Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są do:

 • asystentów sędziów
 • referendarzy sądowych.

Atuty

 • kompleksowe przygotowanie do państwowego egzaminu sędziowskiego, w tym nabycie umiejętności opracowania projektów orzeczeń sądowych wraz z uzasadnieniem we wszystkich typowych sprawach cywilnych i karnych
 • przygotowanie do wykonywania zawodu sędziego, asystenta sędziego, referendarza sądowego oraz innych zawodów prawniczych
 • pisemny egzamin karny i cywilny w warunkach analogicznych do egzaminu państwowego organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oceniany przez sędziów w oparciu o zanonimizowane akta sprawy sądowej;
 • istotne zwiększenie kompetencji do wykonywania zawodu asystenta i referendarza
 • program rekomendowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
 • wykładowcy to doświadczeni sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, Sądu Najwyższego oraz, w tym renomowani wykładowcy akademiccy
 • niektórzy nasi absolwenci są już sędziami orzekającymi w sądach rejonowych

Przesłanki i cele studiów

Celem studium jest kompleksowe opanowanie i pogłębienie zagadnień prawnych, w tym z zakresu prawa materialnego i procesowego, które występują w typowych sprawach sądowych przed sądami powszechnymi. W szczególności celem studium jest przygotowanie do egzaminu sędziowskiego, w tym nabycie umiejętności opracowania projektów orzeczeń sądowych wraz z uzasadnieniem w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty w godzinach 10:45 - 17:00; niedziele w godzinach 9-15
 • Program studiów podzielony jest na 5 modułów tematycznych
 • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i konwersatoriów.
 • W programie przewiduje się opracowywanie projektów orzeczeń sądowych i ich uzasadnień na podstawie opracowanych przez prowadzących stanów faktycznych oraz zanonimizowanych akt spraw sądowych.

Program

Moduł I - Sprawy cywilne 

 • Sprawy cywilne procesowe, nieprocesowe i egzekucyjne
 • Sprawy rodzinne

Moduł II - Procedura cywilna 

 • Obowiązki sądu I instancji i sędziego I instancji w sprawach cywilnych w postępowaniu rozpoznawczym (wybrane elementy procedury cywilnej)
 • Koszty postępowania procesowego i nieprocesowego w sprawach cywilnych
 • Postępowania odrębne

Moduł III - Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Sprawy z zakresu prawa pracy
 • Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Moduł IV - Prawo karne i procedura karna 

 • Sprawy karne
 • Procedura karna
 • Sprawy karnoskarbowe

Moduł V - Prawo europejskie 

 • Wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej
 • Kompetencje i wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Warunki zaliczenia studiów i uzyskania dyplomu studiów podyplomowych

 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich modułów, w tym złożenie egzaminów cywilnego i karnego polegających na opracowaniu projektów orzeczeń wraz z uzasadnieniem na podstawie zanonimizowanych akt spraw sądowych
 • Ukończenie i zaliczenie dwóch semestrów jest równoznaczne z ukończeniem studiów podyplomowych w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą doświadczeni sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, adwokaci, prokuratorzy oraz wykładowcy akademiccy, w tym:

 • Sędzia Katarzyna Gonera, sędzia Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
 • Sędzia dr Beata Herman, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wizytator ds. rodzinnych i nieletnich.
 • Sędzia Mariusz Kurzępa, sędzia orzekający w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
 • Sędzia Sebastian Ładoś, prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie.
 • Sędzia Jakub Pisarek, sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
 • Adw. dr Artur Rycak, partner zarządzający w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR, w latach 2000-2016 sędzia orzekający w sądach powszechnych, wykładowca w Uczelni Łazarskiego.
 • Dr Tomasz Sieniow – pracownik naukowy na Wydziale Prawa KUL, prezes zarządu Instytutu na rzecz Państwa Prawa, absolwent Chicago-Kent College of Law - Illinois Institute of Technology.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych3990 zł4190 zł4390 zł
 • 200zł zniżki dla członków Stowarzyszenia Asystentów
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018r.
 • III rata - do 1 lutego 2019r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

 

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Partnerzy