Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 181 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!
Ilość miejsc 20

Opis studiów

Dla kogo?

  • absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie);
  • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie;
  • osoby zaangażowane w działalność związkową;
  • pracownicy pomocy społecznej;
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych;
  • kuratorzy sądowi;
  • praktykujący prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni).

   Atuty

   • kompleksowe przygotowanie do roli mediatora w sprawach karnych,nieletnich i rodzinnych
   • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów
   • program realizowany w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji
   • kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich (certyfikat Polskiego Centrum Mediacji)
   • możliwość odbycia stażu, praktyki, przeprowadzenia pierwszych mediacji w ramach działalności PCM
   • wykładowcy to praktycy w swoich zawodach, m.in. specjaliści PCM - profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, posiadający certyfikaty uznawane w UE

   Przesłanki i cele studiów

   Mediacje – alternatywa wobec drogi sądowej, jest Instytucją powszechnie stosowaną w Europie i na świecie. W Polsce rozwijają się prawne i organizacyjne mechanizmy jej funkcjonowania. Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów i wychodzi naprzeciw tworzącym się mechanizmom. Mediacja to rozwiązanie konfliktu na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron. Ta forma rozwiązywania sporów zyskuje w Polsce coraz większe zaufanie, a wiedza o mediacji wśród Polaków rośnie (wg badania TNS Polska 54% Polaków słyszało o mediacji i deklarowało, że w sytuacji sporu skorzysta z niej).

   Świadectwo ukończenia studiów umożliwia wpis na listę mediatorów sądowych PCM i daje kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych (partner kierunku zapewnia możliwość odbycia stażu mediacyjnego).

   Program studiów zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych mediatorów do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i cywilnych (w aspekcie sporów rodzinnych i majątkowych). Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii, teorii konfliktu, negocjacji, mediacji oraz aspektów prawnych dotyczących w/w mediacji. Przekazywana wiedza ma uczyć przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Zajęcia obejmować będą teoretyczne i prawne podstawy postępowania mediacyjnego oraz praktyczne warsztaty z symulacji mediacji. Studenci zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać w sądach, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz działalności społecznej. Ponadto ośrodki pomocy społecznej, realizując zapisy znowelizowanej Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz częściej wyrażają zainteresowanie angażowaniem profesjonalnych mediatorów do rozwiązywania sporów w rodzinie i jej otoczeniu. Rośnie też potrzeba podnoszenia kompetencji w tym kierunku przez asystentów rodziny.  

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami mediacje w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych prowadzą ośrodki mediacyjne (instytucje godne zaufania) lub pojedynczy mediatorzy wpisani na listy prowadzone przez prezesów sądów okręgowych. PCM jest wpisane na tę listę. Sprawy kierowane z sądów do mediacji są przesyłane na adresy ośrodków, w których przekazywane są mediatorom.

   Organizacja zajęć

   • świadectwo ukończenia studiów negocjacje i mediacje otrzymuje osoba, która ukończyła:
    • moduł podstawowy;           
    • moduł specjalizacyjny;
    • moduł dyplomowy;
   • forma zaliczenia i warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów: egzamin końcowy w postaci testu, obowiązkowe uczestnictwo w symulacjach mediacji, zaliczenie poszczególnych bloków tematyczny Praktyka mediacji w sądach powszechnych, oczekiwania sądu wobec mediatorów, prawo w pracy mediatora, polubowne załatwianie sporu, ugoda sądowa, postępowanie pojednawcze (6h-wykład)
   • studia rozpoczynają się w II połowie października
   • studia trwają dwa semestry
   • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach 9-17,

   Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
   Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie i harmonogramie studiów.

   Program

   Elementy i podstawy procesu negocjacji i mediacji

   • Elementy i podstawy procesu negocjacji i mediacji
   • Podstawy negocjacji – teoria, strategie, taktyki negocjacyjne 6h
   • Trening  technik negocjacyjnych 8h
   • Teoria konfliktu. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów 6h
   • Alternatywne metody rozwiązywania sporów w Polsce . Podstawy, specyfika i standardy prowadzenia mediacji 4h
   • Standardy i zasady prowadzenia mediacji . Rola i  kompetencje mediatora 4h

   Mediacje w praktyce 

   • Praktyka mediacji w sądach powszechnych .Oczekiwania wobec mediatorów 6h
   • Mediacje w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynów karalnych- podstawy prawne 6h
   • Mediacje w sprawach karnych – specyfika mediacji karnych, sprawy najczęściej kierowane do mediacji z policji, sądów i prokuratury, symulacje 8hMediacje w sprawach karnych- symulacje 2h
   • Mediacje w sprawach karnych w relacjach : ofiara - sprawca – rodzina 6h
   • Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych – symulacje  12 h
   • Mediacje w sprawach rodzinnych -  aspekty prawne, elementy prawa rodzinnego, spory majątkowe, skutki prawne rozwodu, separacji, alimenty dla dzieci, współmałżonka, rodziców     4h
   • Mediacje rodzinne w sprawach o zachowek, dział spadku, alimentów dla rodziców- symulacje mediacji pozasądowej i sądowej 6h
   • Mediacje w sprawach rodzinnych  -rozwód małżonków symulacje *) 8h
   • Mediacje w sprawach rodzinnych -podział majątku wspólnego – symulacje 8h
   • Mediacje w sprawach cywilnych w sporach rodzinnych, uwarunkowania prawne, sytuacja dziecka w czasie i po rozwodzie rodziców, porozumienie rodzicielskie, plan wychowawczy, alimenty dla dziecka -opieka w zrównoważonych okresach a finansowanie potrzeb dzieci; alimenty a 500+ , 6h
   • Mediacje w sprawach rodzinnych- porozumienie rodzicielskie rozwodzących się małżonków  16 h
   • Mediacje w sprawach rodzinnych-zmiana opieki nad dziećmi po rozwodzie 8h 
   • Konflikt z prawem i przemoc w rodzinie w aspekcie działań policji- 6h
   • Pomoc prawna dla ofiar przestępstw. Prawa poszkodowanych. Rola pełnomocnika w negocjacjach prawniczych i mediacji.- 6h

   Doskonalenie umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych

   • Psychologia rodziny
    Cykl życia rodziny. Specyfika i potrzeby rodzin dysfunkcyjnych. Trudności wychowawcze 6h
   • Kompetencje psychologiczne mediatora – podstawy komunikacji interpersonalnej 6h
   • Trening  umiejętności komunikacyjnych 8h
   • Emocje i stres w czasie negocjacji/mediacji 8h
   • Wizerunek i autoprezentacja negocjatora/mediatora 8h

   Seminarium przygotowujące do egzaminu dyplomowego i rozmowa kwalifikacyjna poprzedzająca wpisanie studenta na listę mediatorów PCM (7h)

   Egzamin (1h)

   Wykładowcy

   Przemysław Buczkowski

   Adwokat, partner zarządzający kancelarii "Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci" sp. p. Specjalista prawa cywilnego. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego. Pełnomocnik w postępowaniach cywilnych oraz obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Nauczyciel akademicki, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych, szkoleniowiec. Autor publikacji naukowych w prasie fachowej (Przegląd Prawa Handlowego), konsultant i ekspert telewizji TVN24 Biznes i Świat.

   Krzysztof Ciepliński

   Adiunkt Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL. Prowadzi wykłady, seminaria oraz treningi  z zakresu diagnozy psychologicznej, wspomagania rozwoju osobistego, dynamiki grupowej, komunikacji interpersonalnej, psychologii zdrowia.

   Magdalena Grudziecka

   Wiceprezes zarządu Polskiego Centrum Mediacji . Superwizor mediacji. Certyfikowany wykładowca i trener-szkoleniowiec od 2002 roku.

   Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska

   trener-szkoleniowiec Polskiego Centrum Mediacji, doradca ds. rozwiązywania konfliktów. Certyfikat superwizora mediacji. Współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury

   Jolanta Kaczorek

   mediator, trener-szkoleniowiec Polskiego Centrum Mediacji, doradca ds. rozwiązywania konfliktów.  Certyfikat superwizora mediacji.

   Robert Kaszczyszyn

   Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. Mediacją zajmuje się od 1998 roku. Ukończył szkolenia w zakresie mediacji karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Certyfikowany trener-szkoleniowiec, wykładowca kilku wyższych uczelni. Stały mediator z listy PCM przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

   Jerzy Książek

   Prezes Polskiego Centrum Mediacji. Rzecznik prasowy Społecznej Alternatywnej Rady ds. Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Superwizor mediacji. Wykładowca, trener - szkoleniowiec i mediator od 2000 roku.

   Anna Kurzępa

   Dziennikarz lubelskiego oddziału Telewizji Polskiej. Doświadczenie szkoleniowe w zakresie autoprezentacji  i kreowania wizerunku , wystąpień medialnych i publicznych. Współpracuje m.in. z KUL i Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

   Mariusz Kurzępa

   Sędzia orzekający w sprawach cywilnych w sądach I i II instancji . Kierownik Studiów Podyplomowych Uczelni Łazarskiego "Menedżer sądowy" oraz wykładowca Studium Prawa Sądowego.

   Agnieszka Pędzisz

   Z wykształcenia pedagog w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Od 2006 r.  w Garnizonie Lubelskim Policji , gdzie zajmowała się m.in. programem " Niebieskiej Karty" ,sprawowaniem nadzoru nad nieletnimi sprawcami czynów karalnych i sprawami przemocy w rodzinie ( Wydziale Dochodzeniowo-Śledczy, Wydział ds. Przestępczości Nieletnich).  Należy do Nieetatowego Zespołu Negocjatorów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Uczestniczka projektu Fundacji PAN "Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim.

   Renata Wiśniewska

   mediator, trener-szkoleniowiec i superwizor Polskiego Centrum Mediacji, wiceprzewodnicząca Komisji Etyki ZG PCM. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

   Sławomir Wyspiański

   Trener biznesu. prowadzi firmę doradczą, zajmującą się podnoszeniem  efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi. Kierował  spółką medialną Edytor Press Sp. z o.o.

   Opłaty za studia

   Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
   Mediacje i rodzinne i karne5200 zł5400 zł5600 zł
   • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
   • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

   *cena obowiązuje do 30.11.2018r.
   **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   Terminy płatności

   Płatność jednorazowa

   • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   Płatność ratalna

   Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

   • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
   • II rata - do 1 lutego 2019r.

   Terminy płatności czesnego w czterech ratach

   • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
   • II rata - do 15 grudnia 2018r.
   • III rata - do 1 lutego 2019r.
   • IV rata - do 1 kwietnia 2019r.

   Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

   Uczelnia Łazarskiego

   Deutsche Bank Polska S.A.
   29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

   tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

   Zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
   • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
   • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
   • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

    WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

   • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
   • CV
   • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
   • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

    OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

   • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
   • dowodu wpłaty czesnego
   • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

    *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

   KONTAKT

   Centrum Kształcenia Podyplomowego
   Uczelnia Łazarskiego
   ul. Świeradowska 43
   02-662 Warszawa

   Sektor "E" pokój 56
   e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
   tel. 22 54-35-322

    

    

   Partnerzy