Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 176 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia 20 październik
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

 • Studia adresowane jest do aplikantów adwokackich i radcowskich
 • I semestr szczególnie do osób przygotowujących się do państwowego egzaminu adwokackiego i radcowskiego

Atuty

 • za nami doświadczenie IV edycji
 • wykładowcy to doświadczeni adwokaci, radcowie prawni oraz sędziowie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego
 • podwyższenie umiejętności opracowania projektów: pozwu, wniosku i apelacji w sprawach cywilnych, opinii i umowy w sprawie gospodarczej, aktu oskarżenia i apelacji w sprawach karnych oraz skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w kontekście przyszłej praktyki zawodowej oraz egzaminu adwokackiego i radcowskiego
 • praca metodą case-study na zanonimizowanych aktach spaw sądowych oraz stanach faktycznych i dokumentach z praktyki prawniczej
 • bardzo wysoki procent absolwentów zdaje egzaminy państwowe (np.100% naszych absolwentów z 2013 r. zdało egzamin adwokacki!)

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest opanowanie zagadnień prawnych z zakresu prawa materialnego oraz procesowego, które występują w obrocie cywilnoprawnym oraz w typowych sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi - z punktu widzenia potrzeb pełnomocników procesowych, obrońców i oskarżycieli posiłkowych.

Założeniem studiów jest ponadto nabycie lub pogłębienie umiejętności opracowania projektów dokumentów obrotu prawnego w praktyce adwokackiej i radcowskiej w sprawach cywilnych, karnych, w postępowaniu przed sądami administracyjnymi koniecznych do przygotowania na egzamin adwokacki i radcowski.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają dwa semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17
 • Forma zajęć: ćwiczenia, analiza studium przypadku, konwersatoria
 • Zaliczenie dwóch semestrów uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym (uznawanych przez MNiSW). Zaliczenie I semestru uprawnia do otrzymania certyfikatu ukończenia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studium przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

W programie większość zajęć to ćwiczenia z projektowania pism procesowych (apelacje w sprawach cywilnych i karnych, pozwy w sprawach cywilnych), umów cywilnoprawnych i skarg do WSA 

Moduł I - Prawo cywilne

 • Umowy cywilnoprawne
 • Sprawy cywilne procesowe, nieprocesowe i egzekucyjne

Moduł II - Procedura cywilna

 • Środki zaskarżenia w sprawach cywilnych (projekty apelacji).
 • Wybrane zagadnienia procesowe
 • Koszty postępowania procesowego i nieprocesowego w sprawach cywilnych

Moduł III - Prawo karne i procedura karna

 • Środki zaskarżenia w sprawach karnych (projekty apelacji).
 • Sprawy karne i karnoskarbowe

Moduł IV - Postępowanie przed sądami administracyjnymi (I semestr)

 • Wybrane zagadnienia postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego - ćwiczenia

Moduł V - Wykonywanie zawodu adwokata i radcy prawnego (I semestr)

 • Zasady etyki zawodu adwokata i radcy prawnego
 • Opinia prawna
 • Opracowanie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Moduł VI - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (II semestr)

 • Sprawy z zakresu prawa pracy
 • Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą doświadczeni adwokaci, radcowie prawni, sędziowie sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, sędziowie Sądu Najwyższego i pracownicy naukowi, w tym:

 • Sędzia Katarzyna Gonera, sędzia Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
 • Sędzia Wiesław Kozielewicz, Przewodniczący IV Wydziału Izby Karnej Sądu Najwyższego.
 • Adwokat Damian Grzesiak, adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie (apelacja karna)
 • Sędzia Piotr Jakubiec, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie(apelacja cywilna)
 • Sędzia Agnieszka Miernik, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (skarga do WSA)
 • Sędzia Zbigniew Kapiński, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
 • Sędzia Mariusz Kurzępa, sędzia Sądu Rejonowego w Rykach orzekający w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
 • Sędzia Krzysztof Petryna, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • Sędzia Jakub Pisarek, sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
 • adwokat Mariusz Trela, adwokat Okręgowej Izby Adwokackiej w Toruniu, były sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu (umowy cywilnoprawne)
 • Sędzia Agata Zając, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo sądowe dla aplikantów adwokackich i radcowskich3990 zł4190 zł4390 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018r.
 • III rata - do 1 lutego 2019r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.