Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są do:

 • asystentów sędziów
 • referendarzy sądowych.

Atuty

 • kompleksowe przygotowanie do państwowego egzaminu sędziowskiego, w tym nabycie umiejętności opracowania projektów orzeczeń sądowych wraz z uzasadnieniem we wszystkich typowych sprawach cywilnych i karnych;
 • przygotowanie do wykonywania zawodu sędziego, asystenta sędziego, referendarza sądowego oraz innych zawodów prawniczych;
 • pisemny egzamin karny i cywilny w warunkach analogicznych do egzaminu państwowego organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oceniany przez sędziów w oparciu o zanonimizowane akta sprawy sądowej;
 • istotne zwiększenie kompetencji do wykonywania zawodu asystenta i referendarza;
 • program rekomendowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych;
 • wykładowcy to doświadczeni sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, Sądu Najwyższego oraz, w tym renomowani wykładowcy akademiccy;
 • niektórzy nasi absolwenci są już sędziami orzekającymi w sądach rejonowych.

Przesłanki i cele

Celem studium jest kompleksowe opanowanie i pogłębienie zagadnień prawnych, w tym z zakresu prawa materialnego i procesowego, które występują w typowych sprawach sądowych przed sądami powszechnymi. W szczególności celem studium jest przygotowanie do egzaminu sędziowskiego, w tym nabycie umiejętności opracowania projektów orzeczeń sądowych wraz z uzasadnieniem w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry;
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty w godzinach 10:45 - 17:00; niedziele w godzinach 9-15;
 • Program studiów podzielony jest na 5 modułów tematycznych;
 • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i konwersatoriów;
 • W programie przewiduje się opracowywanie projektów orzeczeń sądowych i ich uzasadnień na podstawie opracowanych przez prowadzących stanów faktycznych oraz zanonimizowanych akt spraw sądowych.

Program

Moduł I - Sprawy cywilne 

 • Sprawy cywilne procesowe, nieprocesowe i egzekucyjne
 • Sprawy rodzinne

Moduł II - Procedura cywilna 

 • Obowiązki sądu I instancji i sędziego I instancji w sprawach cywilnych w postępowaniu rozpoznawczym (wybrane elementy procedury cywilnej)
 • Koszty postępowania procesowego i nieprocesowego w sprawach cywilnych
 • Postępowania odrębne

Moduł III - Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Sprawy z zakresu prawa pracy
 • Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Moduł IV - Prawo karne i procedura karna 

 • Sprawy karne
 • Procedura karna
 • Sprawy karnoskarbowe

Moduł V - Prawo europejskie 

 • Wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej
 • Kompetencje i wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Warunki zaliczenia studiów i uzyskania dyplomu studiów podyplomowych

 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich modułów, w tym złożenie egzaminów cywilnego i karnego polegających na opracowaniu projektów orzeczeń wraz z uzasadnieniem na podstawie zanonimizowanych akt spraw sądowych
 • Ukończenie i zaliczenie dwóch semestrów jest równoznaczne z ukończeniem studiów podyplomowych w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym

Wykładowcy

No biogram available.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Studium prawa sądowego dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych 3 990 zł** 4 190 zł 4 390 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.