Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 216 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Adresatami studiów podyplomowych mogą być:

 • wyłącznie absolwenci wyższych studiów  (magisterskich lub licencjackich), w szczególności  kierunków takich jak: prawo, socjologia, ekonomia, zarządzanie,
 • pracownicy  firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami  prywatnymi, komunalnymi lub spółdzielczymi,
 • kandydaci na zarządców nieruchomości

Atuty

 • możliwość równoległej realizacji studiów podyplomowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub/i Wycena nieruchomości z 40% zniżką w czesnym na drugi i trzeci, tańszy kierunek
 • uzyskanie tytułu zarządcy nieruchomości Polskie Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN)
 • wykładowcami są uznani eksperci rynku nieruchomościami

Cele i przesłanki studiów

Od 1 stycznie 2014 r. zniesiony został  ustalony ustawą o gospodarce nieruchomościami wymóg posiadania licencji zawodowej na wykonywanie zawodu Zarządcy Nieruchomości, która była wydawana po odbyciu Studiów Podyplomowych.
Ułatwia to dostęp do tego zawodu, zwłaszcza absolwentom Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami  Uczelni Łazarskiego, cieszącej się dobrą opinią na rynku nieruchomości.
Programy zajęć są tak skonstruowane, aby było możliwe jednoczesne ukończenie  dodatkowo Studiów Podyplomowych Wyceny Nieruchomości i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.
Program pierwszego semestru  jest wspólny dla wszystkich trzech grup.

Tylko zawód Rzeczoznawcy Majątkowego wymaga nadal licencji wydawanej przez Ministra po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu praktyki.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii, w tym wiedzy z zakresu prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii, przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze zarządzania nieruchomościami.

Oferta specjalna

Istnieje możliwość realizacji równolegle drugiego kierunku studiów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub trzeciego kierunku Wycena Nieruchomości. Realizacja dwóch lub trzech programów jednocześnie uprawnia do 40% zniżki w czesnym na drugi i trzeci, *tańszy kierunek. Uzyskanie jednocześnie więcej niż jednej specjalności daje zdecydowaną przewagę na konkurencyjnym rynku nieruchomości.

*Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub/i Zarządzanie nieruchomościami

Organizacja zajęć

 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października.
 • Studia trwają dwa semestry.
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zdanie egzaminu.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA    

  • Część ogólna prawa cywilnego;
  • Podstawy prawa rzeczowego;
  • Podstawy prawa zobowiązań;
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego;
  • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego;
  • Źródła informacji o nieruchomościach;
  • Gospodarka przestrzenna;
  • Gospodarka nieruchomościami;
  • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze;
  • Gospodarka rolna, leśna i wodna;
  • Ochrona danych osobowych;
  • Zamówienia publiczne.

  PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

   • Podstawy ekonomii;
   • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości;
   • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji;
   • Elementy finansów i bankowości;
   • Podstawy matematyki finansowej;
   • Podstawy statystyki i ekonometrii;
   • Elementy rachunkowości;

   PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ   

    • Podstawy budownictwa;
    • Przegląd technologii w budownictwie;
    • Proces inwestycyjny w budownictwie;
    • Eksploatacja nieruchomości;
    • Podstawy kosztorysowania;

    ZARZĄDZANIE NERUCHOMOŚCIAMI

    • Zarządzanie operacyjne;
    • Techniczne utrzymanie nieruchomości;
    • Czynności prawne zarządcy;
    • Obsługa klienta;
    • Doradztwo dla właściciela nieruchomości;
    • Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości;
    • Rozliczenia finansowe;
    • Czynności zarządzania;
    • Zarządzanie najmem;
    • Doradztwo na rynku nieruchomości;

    SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

     

     

    Wykładowcy

    dr Krystyna Krzekotowska

    kierownik studiów podyplomowych Pośrednictwo w obrocie nieruchumościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami

    Wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego oraz na Niemieckich Uczelniach Wyższych. Stypendystka DAAD   oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium i Hamburgu.

    Autorka licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. m.in.: „Własność budynków i lokali”, „System Prawa Mieszkaniowego”, „Spółdzielcze prawo do lokal”, „Eksmisja z lokali mieszkalnych”, „Prawo lokalowe z komentarzem”, „Spółdzielcze Prawo Mieszkaniowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Mieszkanie a uprawnienia domowników”, „Prawo wyborcze”, „Prawne formy korzystania z mieszkań”, „prawo mieszkaniowe”.

    Radca Ambasady Polskiej w Berlinie (w latach 1998-2001).

    Ekspert parlamentarny w pracach nad reformą prawa mieszkaniowego, wieloletni radca prawny m.in. prezydenta miasta i spółdzielni mieszkaniowych, wieloletni adiunkt i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

    Przewodnicząca Rady Naukowej Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, rozwoju Miast i Ekologii, wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia „Światowy Kongres Polaków”.

    Animator i uczestnik licznych form naukowej współpracy międzynarodowej (konferencji, staży naukowych, praktyk i wymiany studentów, sędziów, adwokatów oraz prokuratorów).

    Członek Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

    Ekspert Urzędu Polityki Mieszkaniowej m. st. Warszawy oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego m. st. Warszawy.

    dr hab.prof. US Iwona Foryś

    Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka licznych publikacji ekonomicznych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

    dr Irena Kleniewska

    Wykładowca Uczelni Łazarskiego, wieloletni adiunkt w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości, autorka licznych publikacji prawniczych, Wieloletni Prezes Zakładu Wydawnictw i Ekspertyz Prawniczych JURYSTA.

    dr Grzegorz Sołtysiak

    Wieloletni wykładowca Studiów Podyplomowych i innych form kształceniowych.

    dr Andrzej Zarzycki

    Wieloletni Prezes  EDUKACJI - Firmy Kształcącej Zarządców, Pośredników i Rzeczoznawców Nieruchomości. Znawca teorii i praktyki w zakresie inwestycji budowlanych w Polsce i za granicą.

    mgr inż. Andrzej Foryś

    Rzeczoznawca majatkowy.

    mgr Elżbieta Baczyńska

    Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości.

    mgr Aleksandra Fritz

    Wieloletni wykładowca Studiów Podyplomowych i innych form kształceniowych.

    mgr Jerzy Krzekotowski

    Autor licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, wieloletni dyrektor i specjalista w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Ministerstwie Budownictwa.

    mgr Lidia Lubomirska

    Znawca ekonomicznej problematyki nieruchomości, wieloletni wykładowca na Studiach Podyplomowych oraz  Centrów Kształcenia w dziedzinie rynku nieruchomości.

    inż. Krytyna Struzik

    Wieloletni pracownik na kierowniczych  stanowiskach  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w samorządzie terytorialnym, członek Ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej

    mgr inż. Jerzy Lubomirski

     Wybitny praktyk i licencjonowany zarządca nieruchomości.

    Opłaty za studia

    Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
    Zarządzanie nieruchomościami3200 zł3400 zł3600 zł
    • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
    • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

    *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
    **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

    Terminy płatności

    Płatność jednorazowa

    • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

    Płatność ratalna

    Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

    • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
    • II rata - do 1 lutego 2019 r.

    Terminy płatności czesnego w czterech ratach

    • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
    • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
    • III rata - do 1 lutego 2019 r.
    • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

    Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

    Uczelnia Łazarskiego

    Deutsche Bank Polska S.A.
    29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

    tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

    Zasady rekrutacji

    • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
    • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
    • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
    • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

     WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

    • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
    • CV
    • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
    • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

    OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW* JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

    • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
    • dowodu wpłaty czesnego
    • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

    *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji

    KONTAKT

    Centrum Kształcenia Podyplomowego
    Uczelnia Łazarskiego
    ul. Świeradowska 43
    02-662 Warszawa

    Sektor "E" pokój 56
    e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
    tel. 22 54-35-322

     

     

    Partnerzy

    Zobacz także