Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 181 godzin
Ilość semestrów 2
Ilość miejsc 20
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

  • absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie);
  • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie;
  • osoby zaangażowane w działalność związkową;
  • pracownicy pomocy społecznej;
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych;
  • kuratorzy sądowi;
  • praktykujący prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni).

   Atuty

   • kompleksowe przygotowanie do roli mediatora w sprawach karnych,nieletnich i rodzinnych
   • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów
   • program realizowany w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji
   • kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich (certyfikat Polskiego Centrum Mediacji)
   • możliwość odbycia stażu, praktyki, przeprowadzenia pierwszych mediacji w ramach działalności PCM
   • wykładowcy to praktycy w swoich zawodach, m.in. specjaliści PCM - profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, posiadający certyfikaty uznawane w UE

   Przesłanki i cele studiów

   Mediacje – alternatywa wobec drogi sądowej, jest Instytucją powszechnie stosowaną w Europie i na świecie. W Polsce rozwijają się prawne i organizacyjne mechanizmy jej funkcjonowania. Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów i wychodzi naprzeciw tworzącym się mechanizmom. Mediacja to rozwiązanie konfliktu na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron. Ta forma rozwiązywania sporów zyskuje w Polsce coraz większe zaufanie, a wiedza o mediacji wśród Polaków rośnie (wg badania TNS Polska 54% Polaków słyszało o mediacji i deklarowało, że w sytuacji sporu skorzysta z niej).

   Świadectwo ukończenia studiów umożliwia wpis na listę mediatorów sądowych PCM i daje kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych (partner kierunku zapewnia możliwość odbycia stażu mediacyjnego).

   Program studiów zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych mediatorów do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i cywilnych (w aspekcie sporów rodzinnych i majątkowych). Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii, teorii konfliktu, negocjacji, mediacji oraz aspektów prawnych dotyczących w/w mediacji. Przekazywana wiedza ma uczyć przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Zajęcia obejmować będą teoretyczne i prawne podstawy postępowania mediacyjnego oraz praktyczne warsztaty z symulacji mediacji. Studenci zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać w sądach, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz działalności społecznej. Ponadto ośrodki pomocy społecznej, realizując zapisy znowelizowanej Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz częściej wyrażają zainteresowanie angażowaniem profesjonalnych mediatorów do rozwiązywania sporów w rodzinie i jej otoczeniu. Rośnie też potrzeba podnoszenia kompetencji w tym kierunku przez asystentów rodziny.  

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami mediacje w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych prowadzą ośrodki mediacyjne (instytucje godne zaufania) lub pojedynczy mediatorzy wpisani na listy prowadzone przez prezesów sądów okręgowych. PCM jest wpisane na tę listę. Sprawy kierowane z sądów do mediacji są przesyłane na adresy ośrodków, w których przekazywane są mediatorom.

   Organizacja zajęć

   • świadectwo ukończenia studiów negocjacje i mediacje otrzymuje osoba, która ukończyła:
    • moduł podstawowy;           
    • moduł specjalizacyjny;
    • moduł dyplomowy;
   • forma zaliczenia i warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów: egzamin końcowy w postaci testu, obowiązkowe uczestnictwo w symulacjach mediacji, zaliczenie poszczególnych bloków tematyczny Praktyka mediacji w sądach powszechnych, oczekiwania sądu wobec mediatorów, prawo w pracy mediatora, polubowne załatwianie sporu, ugoda sądowa, postępowanie pojednawcze (6h-wykład)
   • studia rozpoczynają się w II połowie października
   • studia trwają dwa semestry
   • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach 9-17,

   Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
   Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie i harmonogramie studiów.

   Program

   Elementy i podstawy procesu negocjacji i mediacji

   • Elementy i podstawy procesu negocjacji i mediacji
   • Podstawy negocjacji – teoria, strategie, taktyki negocjacyjne 6h
   • Trening  technik negocjacyjnych 8h
   • Teoria konfliktu. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów 6h
   • Alternatywne metody rozwiązywania sporów w Polsce . Podstawy, specyfika i standardy prowadzenia mediacji 4h
   • Standardy i zasady prowadzenia mediacji . Rola i  kompetencje mediatora 4h

   Mediacje w praktyce 

   • Praktyka mediacji w sądach powszechnych .Oczekiwania wobec mediatorów 6h
   • Mediacje w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynów karalnych- podstawy prawne 6h
   • Mediacje w sprawach karnych – specyfika mediacji karnych, sprawy najczęściej kierowane do mediacji z policji, sądów i prokuratury, symulacje 8hMediacje w sprawach karnych- symulacje 2h
   • Mediacje w sprawach karnych w relacjach : ofiara - sprawca – rodzina 6h
   • Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych – symulacje  12 h
   • Mediacje w sprawach rodzinnych -  aspekty prawne, elementy prawa rodzinnego, spory majątkowe, skutki prawne rozwodu, separacji, alimenty dla dzieci, współmałżonka, rodziców     4h
   • Mediacje rodzinne w sprawach o zachowek, dział spadku, alimentów dla rodziców- symulacje mediacji pozasądowej i sądowej 6h
   • Mediacje w sprawach rodzinnych  -rozwód małżonków symulacje *) 8h
   • Mediacje w sprawach rodzinnych -podział majątku wspólnego – symulacje 8h
   • Mediacje w sprawach cywilnych w sporach rodzinnych, uwarunkowania prawne, sytuacja dziecka w czasie i po rozwodzie rodziców, porozumienie rodzicielskie, plan wychowawczy, alimenty dla dziecka -opieka w zrównoważonych okresach a finansowanie potrzeb dzieci; alimenty a 500+ , 6h
   • Mediacje w sprawach rodzinnych- porozumienie rodzicielskie rozwodzących się małżonków  16 h
   • Mediacje w sprawach rodzinnych-zmiana opieki nad dziećmi po rozwodzie 8h 
   • Konflikt z prawem i przemoc w rodzinie w aspekcie działań policji- 6h
   • Pomoc prawna dla ofiar przestępstw. Prawa poszkodowanych. Rola pełnomocnika w negocjacjach prawniczych i mediacji.- 6h

   Doskonalenie umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych

   • Psychologia rodziny
    Cykl życia rodziny. Specyfika i potrzeby rodzin dysfunkcyjnych. Trudności wychowawcze 6h
   • Kompetencje psychologiczne mediatora – podstawy komunikacji interpersonalnej 6h
   • Trening  umiejętności komunikacyjnych 8h
   • Emocje i stres w czasie negocjacji/mediacji 8h
   • Wizerunek i autoprezentacja negocjatora/mediatora 8h

   Seminarium przygotowujące do egzaminu dyplomowego i rozmowa kwalifikacyjna poprzedzająca wpisanie studenta na listę mediatorów PCM (7h)

   Egzamin (1h)

   Wykładowcy

   mgr Przemysław Buczkowski

   Adwokat, partner zarządzający kancelarii "Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci" sp. p. Specjalista prawa cywilnego. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego. Pełnomocnik w postępowaniach cywilnych oraz obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Nauczyciel akademicki, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych, szkoleniowiec. Autor publikacji naukowych w prasie fachowej (Przegląd Prawa Handlowego), konsultant i ekspert telewizji TVN24 Biznes i Świat.

   Krzysztof Ciepliński

   Adiunkt Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL. Prowadzi wykłady, seminaria oraz treningi  z zakresu diagnozy psychologicznej, wspomagania rozwoju osobistego, dynamiki grupowej, komunikacji interpersonalnej, psychologii zdrowia.

   Magdalena Grudziecka

   Wiceprezes zarządu Polskiego Centrum Mediacji . Superwizor mediacji. Certyfikowany wykładowca i trener-szkoleniowiec od 2002 roku.

   Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska

   trener-szkoleniowiec Polskiego Centrum Mediacji, doradca ds. rozwiązywania konfliktów. Certyfikat superwizora mediacji. Współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury

   Jolanta Kaczorek

   mediator, trener-szkoleniowiec Polskiego Centrum Mediacji, doradca ds. rozwiązywania konfliktów.  Certyfikat superwizora mediacji.

   Robert Kaszczyszyn

   Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. Mediacją zajmuje się od 1998 roku. Ukończył szkolenia w zakresie mediacji karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Certyfikowany trener-szkoleniowiec, wykładowca kilku wyższych uczelni. Stały mediator z listy PCM przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

   Jerzy Książek

   Prezes Polskiego Centrum Mediacji. Rzecznik prasowy Społecznej Alternatywnej Rady ds. Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Superwizor mediacji. Wykładowca, trener - szkoleniowiec i mediator od 2000 roku.

   Anna Kurzępa

   Dziennikarz lubelskiego oddziału Telewizji Polskiej. Doświadczenie szkoleniowe w zakresie autoprezentacji  i kreowania wizerunku , wystąpień medialnych i publicznych. Współpracuje m.in. z KUL i Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

   Mariusz Kurzępa

   Sędzia orzekający w sprawach cywilnych w sądach I i II instancji . Kierownik Studiów Podyplomowych Uczelni Łazarskiego "Menedżer sądowy" oraz wykładowca Studium Prawa Sądowego.

   Agnieszka Pędzisz

   Z wykształcenia pedagog w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Od 2006 r.  w Garnizonie Lubelskim Policji , gdzie zajmowała się m.in. programem " Niebieskiej Karty" ,sprawowaniem nadzoru nad nieletnimi sprawcami czynów karalnych i sprawami przemocy w rodzinie ( Wydziale Dochodzeniowo-Śledczy, Wydział ds. Przestępczości Nieletnich).  Należy do Nieetatowego Zespołu Negocjatorów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Uczestniczka projektu Fundacji PAN "Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim.

   Renata Wiśniewska

   mediator, trener-szkoleniowiec i superwizor Polskiego Centrum Mediacji, wiceprzewodnicząca Komisji Etyki ZG PCM. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

   Sławomir Wyspiański

   Trener biznesu. prowadzi firmę doradczą, zajmującą się podnoszeniem  efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi. Kierował  spółką medialną Edytor Press Sp. z o.o.

   Opłaty za studia

   Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
   Mediacje i rodzinne i karne5200 zł5400 zł5600 zł
   • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

   *cena obowiązuje do 30.11.2018r.
   **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   Terminy płatności

   Płatność jednorazowa

   • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   Płatność ratalna

   Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

   • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
   • II rata - do 1 lutego 2019r.

   Terminy płatności czesnego w czterech ratach

   • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
   • II rata - do 15 grudnia 2018r.
   • III rata - do 1 lutego 2019r.
   • IV rata - do 1 kwietnia 2019r.

   Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

   Uczelnia Łazarskiego

   Santander Bank Polska S.A.
   29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

   tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

   Zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
   • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
   • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
   • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

   Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

   • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
   • CV;
   • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
   • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

   W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

   Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

   • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
   • dowodu wpłaty czesnego
   • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

   Kontakt

   Centrum Kształcenia Podyplomowego
   Uczelnia Łazarskiego
   ul. Świeradowska 43
   02-662 Warszawa

   Sektor "E" pokój 56
   e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
   tel. 22 54-35-322

   **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
   2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    • realizacji procesu kształcenia,
    • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
    • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
    na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
   4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
    • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
    • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
    • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
    • prowadzenia monitoringu wizyjnego
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
   6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
   8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
   9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
   11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

   Partnerzy