Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 286 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia 13 październik
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Program  przeznaczony jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), w szczególności pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Atuty

 • możliwość uzyskania od Ministra Infrastruktury i Budownictwa licencji rzeczoznawcy majątkowego, szczególnie wysoko cenionej na rynku nieruchomości. (Uzyskanie tej licencji uzależnione jest dodatkowo od złożenia egzaminu państwowego, do czego przygotowują studia podyplomowe)
 • uzyskanie wiedzy prawnej (w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego, spółdzielczego prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami) oraz wiedzy ekonomicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • nabycie umiejętności stosowania w praktyce metod i technik wyceny nieruchomości, w tym umiejętności i dokonywania wyceny praw rzeczowych i zobowiązań majątkowych, wyceny nieruchomości zurbanizowanych, wyceny gruntów rolnych i upraw sadowniczych, wyceny nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, wyceny nieruchomości specjalnych, wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami, , a także posiada znajomość i umiejętności w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych
 • możliwość równoległej realizacji studiów "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami"  lub/i  "Zarządzanie nieruchomościami",  z  40% zniżką w czesnym na drugi i trzeci, tańszy kierunek.

Cele i przesłanki studiów

Stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 12 czerwca 2014 r.  r. w sprawie minimalnych wymogów programowych  i ustawy o gospodarce nieruchomościami uzależniającej  uzyskanie licencji na wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego od ukończenia studiów podyplomowych z programem określonym w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra,  program ten  został uwzględniony w treściach kształcenia programu Wycena nieruchomości.Programy zajęć są tak skonstruowane, aby było możliwe jednoczesne ukończenie  dodatkowo Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami , a  program pierwszego semestru  jest wspólny dla wszystkich trzech grup.Tylko zawód Rzeczoznawcy Majątkowego wymaga nadal licencji wydawanej przez Ministra po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu praktyki.Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii, w tym wiedzy z zakresu prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii, przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze wyceny nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

Świadectwo ukończenia Studiów uprawnia do rozpoczęcia praktyki zawodowej z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego.

Oferta specjalna

Istnieje możliwość realizacji równolegle drugiego kierunku studiów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub trzeciego kierunku Zarządzanie nieruchomościami. Realizacja dwóch lub trzech programów jednocześnie uprawnia do 40% zniżki w czesnym na drugi i trzeci, *tańszy kierunek. Uzyskanie jednocześnie więcej niż jednej specjalności daje zdecydowaną przewagę na konkurencyjnym rynku nieruchomości.

*Zarządzanie nieruchomościami lub/i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Organizacja zajęć:

 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października.
 • Studia trwają dwa semestry.
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Podstawy wiedzy z zakresu prawa

 • Część ogólna prawa cywilnego;
 • Podstawy prawa rzeczowego;
 • Podstawy prawa zobowiązań;
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego;
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego;
 • Źródła informacji o nieruchomościach;
 • Gospodarka przestrzenna;
 • Gospodarka nieruchomościami;
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze;
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Zamówienia publiczne.

Podstawy wiedzy ekonomicznej

 • Podstawy ekonomii;
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości;
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji;
 • Elementy finansów i bankowości;
 • Podstawy matematyki finansowej;
 • Podstawy statystyki i ekonometrii;
 • Elementy rachunkowości.

Podstawy wiedzy technicznej

 • Podstawy budownictwa;
 • Przegląd technologii w budownictwie;
 • Proces inwestycyjny w budownictwie;
 • Eksploatacja nieruchomości;
 • Podstawy kosztorysowania.

Rzeczoznawstwo majątkowe

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego;
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych;
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego;
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości;
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny;
 • Podejścia, metody i techniki wyceny w Polsce;
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych;
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych;
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami;
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych;
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych;
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością;
 • Wycena masowa;
 • Dokumentacja procesu wyceny;
 • Doradztwo na rynku nieruchomości.

Seminarium dyplomowe i egzamin

Wykładowcy

Elżbieta Baczyńska

Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości.

Wojciech Baczyński

Licencjonowany zarządca nieruchomości, wieloletni pracownik na kierowniczych stanowiskach w spółdzielczości mieszkaniowej.

Iwona Foryś

Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka licznych publikacji ekonomicznych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

dr Irena Kleniewska

dr Krystyna Krzekotowska

mgr Jerzy Krzekotowski

Autor licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, wieloletni dyrektor i specjalista w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Ministerstwie Budownictwa.

Lidia Lubomirska

Znawca ekonomicznej problematyki nieruchomości, wieloletni wykładowca na Studiach Podyplomowych oraz  Centrów Kształcenia w dziedzinie rynku nieruchomości.

Jerzy Lubomirski

Wybitny praktyk i licencjonowany zarządca nieruchomości.

Krytyna Struzik

Wieloletni pracownik na kierowniczych  stanowiskach  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w samorządzie terytorialnym, członek Ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej

Wojciech Wilkowski

Wykładowca Politechniki Warszawskiej, autor licznych książek i innych publikacji m. in. w dziedzinie wyceny gruntów rolnych,  roślin ozdobnych i gruntów pod wodami, vice przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości oraz członek Ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej.

dr Andrzej Zarzycki

Wieloletni Prezes  EDUKACJI - Firmy Kształcącej Zarządców, Pośredników i Rzeczoznawców Nieruchomości. Znawca teorii i praktyki w zakresie inwestycji budowlanych w Polsce i za granicą.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Wycena nieruchomości5200 zł5400 zł5600 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

 

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Partnerzy

Zobacz także