Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 209 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

 • absolwenci wyższych studiów  (magisterskich lub licencjackich), w tym  kierunków takich jak: prawo, socjologia, ekonomia, zarządzanie;
 • pracownicy  firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami  prywatnymi, komunalnymi lub spółdzielczymi;
 • kandydaci na pośredników w obrocie nieruchomościami.

Atuty

 • możliwość równoległej realizacji studiów podyplomowych Wycena nieruchomości  lub/i  Zarządzanie nieruchomościami,  z  40% zniżką w czesnym na drugi i trzeci, tańszy kierunek;
 • uzyskanie tytułu pośrednika nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN);
 • wykładowcami są uznani eksperci rynku nieruchomościami.

Przesłanki i cele

Od 1 stycznie 2014 r. zniesiony został  ustalony ustawą o gospodarce nieruchomościami wymóg posiadania licencji zawodowej na wykonywanie zawodu POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, która była wydawana po odbyciu Studiów Podyplomowych. Ułatwia to dostęp do tego zawodu, zwłaszcza absolwentom Studiów Podyplomowych Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami  Uczelni Łazarskiego, cieszącej się dobrą opinią na rynku nieruchomości.

Programy zajęć są tak skonstruowane, aby było możliwe jednoczesne ukończenie dodatkowo Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami i Wyceny Nieruchomości. Program pierwszego semestru  jest wspólny dla wszystkich trzech grup.

Tylko zawód Rzeczoznawcy Majątkowego wymaga nadal licencji wydawanej przez Ministra po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu praktyki.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii, w tym wiedzy z zakresu prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii, przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze pośrednictwa w obrocie nieruchomości  i gospodarki nieruchomościami.

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Studia trwają dwa semestry;
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zdanie egzaminu.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

Oferta specjalna

Istnieje możliwość realizacji równolegle drugiego kierunku studiów Wycena Nieruchomości lub trzeciego kierunku Zarządzanie nieruchomościami. Realizacja dwóch lub trzech programów jednocześnie uprawnia do 40% zniżki w czesnym na drugi i trzeci, *tańszy kierunek. Uzyskanie jednocześnie więcej niż jednej specjalności daje zdecydowaną przewagę na konkurencyjnym rynku nieruchomości.

*Zarządzanie nieruchomościami lub/i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Program

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA    

 • Część ogólna prawa cywilnego;
 • Podstawy prawa rzeczowego;
 • Podstawy prawa zobowiązań;
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego;
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego;
 • Źródła informacji o nieruchomościach;
 • Gospodarka przestrzenna;
 • Gospodarka nieruchomościami;
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze;
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Zamówienia publiczne.

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 • Podstawy ekonomii;
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości;
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji;
 • Elementy finansów i bankowości;
 • Podstawy matematyki finansowej;
 • Podstawy statystyki i ekonometrii;
 • Elementy rachunkowości.

PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ   

 • Podstawy budownictwa;
 • Przegląd technologii w budownictwie;
 • Proces inwestycyjny w budownictwie;
 • Eksploatacja nieruchomości;
 • Podstawy kosztorysowania.

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Czynności pośrednictwa;
 • Umowa pośrednictwa;
 • Organizacja transakcji najmu;
 • Współpraca z klientem;
 • Organizacja transakcji sprzedaży;
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami;
 • Doradztwo na rynku nieruchomości.

SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

 

 

 

Wykładowcy

dr Krystyna Krzekotowska

Kierownik Studiów Podyplomowych wszystkich trzech Kierunków Akademii Rynku Nieruchomości - Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości.

Autorka licznych książek i innych publikacji z dziedziny prawa mieszkaniowego i spółdzielczego (w tym "System prawa mieszkaniowego", "Własność lokali i budynków"). Wieloletni radca prawny Prezydenta Miasta oraz wieloletni kierownik Zakładu Prawa Cywilnego Instytutu Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości. Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa.

Członek władz wielu krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów rynku nieruchomości,  w tym Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa i Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii oraz  Światowego Kongresu Polaków.

dr Joanna Cymerman

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie wyceny nieruchomości doktor nauk ekonomicznych pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej, uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości, licencja Pośrednika w obrocie nieruchomościami i Zarządcy Nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Autorka wielu książek i  i wielu innych publikacji z dziedziny gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości w tym : "Zasady Szacowania nieruchomości, wyd, Politechniki Koszalińskiej 2013 r. "Gospodarowanie nieruchomościami" , Wyd. Politechniki Koszalińskiej 2013 r.

Andrzej Foryś

Rzeczoznawca majątkowy i zarządca nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem.

Członek krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów rynku nieruchomości. Inicjator i uczestnik wielu form wymiany doświadczeń oraz krajowej i  międzynarodowej współpracy profesjonalnych uczestników rynku nieruchomości.

dr hab. Iwona Foryś

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie wyceny nieruchomości.

Członek wielu krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów rynku nieruchomości. Inicjator i uczestnik wielu form wymiany doświadczeń i  międzynarodowej współpracy naukowej.

Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autorka licznych książek i innych publikacji ekonomicznych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

dr Jan Kazak

Wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i wielu form doskonalenia zawodowego.

Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania przestrzenią, członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych inicjatyw oraz form współpracy profesjonalnych uczestników rynku nieruchomości.

Konsultant ds. Krajowego i Międzynarodowego Rynku Nieruchomości Światowego Kongresu Polaków

dr Irena Kleniewska

Radca Prawny specjalizujący się w problematyce prawa cywilnego, mieszkaniowego  i  spółdzielczego. Wykładowca Uczelni Łazarskiego i wielu innych placówek naukowych, w tym Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

Autorka licznych publikacji naukowych. Inicjatorka i uczestniczka wielu form współpracy międzynarodowej, m.in.  w ramach Zrzeszenia Prawników Polskich oraz  Zakładu Wydawnictw i Usług Prawniczych JURYSTA.

Konsultant ds. Prawnych Światowego Kongresu Polaków.

mgr Jerzy Krzekotowski

Radca Prawny. Autor licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, wieloletni dyrektor i specjalista w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego oraz  wieloletni dyrektor Departamentu i Ministerstwie Budownictwa, w okresie  reformy prawa mieszkaniowego i budowlanego.

Członek władz wielu krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów rynku nieruchomości.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa oraz wiceprezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii i Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników.

Lidia Lubomirska

Znawca ekonomicznej problematyki nieruchomości, wieloletni wykładowca na Studiach Podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz  wielu innych Centrów Kształcenia w dziedzinie rynku nieruchomości.

Jerzy Lubomirski

Wybitny praktyk i licencjonowany zarządca nieruchomości, posiadający wiedzę z zakresu krajowego i międzynarodowego rynku nieruchomości.

Aktywny uczestnik prac nad reformą prawa w tej dziedzinie oraz reformą systemu gospodarowania i zarządzania nieruchomościami.

Rafał Ratuski

Inżynier Informatyk. Absolwent Studiów Podyplomowych Akademii Rynku Nieruchomości Uczelni Łazarskiego.

Ceniony na rynku nieruchomości Zarządca Nieruchomości.

Członek  stowarzyszeń zrzeszających uczestników rynku nieruchomości, w tym Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa.

Krystyna Struzik

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie wyceny nieruchomości.

Wieloletni pracownik na kierowniczych stanowiskach Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w samorządzie terytorialnym.

Członek stowarzyszeń zrzeszających uczestników rynku nieruchomości, w tym Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa.

dr Andrzej Zarzycki

Znawca prawa budowlanego w teorii i praktyce jako  kierownik krajowych i zagranicznych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wieloletni Prezes  EDUKACJI - Firmy Kształcącej Zarządców, Pośredników i Rzeczoznawców Nieruchomości.

Organizator i uczestnik licznych form krajowej międzynarodowej wymiany doświadczeń i pogłębiania wiedzy ekspertów rynku nieruchomości.

Znawca zagadnień  w zakresie inwestycji budowlanych w Polsce i za granicą.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 3 400 zł** 3 600 zł 3 800 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.