Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 181 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

  • absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie);
  • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie;
  • osoby zaangażowane w działalność związkową;
  • pracownicy pomocy społecznej;
  • pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych;
  • kuratorzy sądowi;
  • praktykujący prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni).

    Atuty

    • kompleksowe przygotowanie do roli mediatora w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych;
    • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów;
    • program realizowany w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji;
    • kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich (certyfikat Polskiego Centrum Mediacji);
    • możliwość odbycia stażu, praktyki, przeprowadzenia pierwszych mediacji w ramach działalności PCM;
    • wykładowcy to praktycy w swoich zawodach, m.in. specjaliści PCM - profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, posiadający certyfikaty uznawane w UE.

     Przesłanki i cele

     Mediacje - alternatywa wobec drogi sądowej, jest Instytucją powszechnie stosowaną w Europie i na świecie. W Polsce rozwijają się prawne i organizacyjne mechanizmy jej funkcjonowania. Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów i wychodzi naprzeciw tworzącym się mechanizmom.
     Mediacja to rozwiązanie konfliktu na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron. Ta forma rozwiązywania sporów zyskuje w Polsce coraz większe zaufanie, a wiedza o mediacji wśród Polaków rośnie (wg badania TNS Polska 54% Polaków słyszało o mediacji i deklarowało, że w sytuacji sporu skorzysta z niej).

     Program studiów zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych mediatorów do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i cywilnych (w aspekcie sporów rodzinnych i majątkowych). Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii, teorii konfliktu, negocjacji, mediacji oraz aspektów prawnych dotyczących w/w mediacji. Przekazywana wiedza ma uczyć przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Zajęcia obejmować będą teoretyczne i prawne podstawy postępowania mediacyjnego oraz praktyczne warsztaty z symulacji mediacji. Studenci zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać w sądach, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz działalności społecznej. Ponadto ośrodki pomocy społecznej, realizując zapisy znowelizowanej Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz częściej wyrażają zainteresowanie angażowaniem profesjonalnych mediatorów do rozwiązywania sporów w rodzinie i jej otoczeniu. Rośnie też potrzeba podnoszenia kompetencji w tym kierunku przez asystentów rodziny.  

     Świadectwo ukończenia studiów umożliwia wpis na listę mediatorów sądowych PCM, co daje kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych (partner kierunku zapewnia możliwość odbycia stażu mediacyjnego).
     Zgodnie z obowiązującymi przepisami mediacje w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych prowadzą ośrodki mediacyjne (instytucje godne zaufania) lub pojedynczy mediatorzy wpisani na listy prowadzone przez prezesów sądów okręgowych. PCM jest wpisane na tę listę. Sprawy kierowane z sądów do mediacji są przesyłane na adresy ośrodków, w których przekazywane są mediatorom.

     Zasady wpisu na listę mediatorów.

     Organizacja zajęć

     • świadectwo ukończenia studiów negocjacje i mediacje otrzymuje osoba, która ukończyła:
      • moduł podstawowy;           
      • moduł specjalizacyjny;
      • moduł dyplomowy;
     • forma zaliczenia i warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów: egzamin końcowy w postaci testu, obowiązkowe uczestnictwo w symulacjach mediacji, zaliczenie poszczególnych bloków tematyczny Praktyka mediacji w sądach powszechnych, oczekiwania sądu wobec mediatorów, prawo w pracy mediatora, polubowne załatwianie sporu, ugoda sądowa, postępowanie pojednawcze (6h-wykład);
     • studia rozpoczynają się w II połowie października;
     • studia trwają dwa semestry;
     • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach 9-17.

     Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
     Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie i harmonogramie studiów.

     Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

     Program

     Elementy i podstawy procesu negocjacji i mediacji

     • Elementy i podstawy procesu negocjacji i mediacji;
     • Podstawy negocjacji – teoria, strategie, taktyki negocjacyjne;
     • Trening technik negocjacyjnych;
     • Teoria konfliktu. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;
     • Alternatywne metody rozwiązywania sporów w Polsce. Podstawy, specyfika i standardy prowadzenia mediacji;
     • Standardy i zasady prowadzenia mediacji. Rola i kompetencje mediatora.

     Mediacje w praktyce 

     • Praktyka mediacji w sądach powszechnych .Oczekiwania wobec mediatorów;
     • Mediacje w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynów karalnych- podstawy prawne;
     • Mediacje w sprawach karnych - specyfika mediacji karnych, sprawy najczęściej kierowane do mediacji z policji, sądów i prokuratury, symulacje;
     • Mediacje w sprawach karnych - symulacje;
     • Mediacje w sprawach karnych w relacjach: ofiara - sprawca - rodzina;
     • Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych - symulacje;
     • Mediacje w sprawach rodzinnych - aspekty prawne,
      • elementy prawa rodzinnego;
      • spory majątkowe;
      • skutki prawne rozwodu, separacji;
      • alimenty dla dzieci, współmałżonka, rodziców;
     • Mediacje rodzinne w sprawach o zachowek:
      • dział spadku,
      • alimentów dla rodziców - symulacje mediacji pozasądowej i sądowej;
     • Mediacje w sprawach rodzinnych - rozwód małżonków symulacje;
     • Mediacje w sprawach rodzinnych - podział majątku wspólnego - symulacje;
     • Mediacje w sprawach cywilnych w sporach rodzinnych:
      • uwarunkowania prawne,
      • sytuacja dziecka w czasie i po rozwodzie rodziców,
      • porozumienie rodzicielskie,
      • plan wychowawczy,
      • alimenty dla dziecka - opieka w zrównoważonych okresach a finansowanie potrzeb dzieci,
      • alimenty a 500+;
     • Mediacje w sprawach rodzinnych - porozumienie rodzicielskie rozwodzących się małżonków;
     • Mediacje w sprawach rodzinnych - zmiana opieki nad dziećmi po rozwodzie;
     • Konflikt z prawem i przemoc w rodzinie w aspekcie działań policji;
     • Pomoc prawna dla ofiar przestępstw:
      • Prawa poszkodowanych;
      • Rola pełnomocnika w negocjacjach prawniczych i mediacji.

     Doskonalenie umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych

     •  Psychologia rodziny.
      • Cykl życia rodziny.
      • Specyfika i potrzeby rodzin dysfunkcyjnych.
      • Trudności wychowawcze;
     • Kompetencje psychologiczne mediatora - podstawy komunikacji interpersonalnej;
     • Trening umiejętności komunikacyjnych;
     • Emocje i stres w czasie negocjacji/mediacji;
     • Wizerunek i autoprezentacja negocjatora/mediatora;

     Seminarium przygotowujące do egzaminu dyplomowego i rozmowa kwalifikacyjna poprzedzająca wpisanie studenta na listę mediatorów PCM.

     Egzamin

     Wykładowcy

     Anna Kurzępa

     Dziennikarka lubelskiego oddziału Telewizji Polskiej (programy informacyjne, publicystyczne, reportaże). Posiada bezterminową kartę ekranową. Doświadczenie szkoleniowe w zakresie autoprezentacji i kreowania wizerunku , wystąpień medialnych i publicznych. Współpraca m.in. z KUL, WSPiA, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

     mgr Przemysław Buczkowski

     Adwokat, partner zarządzający kancelarii "Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci"sp. p. Specjalista prawa cywilnego. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego. Pełnomocnik w postępowaniach cywilnych oraz obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Nauczyciel akademicki, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych, szkoleniowiec. Autor publikacji naukowych w prasie fachowej (Przegląd Prawa Handlowego), konsultant i ekspert telewizji TVN24 Biznes i Świat.

     Krzysztof Ciepliński

     Psycholog, certyfikowany terapeuta, trener. Adiunkt Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL. Prowadzi wykłady, seminaria oraz treningi  z zakresu diagnozy psychologicznej, wspomagania rozwoju osobistego, dynamiki grupowej, komunikacji interpersonalnej, psychologii zdrowia. Zainteresowania naukowe: psychologia doświadczania wolności.

     Magdalena Grudziecka

     Wiceprezes zarządu Polskiego Centrum Mediacji . Superwizor mediacji. Certyfikowany wykładowca i trener-szkoleniowiec od 2002 roku. Przeprowadziła ponad 2000 mediacji z różnego zakresu: sprawy karne, rodzinne, cywilne, gospodarcze, pracownicze (w tym ze związkami zawodowymi) społeczne, oświatowe. Współautorka programów szkoleniowych z zakresu mediacji dla sędziów, prokuratorów, kuratorów.

     Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska

     Wykładowca, trener - szkoleniowiec i czynny mediator Polskiego Centrum Mediacji. Doradca ds. rozwiązywania konfliktów. Certyfikat superwizora mediacji. Prowadzi mediacje od 1996 roku w sprawach karnych, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, społecznych i administracyjnych. Współautorka programów szkoleniowych PCM. Współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

     Jolanta Kaczorek

     mediator, trener-szkoleniowiec Polskiego Centrum Mediacji, doradca ds. rozwiązywania konfliktów.  Certyfikat superwizora mediacji.

     Robert Kaszczyszyn

     Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. Prowadzi mediacje od 1998 roku z zakresu mediacji karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Certyfikowany trener - szkoleniowiec, wykładowca kilku wyższych uczelni. Stały mediator z listy PCM przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

     Jerzy Książek

     Prezes Polskiego Centrum Mediacji i współzałożyciel PCM. Przewodniczący Społecznej Alternatywnej Rady ds. Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Superwizor mediacji. Wykładowca, trener - szkoleniowiec i mediator od 1995 roku (ponad 2000 przeprowadzonych mediacji z zakresu spraw karnych, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych). Współautor programów szkoleniowych z mediacji dla sędziów, prokuratorów, instytucji państwowych praz międzynarodowych organizacji społecznych.

     Wojciech Kudarewko

     Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Mediator Polskiego Centrum Mediacji od 2004 roku (ponad 1000 postępowań mediacyjnych). Trener w obszarze prawnych aspektów mediacji cywilnej oraz karnej.

     Mariusz Kurzępa

     Sędzia orzekający w sprawach cywilnych od 2002 roku. Obecnie w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Wcześniej sędzia Sądu Rejonowego w Puławach oraz sędzia i prezes Sądu Rejonowego w Rykach. Wykładowca Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego od 2010 r. – wykłady z zakresu prawa cywilnego, procedury sądowej oraz zarządzania sądami dla pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych.

     Agnieszka Pędzisz

     Z wykształcenia pedagog w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Od 2006 r. w Garnizonie Lubelskim Policji, gdzie zajmowała się m.in. programem "Niebieskiej Karty", sprawowaniem nadzoru nad nieletnimi sprawcami czynów karalnych i sprawami przemocy w rodzinie (w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Wydział ds. Przestępczości Nieletnich). Należy do Nieetatowego Zespołu Negocjatorów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Uczestniczka projektu Fundacji PAN "Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim”.

     Renata Wiśniewska

     Certyfikowany mediator, trener - szkoleniowiec i superwizor Polskiego Centrum Mediacji. Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki ZG PCM. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

     Sławomir Wyspiański

     Trener biznesu, audytor, doradca. Prowadzi firmę doradczą, zajmującą się podnoszeniem efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi. Kierował m.in. spółką medialną Edytor Press Sp. z o.o. wydawnictwa prasowego międzynarodowego koncernu. Z wykształcenia filolog polski. Dyplomy ukończenia MBA WSZ i Oxford Brookes University oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania.

     Oplaty za studia

     Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
     Mediacje rodzinne i karne 5 000 zł** 5 200 zł 5 400 zł

     *cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
     **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

     Terminy płatności

     Płatność jednorazowa

     • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

     Płatność ratalna

     Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

     • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
     • II rata - do 1 lutego 2020 r.

     Terminy płatności czesnego w czterech ratach

     • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
     • II rata do 15 grudnia 2019 r.
     • III rata do 1 lutego 2020 r.
     • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

     Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

     Uczelnia Łazarskiego

     Santander Bank Polska S.A.
     29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

     tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

     Zasady rekrutacji

     • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
     • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
     • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
     • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

     Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

     • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
     • CV;
     • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
     • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

     W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

     Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

     • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
     • dowodu wpłaty czesnego
     • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

     *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

     Kontakt

     Centrum Kształcenia Podyplomowego
     Uczelnia Łazarskiego
     ul. Świeradowska 43
     02-662 Warszawa

     Sektor "E" pokój 56
     e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
     tel. 22 54-35-322

     Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
     2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
     3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
      1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
       • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
       • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
      2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
       • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
       • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
       • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
       • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
       • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
     4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
      • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
      • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
      • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
     5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
      1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
       • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
      2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
     6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
     7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
     8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
     9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
     10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
     12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.