Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 209 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

 • absolwenci wyższych studiów  (magisterskich lub licencjackich), w tym  kierunków takich jak: prawo, socjologia, ekonomia, zarządzanie;
 • pracownicy  firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami  prywatnymi, komunalnymi lub spółdzielczymi;
 • kandydaci na pośredników w obrocie nieruchomościami.

Atuty

 • możliwość równoległej realizacji studiów podyplomowych Wycena nieruchomości  lub/i  Zarządzanie nieruchomościami,  z  40% zniżką w czesnym na drugi i trzeci, tańszy kierunek;
 • uzyskanie tytułu pośrednika nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN);
 • wykładowcami są uznani eksperci rynku nieruchomościami.

Przesłanki i cele studiów

Od 1 stycznie 2014 r. zniesiony został  ustalony ustawą o gospodarce nieruchomościami wymóg posiadania licencji zawodowej na wykonywanie zawodu POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, która była wydawana po odbyciu Studiów Podyplomowych. Ułatwia to dostęp do tego zawodu, zwłaszcza absolwentom Studiów Podyplomowych Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami  Uczelni Łazarskiego, cieszącej się dobrą opinią na rynku nieruchomości.
Programy zajęć są tak skonstruowane, aby było możliwe jednoczesne ukończenie dodatkowo Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami i Wyceny Nieruchomości. Program pierwszego semestru  jest wspólny dla wszystkich trzech grup.

Tylko zawód Rzeczoznawcy Majątkowego wymaga nadal licencji wydawanej przez Ministra po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu praktyki.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii, w tym wiedzy z zakresu prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii, przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze pośrednictwa w obrocie nieruchomości  i gospodarki nieruchomościami.

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Studia trwają dwa semestry;
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zdanie egzaminu.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

Oferta specjalna

Istnieje możliwość realizacji równolegle drugiego kierunku studiów Wycena Nieruchomości lub trzeciego kierunku Zarządzanie nieruchomościami. Realizacja dwóch lub trzech programów jednocześnie uprawnia do 40% zniżki w czesnym na drugi i trzeci, *tańszy kierunek. Uzyskanie jednocześnie więcej niż jednej specjalności daje zdecydowaną przewagę na konkurencyjnym rynku nieruchomości.

*Zarządzanie nieruchomościami lub/i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Program

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA    

 • Część ogólna prawa cywilnego;
 • Podstawy prawa rzeczowego;
 • Podstawy prawa zobowiązań;
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego;
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego;
 • Źródła informacji o nieruchomościach;
 • Gospodarka przestrzenna;
 • Gospodarka nieruchomościami;
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze;
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Zamówienia publiczne.

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 • Podstawy ekonomii;
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości;
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji;
 • Elementy finansów i bankowości;
 • Podstawy matematyki finansowej;
 • Podstawy statystyki i ekonometrii;
 • Elementy rachunkowości.

PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ   

 • Podstawy budownictwa;
 • Przegląd technologii w budownictwie;
 • Proces inwestycyjny w budownictwie;
 • Eksploatacja nieruchomości;
 • Podstawy kosztorysowania.

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Czynności pośrednictwa;
 • Umowa pośrednictwa;
 • Organizacja transakcji najmu;
 • Współpraca z klientem;
 • Organizacja transakcji sprzedaży;
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami;
 • Doradztwo na rynku nieruchomości.

SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

 

 

 

Wykładowcy

dr Krystyna Krzekotowska

kierownik studiów podyplomowych Pośrednictwo w obrocie nieruchumościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami

Wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego oraz na Niemieckich Uczelniach Wyższych. Stypendystka DAAD   oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium i Hamburgu.

Autorka licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. m.in.: „Własność budynków i lokali”, „System Prawa Mieszkaniowego”, „Spółdzielcze prawo do lokal”, „Eksmisja z lokali mieszkalnych”, „Prawo lokalowe z komentarzem”, „Spółdzielcze Prawo Mieszkaniowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Mieszkanie a uprawnienia domowników”, „Prawo wyborcze”, „Prawne formy korzystania z mieszkań”, „prawo mieszkaniowe”.

Radca Ambasady Polskiej w Berlinie (w latach 1998-2001).

Ekspert parlamentarny w pracach nad reformą prawa mieszkaniowego, wieloletni radca prawny m.in. prezydenta miasta i spółdzielni mieszkaniowych, wieloletni adiunkt i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przewodnicząca Rady Naukowej Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, rozwoju Miast i Ekologii, wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia „Światowy Kongres Polaków”.

Animator i uczestnik licznych form naukowej współpracy międzynarodowej (konferencji, staży naukowych, praktyk i wymiany studentów, sędziów, adwokatów oraz prokuratorów).

Członek Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Ekspert Urzędu Polityki Mieszkaniowej m. st. Warszawy oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego m. st. Warszawy.

dr hab.prof. US Iwona Foryś

Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka licznych publikacji ekonomicznych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

dr Irena Kleniewska

Wykładowca Uczelni Łazarskiego, wieloletni adiunkt w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości, autorka licznych publikacji prawniczych, Wieloletni Prezes Zakładu Wydawnictw i Ekspertyz Prawniczych JURYSTA.

dr Grzegorz Sołtysiak

Wieloletni wykładowca Studiów Podyplomowych i innych form kształceniowych.

dr Andrzej Zarzycki

Wieloletni Prezes  EDUKACJI - Firmy Kształcącej Zarządców, Pośredników i Rzeczoznawców Nieruchomości. Znawca teorii i praktyki w zakresie inwestycji budowlanych w Polsce i za granicą.

mgr inż. Andrzej Foryś

Rzeczoznawca majatkowy.

mgr inż. Jerzy Lubomirski

 Wybitny praktyk i licencjonowany zarządca nieruchomości.

mgr Elżbieta Baczyńska

Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości.

mgr Aleksandra Fritz

Wieloletni wykładowca Studiów Podyplomowych i innych form kształceniowych.

mgr Jerzy Krzekotowski

Autor licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, wieloletni dyrektor i specjalista w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Ministerstwie Budownictwa.

mgr Lidia Lubomirska

Znawca ekonomicznej problematyki nieruchomości, wieloletni wykładowca na Studiach Podyplomowych oraz  Centrów Kształcenia w dziedzinie rynku nieruchomości.

inż. Krytyna Struzik

Wieloletni pracownik na kierowniczych  stanowiskach  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w samorządzie terytorialnym, członek Ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami3200 zł3400 zł3600 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych.
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Partnerzy

Zobacz także