Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 192 godziny
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

W grudniu 2015 roku Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Nowelizacja ta wprowadza uregulowania pozwalające na rozwój wielu aspektów e-Zdrowia takich jak elektroniczna dokumentacja medyczna,  e-Recepta i e-Skierowania. Ustawa wprowadza również możliwość realizacji świadczeń telemedycznych. Powszechne zastosowanie technologii IT staje się wyzwaniem ale i szansą dla podmiotów leczniczych. Dodatkowo perspektywa środków UE na lata 2014-2020 daje możliwość finansowania zewnętrznego inwestycji.   

Uczelnia Łazarskiego uruchamia studia które pozwolą Państwu pod okiem ekspertów ds. realizacji projektów i zmian organizacyjnych, inwestycyjnych oraz informatycznych wypracować strategię wprowadzania technologii IT do placówek służby zdrowia  w taki sposób by wspierała ona  osiąganie usprawnień organizacyjnych i wynikających z nich korzyści.

Atuty

 • Zdobycie aktualnej i kompletnej wiedzy na temat uwarunkowań wykorzystania technologii IT do przetwarzania danych medycznych w tym EDM i ich wymiany w ramach systemów centralnych
 • Zaprojektowanie, pod okiem ekspertów, strategii informatyzacji podmiotu leczniczego wraz z identyfikacją projektów z niej wynikających oraz źródeł ich finansowania
 • Poznanie kluczowych czynników skutecznej realizacji projektów, wprowadzania zmian, osiągania korzyści - z pełnym uwzględnieniem specyfiki rynku służby zdrowia i technologii IT
 • Studia prowadzone są przez praktyków zarządzających projektami oraz specjalistów od optymalizacji procesów w jednostkach służby zdrowia
 • Pracą dyplomową jest opracowanie projektu optymalizacji działania procesu/procesów w placówce medycznej z wykorzystaniem technologii IT

Adresaci

 • Dyrektorzy szpitali i pozostałych placówek medycznych
 • Kadra zarządzająca jednostek służby zdrowia odpowiedzialna za informatyzację
 • Specjaliści odpowiedzialni za optymalizację procesów w jednostkach służby zdrowia
 • Kierownicy projektów w jednostkach służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem IT
 • Kierownicy i osoby odpowiedzialne za medyczne systemy regionalne w województwach

Program

1. Realizacja projektu informatycznego w podmiocie leczniczym

 • Jak wybrać właściwe rozwiązanie? Analiza stanu obecnego,   potrzeb podmiotu leczniczego  definicja stanu docelowego oraz planu dojścia do niego;
 • Definiowanie i prowadzenie projektów w służbie zdrowia  w oparciu o międzynarodowe metodyki zarządzania projektami PRINCE2 to Agile - akredytowane;

2. Otoczenie realizacji projektu w podmiocie leczniczym

 • Kierunki zmian w opiece zdrowotnej i związane z nimi wyzwania stojące przed zarządzającymi jednostkami służby zdrowia;
 • Uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne przetwarzania danych medycznych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej i bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Zakup rozwiązania informatycznego  - zamówienia publiczne i nadzór nad inwestycjami. Omówienie wybrane aspekty umów na budowę i wdrożenie systemu IT;
 • Źródła finansowania inwestycji w służbie zdrowia i sposoby ich pozyskiwania;

3. Rola systemów informatycznych w ochronie zdrowia i podmiocie leczniczym

4. Zarządzanie IT w podmiocie leczniczym

 • Informatyzacja podmiotu leczniczego  - Tworzenie strategii informatyzacji oraz planowanie i osiąganie konkretnych korzyści - myślenie strategiczne i programowe. Zarządzanie programami i projektami.
 • Dobre praktyki i standardy w zarządzaniu IT. Omówienie uznanych metod organizacji pracy działu IT na podstawie ITIL?. Badanie dojrzałości procesów IT - COBIT?.
 • Skuteczne wprowadzanie zmian w jednostkach służby zdrowia - realizacja i pomiar założonych korzyści.

5. Wsparcie procesów leczenia i zarządzenia podmiotem leczniczym przez technologie ICT

 • Procesy leczenia i zarządzania podmiotem leczniczym  wspierane systemami informatycznymi. Koordynacja opieki nad pacjentem w wykorzystaniem technologii IT.
 • Telemedycyna i teleopieka szansa na zwiększenie dostępności do świadczeń i obniżenie kosztów leczenia pacjenta.

6. Warsztat wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w oparciu o doświadczenia ekspertów krajowych i zagranicznych i stworzenie pełnych założeń pod konkretny projekt i optymalizację procesu w jednostce służby zdrowia

7. Egzamin dyplomowy

Wykładowcy

 • doświadczeni specjaliści w realizacji projektów zarządzania zmianą i przekształcenia organizacji w służbie zdrowia  
 • certyfikowani menedżerowie projektów realizujący projekty wymiany danych medycznych o zasięgu krajowym i europejskim
 • certyfikowani trenerzy prowadzenia projektów zgodnie z uznanymi metodykami PRINCE2 i Agile
 • Dyrektorzy instytucji centralnych i podmiotów leczniczych skutecznie realizujących strategię informatyzacji z wykorzystaniem środków UE

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie informacją w podmiotach leczniczych5900 zł6100 zł6300 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.