Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla obecnych i przyszłych kierowników sekretariatów wydziałów orzeczniczych w sądach powszechnych i ich zastępców oraz urzędników sądowych zatrudnionych w tych sekretariatach , a także dla kierowników oddziałów administracyjnych i kierowników oddziałów kadr  w sądach powszechnych i urzędników zatrudnionych w różnych oddziałach w sądach powszechnych.

Atuty

 • jedyne w swoim rodzaju kierunkowe studia podyplomowe dla szerokiego grona urzędników sądowych
 • wyjątkowa możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych
 • unikatowy program, polegający na połączeniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych
 • zajęcia prowadzone przez najlepszych specjalistów, przede wszystkim przez praktyków - sędziów oraz urzędników, w tym pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz audytorów
 • atrakcyjna alternatywa wobec rozproszonych i nielicznych kursów i szkoleń

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest podniesienie kompetencji kadry urzędniczej zatrudnionej w sekretariatach sądowych w zakresie optymalizacji organizacji pracy i zarządzania nimi.

Program studiów to kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy kierownika sekretariatu wydziału orzeczniczego w sądzie powszechnym i jego zastępcy oraz urzędnika sądowego zatrudnionego w sekretariacie sądowym , a także potrzebnych w pracy kierownika oddziału administracyjnego i kierownika oddziału kadr  w sądzie powszechnym i urzędnika zatrudnionego w jednym z poszczególnych oddziałów w sądzie powszechnym.
Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresów: wybranych zagadnień z zakresu prawa ustrojowego, zarządzania i kontroli zarządczej, finansów publicznych oraz wybranych zagadnień związanych z gospodarką mieniem Skarbu Państwa,  wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy,  prawa cywilnego i prawa karnego. Słuchacze zdobędą lub pogłębią niezbędną wiedzę teoretyczną i posiądą lub udoskonalą umiejętności praktyczne z ww. zakresów.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają dwa semestry,
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA USTROJOWEGO   

 • Rola i usytuowanie władzy sądowniczej w RP.
 • Aktualna struktura organizacyjna sądów powszechnych.
 • Usytuowanie i aktualny zakres działania instytucji wspomagających wymiar sprawiedliwości.
 • Ochrona i obieg informacji.

ZARZĄDZANIE i KONTROLA ZARZĄDCZA W SĄDOWNICTWIE POWSZECHNYM

 • Nowoczesne zarządzanie.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Praktyczne aspekty organizacji i zarządzania sekretariatem sądowym.
 • Zarządzanie informatyzacją w wymiarze sprawiedliwości.
 • Kontrola zarządcza w sądownictwie powszechnym.

FINANSE PUBLICZNE ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM SKARBU PAŃSTWA

 • Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych.
 • Należności sądowe.
 • Wybrane kwestie związane z gospodarką mieniem.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY, PRAWA CYWILNEGO I PRAWA KARNEGO.

 • Źródła i zasady prawa pracy.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy w ujęciu teoretycznym i praktycznym.
 • Prawo cywilne - wybrane zagadnienia z części ogólnej kodeksu cywilnego.
 • Cywilnoprawna odpowiedzialność odszkodowawcza.
 • Odpowiedzialność karna i przestępstwa urzędnicze.
 • Podstawowe zasady współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i karnych oraz elementy prawa wspólnotowego.

PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA W PROCESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

 • Komunikacja interpersonalna.
 • Konflikt i rozwiązywanie konfliktów.
 • Psychologia organizacji. Budowanie zespołu i przywództwo.
 • Stres w pracy i wypalenie zawodowe.
 • Podstawy retoryki, autoprezentacja i wizerunek.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie sekretariatem sądowym4200 zł4400 zł4600 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

 

 

Zobacz także