Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 170 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim takich kierunków jak: prawo, administracja, medycyna, ekonomia i zarządzanie,
 • pracowników administracji publicznej,
 • pracowników kancelarii prawnych,
 • pracowników i właścicieli podmiotów leczniczych,
 • pracowników  firm ubezpieczeniowych,
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi,
 • działaczy medycznych związków zawodowych,
 • pracowników i działaczy medycznych samorządów zawodowych.

Atuty

Spośród innych programów o podobnej tematyce Pakiet 3 praw w Uczelni Łazarskiego wyróżnia:

 • sprawdzony i nastawiony na potrzeby praktyków program, w ramach którego słuchacze poznają nie tylko prawo medyczne, ochrony zdrowia i prawa pacjenta, ale także ubezpieczenia zdrowotne,
 • kadra wykładowców składająca się z wybitnych teoretyków o dużym doświadczeniu dydaktycznym, praktyków (radców prawnych, adwokatów i menadżerów)- cenionych specjalistów w wykładanej tematyce;
 • konkurencyjna cena, jedna z niższych na rynku;
 • większość zajęć prowadzona w grupach nieprzekraczających 45 słuchaczy w formie konwersatoriów i warsztatów, co umożliwia swobodną dyskusję i pracę na kazusach;
 • partner studiów Wydawnictwo Wolters Kluwer,  który w trakcie studiów oferuje słuchaczom limitowany czasowo dostęp do swoich zasobów, darmowe akty prawne i nagrody książkowe oraz udział w specjalnie dla nich organizowanych promocjach własnych produktów i usług;
 • gratisowe repetytoria obejmujące całość poruszanej na zajęciach tematyki;
 • plan zajęć ustalany  z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i poszanowaniem prawa do odpoczynku w okresach okołoświątecznych;
 • test końcowy zamiast pracy zaliczeniowej, mobilizujący do opanowania całości materiału.

Cel studiów

Program Pakiet 3 praw stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie wśród prawników zajmujących się szeroko rozumianą ochroną zdrowia oraz pracujących w kancelariach prawniczych, organach władzy publicznej, biurach praw pacjenta, podmiotach leczniczych, organach samorządów medycznych i organizacjach społecznych na specjalistyczną wiedzę z dziedziny prawa medycznego, ochrony zdrowia i prawa pacjenta, a także ubezpieczenia zdrowotnego.

Organizacja zajęć

 • Program studiów podzielony jest na dwa semestry. Łącznie ok. 170 godzin.
 • Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele.
 • Studia rozpoczną się w II połowie października

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji

Warunkiem ukończenia studium jest obecność na co najmniej 70%, uzyskanie zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu końcowego, sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Pakiet 3 praw: prawo medyczne, ochrony zdrowia i pacjenta, które będzie pomocne do ubiegania się o kierownicze i merytoryczne stanowiska w administracji publicznej, jednostkach ochrony zdrowia, zakładach ubezpieczeniowych i kancelariach prawniczych.

Program

Prawo medyczne

 • Formy wykonywania zawodów medycznych, odpowiedzialność zawodowa i inne rodzaje odpowiedzialności.
 • Samorządy zawodów medycznych.
 • Status prawny pracowników jednostek ochrony zdrowia wraz z elementami medycznego prawa pracy.
 • Relacje między podmiotami leczniczymi a osobami wykonującymi zawody medyczne.
 • Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych i od odpowiedzialności cywilnej podmiotów
  wykonujących działalność leczniczą.
 • Zagadnienia dotyczące prawa zdrowia psychicznego i zakażeń 
  i chorób zakaźnych.
 • Zagadnienia dotyczące prawa farmaceutycznego 
  i wyrobów medycznych.
 • Zasady działania 
  i odpowiedzialności systemu ratownictwa medycznego.
 • Organizacja przeciwdziałania alkoholizmowi 
  i narkomanii.
 • Organizacja i zasady działania służby medycyny pracy.
 • Organizacje pozarządowe w sferze ochrony zdrowia, zasady działania 
 • i odpowiedzialności.

Prawo ochrony zdrowia

 • Zagadnienia wprowadzające, podstawowa terminologia, podstawowe rozwiązania innych państw Unii Europejskiej i OECD,
 • Prawo do ochrony zdrowia w aspekcie prawa międzynarodowego, prawa europejskiego 
  i polskiego prawa konstytucyjnego.
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące podziału zadań w publicznej sferze ochrony zdrowia.
 • Administracja rządowa w sferze ochrony zdrowia.
 • Jednostki samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia - zadania wynikające z przepisów ustrojowych i wybranych przepisów materialnego prawa administracyjnego.
 • Zadania władz publicznych dotyczące realizacji zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Podmioty lecznicze, zasady i formy działalności oraz rodzaje odpowiedzialność.
 • Sposoby wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia: bezpośrednie, poprzez publiczne jednostki organizacyjne, poprzez zlecanie zadań, poprzez zakup usług medycznych; mechanizmy finansowania ochrony zdrowia.

Prawo pacjenta

 • Prawa pacjenta w zakresie publicznoprawnym i prywatnym, założenia ogólne.
 • Prawa pacjenta wobec świadczeniodawców, płatnika i władz publicznych.
 • Organizacja i zasady działania Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Zadania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka w sferze ochrony zdrowia.
 • Prawa pacjenta, dochodzenie na drodze sądowej i poprzez wojewódzkie komisje orzekające.
 • Prawa pacjenta w zakresie eksperymentu medycznego, 
 • w szczególności badań klinicznych produktów leczniczych.

Seminarium dyplomowe przygotowujące do egzaminu dyplomowego.

Wykładowcy

Wykładowcy  z czołowych polskich uczelni zajmujących się zagadnieniami 3 Praw: Medycznego/Ochrony Zdrowia/Pacjenta m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uczelni Łazarskiego i Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doświadczeni praktycy zajmujący się tymi zagadnieniami w ramach pracy w administracji publicznej i w podmiotach leczniczych.

Wykładowcy to m.in. prof C.Włodarczyk, prof H.Izdebski, dr D.Karkowska, dr I.Kowalska, dr A.Mokrzycka, mec T.Rek. dr M.Dercz.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Pakiet 3 praw: prawo medyczne, ochrony zdrowia i pacjenta4500 zł4700 zł4900 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
 • 10 % zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

(Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku Pakiet 3 praw: prawo medyczne, ochrony zdrowia i pacjenta jest posiadanie dyplomu magisterskiego)

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322