Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla obecnych i przyszłych kierowników sekretariatów wydziałów orzeczniczych w sądach powszechnych i ich zastępców oraz urzędników sądowych zatrudnionych w tych sekretariatach , a także dla kierowników oddziałów administracyjnych i kierowników oddziałów kadr  w sądach powszechnych i urzędników zatrudnionych w różnych oddziałach w sądach powszechnych.

Atuty

 • jedyne w swoim rodzaju kierunkowe studia podyplomowe dla szerokiego grona urzędników sądowych
 • wyjątkowa możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych
 • unikatowy program, polegający na połączeniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych
 • zajęcia prowadzone przez najlepszych specjalistów, przede wszystkim przez praktyków - sędziów oraz urzędników, w tym pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz audytorów
 • atrakcyjna alternatywa wobec rozproszonych i nielicznych kursów i szkoleń

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest podniesienie kompetencji kadry urzędniczej zatrudnionej w sekretariatach sądowych w zakresie optymalizacji organizacji pracy i zarządzania nimi.

Program studiów to kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy kierownika sekretariatu wydziału orzeczniczego w sądzie powszechnym i jego zastępcy oraz urzędnika sądowego zatrudnionego w sekretariacie sądowym , a także potrzebnych w pracy kierownika oddziału administracyjnego i kierownika oddziału kadr  w sądzie powszechnym i urzędnika zatrudnionego w jednym z poszczególnych oddziałów w sądzie powszechnym.
Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresów: wybranych zagadnień z zakresu prawa ustrojowego, zarządzania i kontroli zarządczej, finansów publicznych oraz wybranych zagadnień związanych z gospodarką mieniem Skarbu Państwa,  wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy,  prawa cywilnego i prawa karnego. Słuchacze zdobędą lub pogłębią niezbędną wiedzę teoretyczną i posiądą lub udoskonalą umiejętności praktyczne z ww. zakresów.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają dwa semestry,
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA USTROJOWEGO   

 • Rola i usytuowanie władzy sądowniczej w RP.
 • Aktualna struktura organizacyjna sądów powszechnych.
 • Usytuowanie i aktualny zakres działania instytucji wspomagających wymiar sprawiedliwości.
 • Ochrona i obieg informacji.

ZARZĄDZANIE i KONTROLA ZARZĄDCZA W SĄDOWNICTWIE POWSZECHNYM

 • Nowoczesne zarządzanie.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Praktyczne aspekty organizacji i zarządzania sekretariatem sądowym.
 • Zarządzanie informatyzacją w wymiarze sprawiedliwości.
 • Kontrola zarządcza w sądownictwie powszechnym.

FINANSE PUBLICZNE ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM SKARBU PAŃSTWA

 • Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych.
 • Należności sądowe.
 • Wybrane kwestie związane z gospodarką mieniem.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY, PRAWA CYWILNEGO I PRAWA KARNEGO.

 • Źródła i zasady prawa pracy.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy w ujęciu teoretycznym i praktycznym.
 • Prawo cywilne - wybrane zagadnienia z części ogólnej kodeksu cywilnego.
 • Cywilnoprawna odpowiedzialność odszkodowawcza.
 • Odpowiedzialność karna i przestępstwa urzędnicze.
 • Podstawowe zasady współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i karnych oraz elementy prawa wspólnotowego.

PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA W PROCESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

 • Komunikacja interpersonalna.
 • Konflikt i rozwiązywanie konfliktów.
 • Psychologia organizacji. Budowanie zespołu i przywództwo.
 • Stres w pracy i wypalenie zawodowe.
 • Podstawy retoryki, autoprezentacja i wizerunek.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie sekretariatem sądowym4200 zł4400 zł4600 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Zobacz także