Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 195 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim takich kierunków jak: ekonomia, marketing, zarządzanie, psychologia, socjologia, prawo, medycyna;
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową lub biznesową z branżą senioralną;
 • menedżerów różnych szczebli i pracowników HR;
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw;
 • pracowników administracji publicznej;
 • pracowników służby zdrowia.

Przesłanki i cele:

Studia łączą w innowacyjny sposób treści z zakresu zarządzania, demografii, prawa, finansów, psychologii, komunikacji, dając absolwentom unikalny wachlarz kompetencji pozwalający zarządzać projektami dedykowanymi seniorom w różnych branżach takich, jak: opieka długoterminowa i służba zdrowia, szeroko pojęte usługi, obrót nieruchomościami, bankowość, finanse czy ubezpieczenia. Program składa się z modułu podstawowego oraz dwóch modułów specjalizacyjnych poświęconych opiece długoterminowej i służbie zdrowia oraz mieszkalnictwu senioralnemu.

Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie w gospodarce senioralnej”. Studia prowadzone są we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, podmiotem integrującym uczestników branży usług senioralnych, operatorów, inwestorów, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych. Zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy w zakresie zarządzania, marketingu, psychologii, komunikacji, finansów. Warsztaty i praktyki realizowane są we współpracy z partnerami Uczelni Łazarskiego i KIGS.

Moduł podstawowy obejmuje wiedzę z zakresu demografii, psychologii, prawa rodzinnego, finansów, zarządzania organizacją, komunikacji. Moduł specjalizacyjny poświęcony opiece długoterminowej i służbie zdrowia obejmuje tematykę z zakresu psychologii, zarządzania opieką długoterminową, komunikacji z pacjentem. Moduł poświęcony mieszkalnictwu senioralnemu obejmuje elementy urbanistyki, architektury, obrotu nieruchomościami, finansów.

Organizacja zajęć:

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godzinach 9-18

Szczegółowy harmonogram programu będzie dostępny po zakończonym procesie rekrutacji.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie studiów.
Uruchomienie kierunku uzależnione jest od ilości chętnych.

 

 

Program

Moduł podstawowy

 • Zarządzanie organizacją
 • Demografia
 • Psychologia
 • Komunikacja z osobami starszymi
 • Prawo rodzinne
 • Instrumenty finansowe dedykowane seniorom

Zarządzanie opieką długoterminową

 • Psychologia osób starszych
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Zarządzanie opieką długoterminową
 • Komunikacja z pacjentem

Mieszkalnictwo senioralne

 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo spadkowe
 • Prawo budowlane
 • Mieszkanie a starzenie się
 • Mieszkalnictwo senioralne

Egzamin dyplomowy

 

 

Wykładowcy

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie w gospodarce senioralnej4500 zł4700 zł4900 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.