Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 195 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim takich kierunków jak: ekonomia, marketing, zarządzanie, psychologia, socjologia, prawo, medycyna;
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową lub biznesową z branżą senioralną;
 • menedżerów różnych szczebli i pracowników HR;
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw;
 • pracowników administracji publicznej;
 • pracowników służby zdrowia.

Przesłanki i cele:

Studia łączą w innowacyjny sposób treści z zakresu zarządzania, demografii, prawa, finansów, psychologii, komunikacji, dając absolwentom unikalny wachlarz kompetencji pozwalający zarządzać projektami dedykowanymi seniorom w różnych branżach takich, jak: opieka długoterminowa i służba zdrowia, szeroko pojęte usługi, obrót nieruchomościami, bankowość, finanse czy ubezpieczenia. Program składa się z modułu podstawowego oraz dwóch modułów specjalizacyjnych poświęconych opiece długoterminowej i służbie zdrowia oraz mieszkalnictwu senioralnemu.

Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie w gospodarce senioralnej”. Studia prowadzone są we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, podmiotem integrującym uczestników branży usług senioralnych, operatorów, inwestorów, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych. Zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy w zakresie zarządzania, marketingu, psychologii, komunikacji, finansów. Warsztaty i praktyki realizowane są we współpracy z partnerami Uczelni Łazarskiego i KIGS.

Moduł podstawowy obejmuje wiedzę z zakresu demografii, psychologii, prawa rodzinnego, finansów, zarządzania organizacją, komunikacji. Moduł specjalizacyjny poświęcony opiece długoterminowej i służbie zdrowia obejmuje tematykę z zakresu psychologii, zarządzania opieką długoterminową, komunikacji z pacjentem. Moduł poświęcony mieszkalnictwu senioralnemu obejmuje elementy urbanistyki, architektury, obrotu nieruchomościami, finansów.

Organizacja zajęć:

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godzinach 9-18

Szczegółowy harmonogram programu będzie dostępny po zakończonym procesie rekrutacji.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie studiów.
Uruchomienie kierunku uzależnione jest od ilości chętnych.

 

 

Program

Moduł podstawowy

 • Zarządzanie organizacją
 • Demografia
 • Psychologia
 • Komunikacja z osobami starszymi
 • Prawo rodzinne
 • Instrumenty finansowe dedykowane seniorom

Zarządzanie opieką długoterminową

 • Psychologia osób starszych
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Zarządzanie opieką długoterminową
 • Komunikacja z pacjentem

Mieszkalnictwo senioralne

 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo spadkowe
 • Prawo budowlane
 • Mieszkanie a starzenie się
 • Mieszkalnictwo senioralne

Egzamin dyplomowy

 

 

Wykładowcy

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie w gospodarce senioralnej4500 zł4700 zł4900 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom I stopnia
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.