Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 212 godziny
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Przesłanki

Obecnie coraz liczniejsze są "procesy lekarskie", w których jako powód lub oskarżyciel występuje pacjent przedstawiają swoje roszczenia lub żądając kary, a jako pozwany lub oskarżony lekarz, pielęgniarka lub inny członek personelu medycznego ( w procesach cywilnych, również zakład opieki zdrowotnej). Z drugiej strony, pacjent ma prawo do poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego,  prawo do poszanowania przysługujących mu praw oraz prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.  Wskutek czego prawo medyczne, prawa pacjenta, pozycja prawna personelu medycznego i pacjenta w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wymaga powszechnej znajomości tych zagadnień dla zrozumienia zachodzących zmian w relacjach pacjent-lekarz.

 

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób wykonujących zawody medyczne, szczególnie lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, jak również dla osób wykonujących inne zawody, którym znajomość prawa medycznego, praw pacjenta i zasad odpowiedzialności prawnej jest potrzebna w codziennej pracy zawodowej, m.in. członkowie wojewódzkich komisji orzekających o zdarzeniach medycznych, rzecznicy praw pacjenta psychiatrycznego, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, członkowie komitetów etycznych,  menedżerowie sektora opieki zdrowotnej. Słuchaczami Studiów mogą być także absolwenci innych kierunków prawniczych i nieprawniczych.

 

Cel

Celem Studium Prawa Medycznego jest zaprezentowanie i przekazanie wiedzy o obowiązujących w Polsce standardach prawnych  w zakresie szeroko rozumianej relacji, jaka zachodzi między pacjentem a całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną oraz różnymi kręgami osobowymi, które udzielają świadczeń zdrowotnych.  Współcześnie opiekę medyczną sprawują osoby z różnych kategorii zawodów medycznych, stąd też szczególnie ważnym działem prawa medycznego jest definicja wykonywania zawodu medycznego i relacje jakie zachodzą między poszczególny grupami zawodowymi, oraz problem relacji, jaka zachodzi między pacjentem a osobom wykonującą zawód medyczny. Centralnym punktem zainteresowania stanowią prawa pacjenta i problematyka status zawodów medycznych. Równie ważną kwestią jest przybliżenie form udzielania świadczeń zdrowotnych i podstawowych reguł finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków  publicznych. Uczestnikom zapewnia się również możliwość zapoznania z kluczowymi problemami bioetycznymi.

Wymagania wstępne
- co najmniej wyższe wykształcenie-I stopnia,
- zainteresowanie prawnymi i społecznymi uwarunkowaniami  rozwoju nowej gałęzi prawa - prawa medycznego.

Program

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

PODYPLOMOWEGO STUDIUM PRAW PACJENTA

 

MODUŁ I. Wprowadzenie 5 godz.

 1. Pojęcie prawa medycznego, interdyscyplinarny charakter, podstawowe akty normatywne;
 2. Prawo - etyka - deontologia - medycyna. Dylematy bioetyki. Punkty styczne i źródła konfliktu;
 3. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

MODUŁ II STATUS ZAWODÓW MEDYCZNYCH  30  godz.

A. Definicja oraz cechy szczególne zwodów medycznych

 1. Zarys ewolucji zwodów medycznych;
 2. Pojęcie zawodu medycznego;
  2.1. Zakres przedmiotowy;
  2.2. Zakres podmiotowy;
 3. Profesjonalny charakter czynności medycznych;
 4. Zawód medyczny jako zawód zaufania publicznego;
 5. Zawód medyczny jako "wolny zawód".

B. Prawo wykonywania zawodu medycznego

 1. Uwagi wstępne;
 2. Obywatelstwo polskie lub innego kraju Członkowskiego Unii Europejskiej;
 3. Posiadanie dyplomu;
 4. Pełna zdolność czynności prawnej;
 5. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu medycznego;
 6. Nienaganna postawa etyczna;
 7. Staż podyplomowych;
 8. Kształcenie podyplomowe;
 9. Uzyskiwanie prawa wykonywania zawodu medycznego przez cudzoziemców;
 10. Procedura uzyskiwania prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru;
 11. Uznawanie kwalifikacji personelu medycznego w państwach Unii Europejskiej;
 12. Uznawanie specjalizacji;
 13. Zezwolenie na wykonywanie zawodu;
 14. Usługi transgraniczne.

C.  Formy wykonywania zawodów medycznych

 1. Działalność lecznicza a działalność zawodowa osób wykonujących zawody medyczne;
 2. Zatrudnienie pracownicze;
 3. Zatrudnienie cywilnoprawne;
 4. Praktyka zawodowa;
 5. Czas pracy i dyżur medyczny;
 6. Podawanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonej działalności zawodowej;
 7. Nadzór i piecza nad wykonywaniem działalności zawodowej;
 8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

MODUŁ III. Zasady organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce  - 30 godz.

 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;
 2. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia:
  2.1. Procedura zawierania umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  2.2.  Zasady udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;
  2.3. Deklaracje wyboru i listy oczekujących;
  2.4. Zasady funkcjonowania skierowań;
  2.5.Organizacja przyjęć pacjentów;
  2.6.Przyjmowanie pacjentów poza kontraktem;
  2.7. Przekazanie kontraktu;
  2.8. Urlop na kontrakcie;
  2.9. Ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej;
  2.10. Rozwiązanie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 3. Zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 4. Ordynacja leków i wyrobów medycznych;
 5. Zasady otrzymywania środków publicznych;
 6. Kontrola:
  6.1. Organu rejestrowego;
  6.2. Ministra zdrowia;
  6.3. Narodowego Funduszu Zdrowia;
  6.4. Kontrola świadczeniodawców;
  6.5. Kontrola recept.

MODUŁ IV. Prawa pacjenta - 50 godz.

 1. Wprowadzenie - rozwój koncepcji i uwarunkowania praw pacjenta;
 2. Deklaracja Praw pacjenta - WHO; Europejska Konwencja Bioetyczna - Rady Europy a prawo polskie;
 3. Lobbing na rzecz praw pacjenta;
 4. Autonomia jednostki wobec interwencji medycznej:
  4.1. Zasady informowania pacjenta;
  4.2. Zasady wyrażania zgody na świadczenie medyczne;
  4.3. Zgoda na interwencje medyczną w odniesieniu do osób nie dysponujących samodzielną kompetencją do wyrażenia zgody (dzieci, osoby psychicznie chore, osoby nieprzytomne);
  4.4. Leczenie osób zarażonych HIV i chorych na ADIS;
  4.5. Przekroczenie zakresu udzielonej zgody;
  4.6. Interwencja dokonywana w warunkach sprzeciwu pacjenta;
  4.7. Pobieranie i przetaczanie krwi.
 5. Odmowa udzielenia pomocy medycznej
 6. Prawo pacjenta do prywatności
  6.1. Zasady;
  6.2. Zgoda pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej;
  6.3. Brak zgody pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej.
 7. Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej;
 8. Ochrona danych osobowych;
 9. Prawo pacjenta do poszanowania intymności;
 10. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez studentów kierunków medycznych;
 11. Prawo pacjenta do poszanowania godności;
 12. Prawo pacjenta do łagodzenia bólu;
 13. Eksperymenty medyczne;
 14. Przerwanie ciąży;
 15. Eutanazja. Opieka terminalna;
 16. Przeszczepy komórek, tkanek i narządów.

MODUŁ V. Medyczne prawo cywilne - 30 godz.

 1. 1. Zasady odpowiedzialności podmiotu leczniczego:
  1.1. Przesłanki (wina personelu, wina podmiotu leczniczego, odpowiedzialność mimo braku winy, szkoda, związek przyczynowy);
  1.2. Odpowiedzialność solidarna i roszczenia regresowe zakładu opieki zdrowotnej wobec personelu;
  1.3. Przedawnienie roszczeń.
 2. Odpowiedzialność zawodowa  personelu medycznego;
 3. Odpowiedzialność cywilna personelu  medycznego:
  3.1. Przesłanki odpowiedzialności (wina, szkoda, związek przyczynowy);
  3.2. Roszczenia poszkodowanego pacjenta;
  3.3. Przyczynienie się poszkodowanego;
  3.4. Przedawnienie roszczeń.
 4. Postępowanie cywilne w sprawach odpowiedzialności personelu medycznego i podmiotów leczniczych;
  4.1. Zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna;
  4.2. Właściwość i skład sądu;
  4.3. Ugoda;
  4.4. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji;
  4.5. Apelacja;
  4.6. Kasacja;
  4.7. Wznowienie postępowania.

MODUŁ VI Pozasądowy model orzekania o zdarzeniach medycznych godz. 10

 1. Definicja zdarzenia medycznego;
 2. Złożenie wniosku - przyjęcie lub zwrot;
 3. Wszczęcie  postępowania przez komisję orzekającą o zdarzeniach medycznych;
 4. Strony postępowania;
 5. Zasady postępowania;
 6. Wyznaczanie posiedzeń przez komisję orzekającą o zdarzeniach medycznych;
 7. Postępowanie dowodowe;
 8. Wydanie orzeczenia;
 9. Wniosek o ponowne rozparzenie sprawy;
 10. Przyjecie lub odrzucenia przez wnioskodawcę propozycji odszkodowania;
 11. Skarga na niezgodne z prawem postępowanie komisji orzekającej o zdarzeniach medycznych.

MODUŁ VII. Medyczne prawo karne - 30 godz.

 1. Odpowiedzialność karna personelu medycznego
  1.1. Zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego
  1.2. Niepowodzenie w leczeniu
  1.3. Nieterapeutyczne czynności medyczne
  1.4. Zgoda pacjenta a odpowiedzialność karna
  1.5. Przestępcze czynności
  1.6. Przyjęcie korzyści majątkowej
  1.7. Poświadczenie nieprawdy
 2. Błąd w sztuce
 3. Postępowanie karne w sprawach odpowiedzialności personelu medycznego i zakładów opieki zdrowotnej
  3.1. Ściganie z oskarżenia publicznego
  3.2. Ściganie z oskarżenia prywatnego
  3.3. Mediacje i jej formy
  3.4. Postępowanie główne
  3.5. Postępowanie odwoławcze
  3.6. Nadzwyczajne środki zaskarżenia
  3.7. Wznowienie postępowania
  3.8. Postępowanie wykonawcze

MODUŁ VIII Bioetyka - 25 godz.

 1. Wstęp: przedmiot i zakres problemowy bioetyki; społeczne znaczenie bioetyki
 2. Podstawy etyki ogólnej: główne stanowiska w etyce i metaetyce; podstawowe pojęcia i terminy etyki
 3. Główne problemy etyki lekarskiej
  3.1. Etos i powołanie zawodowe lekarza
  3.2. Zasady wykonywania zawodów lekarza i pielęgniarki
  3.3. Cnoty lekarskie
  3.4. Prawa pacjenta - prawa lekarza
 4. Relacje lekarz - pacjent: zagadnienia szczegółowe
  4.1. Odpowiedzialność za leczenie
  4.2. Autonomia pacjenta vs. paternalizm lekarski
  4.3. Pacjenci niekompetentni
  4.4. Mówienie prawdy
  4.5. Podejmowanie decyzji medycznych
  4.6. Lekarz w sytuacji nadzwyczajnej
 5. Procedury specjalne
  5.1. Decyzja o zaprzestaniu leczenia
  5.2. Działanie w warunkach deficytu środków medycznych
  5.3. Przeszczepy
  5.4. Zapłodnienie pozaustrojowe
  5.6. Aborcja
  5.7. Opieka nad umierającym
  5.8. Asystowanie przy samobójstwie i eutanazja
 6. Etyka badań i polityki zdrowotnej
  6.1. Badania kliniczne
  6.2. Wewnętrzna polityka zdrowotna
  6.3.Zdrowie publiczne w wymiarze globalnym

Wykładowcy

dr hab. Dorota Karkowska

Dorota Karkowska

dr Jerzy Gryglewicz
Ekspert IZWOZ

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zarządzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikacji  Najwyższej Izby Kontroli.

Obecnie Wykładowca i Lider Projektu MBA – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Były Zastępca Dyrektora ds. klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami i Departamencie Kontroli Centrali NFZ.

Doradca firm audytorskich, farmaceutycznych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Autor wielu raportów i analiz dotyczących rynku medycznego.

Jan Hartman

(ur. 1967 we Wrocławiu) jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem Zakładu Filozofii i Bioetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ. Jego zainteresowania rozciągają się od metafilozofii (książki Heurystyka Filozoficzna i Techniki Metafilozofii), poprzez filozofię społeczną i etykę, po bioetykę. Najważniejsze publikacje J. Hartmana w zakresie bioetyki to książki Short Studies in Bioethics oraz Bioetyka dla lekarzy. Ponadto J. Hartman był współredaktorem (wraz z Z. Zalewskim) książki Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia oraz (wraz z W. Chańską) Bioetyka w zawodzie lekarza. Oprócz działalności akademickiej, J. Hartman uprawia publicystykę, w szczególności jako współpracownik tygodnika Polityka.

dr hab. n. med. Romuald Krajewski

Jest neurochirurgiem zatrudnionym w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie gdzie jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu chirurgii nowotworów głowy i szyi i podstawy czaszki.
Studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w 1975 roku i następnie uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 1981 roku oraz stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 1996. W 1980 uzyskał tytuł specjalisty neurochirurga.
Po studiach pracował w Klinice Neurochirurgii AM w Warszawie, następnie był konsultantem i kierownikiem oddziału neurochirurgii i neurologii w Trypolisie w Libii. Od 1990 roku pracował w zespole chirurgii podstawy czaszki w Klinice Otolaryngologii Oddziału Stomatologii AM w Warszawie, a od 2000 roku pracuje na stanowisku profesora w Centrum Onkologii w Warszawie. Jest także profesorem w Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Równolegle do pracy zawodowej pracuje w samorządzie zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów. Obecnie jest wiceprezesem Naczelnej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Jest od 2001 roku sekretarzem Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia, a od 2013 roku członkiem Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Od 2012 roku jest prezesem Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów.
Dorobek naukowy dra Krajewskiego obejmuje 93 publikacje w recenzowanych czasopismach i podręcznikach, ponad 300 doniesień zjazdowych i promocję 3 rozpraw doktorskich.

Katarzyna Mełgieś

Doktor nauk prawnych, specjalista z  zakresu prawa i postępowania administracyjnego, publicznego prawa ochrony zdrowia oraz prawa farmaceutycznego; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; radca prawny od 2000 r.,  wspólnik w kancelarii Mielke Mełgieś Piwowar Sp.p. w Warszawie, gdzie specjalizuje się także w sprawach zakresu własności przemysłowej; arbiter Lubelskiego Sądu Arbitrażowego w Lublinie; wykładowca seminarium z Prawa medycznego, organizowanego przez UKSW w Warszawie, "Edukację Prawniczą", Fundację Adwokatury Polskiej oraz Legalis; wykładowca na studiach podyplomowych Prawo medyczne i farmaceutyczne na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu prawa farmaceutycznego; autorka publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia oraz prawa farmaceutycznego; członek European Association of Health Law (EAHL) oraz Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG).

Arkadiusz Nowak

Studia filozoficzno-teologiczne ukończył na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie a następnie socjologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki uzyskał w 2012 roku broniąc pracę doktorską na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 1995-2002 był pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. W latach 2004 ? 2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 1993 założył Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae, a w 2004 Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, którego jest Prezesem. Od 2007 roku jest prowincjałem Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie. Wykładowca na wielu konferencjach,  seminariach i szkoleniach oraz współautor licznych publikacji z zakresu problemów społecznych i zdrowotnych m.in.: "Duszpasterskie wyzwanie wobec AIDS i narkomanii", "Polityka zapobiegania HIV/AIDS w Polsce", "Próba analizy postawy Kościoła Katolickiego wobec wybranych zagadnień AIDS", "Strategia Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce 2015-2025".

Joanna Pietrusiewicz

Prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, działaczka na rzecz godnego porodu w Polsce i przestrzegania praw człowieka w opiece okołoporodowej. Od prawie 20 lat przygotowuje przyszłych rodziców do rodzicielstwa w szkole rodzenia, a także  towarzyszy kobietom w porodzie,. Członkini zespołu w Ministerstwie Zdrowia ds. monitorowania i opracowywania rozwiązań na rzecz opieki okołoporodowej.

dr n. med. Paweł Skoczylas

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1993) oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1998). W roku 1999 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Podstawą do nadania tytułu naukowego była rozprawa doktorska pod tytułem "Kwalifikacja do rozwiązania drogami natury i przebieg porodu po przebytym cięciu cesarskim ? ocena przydatności zaproponowanych systemów punktowych". Była to pierwsza w Europie, a trzecia na świecie praca naukowa poświęcona temu problemowi. Przedstawiony w niej schemat postępowania z pacjentkami po przebytym cięciu cesarskim został wdrożony  w wielu ośrodkach akademickich, gdzie oprócz oczywistych korzyści zdrowotnych dla pacjentek, przyniósł wymierne oszczędności finansowe. W 2007 roku ukończył studia specjalizacyjne w zakresie zdrowia publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej.
Pracował w wielu łódzkich szpitalach, zarówno jako lekarz jak i menedżer, między innymi w WSS im. M. Kopernika i WSS im. M. Pirogowa na stanowisku pełnomocnika Dyrektora oraz w WSS im. dra Wł. Biegańskiego na stanowisku zastępcy Dyrektora. Aktualnie Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

Piotr Artur Winciunas

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 1996
Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych  2005
doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prawo medyczne) promotor Pani prof. Eleonora Zielińska
Wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS 2013-2016
Lekarz Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego Centrala ZUS 2016-nadal
Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Zdarzeń Medycznych w Warszawie 2012-2015
Sędzia Naczelnego Sądu Lekarskiego 2013-nadal
Biegły sadowy Sądów Okręgowych w Warszawie i Ostrołęce 2004-2016
Lekarz sądowy 2008-nadal
Wykładowca w zakresie orzecznictwa lekarskiego, lekarskiej odpowiedzialności zawodowej, opiniowania sądowo-lekarskiego na Wydziałach Prawa i Administracji Uniwersytów Warszawskiego i Łódzkiego ( studia podyplomowe), Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ( lekarskie studia specjalizacyjne).

Bibliografia i publikacje:

 1. P.A.Winciunas, Dokumentacja medyczna jako dowód w postępowaniu przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej - Zeszyty szkoleniowe orzecznictwa lekarskiego nr 13, 2009, wydawnictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 2. P.A.Winciunas, Zmiany w prawie medycznym - Zeszyty szkoleniowe orzecznictwa lekarskiego nr 15, 2010, wydawnictwo Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. P.A.Winciunas, Środki ochrony prawnej lekarza w przypadkach agresji pacjenta - Zeszyty szkoleniowe orzecznictwa lekarskiego nr 18, 2011, wydawnictwo Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 4. Praca zbiorowa, Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS, rozdz. Orzecznictwo w schorzeniachkardiologicznych, Wydawnictwo Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2013;
 5. B. Kozakiewicz, P.A.Winciunas,Lekarska odpowiedzialność zawodowa, Curr. Gynecol. Oncol. 2014, 12 (3), p. 216-224
 6. Praca zbiorowa, Księga Jubileuszowa Prof. Eleonory Zielińskiej, Postępowanie przed sądem lekarskim, Wydawnictwo Beck, w przygotowaniu 2016

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Studium prawa medycznego4900 zł5100 zł5300 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.