca różne szkoły logopedii 
• Holistyczne podejście do pacjenta/ ucznia i uczestnika studiów podyplomowych,
• Praktyczna nauka zawodu podczas praktyk organizowanych przez uczelnię 

Kształcenia logopedów wspomagana jest przez  platformę internetową wiodącego portalu internetowego ,,Forum logopedy ’’ doskonalącego kompetencje logopedów praktyków poprzez nagrane przez naszych wykładowców filmy instruktażowe i scenariusze diagnozy  i terapii logopedycznej  więcej na :www.pracownialogopedy.pl

Realizacja wymaganej liczby godzin kształcenia logopedów, a mniej zjazdów ,bowiem w nauczaniu logopedów zostały wykorzystane innowacyjne  i skuteczne metody kształcenia wykorzystaniem zasobów ,,Forum logopedy’’


Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w październiku 2017 r.
 • Dwudniowe zjazdy w trybie sobotnio-niedzielnym 
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego, w tym obrona projektu dyplomowego.
 • Liczba miejsc: 35 osób

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wymagania dla kandydatów:

 • Prawidłowa wymowa i budowa narządów mowy sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej planowanej w dniach: 5 września i 7 października
 • Prawidłowy słuch potwierdzony audiogramem,
 • Ukończone studia magisterskie i uzyskanie tytułu magistra.

 

 

Program

I semestr

1) Autokreacja;
2) Profilaktyka logopedyczna;
3) Kształtowanie mowy dziecka;
4) Wstęp do logopedii;
5) Wstęp do praktyk;
6) Anatomia narządu mowy i foniatria;
7) Lingwistyczne podstawy logopedii: fonetyka i fonologia;
8) Audiologia;
9) Ortodoncja;
10)Zajęcia praktyczne (4 grupy po 5-6 osób).

II semestr

1) Neurologia;
2) Lingwistyczne podstawy logopedii: gramatyka języka polskiego;
3) Psychologiczne podstawy logopedii;
4) Pedagogiczne podstawy logopedii;
5) Zaburzenia komunikacji językowej: jąkanie;
6) Psycholingwistyka;
7) Kultura języka polskiego;
8) Diagnoza i terapia zaburzeń mowy o typie dyslalii obwodowej;
9) Zajęcia praktyczne (4 grupy po 5-6 osób).

III semestr

1) Wczesna interwencja;
2) Zaburzenia komunikacji językowej: pochodzenia korowego;
3) Zaburzenia komunikacji językowej: z powodu niedosłuchu;
4) Zaburzenia komunikacji językowej: w opóźnionym rozwoju mowy i innych zaburzeniach psychogennych;
5) Zaburzenia komunikacji językowej: autyzm;   
6) Zaburzenia komunikacji językowej: afazja;
7) Warsztat pracy logopedy;
8) Metodyka logopedyczna;
9) Metody i techniki badań logopedycznych;
10) Emisja głosu;
11) Praktyki logopedyczne;
12) Seminarium: przygotowanie  studium przypadku.

IV semestr

1) Zaburzenia komunikacji językowej:dyzartria;
2) Zaburzenia komunikacji językowej: w niepełnosprawności intelektualnej;
3) Terapia logopedyczna wg Szkoły Krakowskiej;
4) Klasyfikacja zaburzeń mowy;
5) Podstawy psychoterapii;
6) Postępowanie diagnostyczne;
7) Praktyki logopedyczne (4 grupy po 5-6 osób);
8) Seminarium:  prezentacja studium przypadku i egzamin dyplomowy.

Część zajęć realizowana jest w formie e-learningu jako praca samodzielna słuchacza w pracowni logopedy.

 

 

Wykładowcy

dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska - Kierownik studiów logopedycznych

neurologopeda i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Założycielka Centrum Terapii Dziecka, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, specjalizuje się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, dyslalii u dzieci i dorosłych, terapii zaburzeń komunikacji w czytaniu i pisaniu,  pracuje nad wymową aktorów, dziennikarzy, polityków, posiada ponad 20- letni staż zawodowy w różnych placówkach oświatowych i medycznych. Autorka 3 książek o tematyce logopedycznej  i kilkudziesięciu  artykułów.

prof. Jagoda Cieszyńska

psycholog, logopeda, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera. Stworzyła Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®, wykorzystywaną w przedszkolach, szkołach i poradniach, autorka „Metody Krakowskiej” w terapii logopedycznej. Obecnie prowadzi praktykę i pełni funkcję dyrektora merytorycznego w Gabinecie Neurologopedycznym „Gżegżółka” oraz w Centrum Metody Krakowskiej.

prof.UP Marta Korendo

filolog polski i logopeda, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagro- żonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Do głównych zainteresowań należy rozwój systemu językowego osób niesłyszących. Interesuje się również wpływem języka migowego na język werbalny. Obecnie prowadzi badania dotyczące specyfiki rozwoju języka dzieci z zespołem Aspergera, które mają na celu stworzenie nowych kryteriów diagnozowania tego zaburzenia.

Prof. Barbara Skałbania

 

dr hab. w zakresie nauk społecznych, pedagog-terapeuta. Zainteresowania koncentrują się wokół problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, trudności w zakresie czytania i pisania,  poradnictwa edukacyjnego i wychowawczego. Jest autorem 7 publikacji tematycznych oraz kilkudziesięciu artykułów. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk (sekcja Pedagogiki Społecznej) oraz Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego. Od lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki i pedagog terapeuta dążhttps://www.lazarski.pl/y do integrowania nauki z praktyką edukacyjną.

mgr Jarosław Krasnodębski

pedagog specjalny, logopeda dyplomowany, nauczyciel terapii pedagogicznej, terapeuta Inegracji Sensorycznej, i  diagnozy i integracji odruchów  INPP, neuroterapeuta Biofeedback, metodyk edukacji wczesnoszkolnej. Właściciel poradni: Centrum Terapii Dziecka, gdzie prowadzi praktykę w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Logopedia8800 zł9000 zł9200 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułemckp_imię i nazwisko kandydata_2017/2018

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków;
 2. Kandydaci muszą posiadać magistra lub dyplom licencjata i rozpoczęte studia magisterskie;
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 4. Rozmowa kwalifikacyjna-sprawdzenie tzw. warunków twarzowo-zgryzowych lub zaświadczenie od logopedy o prawidłowej wymowie kandydata , audiogram;

   

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń  oraz spełnienie wymogów rekrutacyjnych tj. złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie,  zaświadczenie o prawidłowej wymowie kandydata lub pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej ( w przypadku rozpoczętych studiów magisterskich - zaświadczenie z uczelni) oraz skan/ksero dowodu osobistego;
 • 2 fotografie

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43,
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

 

Partnerzy

Zobacz także