Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 192 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Oferta studiów skierowana jest do:

 • Dyrektorów szpitali i pozostałych placówek medycznych
 • Kadry zarządzającej jednostek służby zdrowia odpowiedzialnej za informatyzację
 • Specjalistów odpowiedzialnych za optymalizację procesów w jednostkach służby zdrowia
 • Kierowników projektów w jednostkach służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem IT
 • Kierowników i osób odpowiedzialnych za medyczne systemy regionalne w województwach

Atuty

 • Zdobycie aktualnej i kompletnej wiedzy na temat uwarunkowań wykorzystania technologii IT do przetwarzania danych medycznych w tym EDM i ich wymiany w ramach systemów centralnych
 • Zaprojektowanie, pod okiem ekspertów, strategii informatyzacji podmiotu leczniczego wraz z identyfikacją projektów z niej wynikających oraz źródeł ich finansowania
 • Poznanie kluczowych czynników skutecznej realizacji projektów, wprowadzania zmian, osiągania korzyści - z pełnym uwzględnieniem specyfiki rynku służby zdrowia i technologii IT
 • Studia prowadzone są przez praktyków zarządzających projektami oraz specjalistów od optymalizacji procesów w jednostkach służby zdrowia
 • Pracą dyplomową jest opracowanie projektu optymalizacji działania procesu/procesów w placówce medycznej z wykorzystaniem technologii IT

Przesłanki i cele

W grudniu 2015 roku Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Nowelizacja ta wprowadza uregulowania pozwalające na rozwój wielu aspektów e-Zdrowia takich jak elektroniczna dokumentacja medyczna,  e-Recepta i e-Skierowania. Ustawa wprowadza również możliwość realizacji świadczeń telemedycznych. Powszechne zastosowanie technologii IT staje się wyzwaniem ale i szansą dla podmiotów leczniczych. Dodatkowo perspektywa środków UE na lata 2014-2020 daje możliwość finansowania zewnętrznego inwestycji.   

Uczelnia Łazarskiego uruchamia studia które pozwolą Państwu pod okiem ekspertów ds. realizacji projektów i zmian organizacyjnych, inwestycyjnych oraz informatycznych wypracować strategię wprowadzania technologii IT do placówek służby zdrowia  w taki sposób by wspierała ona  osiąganie usprawnień organizacyjnych i wynikających z nich korzyści.

Program

1. Realizacja projektu informatycznego w podmiocie leczniczym

 • Jak wybrać właściwe rozwiązanie? Analiza stanu obecnego,   potrzeb podmiotu leczniczego  definicja stanu docelowego oraz planu dojścia do niego;
 • Definiowanie i prowadzenie projektów w służbie zdrowia  w oparciu o międzynarodowe metodyki zarządzania projektami PRINCE2 to Agile - akredytowane;

2. Otoczenie realizacji projektu w podmiocie leczniczym

 • Kierunki zmian w opiece zdrowotnej i związane z nimi wyzwania stojące przed zarządzającymi jednostkami służby zdrowia;
 • Uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne przetwarzania danych medycznych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej i bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Zakup rozwiązania informatycznego  - zamówienia publiczne i nadzór nad inwestycjami. Omówienie wybrane aspekty umów na budowę i wdrożenie systemu IT;
 • Źródła finansowania inwestycji w służbie zdrowia i sposoby ich pozyskiwania;

3. Rola systemów informatycznych w ochronie zdrowia i podmiocie leczniczym

4. Zarządzanie IT w podmiocie leczniczym

 • Informatyzacja podmiotu leczniczego  - Tworzenie strategii informatyzacji oraz planowanie i osiąganie konkretnych korzyści - myślenie strategiczne i programowe. Zarządzanie programami i projektami.
 • Dobre praktyki i standardy w zarządzaniu IT. Omówienie uznanych metod organizacji pracy działu IT na podstawie ITIL?. Badanie dojrzałości procesów IT - COBIT?.
 • Skuteczne wprowadzanie zmian w jednostkach służby zdrowia - realizacja i pomiar założonych korzyści.

5. Wsparcie procesów leczenia i zarządzenia podmiotem leczniczym przez technologie ICT

 • Procesy leczenia i zarządzania podmiotem leczniczym  wspierane systemami informatycznymi. Koordynacja opieki nad pacjentem w wykorzystaniem technologii IT.
 • Telemedycyna i teleopieka szansa na zwiększenie dostępności do świadczeń i obniżenie kosztów leczenia pacjenta.

6. Warsztat wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w oparciu o doświadczenia ekspertów krajowych i zagranicznych i stworzenie pełnych założeń pod konkretny projekt i optymalizację procesu w jednostce służby zdrowia

7. Egzamin dyplomowy

Wykładowcy

 • doświadczeni specjaliści w realizacji projektów zarządzania zmianą i przekształcenia organizacji w służbie zdrowia  
 • certyfikowani menedżerowie projektów realizujący projekty wymiany danych medycznych o zasięgu krajowym i europejskim
 • certyfikowani trenerzy prowadzenia projektów zgodnie z uznanymi metodykami PRINCE2 i Agile
 • Dyrektorzy instytucji centralnych i podmiotów leczniczych skutecznie realizujących strategię informatyzacji z wykorzystaniem środków UE

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie informacją w podmiotach leczniczych5900 zł6100 zł6300 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Wykładowcy

No biogram available.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym 5 900 zł** 6 100 zł 6 300 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.