Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 286 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Program  przeznaczony jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), w szczególności pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Atuty

 • możliwość uzyskania od Ministra Infrastruktury i Budownictwa licencji rzeczoznawcy majątkowego, szczególnie wysoko cenionej na rynku nieruchomości. (Uzyskanie tej licencji uzależnione jest dodatkowo od złożenia egzaminu państwowego, do czego przygotowują studia podyplomowe)
 • uzyskanie wiedzy prawnej (w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego, spółdzielczego prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami) oraz wiedzy ekonomicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • nabycie umiejętności stosowania w praktyce metod i technik wyceny nieruchomości, w tym umiejętności i dokonywania wyceny praw rzeczowych i zobowiązań majątkowych, wyceny nieruchomości zurbanizowanych, wyceny gruntów rolnych i upraw sadowniczych, wyceny nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, wyceny nieruchomości specjalnych, wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami, , a także posiada znajomość i umiejętności w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych
 • możliwość równoległej realizacji studiów "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami"  lub/i  "Zarządzanie nieruchomościami",  z  40% zniżką w czesnym na drugi i trzeci, tańszy kierunek.

Cele i przesłanki studiów

Stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 12 czerwca 2014 r.  r. w sprawie minimalnych wymogów programowych  i ustawy o gospodarce nieruchomościami uzależniającej  uzyskanie licencji na wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego od ukończenia studiów podyplomowych z programem określonym w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra,  program ten  został uwzględniony w treściach kształcenia programu Wycena nieruchomości.Programy zajęć są tak skonstruowane, aby było możliwe jednoczesne ukończenie  dodatkowo Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami , a  program pierwszego semestru  jest wspólny dla wszystkich trzech grup.Tylko zawód Rzeczoznawcy Majątkowego wymaga nadal licencji wydawanej przez Ministra po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu praktyki.Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii, w tym wiedzy z zakresu prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii, przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze wyceny nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

Świadectwo ukończenia Studiów uprawnia do rozpoczęcia praktyki zawodowej z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego.

Oferta specjalna

Istnieje możliwość realizacji równolegle drugiego kierunku studiów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub trzeciego kierunku Zarządzanie nieruchomościami. Realizacja dwóch lub trzech programów jednocześnie uprawnia do 40% zniżki w czesnym na drugi i trzeci, *tańszy kierunek. Uzyskanie jednocześnie więcej niż jednej specjalności daje zdecydowaną przewagę na konkurencyjnym rynku nieruchomości.

*Zarządzanie nieruchomościami lub/i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Organizacja zajęć:

 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października.
 • Studia trwają dwa semestry.
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Podstawy wiedzy z zakresu prawa

 • Część ogólna prawa cywilnego;
 • Podstawy prawa rzeczowego;
 • Podstawy prawa zobowiązań;
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego;
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego;
 • Źródła informacji o nieruchomościach;
 • Gospodarka przestrzenna;
 • Gospodarka nieruchomościami;
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze;
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Zamówienia publiczne.

Podstawy wiedzy ekonomicznej

 • Podstawy ekonomii;
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości;
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji;
 • Elementy finansów i bankowości;
 • Podstawy matematyki finansowej;
 • Podstawy statystyki i ekonometrii;
 • Elementy rachunkowości.

Podstawy wiedzy technicznej

 • Podstawy budownictwa;
 • Przegląd technologii w budownictwie;
 • Proces inwestycyjny w budownictwie;
 • Eksploatacja nieruchomości;
 • Podstawy kosztorysowania.

Rzeczoznawstwo majątkowe

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego;
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych;
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego;
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości;
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny;
 • Podejścia, metody i techniki wyceny w Polsce;
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych;
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych;
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami;
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych;
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych;
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością;
 • Wycena masowa;
 • Dokumentacja procesu wyceny;
 • Doradztwo na rynku nieruchomości.

Seminarium dyplomowe i egzamin

Wykładowcy

dr Krystyna Krzekotowska

kierownik studiów podyplomowych Pośrednictwo w obrocie nieruchumościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami

Wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego oraz na Niemieckich Uczelniach Wyższych. Stypendystka DAAD   oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium i Hamburgu.

Autorka licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. m.in.: „Własność budynków i lokali”, „System Prawa Mieszkaniowego”, „Spółdzielcze prawo do lokal”, „Eksmisja z lokali mieszkalnych”, „Prawo lokalowe z komentarzem”, „Spółdzielcze Prawo Mieszkaniowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Mieszkanie a uprawnienia domowników”, „Prawo wyborcze”, „Prawne formy korzystania z mieszkań”, „prawo mieszkaniowe”.

Radca Ambasady Polskiej w Berlinie (w latach 1998-2001).

Ekspert parlamentarny w pracach nad reformą prawa mieszkaniowego, wieloletni radca prawny m.in. prezydenta miasta i spółdzielni mieszkaniowych, wieloletni adiunkt i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przewodnicząca Rady Naukowej Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, rozwoju Miast i Ekologii, wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia „Światowy Kongres Polaków”.

Animator i uczestnik licznych form naukowej współpracy międzynarodowej (konferencji, staży naukowych, praktyk i wymiany studentów, sędziów, adwokatów oraz prokuratorów).

Członek Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Ekspert Urzędu Polityki Mieszkaniowej m. st. Warszawy oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego m. st. Warszawy.

dr Irena Kleniewska

Wykładowca Uczelni Łazarskiego, wieloletni adiunkt w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości, autorka licznych publikacji prawniczych, Wieloletni Prezes Zakładu Wydawnictw i Ekspertyz Prawniczych JURYSTA.

dr hab.prof. US Iwona Foryś

Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka licznych publikacji ekonomicznych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

dr Andrzej Zarzycki

Wieloletni Prezes  EDUKACJI - Firmy Kształcącej Zarządców, Pośredników i Rzeczoznawców Nieruchomości. Znawca teorii i praktyki w zakresie inwestycji budowlanych w Polsce i za granicą.

mgr Elżbieta Baczyńska

Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości.

mgr inż. Jerzy Lubomirski

 Wybitny praktyk i licencjonowany zarządca nieruchomości.

Wojciech Baczyński

Licencjonowany zarządca nieruchomości, wieloletni pracownik na kierowniczych stanowiskach w spółdzielczości mieszkaniowej.

mgr Jerzy Krzekotowski

Autor licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, wieloletni dyrektor i specjalista w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Ministerstwie Budownictwa.

mgr Lidia Lubomirska

Znawca ekonomicznej problematyki nieruchomości, wieloletni wykładowca na Studiach Podyplomowych oraz  Centrów Kształcenia w dziedzinie rynku nieruchomości.

inż. Krytyna Struzik

Wieloletni pracownik na kierowniczych  stanowiskach  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w samorządzie terytorialnym, członek Ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej

Prof. dr hab. Wojciech Wilkowski

Wykładowca Politechniki Warszawskiej, autor licznych książek i innych publikacji m. in. w dziedzinie wyceny gruntów rolnych,  roślin ozdobnych i gruntów pod wodami, vice przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości oraz członek Ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Wycena nieruchomości5200 zł5400 zł5600 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

 

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

 

 

Partnerzy

Zobacz także