Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 620 godzin
Ilość semestrów 4
Ilość miejsc 35
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

 • Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, a szczególnie do osób kończących studia polonistyczne,  pedagogiczne, psychologiczne,  medyczne aktorskie, dziennikarskie, które interesują się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie jak i w piśmie;
 • Oferta skierowana jest także do rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci, czy też osób, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach: osobistych i zawodowych;
 • Studia mogą stanowić bazę teoretyczno-praktyczną dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe specjalizacyjne z zakresu neurologopedii, surdologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju czy logopedii medialnej.

Atuty

 • Zdobycie atrakcyjnego zawodu, który pozwoli w sposób profesjonalny diagnozować i prowadzić terapię zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych;
 • Możliwość nauki zawodu od wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej;
 • Kadra naukowa z całej Polski reprezentująca różne szkoły logopedii;
 • Holistyczne podejście do pacjenta/ ucznia i uczestnika studiów podyplomowych;
 • Praktyczna nauka zawodu podczas praktyk organizowanych przez uczelnię. 

Kształcenie logopedów wspomagane jest przez platformę internetową wiodącego portalu internetowego ,,Forum logopedy’’ doskonalącego kompetencje logopedów-praktyków dzięki nagranym przez naszych wykładowców filmów instruktażowych i scenariuszy diagnozy i terapii logopedycznej  więcej na: www.pracownialogopedy.pl

Realizacja wymaganej liczby godzin kształcenia logopedów - a mniej zjazdów, bowiem w nauczaniu logopedów zostały przedstawione innowacyjne i skuteczne metody kształcenia wykorzystaniem zasobów ,,Forum logopedy".

Przesłanki i cele

Przesłanki

 • rosnąca liczba osób z zaburzeniami mowy, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym stanowiąca 80%.
 • częste urodzenia dzieci z uszkodzeniami okołoporodowym, -występowanie chorób cywilizacyjnych i neurodegeneracyjnych mózgu,
 • starzejące się społeczeństwo,
 • poszukiwanie przez kandydatów( pedagogów, psychologów, humanistów szans na zdobycie nowego atrakcyjnego zawodu chęć założenia własnej działalnośi gospodarczej w formie gabinetu logopedycznego lub poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Celem studiów jest:

 • Zdobycie atrakcyjnego  zawodu, który pozwoli w sposób  profesjonalny diagnozować i prowadzić terapię zaburzeń  mowy u dzieci i dorosłych;
 • Możliwość nauki zawodu od wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej;
 • Kadra naukowa reprezentująca różne szkoły logopedii z całej Polski;
 • Holistyczne podejście do pacjenta/ ucznia i uczestnika studiów podyplomowych;
 • Praktyczna nauka zawodu

Wymagania dla kandydatów:

 • Prawidłowa wymowa i budowa narządów mowy sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej planowanej w dniach:15 czerwca (sobota), 11 września i 5 października od godziny 16:00, a także podczas Festiwalu Rozwoju Kariery, który odbędzie się we wrześniu;
 • Prawidłowy słuch potwierdzony audiogramem;
 • Ukończone studia magisterskie i uzyskanie tytułu magistra.

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18;
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego, w tym obrona projektu dyplomowego;

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

I semestr

 • Autokreacja;
 • Profilaktyka logopedyczna;
 • Kształtowanie mowy dziecka;
 • Wstęp do logopedii;
 • Wstęp do praktyk;
 • Anatomia narządu mowy i foniatria;
 • Lingwistyczne podstawy logopedii: fonetyka i fonologia;
 • Audiologia;
 • Ortodoncja;
 • Zajęcia praktyczne (4 grupy po 5-6 osób).

II semestr

 • Neurologia;
 • Lingwistyczne podstawy logopedii: gramatyka języka polskiego;
 • Psychologiczne podstawy logopedii;
 • Pedagogiczne podstawy logopedii;
 • Zaburzenia komunikacji językowej: jąkanie;
 • Psycholingwistyka;
 • Kultura języka polskiego;
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy o typie dyslalii obwodowej;
 • Zajęcia praktyczne (4 grupy po 5-6 osób).

III semestr

 • Wczesna interwencja;
 • Zaburzenia komunikacji językowej: pochodzenia korowego;
 • Zaburzenia komunikacji językowej: z powodu niedosłuchu;
 • Zaburzenia komunikacji językowej: w opóźnionym rozwoju mowy i innych zaburzeniach psychogennych;
 • Zaburzenia komunikacji językowej: autyzm;   
 • Zaburzenia komunikacji językowej: afazja;
 • Warsztat pracy logopedy;
 • Metodyka logopedyczna;
 • Metody i techniki badań logopedycznych;
 • Emisja głosu;
 • Praktyki logopedyczne;
 • Seminarium: przygotowanie  studium przypadku.

IV semestr

 • Zaburzenia komunikacji językowej:dyzartria;
 • Zaburzenia komunikacji językowej: w niepełnosprawności intelektualnej;
 • Terapia logopedyczna wg Szkoły Krakowskiej;
 • Klasyfikacja zaburzeń mowy;
 • Podstawy psychoterapii;
 • Postępowanie diagnostyczne;
 • Praktyki logopedyczne (4 grupy po 5-6 osób);
 • Seminarium:  prezentacja studium przypadku i egzamin dyplomowy.

Część zajęć realizowana jest w formie e-learningu jako praca samodzielna słuchacza w pracowni logopedy.

Wykładowcy

dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Kierownik Studiów Podyplomowych

neurologopeda i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Założycielka Centrum Terapii Dziecka, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, specjalizuje się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, pracy z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dyslalii u dzieci i dorosłych, terapii zaburzeń komunikacji w czytaniu i pisaniu.   Pracuje również  jako logopeda medialny i pracuje nad wymową aktorów, dziennikarzy, polityków, posiada ponad 20- letni staż zawodowy w różnych placówkach oświatowych i medycznych. Autorka 3 książek o tematyce logopedycznej  i kilkudziesięciu  artykułów.

prof. Jagoda Cieszyńska

psycholog, logopeda, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera. Stworzyła Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®, wykorzystywaną w przedszkolach, szkołach i poradniach, autorka „Metody Krakowskiej” w terapii logopedycznej. Obecnie prowadzi praktykę i pełni funkcję dyrektora merytorycznego w Gabinecie Neurologopedycznym „Gżegżółka” oraz w Centrum Metody Krakowskiej.

prof. Marta Korendo

filolog polski i logopeda, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagro- żonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Do głównych zainteresowań należy rozwój systemu językowego osób niesłyszących. Interesuje się również wpływem języka migowego na język werbalny. Obecnie prowadzi badania dotyczące specyfiki rozwoju języka dzieci z zespołem Aspergera, które mają na celu stworzenie nowych kryteriów diagnozowania tego zaburzenia.

Jarosław Krasnodębski

pedagog specjalny, logopeda dyplomowany, nauczyciel terapii pedagogicznej, terapeuta Inegracji Sensorycznej, diagnozy i integracji odruchów INPP, neuroterapeuta Biofeedback, metodyk edukacji wczesnoszkolnej. Właściciel poradni: Centrum Terapii Dziecka, gdzie prowadzi praktykę w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci.

Marta Sierocka

certyfikowany analityk zachowania (BCBA), superwizor behawioralny, logopeda, oligofrenopedagog.

Współzałożycielka i od 2004 dyrektor merytoryczny Fundacji Scolar.

Prowadzi zajęcia dotyczące komunikacji dzieci z autyzmem na Uniwersytecie Warszawskim, a także warsztaty z oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem przy pomocy narzędzia VBMAPP.

prof. Barbara Skałbania

dr hab. w zakresie nauk społecznych, pedagog-terapeuta. Zainteresowania koncentrują się wokół problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, trudności w zakresie czytania i pisania,  poradnictwa edukacyjnego i wychowawczego. Jest autorem 7 publikacji tematycznych oraz kilkudziesięciu artykułów. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk (sekcja Pedagogiki Społecznej) oraz Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego. Od lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki i pedagog terapeuta dąży do integrowania nauki z praktyką edukacyjną.

Ewa Urbanowicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończyła specjalizację II stopnia z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Odbyła podstawowy i zaawansowany kurs z zakresu psychoterapii i systemowej terapii rodzin. Uczestniczyła w wielu konferencjach i zjazdach naukowych.

Była prelegentem na wielu konferencjach (m.in. na XLII Zjeździe Psychiatrów Polskich, na międzynarodowej konferencji „Autism and vaccinations: is there a link?”, na konferencjach z cyklu „Warszawska Jesień Pediatryczna), prowadziła zajęcia w ramach szkoleń podyplomowych dla lekarzy psychiatrów. Była biegłym sądowym. Doświadczenie zawodowe zbierała również podczas lat pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracuje do dziś. Opracowała i prowadzi wiele autorskich szkoleń związanych z tematyką całościowych zaburzeń rozwoju. Jest autorem publikacji naukowych. Prowadzi konsultacje lekarskie dla dzieci i młodzieży oraz diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju. Od 1992 roku jest czynna zawodowo, od 2004 roku związana z Fundacją SCOLAR. Od września 2015 roku kieruje zespołem diagnostycznym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SCOLAR.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Logopedia 8 800 zł** 9 000 zł 9 200 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.