Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 162 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla adwokatów i radców prawnych, którzy w ramach swojej praktyki zajmują się obsługą przedsiębiorców budowlanych bądź prowadzą spory wynikające z umowy o roboty budowlane. Studia są przeznaczone również dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz pracowników urzędów i instytucji zaangażowanych w proces budowlany.

Atuty

  • Przedstawienie procesu inwestycyjno-budowlanego w sposób kompleksowy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów istotnych dla ewentualnego procesu w sprawie o roboty budowlane.
  • Analiza rozwiązań zawartych w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym.
  • Szczegółowe omówienie praw i obowiązków uczestników procesu realizacji inwestycji budowlanej (inwestor, koordynator nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu, jednostka projektowa, generalny wykonawca, wykonawca, podwykonawca, kierownik budowy, inspektorzy nadzoru robót dla poszczególnych branż).
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych dla skutecznego rozwiązywania sporów pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym zdobycie wiedzy na temat tego jakie istotne dla ewentualnych sporów sądowych informacje są zawarte w dokumentach tworzonych na poszczególnych etapach tego procesu.
  • Zajęcia z doświadczonymi praktykami: sędziami, adwokatami specjalizującymi się w zagadnieniach prawa budowlanego.

   Przesłanki i cele

   Specyfika branży budowlanej, zwłaszcza w zakresie budownictwa drogowego oraz realizacji dużych inwestycji na zlecenie podmiotów sektora publicznego powoduje, że prowadzenie obsługi prawnej takich podmiotów wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności. Spory prawne wynikłe na gruncie umów o roboty budowlane należą do jednych z najbardziej skomplikowanych. Zasadniczym celem studiów jest wyposażenie prawników, głównie radców prawnych i adwokatów, ale również aplikantów radcowskich i adwokackich w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne w związku z obsługą prawną podmiotu działającego w sektorze budowlanym oraz w toku prowadzenia procesu wynikłego z umowy o roboty budowlane.

   Organizacja zajęć

   • Studia trwają 2 semestry
   • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (wyjątkowo mogą zostać zaplanowane dwa zjazdy w miesiącu), w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

   Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
   Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
   Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

   Program

   Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanej  (54h)

   • Finansowa ocena efektywności przedsięwzięcia budowlanego; 
   • Lokalizacja planowanych inwestycji na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu o decyzje lokalizacyjne;
   • Wymagania dotyczące inwestycji i przygotowanie inwestycji;
   • Kosztorysowanie i wycena robót budowlanych;
   • Dokumentacja budowy;
   • Uczestnicy procesu inwestycyjnego;
   • Dopuszczenie inwestycji do użytkowania.

   Umowa o roboty budowlane (36h)

   • Umowa o roboty budowlane – zagadnienia teoretyczne;
   • Umowa o roboty budowlane – warsztaty;
   • Zamówienia publiczne;
   • FIDIC.

   Wybrane zagadnienia prawa cywilnego oraz obrotu nieruchomościami (24h)

   • Wybrane zagadnienia z zakresu obrotu nieruchomościami;
   • Zabezpieczenie roszczeń w umowach o roboty budowlane;
   • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego (kara umowna, potrącenie, odstąpienie od umowy, solidarność, konsorcjum).

   Metodyka prowadzenia sporów w sprawach o roboty budowlane (46h)

   • Postępowanie zabezpieczające;
   • Mediacja;
   • Metodyka prowadzenia procesu w sprawach o roboty budowlane;
   • Przebieg postępowania sądowego w sprawie o roboty budowlane – symulacja sporu i procesu;
   • Upadłość i restrukturyzacja deweloperów;
   • Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego na dochodzenie roszczeń;
   • Odpowiedzialność karna w budownictwie.

   Egzamin dyplomowy – test (2h)

   Wykładowcy

   dr hab. Anna Hrycaj
   sędzia

   Profesor nadzwyczajny, kierownik Studiów Doktoranckich, kierownik Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego.

   Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

   Artur Bierć

   Radca prawny, specjalizuje się we wszystkich zagadnieniach prawa obrotu nieruchomościami (w tym związanych z prawem deweloperskim i mieszkaniowym), w obsłudze prawnej złożonych projektów inwestycyjno-budowlanych, a także w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych z tym związanych. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik w departamencie prawnym jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych, w renomowanej kancelarii notarialnej w Warszawie oraz kancelarii adwokacko - radcowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej funduszy sektora nieruchomości i spółek celowych, w tym spółek zarządzających centrami handlowymi i biurowcami. Przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu wielu spółek kapitałowych, w tym jako wiceprezes zarządu spółki zarządzających nieruchomościami funduszu inwestycyjnego zamkniętego sektora nieruchomości. Wielokrotnie reprezentował krajowych i zagranicznych klientów w największych sporach sądowych i arbitrażowych w Polsce. Obecnie pełni także funkcję rekomendowanego arbitra przy stałym Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz wykładowca z zakresu prawa obrotu nieruchomościami i pozwoleń na budowę na studiach podyplomowych pt. "Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników" na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

   dr Adam Chmielewski

   Pracownik naukowy Pracowni Rachunkowości i Rewizji Księgowej w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, ceniony wykładowca i konsultant firm. Doświadczenie praktyczne zdobywał w  przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i bankach. Zainteresowania naukowe związane z tematyką rachunku kosztów i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Biegły rewident, członek Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie SA.

   Umiejętności eksperckie:

   • ocena polityki rachunkowości i systemów księgowych;
   • badanie sprawozdań finansowych;
   • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw;
   • budżetowanie i analiza odchyleń budżetowych;
   • projektowanie systemu rachunkowości zarządczej i zarządczego rachunku kosztów;
   • planowanie i analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.  

   Agnieszka Owczarewicz
   sędzia

   Od 2008 roku sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, w latach 2012 - 2018 Przewodniczący XXVI Wydziału Gospodarczego. Wcześniej, w latach 2006 - 2010 wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st  Warszawy ds. gospodarczych. W latach 2010 - 2012 członek Komisji Egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o licencję syndyka, zaś w latach 2011 - 2014 członek komisji przeprowadzających zawodowe egzaminy radcowskie, adwokackie i notarialne. Współautorka publikacji "Sądowe postępowanie gospodarcze - Vademecum przedsiębiorcy".

    

   Daria Popłonyk
   sędzia

   Sędzia, w latach 1994-1999 odbyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 1999-2003 prawnik w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu i stały arbiter Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Od 2003r. sędzia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w XVII a następnie X Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Autorka artykułów i głos z zakresu prawa konsumenckiego oraz upadłościowego.

   Joanna Sebzda-Załuska
   radca prawny

   specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Należy do wąskiego grona prawników praktyków, którzy znajomość przepisów z zakresu procesu inwestycyjnego wykorzystują na co dzień we współpracy z projektantami, kierownikami budowy i inspektorami nadzoru inwestorskiego, również na placu budowy. Wspiera inwestorów na każdym etapie procesu budowlanego aż do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

   dr Robert Siwik

   doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Zakładu Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie. Ekspert prawa zamówień publicznych. Świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych, reprezentuje wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi w sprawach spornych związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych, w szczególności dot. projektów infrastrukturalnych, budowlanych i energetycznych, a także medycznych, IT oraz transportu publicznego, w tym w szczególności w zakresie dostaw taboru. Specjalista prawa handlowego i procesowego. Biegły sądowy w dziedzinie zamówienia publiczne w kilkunastu okręgach sądowych. Doradza przy przygotowaniu i przeprowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych, w tym opartych na FIDIC (drogowych, mostowych, obiektów użyteczności publicznej, oczyszczalni ścieków oraz modernizacji linii kolejowych) oraz energetycznych (budowa oraz modernizacja bloków energetycznych, a także sieci przesyłowych). Od 2017 r. członek zarządu i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych oraz Przewodniczący Grupy Legislacyjnej. Od 2014 r. przewodniczy komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Posiada doświadczenie jako arbiter w krajowych oraz zagranicznych sporach arbitrażowych (od 2012 r. członek Niemieckiej Instytucji Arbitrażowej, DIS, a w latach 2010 – 2013 Sekretarz stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie). We wrześniu 2013 r. został uznany za wschodzącą gwiazdę prawa w rankingu Dziennika Gazety Prawnej– „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra” – zajął 8. miejsce w rankingu 30 prawników przed 35 rokiem życia.

   Oplaty za studia

   Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
   Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników 5 600 zł** 5 800 zł 6 000 zł

   *cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
   **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   Terminy płatności

   Płatność jednorazowa

   • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   Płatność ratalna

   Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

   • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
   • II rata - do 1 lutego 2020 r.

   Terminy płatności czesnego w czterech ratach

   • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
   • II rata do 15 grudnia 2019 r.
   • III rata do 1 lutego 2020 r.
   • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

   Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

   Uczelnia Łazarskiego

   Santander Bank Polska S.A.
   29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

   tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

   Zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
   • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
   • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
   • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

   Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

   • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
   • CV;
   • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
   • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

   W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

   Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

   • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
   • dowodu wpłaty czesnego
   • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

   Kontakt

   Centrum Kształcenia Podyplomowego
   Uczelnia Łazarskiego
   ul. Świeradowska 43
   02-662 Warszawa

   Sektor "E" pokój 56
   e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
   tel. 22 54-35-322

   Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
   2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
    1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
     • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
     • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
    2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
     • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
     • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
     • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
     • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
     • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
    • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
    • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
    • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
    1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
     • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
    2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
   6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
   8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
   9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
   10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
   12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.