Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 192 godziny
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

W grudniu 2015 roku Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Nowelizacja ta wprowadza uregulowania pozwalające na rozwój wielu aspektów eZdrowia takich jak elektroniczna dokumentacja medyczna,  eRecepta
i eSkierowania. Ustawa wprowadza również możliwość realizacji świadczeń telemedycznych. Powszechne zastosowanie technologii IT staje się wyzwaniem ale i szansą dla podmiotów leczniczych. Dodatkowo perspektywa środków UE na lata 2014-2020 daje możliwość finansowania zewnętrznego inwestycji.   

Uczelnia Łazarskiego uruchamia studia które pozwolą Państwu pod okiem ekspertów ds. realizacji projektów i zmian organizacyjnych, inwestycyjnych oraz informatycznych wypracować strategię wprowadzania technologii IT do placówek służby zdrowia  w taki sposób by wspierała ona  osiąganie usprawnień organizacyjnych i wynikających z nich korzyści

 

Atuty

 • Zdobycie aktualnej i kompletnej wiedzy na temat uwarunkowań wykorzystania technologii IT do przetwarzania danych medycznych w tym EDM i ich wymiany w ramach systemów centralnych
 • Zaprojektowanie, pod okiem ekspertów, strategii informatyzacji podmiotu leczniczego wraz z identyfikacją projektów z niej wynikających oraz źródeł ich finansowania
 • Poznanie kluczowych czynników skutecznej realizacji projektów, wprowadzania zmian, osiągania korzyści - z pełnym uwzględnieniem specyfiki rynku służby zdrowia i technologii IT
 • Studia prowadzone są przez praktyków zarządzających projektami oraz specjalistów od optymalizacji procesów w jednostkach służby zdrowia
 • Pracą dyplomową jest opracowanie projektu optymalizacji działania procesu/procesów w placówce medycznej z wykorzystaniem technologii IT

 

Adresaci

 • Dyrektorzy szpitali i pozostałych placówek medycznych
 • Kadra zarządzająca jednostek służby zdrowia odpowiedzialna za informatyzację
 • Specjaliści odpowiedzialni za optymalizację procesów w jednostkach służby zdrowia
 • Kierownicy projektów w jednostkach służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem IT
 • Kierownicy i osoby odpowiedzialne za medyczne systemy regionalne w województwach

Program

1. Realizacja projektu informatycznego w podmiocie leczniczym:  44h

 • Jak wybrać właściwe rozwiązanie? Analiza stanu obecnego,   potrzeb podmiotu leczniczego  definicja stanu docelowego oraz planu dojścia do niego;
 • Definiowanie i prowadzenie projektów w służbie zdrowia  w oparciu o międzynarodowe metodyki zarządzania projektami PRINCE2 to Agile - akredytowane;

2. Otoczenie realizacji projektu w podmiocie leczniczym:  40h

 • Kierunki zmian w opiece zdrowotnej i związane z nimi wyzwania stojące przed zarządzającymi jednostkami służby zdrowia;
 • Uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne przetwarzania danych medycznych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej i bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Zakup rozwiązania informatycznego  - zamówienia publiczne i nadzór nad inwestycjami. Omówienie wybrane aspekty umów na budowę i wdrożenie systemu IT;
 • Źródła finansowania inwestycji w służbie zdrowia i sposoby ich pozyskiwania;

3. Rola systemów informatycznych w ochronie zdrowia i podmiocie leczniczym: 16h

4. Zarządzanie IT w podmiocie leczniczym: 56h

 • Informatyzacja podmiotu leczniczego  - Tworzenie strategii informatyzacji oraz planowanie i osiąganie konkretnych korzyści - myślenie strategiczne i programowe. Zarządzanie programami i projektami.
 • Dobre praktyki i standardy w zarządzaniu IT. Omówienie uznanych metod organizacji pracy działu IT na podstawie ITIL?. Badanie dojrzałości procesów IT - COBIT?.
 • Skuteczne wprowadzanie zmian w jednostkach służby zdrowia - realizacja i pomiar założonych korzyści.

5. Wsparcie procesów leczenia i zarządzenia podmiotem leczniczym przez technologie ICT: 20h

 • Procesy leczenia i zarządzania podmiotem leczniczym  wspierane systemami informatycznymi. Koordynacja opieki nad pacjentem w wykorzystaniem technologii IT.
 • Telemedycyna i teleopieka szansa na zwiększenie dostępności do świadczeń i obniżenie kosztów leczenia pacjenta.

6. Warsztat wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w oparciu o doświadczenia ekspertów krajowych i zagranicznych i stworzenie pełnych założeń pod konkretny projekt i optymalizację procesu w jednostce służby zdrowia: 8h

7. Egzamin dyplomowy: 8h

Wykładowcy

 • doświadczeni specjaliści w realizacji projektów zarządzania zmianą i przekształcenia organizacji w służbie zdrowia  
 • certyfikowani menedżerowie projektów realizujący projekty wymiany danych medycznych o zasięgu krajowym i europejskim
 • certyfikowani trenerzy prowadzenia projektów zgodnie z uznanymi metodykami PRINCE2 i Agile
 • Dyrektorzy instytucji centralnych i podmiotów leczniczych skutecznie realizujących strategię informatyzacji z wykorzystaniem środków UE

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie informacją w podmiotach leczniczych5900 zł6100 zł6300 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

 

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322