Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 162 godziny
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia podyplomowe są kierowane do kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego i medycznego oraz osób, które chcą pogłębić swoja wiedzę w obszarach objętych zakresem studiów podyplomowych

Atuty

 • Jedyne na polskim rynku studia z unikatowym, kompleksowym programem obejmującym problematykę zarządzania projektami we wszystkich kluczowych obszarach biznesu farmaceutycznego.
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków, w tym wybitnych klinicystów i badaczy, uznanych prawników, byłych dyrektorów instytucji odpowiedzialnych za kreowanie polityki lekowej państwa, zarządzanie koszykiem świadczeń gwarantowanych i finansowanie ochrony zdrowia.
 • Program realizowany we współpracy z renomowaną kancelarią prawną Domański-Zakrzewski-Palinka.
 • Zajęcia nastawione na przekazanie sprawdzonych i skutecznych rozwiązań dla biznesu.
 • Unikatowa możliwość doskonalenia umiejętności niezbędnych dla wypracowania nowoczesnych rozwiązań dla organizacji w toku zajęć o charakterze praktycznym (warsztatowym), w trakcie których uczestnicy poznają najciekawsze rynkowe case studies.
 • Szczegółowe zapoznanie uczestników programu ze stosowanymi w Europie mechanizmami regulacji cen leków i instrumentów podziału ryzyka oraz światowymi trendami w zakresie krytycznej oceny wartości innowacyjnego produktu leczniczego.
 • Program kierowany jest w szczególności do osób wiążących swoje plany zawodowe z wyższymi stanowiskami menedżerskimi w przemyśle farmaceutycznym.

Przesłanki

Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku farmaceutycznym jest szczegółowo uregulowane i naruszenie obowiązków prawnych może skutkować nałożeniem dotkliwych kar na przedsiębiorcę. W rezultacie wszelkie działania powinny zostać podparte przemyślaną strategią prawno-biznesowej, która pozwoli na ich pełną realizację.

Wiedza, doświadczenie oraz charyzma to podstawa do tworzenia pożądanej pozycji rynkowej. W przypadku kadry kierowniczej w przemyśle farmaceutycznym i medycznym znajomość obowiązujących regulacji prawnych, jak również praktycznych aspektów ich stosowania jest szczególnie istotna. Wysoki poziom uregulowania wielu aspektów funkcjonowania tego rynku oraz dynamika zmian przepisów obligują menedżerów do ciągłego doskonalenia się i aktualizacji wiedzy. Program Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym wychodzi naprzeciw potrzebom obecnych i przyszłych liderów tego sektora.

Cele

Celem programu jest wszechstronne przygotowanie kadry przedsiębiorców działających w sektorze farmaceutycznym, którzy będą dysponować przekrojową znajomością wszystkich obszarów rynku, podpartą doświadczeniem i wiedzą praktyczną.

   

   

  Program

  Aspekty organizacyjno - prawne w sektorze farmaceutycznym

  • Wykład inauguracyjny
  • Charakterystyka systemu ochrony zdrowia w Polsce. Polityka lekowa państwa.
  • Programy polityki zdrowotnej
  • Ubezpieczenia zdrowotne
  • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Pharmacovigilance. Regulacje unijne i krajowe.
  • Ochrona własności intelektualnej w przemyśle farmaceutycznym.  Ochrona patentowa, wyłączność danych a wyłączność rynkowa. Strategie patentowe firm innowacyjnych vs. strategie firm generycznych.

  Research&Development w sektorze farmaceutycznym

  • Wprowadzenie do badań klinicznych.  Terminologia. Unijne i krajowe regulacje prawne;
  • Rynek badań klinicznych w Polsce na świecie. Ewidencja i nadzór badań klinicznych;
  • Badania kliniczne: projektowanie i biostatystyka w badaniach klinicznych. Medycyna spersonalizowana;
  • Badania kliniczne: metodologia, realizacja, ocena punktów końcowych;
  • Produkty lecznicze terapii zaawansowanych - terapie genowe, terapie komórkowe, inżynieria tkankowa;
  • Badania kliniczne z perspektywy podmiotu prowadzącego działalność leczniczą;
  • Badania biorównoważności. Leki generyczne i leki biopodobne;
  • Unijne i krajowe procedury dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych;
  • Programy wczesnego dostępu do leków niezarejestrowanych;
  • Dane medyczne w kontekście PSP, PV, rejestrów medycznych - aspekty prawne;
  • Wyroby medyczne;
  • Suplementy diety.

  Market access

  • Rola i znaczenie działań market access z perspektywy podmiotu odpowiedzialnego. Rola i zaangażowanie interesariuszy w kolejnych etapach procesu. Market acces medyczny;
  • Ocena technologii medycznych (HTA) w procesie refundacyjnym w Polsce. Audyt HTA;
  • Procedura refundacyjna i ustalanie cen leków.  SORL;
  • Wykorzystanie algorytmów oceny wartości dodanej leku. Added value based pricing. Zarządzanie ryzykiem w obszarze market access;
  • Instrumenty dzielenia ryzyka. Optymalizacja efektywności kosztowej technologii medycznej;
  • Optymalizacja strategii refundacyjnej.
   Implementacja leku;
  • Refundacja wyrobów medycznych.

  Strategie marketingowe i sprzedażowe w sektorze farmaceutycznym (20h)

  • Polskie regulacje prawne relacji:  lekarz – przedstawiciel medyczny. Ograniczenia prawne w promocji leków, środkó spożywczych, wyrobów medycznych;
  • Nowoczesne metody efektywnej sprzedaży. Różnicowanie produktowe. Prognozowanie sprzedaży a ocena field-force.  Budowanie relacji z klientami i KOL. Strategie multi-channel. Reklama i marketing produktów leczniczych w świetle nowych  przepisów prawnych;
  • Modele dystrybucji farmaceutyków. Porządana struktura dystrybucyjna. Kanały interwencyjne. Zintegrowany System Monitorowania Produktów Leczniczych;
  • PR i komunikacja w firmie farmaceutycznej. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie ryzykiem. Perspektywa przemysłu vs perspektywa płatnika;
  • Przetargi publiczne na produkty lecznicze w świetle nowych przepisów PZP;
  • Rola badań rynku w zarządzaniu marketingiem i sprzedażą. Monitorowanie konkurencji.

  Aspekty organizacyjne systemu ochrony zdrowia

  • Narodowa Służba Zdrowia - kluczowe zmiany dla sektora ochrony zdrowia;
  • Plan finansowany płatnika publicznego. Finansowanie ochrony zdrowia. Konsekwencje wdrożenia finansowania budżetowego publicznego systemu ochrony zdrowia;
  • Finansowanie lecznictwa szpitalnego - system JGP - zasady rozliczania i sprawozdawania. Sieć szpitali - konsekwencje dla sektora farmaceutycznego. Podział środków na województwa;
  • Programy lekowe i chemioterapia mechanizmy finansowania wysokokosztowych farmakoterapii w Polsce. Fundusz ratunkowy.
  • Sprawozdawczość, weryfikacja i rozliczanie produktów leczniczych z perspektywy szpitala;
  • Gospodarka lekami w podmiocie leczniczym z perspektywy audytora. Kontrola leków;
  • Zarządzanie koszykiem świadczeń gwarantowanych. Procedura włączania i taryfikacji nowego świadczenia do koszyka;
  • Pełny obieg informacji o pacjencie a Koordynowana Opieka Zdrowotna i Koordynowana Opieka Farmaceutyczna;
  • E-zdrowie: platforma pacjenta, e-rejestracja, e-konferencja, e-learning, e-korespondencja, e-dokumentacja, e-recepta, elektroniczne przetwarzanie danych medycznych. Rejestry. Telemedycyna.

  Zarządzanie środowiskiem prawnym

  • Zarządzanie środowiskiem prawnym - wstęp;
  • Charakterystyka organów istotnych dla rynku farmaceutycznego;
  • Budowanie relacji z instytucjami publicznymi i organizacjami pacjenckimi;
  • Compliance. Zarządzanie kryzysowe;
  • Aspekty związane z ochroną konkurencji i konsumentów;
  • Prawa pacjenta w kontekście dostępności do świadczeń zdrowotnych.

  Moduł dyplomowy

  • Repetytorium dyplomowe
  • Prezentacja projektów grupowych
  • Egzamin dyplomowy

   

   

   

   

  Wykładowcy

  Rafał Zyśk

  Kierownik i autor programu

  lekarz medycyny, farmakoekonomista, ekspert w dziedzinie ekonomiki zdrowia i oceny technologii medycznych.

  W latach 2006 – 2007 członek Stałego Zespołu ds. Antykorupcji w ochronie zdrowia NFZ. W 2007 roku naczelnik Wydziału Programów Lekowych i Chemioterapii Centrali NFZ. W latach 2007 – 2009 dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami NFZ, członek Rady Konsultacyjnej AOTM oraz Zespołu ds. Gospodarki Lekami przy Ministrze Zdrowia. W latach 2008 – 2009 przewodniczący Zespołu ds. identyfikacji problemu zdrowotnego, inicjującego wdrażanie nowych programów zdrowotnych. Zaangażowany w rozwój i wdrażanie przejrzystych zasad oceny technologii medycznych w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz optymalizację finansowania technologii medycznych, w szczególności w obszarze onkologii i hematologii. W 2011 r. ekspert Sejmowej Komisji Zdrowia w toku prac legislacyjnych nad projektem ustawy o refundacji. Od 2009 r. prezes kancelarii doradczej Health Economics Consulting. Od 2014 r. ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Współautor wielu opracowań i publikacji naukowych z zakresu ekonomiki zdrowia, organizacji ochrony zdrowia i oceny technologii medycznych.

  Walery Arnaudow

  Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Walery specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, w szczególności w zakresie regulacji dotyczących wytwarzania, rejestracji i dystrybucji produktów leczniczych. Doradza firmom farmaceutycznym, hurtowniom i aptekom. Zajmuje się również reklamą produktów sensytywnych, w tym produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety.

  Specjalizuje się we wdrażaniu struktur dystrybucyjnych zarówno z perspektywy biznesowej, jak i logistyczno-jakościowej.

  Doradza również w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania do obrotu, reklamy i znakowania środków spożywczych.

  Marta Balcerowska

  Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Marta specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie konsumenckim, prawie farmaceutycznym oraz regulacjach dotyczących suplementów diety. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, doradza klientom w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, relacji w ramach współpracy handlowej, stosowanych polityk cenowych i rabatowych ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym, nadużywaniu pozycji dominującej oraz czynom nieuczciwej konkurencji.

  Marta doradza także w zakresie koncentracji przedsiębiorstw (fuzji, przejęć, joint ventures, nabywania mienia). W zakresie prawa ochrony konsumentów opracowuje wzorce umowne, regulaminy promocyjne i współtworzy komunikację kierowaną do klientów.

  Michał Czarnuch

  Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Michał doradza w zakresie prawa medycznego w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz ubezpieczenia zdrowotne. Michał jest pomysłodawcą i inicjatorem oraz prezesem Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza zrzeszającej największe podmioty z branży telemedycznej. Jest ekspertem w obszarze przetwarzania danych medycznych. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących przepisów telemedycznych i powierzania przetwarzania danych medycznych.”

  Artur Fałek

  z wykształcenia lekarz medycyny, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończył także podyplomowe studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Master of Business Administration - Program University of Illinois i Politechniki Lubelskiej, ukończone w 2004 r. (obrona pracy z wyróżnieniem). Posiada dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, działania administracji państwowej, legislacji w obszarze ochrony zdrowia, ekspertem w zakresie refundacji leków i gospodarki lekami
  Obecnie związany zawodowo z Kancelarią Doradczą Rafał P. Janiszewski.
  Poprzednio pracował w Ministerstwie Zdrowia jako Z-ca Dyrektora, następnie Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej w Centrali NFZ jako Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami.

  Był także:

  - Zastępcą członka Management Board w Europejskiej Agencji Leków;
  Senior Project Officer w projekcie “Transparency of the National Health System Drug Reimbursement decisions” 2007-2008;
  - Przedstawicielem Polski w pracach Grupy Roboczej „Pricing &  Reimbursement” pracującej w ramach Pharmaceutical Forum – inicjatywy Komisji Europejskiej
  - Przedstawicielem Polski w Networking Competent Authorites Pricing & Reimbursement działającej w wyniku wspólnej inicjatywy Państw Członkowskich i  Komisji Europejskiej 2008-2015
  - Od 2005 roku członkiem a od listopada 2007 Przewodniczącym Zespołu ds. Gospodarki Lekami przy Ministrze Zdrowia
  - Koordynatorem prac nad Wojewódzkim Planem Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na lata 2004 i 2005
  - Przewodniczącym Komisji Konkursowej w rodzaju Lecznictwo Szpitalne, Świadczenia Odrębnie Kontraktowane, Programy Terapeutyczne w postępowaniu konkursowym o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 r w Lubelskim OW NFZ,
  - Przewodniczącym Komisji Konkursowej w rodzaju Lecznictwo Szpitalne, w postępowaniu konkursowym o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2005 r w Lubelskim OW NFZ
  - w 1998-99 organizatorem i kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, obejmującego 4 praktyki lekarza rodzinnego wraz z praktykami lekarzy stomatologów, poradnię ginekologiczną oraz zespół gabinetów specjalistycznych,

  Współpracował:

  - z WHO Polska w zakresie organizacji konferencji i szkoleń o tematyce farmaceutycznej dla administracji publicznej polskiej i państw Grupy Wyszehradzkiej;
  - w charakterze wykładowcy ze Studium Farmakoekonomiki Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji na kierunku Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej.

  dr Jakub Gierczyński

  lekarz oraz absolwent MBA od ponad 20 lat związany z sektorem ochrony zdrowia. Ekspert z zakresu ekonomiki zdrowia, HTA, EBM, farmakoekonomiki, zdrowia publicznego, ubezpieczeń zdrowotnych, analizy decyzyjnej, zarządzania ryzykiem i relacji instytucjonalnych. Założyciel Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Doktorant na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  Autor kilkudziesięciu publikacji i opracowań z zakresu medycyny, ekonomiki zdrowia i systemu ochrony zdrowia. Członek międzynarodowych projektów w zakresie zdrowia publicznego, ekonomiki zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych. W sierpniu, 2010 roku założył firmę "Doradztwo i ekspertyzy", specjalizującą się w doradztwie dla sektora ochrony zdrowia i opieki społecznej. W latach 2010-2014 firma wykonała kilkadziesiąt raportów, projektów, opracowań, audytów, wykładów oraz szkoleń dla interesariuszy sektora ochrony zdrowia.

  Jerzy Gryglewicz

  Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zarządzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikacji  Najwyższej Izby Kontroli.

  Obecnie Wykładowca i Lider Projektu MBA – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

  Były Zastępca Dyrektora ds. klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami i Departamencie Kontroli  Centrali NFZ.

  Doradca firm audytorskich, ,farmaceutycznych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Autor wielu raportów i analiz dotyczących rynku medycznego.

  Tomasz Kaczyński

  Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Tomasz świadczy bieżące doradztwo ponad czterdziestu przedsiębiorcom funkcjonującym na rynku farmaceutycznym oraz kosmetycznym, w tym producentom, dystrybutorom i sieciom aptek. Zakres jego ekspertyz obejmuje wszystkie obszary prawa farmaceutycznego, od rejestracji produktów, przez kwestie refundacyjne, zagadnienia wytwarzania, dystrybucji, importu równoległego, po prawo reklamy i regulacje badań klinicznych. Specjalizuje się również w zakresie prawa żywnościowego, w szczególności regulacji dotyczących FSMP i suplementów diety. Doświadczenie Tomasza obejmuje  również doradztwo z zakresu regulacji rynku paszowego oraz żywności genetycznie modyfikowanej, a także udział w postępowaniach kontrolnych na rynku rolno-spożywczym.

  Tomasz posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu weterynaryjnych produktów leczniczych.

  Ponadto, doradza klientom w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominującej, fuzji i przejęć, prawa ochrony konsumentów a także zwalczania nieuczciwej konkurencji.

  Prof. nadzw.dr hab. Dorota Karkowska

  prof. nadz. UŁ.

  Dwukrotna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w 1994 roku ukończyła kierunek administracja, praca magisterska: Prawa pacjenta, napisana w Katedrze Prawa Pracy. W 1998 roku kierunek prawo, praca magisterska: Europejska Konwencja Bioetyczna, napisana w Katedrze Międzynarodowego Prawa Publicznego. W grudniu w 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych po obronie rozprawy: Prawa pacjenta w prawie administracyjnym i polityce społecznej, w 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, na podstawie rozprawy: Zawody medyczne. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w szczególności w obszarach: prawa medycznego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Działalność naukowa i edukacyjna ściśle związana z działalnością w organizacjach pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej. Współpracuje m.in. od 2005 r. z Fundacją Rodzić po Ludzku, od 2006 r. z Fundacją Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, od 2010 r. jest  honorowym patronem: Stowarzyszenia Polskie Amazonki - Ruch Społeczny. Od 2008 r. do chwili obecnej jest kierownikiem Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeń Zdrowotnych, Prawa Medycznego i Praw Pacjenta, prowadzonego w ramach Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Założycielką Fundacji Ius Medicinae, Wiceprezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia; Wiceprzewodnicząca Mazowieckiej Komisji Orzekająca o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie do 2015 r.; Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia; Doradca Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

  Autorka m.in. Prawa pacjenta, 2. Wydanie poprawione i uzupełnione, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009; Zawody medyczne, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012; s. 52; Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach - prawa pacjenta, ABC a Wolters Kluwer business; Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, Wydanie 3 2016; s. 537; Prawo medyczne dla pielęgniarek, ABC a Wolters Kluwer business, - monografia Warszawa, 2013; wspólautorka Postępowanie przed wojewódzką komisją do sprawa orzekania o zdarzenia medyczne, Warszawa 2014, monografia;

  Agnieszka Krzyżanowska

  doświadczony ekspert z zakresu strategii i zarządzania procesami refundacyjnymi.
  Od 19 lat zawodowo związana z przemysłem farmaceutycznym: Schering-Plough, AstraZeneca, Adamed, Roche. Swoje doświadczenie zdobywała od stanowiska przedstawiciela medycznego, przez key account managera do pozycji market access managera. Pełniła także funkcję Strategic Planning Managera odpowiadając za zbudowanie strategii i rozwój  portfolio w polskiej firmie.
  Absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydziału Chemicznego, ukończyła Podyplomowe Studia z Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej oraz Podyplomowe Studia z Prawa Farmaceutycznego, Marketingu i Farmakoekonomiki na Politechnice Warszawskiej. Absolwentka MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.
  Ekspert Pracodawców RP w zakresie farmacji.

  Tomasz Kubicki

  Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Tomasz specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla branży produktów sensytywnych, w tym z zakresu prawa farmaceutycznego, ogólnego prawa reklamy, oraz doradztwa dla branży tytoniowej oraz alkoholowej. W zakresie doradztwa regulacyjnego, aktywnie uczestniczył między innymi w procesie interpretacji oraz implementacji rozwiązań Ustawy refundacyjnej w branży farmaceutycznej. W spektrum jego zainteresowań pozostaje również doradztwo z zakresu prawa żywnościowego (w zakresie znakowania, reklamy oraz wprowadzania do obrotu suplementów diety) oraz regulacji odnoszących się do wyrobów medycznych.

  dr hab. prof. UW Marcin Matczak

  Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Marcin jest specjalistą w zakresie prawa administracyjnego oraz doradztwa regulacyjnego, partner zarządzający praktyką Life Sciences Law w kancelarii DZP. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się również wokół prawa konstytucyjnego oraz zagadnień prawidłowej legislacji i metodologii Oceny Skutków Regulacji. Cechą wyróżniającą jego pracę z klientami jest praktyczne podejście do rozwiązywania problemów prawnych i formułowanie precyzyjnych rekomendacji co do postępowania w konkretnej sprawie.

  Oprócz doradztwa bieżącego dla przedsiębiorców Marcin doradza stowarzyszeniom biznesowym w procesie konsultacji projektów legislacyjnych, przygotowując m.in. opinie na temat zgodności projektów z konstytucją i aktami prawa międzynarodowego.

  Piotr Najbuk

  Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Piotr specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (rejestracja działalności, optymalizacja zatrudnienia, przekształcenia SP ZOZ-ów w spółki kapitałowe, tworzenie procedur wewnętrznych); realizował ponadto innowacyjne projekty związane z sektorem ochrony zdrowia m.in. na zlecenie wiodącej na rynku grupy ubezpieczeniowej i czołowej spółki telekomunikacyjnej, a także dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (uwierzytelnianie dokumentacji medycznej, outsourcing w dokumentacji medycznej).

  Wcześniej pracował w czołowych polskich instytucjach finansowych, w których zajmował się modelowaniem i analizą finansową, zagadnieniem zabezpieczania należności i wdrażaniem regulacji ostrożnościowych KNF.

  Zajmuje się także doradztwem dla firm z sektora farmaceutycznego (reklama produktów leczniczych, rejestracja produktów leczniczych, mechanizm refundacyjny), prawem żywnościowym oraz doradztwem w zakresie prawa konstytucyjnego.

  Jan Pachocki

  Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Jan specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm farmaceutycznych, aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpowiedzialności lekarzy oraz zagadnień informatyzacji służby zdrowia, a także pozostałych przepisów ustawy o działalności leczniczej.

  W zakresie prawa medycznego doradza w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz ubezpieczenia zdrowotne.

  Doradzał m.in. MZ, CSIOZ, w obszarze doradztwa regulacyjnego z zakresu ochrony zdrowia.

  Pracował przy przygotowywaniu dla Naczelnej Rady Lekarskiej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego (dot. pakietu onkologicznego) oraz kompleksowego raportu regulacyjnego  oceniającego pakiet onkologiczny oraz pakiet kolejkowy.

  dr Anna Partyka–Opiela

  radca prawny, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, lider Zespołu Compliance. Anna jest doktorem prawa, na bieżąco doradza w kwestiach compliance, zarządzania ryzykiem nadużyć, prawa farmaceutycznego oraz  ochrony zdrowia.  Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Prowadziła wiele projektów w obszarze audytów zgodności i audytów śledczych, a także związanych z wdrażaniem i usprawnianiem procesów i procedur.

  Marcin Pieklak

  Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych oraz przetargów. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej doradzał między innymi Ministrowi Zdrowia w sprawach z zakresu szeroko pojętej refundacji. Do lipca 2014 r. był pracownikiem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, gdzie prowadził postępowania refundacyjne, reprezentował Ministra przed sądami administracyjnymi, a także współtworzył obecną praktykę refundacyjną.

  Obecnie reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, w tym przed Ministrem Zdrowia, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Z sukcesem występuje również przed sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi, w zakresie ww. zagadnień.

  Katarzyna Rumiancew

  Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Katarzyna specjalizuje się w doradztwie refundacyjnym, prowadzi bieżącą obsługę firm farmaceutycznych w zakresie postępowań refundacyjnych.

  Zajmuje się także kwestiami regulacyjnymi oraz legislacyjnymi. Monitoruje procesy legislacyjne oraz bierze udział w przygotowaniu raportów regulacyjnych, przy których wykorzystuje  wykształcenie ekonomiczne zdobyte na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

  Katarzyna posiada również certyfikat ICA Certificate in Anti Money Laundering wydany przez  International Compliance Association.

   

   

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

  Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie ds. Badań Klinicznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, tytuł profesora otrzymał w 2013 roku. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń, jak ASCO, Connective Tissue Oncology Society (członek Board of Directors CTOS 2011-2013), PUO, ESSO, Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Raka  - EORTC (członek Zarządu, Przewodniczący Komitetu Leczenia Miejscowego Grupy Mięsakowej; Melanoma Group oraz Soft Tissue and Bone Sarcoma Group), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Autor i współautor ponad 100 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor ponad 1200, indeks cytowań powyżej 2000, indeks-H 32) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za podręcznik „Chirurgia nowotworów”) i rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych (m.in. ESMO), laureat Nagrody im. Hilarego Koprowskiego za 2011 rok. Promotor 3 rozpraw doktorskich, wykładowca na licznych kursach CMKP. Organizator Polskiego Rejestru Nowotworów Kości i Rejestru Klinicznego GIST, kierownik 3 grantów NCN. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych – ponad 30), członek Global Melanoma Task Force i GIST Task Force, współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, członek Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Past-Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

  Marta Sierpińska Kopyt

  Strategic Marketing Director CEE Teva Pharmaceuticals

  Absolwentka SGH - handel wewnętrzny  i marketing.

  Dynamiczny i doświadczony lider biznesu, odnosząca sukcesy w zarządzaniu kompleksowymi strategiami marketingowymi. Odpowiedzialna  za strategie komunikacji marek 360, analizy rynku, badania postaw konsumenckich, rozwój  nowych produktów oraz egzekucję P&L’a. 

  Ekspert z  23-letnim doświadczeniem w obszarze dóbr konsumenckich, branży FMCG oraz farmacji, zarówno na rynku polskim jaki i CEE w największych korporacjach światowych : Sara Lee Personal Product ( Brand Manager ), JTI  Japan Tobacco ( Group Brand Manager – marki Camel i Salem).   

  W latach 2000 – 2010 związana z L’Oreal Polska na stanowisku Dyrektor Marketingu odpowiedzialna  za budowanie strategii marketingowych, wprowadzanie na rynek polski i rezultaty takich marek jak Maybelline NY, Garnier ( wszystkie kategorie szampony, koloryzacja, skin care, body care )  oraz L’Oreal Paris ( dodatkowo makijaż i styling ).

  Od 8 lat związana z farmacją - Teva Pharmaceuticals, obecnie na stanowisku Strategic Marketing Director CEE zaangażowana w rozwój i wdrażanie takich marek OTC jak – Vicks oraz Hepatil, Vibovit, Flegamina, Sudocrem i Teva Zdrowie w dobrej cenie.

  Jędrzej Stępniowski

  Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Jędrzej specjalizuje się w zakresie  compliance, prawa ochrony konkurencji i prawa farmaceutycznego. Bierze udział w audytach śledczych oraz uczestniczy w projektach związanych z wdrażaniem i usprawnianiem systemów zarządzania zgodnością w spółkach. W ramach praktyki prawa ochrony konkurencji Jędrzej doradza w zakresie relacji pomiędzy podmiotami w łańcuchu dostaw oraz praktyk handlowych i rabatowych. W obszarze prawa farmaceutycznego doradza w szczególności w zakresie reklamy i promocji produktów leczniczych. Współpracuje także z firmami z sektora wyrobów medycznych, w szczególności wspierając je w zakresie dostosowania działalności do wymogów kodeksów etycznych, wdrażania systemów compliance, tworzenia sieci dystrybucji i reklamy oraz organizacji programów edukacyjnych dla pacjentów. W ramach jego zainteresowań pozostają także kwestie dotyczące nowoczesnych technologii w sektorze medycznym i farmaceutycznym.

  Patryk Turzański

  Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Patryk doradza licznym podmiotom działającym na rynku farmaceutycznym i wyrobów medycznych. Uczestniczy w licznych secondmentach, doradzając firmom w ramach bieżącej działalności. Bierze udział w międzynarodowych projektach współpracując z prawnikami regionu EEMEA. Zajmuje się prawnymi aspektami prowadzenia badań klinicznych w Polsce, współpracując ze sponsorami i podmiotami CRO. Reprezentuje Klientów w ramach postępowań przed Inspekcją Farmaceutyczną, Sądami Administracyjnymi w sprawach dotyczących reklamy, marketingu i dystrybucji produktów leczniczych. Doradza w obszarze nowoczesnych, innowacyjnych technologii medycznych, w tym zagadnień związanych z leczeniem biologicznym. Jest prelegentem szkoleń zarówno dla firm, jak i przedstawicieli służby zdrowia.

  Adam Twarowski - Radca prawny, legislator

  ·         1994 - 2006 - pracował w administracji rządowej, jako radca prawny, m. in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia (Dyrektor Biura Rady oraz Dyrektor Biura Prawnego).

  ·         2007 - 2012 - wspólnik w Kancelarii Prawnej Twarowski i Wspólnicy Sp. k., specjalizującej się w sprawach z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych oraz prawa medycznego i ochrony zdrowia

  ·         2012 - 2014 - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

  ·         2014 – 2016 - Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  ·         Obecnie - prowadzi własną kancelarię prawną oraz of counsel w TaylorWessing e/n/w/c E. Stobiecka Kancelaria prawna sp. k., wykładowca z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia na studiach MBA na Uczelni Łazarskiego, Wiceprzewodniczący Komisji bioetycznej przy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

  Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, Rady Naczelnej Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej Stowarzyszenie oraz dyrektor zarządzający w Fundacji Instytut Ochrony Zdrowia

  Patrick Wodecki

  Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Patrick doradza w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności aptecznej. Specjalizuje się m.in. w kwestiach związanych ze spełnieniem wymogów koniecznych do otworzenia nowych aptek, zagadnieniami dotyczącymi zabronionej reklamy aptecznej, przekształceniami podmiotów prowadzących takie placówki.

  Zajmuje się także sprawami regulacyjnymi, m.in. w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz ustawodawstwa dotyczącego praw osób z niepełnosprawnościami.

  Patrick zajmuje się również prawem farmaceutycznym, w szczególności w zakresie reklamy produktów leczniczych czy hurtowej dystrybucji produktów leczniczych. W pracy naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z filozofią prawa.

   

   

  Magdalena Zmysłowska

  Magdalena Zmysłowska,  Prezes Zarządu, założyciel i główny udziałowiec agencji PRIMUM Public Relations, od 23 lat w branży usług komunikacji społecznej. Absolwentka antropologii kultury na UW oraz studium marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. W 1992 r. zamieniła ścieżkę kariery naukowej i dydaktycznej budowanej w  Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego na wyzwania nowoczesnej  gospodarki rynkowej. Jest autorką i byłym dyrektorem Polskiego Programu Promocyjnego TERAZ POLSKA – pierwszego ogólnopolskiego przedsięwzięcia marketingowego, promującego najlepsze polskie produkty i usługi, realizowanego pod patronatem Prezydenta RP.

  Maciej Żelewski

  Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Maciej doradza w zakresie prawa ochrony konkurencji oraz regulacji branżowych (między innymi w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, tytoniowej)

  W ramach praktyki prawa ochrony konkurencji Maciej doradza w kwestiach związanych z dystrybucją towarów i usług, relacjami pomiędzy podmiotami współpracującymi w łańcuchu dostaw, programami i politykami handlowymi i rabatowymi, działaniami monopolistów oraz w sprawach korporacyjnych (fuzje i przejęcia, restrukturyzacje, joint venture, współpraca handlowa). Prowadzi postępowania w UOKiK w zakresie kontroli koncentracji (zarówno dla transakcji lokalnych jak i międzynarodowych) oraz uczestniczy w postępowaniach antymonopolowych oraz dotyczących ochrony praw konsumentów.

  Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zagadnień międzynarodowych, w tym współpracy z podmiotami zagranicznymi. Doradzał spółkom wchodzącym w skład międzynarodowych grup kapitałowych, podmiotom zagranicznym, wchodzącym na polski rynek oraz spółkom Polskim prowadzącym działalność na terenie kraju oraz za granicą.

  Opłaty za studia

  Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty

  Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym

  7900 zł8100 zł8300 zł
  • 10% zniżki otrzymują pracownicy firm/organizacji partnerskich,np. INFARMA, Platforma farmaceutyczna Pracodawców RP**
  • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
  • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
  • Jeśli udział w programie zadeklaruje więcej niż 3 osoby z jednej firmy możliwe jest uzyskanie rabatu w czesnym**

  *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2019 r.

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
  • III rata - do 1 lutego 2019 r.
  • IV rata - do 15 kwietnia 2019 r.

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego

  Deutsche Bank Polska S.A.
  29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

  tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

   

   

  Zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
  • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

   WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

  OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

  *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  Partnerzy studiów

  Kancelaria prawnicza Domański Zakrzewski Palinka

  Tworzymy największą polską kancelarię prawniczą. Od prawie 25 lat nasi eksperci doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki. Obecnie w naszych biurach w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu pracuje ponad 150 ekspertów różnych specjalizacji.

  Mimo liczebności i zróżnicowania wyróżnia nas osobiste zaangażowanie, dostępność oraz pełne zrozumienie potrzeb klientów. Do problemów podchodzimy holistycznie, wszystkie sprawy rozpatrywane są kompleksowo przez wielozadaniowe zespoły. Wierzymy, że bliskie relacje przynoszą lepsze rozwiązania, a skuteczność zawdzięczamy ścisłej współpracy z klientami. W utrzymaniu wysokiej pozycji na rynku pomaga nam w wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy dużych i złożonych projektach, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań oraz praca z bardzo wymagającymi klientami.

  Od lat zajmujemy wysoka pozycję w rankingach publikowanych przez Rzeczpospolitą i DGP oraz międzynarodowe wydawnictwa, takie jak Chambers & Partners.