Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 170 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

 Studia skierowane są do:

 • Osób, które zarządzają przedsiębiorstwami deweloperskimi,
 • Pracowników przedsiębiorstw deweloperskich,
 • Członków zarządów spółdzielni mieszkaniowych,
 • Pracowników spółdzielni mieszkaniowych,
 • Adwokatów i aplikantów adwokackich,
 • Radców prawnych i aplikantów radcowskich,
 • Doradców prawnych.

 

Atuty

 1. Program studiów został przygotowany po dokonaniu analizy podstawowych problemów jakie pojawiają się w działalności deweloperskiej i obejmuje: zagadnienia ogólne prawa obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego (obrót nieruchomościami -przeniesienie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego i innych praw do nieruchomości; księgi wieczyste i hipoteka; gospodarka nieruchomościami; wycena nieruchomości; umowa o roboty budowlane; zagadnienia ogólne prawa budowlanego; nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców i prawo prywatne międzynarodowe); zagadnienia z zakresu budownictwa mieszkaniowego (ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i umowa deweloperska; formy popierania budownictwa mieszkaniowego; finansowanie inwestycji budownictwa mieszkaniowego; spółdzielnie mieszkaniowe; ogólne zagadnienia prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; upadłość podmiotów sektora budowlanego; prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe dla deweloperów), prawo mieszkaniowe (najem lokalu mieszkalnego; najem lokalu użytkowego; dodatki mieszkaniowe; postępowanie egzekucyjne- eksmisja z lokalu mieszkalnego; własność lokali); problematykę ekonomicznych i marketingowych  aspektów przedsięwzięcia deweloperskiego (strategia działalności przedsiębiorstwa deweloperskiego, biznes plan inwestycji; marketing przedsiębiorstwa deweloperskiego; przedsiębiorstwo deweloperskie w kryzysie - studium przypadku; podatkowe aspekty inwestycji deweloperskiej).
 2. Program przewiduje praktyczne przedstawianie omawianych zagadnień oraz zajęcia, których celem jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych w działalności  deweloperskiej.
 3. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz syndyków przedsiębiorstw deweloperskich, co pozwoli na przedstawienie słuchaczom aktualnych problemów oraz najnowszego orzecznictwa w sprawach działalności deweloperskiej i budownictwa mieszkaniowego.

 

Przesłanki i cele studiów

Rynek mieszkaniowy, mimo wielu trudności objawiających się m.in. spektakularnymi upadłościami firm deweloperskich w dalszym ciągu jest jednym z bardziej rozwijających się segmentów rynku budowlanego. Przy czym, w odróżnieniu od innych inwestycji budowlanych inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego są regulowane szczególnymi normami prawnymi. Dla skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działalności na rynku deweloperskim niezbędna jest więc znajomość regulacji prawnych rządzących działalnością deweloperską. Istotna trudność polega jednak na tym, że regulacje te należą do różnych dziedzin prawa (prawo budowlane, prawo cywilne, prawo upadłościowe,prawo restrukturyzacyjne, prawo administracyjne), a na dodatek podlegają częstym zmianom.

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które w różny sposób zajmują się działalnością deweloperską czy to jako kadra zarządzająca przedsiębiorstw deweloperskich czy jako ich pracownicy. Celem studiów jest również zwiększenie wiedzy i umiejętności osób - adwokatów i radców prawnych- które w swojej praktyce zawodowej zajmują się obsługą prawną przedsiębiorstw deweloperskich.

 

Organizacja zajęć

 • Zajęcia trwają 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobotnio-niedzielnych) od października 2016 r.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
 • Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Liczba miejsc ograniczona

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Zagadnienia ogólne Prawa obrotu nieruchomościami i Prawa budowlanego

 1. Obrót nieruchomościami (przeniesienie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego i innych praw do nieruchomości)
 2. Księgi wieczyste i hipoteka
 3. Gospodarka nieruchomościami
 4. Wycena nieruchomości
 5. Umowa o roboty budowlane
 6. Zagadnienia ogólne prawa budowlanego
 7. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców i prawo prywatne międzynarodowe

Budownictwo mieszkaniowe

 1. Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i umowa deweloperska
 2. Formy popierania budownictwa mieszkaniowego
 3. Finansowanie inwestycji budownictwa mieszkaniowego
 4. Spółdzielnie mieszkaniowe
 5. Ogólne zagadnienia prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Upadłość podmiotów sektora budowlanego
 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe dla deweloperów

 

Prawo mieszkaniowe

 1. Najem lokalu mieszkalnego
 2. Najem lokalu użytkowego
 3. Dodatki mieszkaniowe
 4. Postępowanie egzekucyjne- eksmisja z lokalu mieszkalnego
 5. Własność lokali

 

Ekonomiczne i marketingowe  aspekty przedsięwzięcia deweloperskiego

 1. Strategia działalności przedsiębiorstwa deweloperskiego, biznes plan inwestycji
 2. Marketing przedsiębiorstwa deweloperskiego
 3. Przedsiębiorstwo deweloperskie w kryzysie - studium przypadku
 4. Podatkowe aspekty inwestycji deweloperskiej

 

Egzamin dyplomowy

Wykładowcy

prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. sędzia Anna Hrycaj

Kierownik programu
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

 

 

 

Roman Dziczek

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, specjalista w zakresie prawa rzeczowego i spółdzielczego; autor  opracowań i komentarzy dotyczących szeroko rozumianej problematyki mieszkaniowej i nieruchomości, m.in. komentarzy i monografii dotyczących własności lokali, służebności przesyłu, spółdzielni mieszkaniowych, ochrony praw lokatorów i obrotu nieruchomościami  (W 2014 r. w LexisNexis Polska Sp. z o.o. ukazało się 3 wydanie "Zarządzania nieruchomościami lokalowymi - przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli lokali", w listopadzie 2014 r. ukazało się w wyd. Wolters Kluwer - 7 wydanie Komentarza do spółdzielni mieszkaniowych).

Daria Popłonyk

Sędzia, w latach 1994-1999 odbyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 1999-2003 prawnik w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu i stały arbiter Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Od 2003r. sędzia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w XVII a następnie X Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Autorka artykułów i głos z zakresu prawa konsumenckiego oraz upadłościowego.

 

 

Artur Bierć

 

 

Radca prawny, specjalizuje się we wszystkich zagadnieniach prawa obrotu nieruchomościami (w tym związanych z prawem deweloperskim i mieszkaniowym), w obsłudze prawnej złożonych projektów inwestycyjno-budowlanych, a także w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych z tym związanych. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik w departamencie prawnym jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych, w renomowanej kancelarii notarialnej w Warszawie oraz kancelarii adwokacko - radcowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej funduszy sektora nieruchomości i spółek celowych, w tym spółek zarządzających centrami handlowymi i biurowcami. Przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu wielu spółek kapitałowych, w tym  jako wiceprezes zarządu spółki zarządzających nieruchomościami funduszu inwestycyjnego zamkniętego sektora nieruchomości. Wielokrotnie reprezentował krajowych i zagranicznych klientów w największych sporach sądowych i arbitrażowych w Polsce. Obecnie pełni także funkcję rekomendowanego arbitra przy stałym Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz wykładowca z zakresu prawa obrotu nieruchomościami i pozwoleń na budowę na studiach podyplomowych pt. "Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników" na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

 

 

Irena Buczyńska

Syndyk, nadzorca sądowy , zarządca specjalizujący się  w prowadzeniu postępowań upadłościowych spółdzielni mieszkaniowych, firm deweloperskich i TBS. Pierwszy w Polsce syndyk, który uzyskał zgodę sądu  na prowadzenie w procesie upadłościowym działalności deweloperskiej - budowy osiedli mieszkaniowych. Autorka udanego procesu inwestycyjnego realizowanego przez syndyka w  upadłej  warszawskiej  SBM Kwadrat , osiedla domów wielorodzinnych Józefosław,  domów jednorodzinnych Kobiałka,  a także SBMW Intrakt , osiedla Nowa Iwiczna , Mysiadło. Prowadzi działalność  doradztwa inwestycyjnego - współpracowała przy realizacji inwestycji deweloperskiej warszawskiej  SBM Dziesiątka w upadłości . Autorka pierwszego w Polsce projektu realizacji inwestycji deweloperskiej  gdańskiego TBS prowadzonej w układzie z wierzycielami po zmianie opcji postepowania likwidacyjnego  na układowe. Inicjator i założyciel Stowarzyszeń Syndyków , wielokrotny prezes zarządu tych organizacji, obecnie v-ce prezydent Federacji Syndyków RP.

Mgr inż. Maciej Kajrukszto

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji o specjalności Budownictwo Ogólne. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w firmie wykonawczej jak również w pracy konsultingowej. Jest biegłym sądowym w zakresie  technologii, organizacji i zarzadzania przedsięwzięciami budowlanymi (w tym kosztami), czynnie realizującym opinie na zlecenie sądów powszechnych i arbitrażowych, mediatorem w sprawach gospodarczych członkiem Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (SKB), Polskiej i  Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w branży konstrukcyjno – budowlanej w nieograniczonym zakresie.

 

Maciej Kajrukszto kieruje zespołem ekspertów CAS Contract Advisory Services, który dedykowany jest do świadczenia usług doradztwa kontraktowego dla inwestorów, wykonawców oraz innych  stron  procesu  budowlanego. Doradza Klientom w skomplikowanych inwestycjach i specjalizuje się w analizie zawieranych umów, analizie ryzyka, przygotowywaniu roszczeń oraz obronie przed roszczeniami oraz doradztwem związanym z rozwiązywaniem sporów metodami ADR (alternative dispute resolution) oraz w trakcie postępowań przed sądem powszechnym i arbitrażowym. Maciej Kajrukszto doradzał min. przy realizacji następujących projektów: Budowa II linii metra odcinek centralny, Stadion Narodowy w Warszawie, Stadion Wrocław, Oczyszczalnia ścieków w Kielcach, Złota 44, budowa dróg ekspresowych i autostrad oraz linii kolejowych (różne odcinki), budowa elektrowni Turów.

 

 

Paweł Kuglarz

Partner w kancelarii Wolf Theiss w Polsce, członek departamentu nieruchomości oraz spraw sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym, budowlanym, prawie zabezpieczeń kredytowych, w szczególności hipoteki oraz prawie nieruchomości. Jest współzałożycielem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1999-2001 Dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2003 dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego. Przed dołączeniem do zespołu Wolf Theiss pracował w Pünder, Volhard, Weber i Axster (później Clifford Chance), a następnie w Beiten Burkhardt. Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL Europe. Od 2012 członek Zespołu Eksperckiego Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego. Jako członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego brał udział jako ekspert w pracach komisji sejmowych przy uchwalaniu tzw. ustawy deweloperskiej. Jest autorem koncepcji nowelizacji tej ustawy przedłożonej UOKiK.  Autor licznych publikacji, , m.in: Upadłość Deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, (praca zbiorowa: Rafał Adamus, Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Zbigniew Miczek, Paweł Kuglarz, Janusz Płoch), Instytut Allerhanda 2012; Ochrona nabywcy przyszłych lokali w świetle regulacji prawnych wybranych krajów europejskich i wnioski dla polskich rozwiązań prawnych. (praca zbiorowa Krystyna Milewska, Krzysztof Łopiński, Krzysztof Czerkas, Paweł Kuglarz, Warszawa 2004); Prawo nieruchomości w Polsce (Immobilienrecht in Polen) / Handbuch Immobilienbewertung in internationalen Märkten, Bundesanzeiger Verlagsges, 2012; Nieruchomości jako przedmiot obrotu i zabezpieczenia w Polsce. Praktyczne aspekty stosowania prawa przy finansowaniu hipotecznym, praca zbiorowa pod red. Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2008.

Piotr Kunicki

Piotr Kunicki jest radcą prawnym w zespole zamówień publicznych kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie gospodarczym oraz prawie nieruchomości. W 2013 r. obronił w INP PAN rozprawę doktorską na temat Charakteru prawnego umowy deweloperskiej. Piotr Kunicki jest autorem artykułów na temat zamówień publicznych oraz prawa nieruchomości w dzienniku Rzeczpospolita, Gazecie Prawnej, Puls Biznesu, miesięczniku Przetargi Publiczne. Ponadto jest autorem publikacji Umowa Deweloperska wydanej w 2007 i 2011 roku przez C.H. Beck oraz Umowa deweloperska, charakter prawny i zastosowanie praktyczne wydanej w 2014 r.

Dariusz Okolski

Adwokat i radca prawny, prowadzi własną kancelarię od 2005 r. (www.okolski.com) Wieloletni współpracownik międzynarodowych kancelarii prawniczych w Polsce oraz za granicą - Altheimer&Gray, Clifford Chance, Haarmann Hemmelrath, dyrektor departamentu prawnego w Skanska Polska Sp. z o.o. oraz w firmie deweloperskiej Blue City Sp. z o.o. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz arbiter i Prezes Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w Warszawie. Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa obrotu nieruchomościami, umów o roboty budowlane i umów o wspólnym przedsięwzięciu typu joint venture pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej, Studia Podyplomowe - Zarządzanie w budownictwie. Autor książki o umowie o roboty budowlane wydanej przez C.H. Beck w Polsce (siedem wydań) w 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013 r. , Komentarza on line z zakresu prawa budowlanego oraz nieruchomości CH Beck 2013 oraz artykułów dotyczących bieżących kwestii prawa nieruchomości.

Piotr Siciński

Notariusz. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Autor pracy na temat postępowań rejestrowych pod kierunkiem prof. Tadeusza Erecińskiego. Uczestnik seminarium doktoranckiego Zakładu Procedury Cywilnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, a od 1 stycznia 1999 r. Kierownik sekcji aktowej. Przewodniczący X Wydziału Ksiąg Wieczystych dla dzielnicy Śródmieście i Wola od momentu jego powstania w październiku 2000 r., sprawujący jednocześnie bezpośredni nadzór nad archiwum ksiąg dawnych tego sądu. Kierownik pilotażu systemu "Nowa Księga wieczysta", a od 1 października 2003 r. kierownik wdrożenia informatycznego systemu prowadzenia ksiąg wieczystych w tym sądzie.Od czerwca 2005 notariusz w Warszawie, specjalizujący się w obrocie nieruchomościami. Współpracownik Ministerstwa Sprawiedliwości - uczestnik programu pilotażowego udostępniania ksiąg wieczystych w sieci Internet, zakończonego w czerwcu 2010 r. uruchomieniem powszechnego dostępu do ksiąg wieczystych.Uczestnik programu studiów IDLI nad opracowaniem wstępnych założeń "elektronicznej księgi wieczystej". Uczestnik prac nad opracowaniem i wprowadzeniem systemu informatycznego prowadzenia ksiąg wieczystych w ramach Departamentu CORS Ministerstwa Sprawiedliwości.Od dnia 1 września 2000 r. wykładowca, a od 2002 r. starszy wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania, opiekun modułu "Prawo i etyka" - autor podręcznika i elektronicznego systemu kształcenia z tego przedmiotu. Począwszy od 2000 r. wykładowca w ramach aplikacji notarialnej w zakresie ustroju i prowadzenia ksiąg wieczystych. Wykładowca szeregu szkoleń przygotowywanych przez Fundacje Rozwoju Kredytu Hipotecznego, Związek Banków Polskich, dotyczących tematyki ksiąg wieczystych.Autor komentarza do ustawy o księgach wieczystych o hipotece, szeregu publikacji w zakresie rejestrów publicznych prowadzonych przez sądy. W zakresie ksiąg wieczystych z tematyki ujawniania praw rzeczowych i roszczeń w dziale III księgi wieczystej oraz opracowań o księgach dla obszaru m.st. Warszawy.

dr Ewa Tamara Szuber - Bednarz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, doktor nauk  prawnych w specjalności prawo międzynarodowe. Członek zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Ekspert Zewnętrzny ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Członek Rady Programowej UTW przy PWSZ w Koninie, Członek w Wielkopolskim Instytucie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Poznaniu.  Organizator licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz seminariów naukowych. Członek komitetów organizacyjnych w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Pełniła funkcję dziekana Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie, następnie dziekana Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, oraz prorektora ds. studenckich w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.  Autorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa egzekucyjnego, międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy oraz prawa karnego i administracyjnego zarówno w języku polskim, jak i niemieckim, angielskim, rosyjskim. Uczestnik licznych konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo deweloperskie i inwestycje na rynku mieszkaniowym5500 zł5700 zł5900 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 (Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku Prawo deweloperskie i mieszkaniowe jest posiadanie dyplomu magisterskiego)

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

 

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Zobacz także