Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 162 godziny (jeden zjazd w miesiącu, wyjątkowo mogą zostać zaplanowane dwa zjazdy w miesiącu)
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia 20 październik
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla adwokatów i radców prawnych, którzy w ramach swojej praktyki zajmują się obsługą przedsiębiorców budowlanych bądź prowadzą spory wynikające z umowy o roboty budowlane. Studia są przeznaczone również dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz pracowników urzędów i instytucji zaangażowanych w proces budowlany.

Atuty

  • Przedstawienie procesu inwestycyjno-budowlanego w sposób kompleksowy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów istotnych dla ewentualnego procesu w sprawie o roboty budowlane.
  • Analiza rozwiązań zawartych w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym.
  • Szczegółowe omówienie praw i obowiązków uczestników procesu realizacji inwestycji budowlanej (inwestor, koordynator nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu, jednostka projektowa, generalny wykonawca, wykonawca, podwykonawca, kierownik budowy, inspektorzy nadzoru robót dla poszczególnych branż).
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych dla skutecznego rozwiązywania sporów pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym zdobycie wiedzy na temat tego jakie istotne dla ewentualnych sporów sądowych informacje są zawarte w dokumentach tworzonych na poszczególnych etapach tego procesu.
  • Zajęcia z doświadczonymi praktykami: sędziami, adwokatami specjalizującymi się w zagadnieniach prawa budowlanego.

   Przesłanki i cele studiów

   Specyfika branży budowlanej, zwłaszcza w zakresie budownictwa drogowego oraz realizacji dużych inwestycji na zlecenie podmiotów sektora publicznego powoduje, że prowadzenie obsługi prawnej takich podmiotów wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności. Spory prawne wynikłe na gruncie umów o roboty budowlane należą do jednych z najbardziej skomplikowanych. Zasadniczym celem studiów jest wyposażenie prawników, głównie radców prawnych i adwokatów, ale również aplikantów radcowskich i adwokackich w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne w związku z obsługą prawną podmiotu działającego w sektorze budowlanym oraz w toku prowadzenia procesu wynikłego z umowy o roboty budowlane.

   Organizacja zajęć

   • Studia trwają 2 semestry
   • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (wyjątkowo mogą zostać zaplanowane dwa zjazdy w miesiącu), w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

   Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
   Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
   Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

   Program

   Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanej  (54h)

   • Finansowa ocena efektywności przedsięwzięcia budowlanego; 
   • Lokalizacja planowanych inwestycji na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu o decyzje lokalizacyjne;
   • Wymagania dotyczące inwestycji i przygotowanie inwestycji;
   • Kosztorysowanie i wycena robót budowlanych;
   • Dokumentacja budowy;
   • Uczestnicy procesu inwestycyjnego;
   • Dopuszczenie inwestycji do użytkowania.

   Umowa o roboty budowlane (36h)

   • Umowa o roboty budowlane – zagadnienia teoretyczne;
   • Umowa o roboty budowlane – warsztaty;
   • Zamówienia publiczne;
   • FIDIC.

   Wybrane zagadnienia prawa cywilnego oraz obrotu nieruchomościami (24h)

   • Wybrane zagadnienia z zakresu obrotu nieruchomościami;
   • Zabezpieczenie roszczeń w umowach o roboty budowlane;
   • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego (kara umowna, potrącenie, odstąpienie od umowy, solidarność, konsorcjum).

   Metodyka prowadzenia sporów w sprawach o roboty budowlane (46h)

   • Postępowanie zabezpieczające;
   • Mediacja;
   • Metodyka prowadzenia procesu w sprawach o roboty budowlane;
   • Przebieg postępowania sądowego w sprawie o roboty budowlane – symulacja sporu i procesu;
   • Upadłość i restrukturyzacja deweloperów;
   • Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego na dochodzenie roszczeń;
   • Odpowiedzialność karna w budownictwie.

   Egzamin dyplomowy – test (2h)

   Wykładowcy

   dr hab. Anna Hrycaj
   sędzia

   Kierownik programu

   Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Kierownik studiów doktoranckich oraz Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego.

   Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

   Artur Bierć

   Radca prawny, specjalizuje się we wszystkich zagadnieniach prawa obrotu nieruchomościami (w tym związanych z prawem deweloperskim i mieszkaniowym), w obsłudze prawnej złożonych projektów inwestycyjno-budowlanych, a także w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych z tym związanych. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik w departamencie prawnym jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych, w renomowanej kancelarii notarialnej w Warszawie oraz kancelarii adwokacko - radcowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej funduszy sektora nieruchomości i spółek celowych, w tym spółek zarządzających centrami handlowymi i biurowcami. Przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu wielu spółek kapitałowych, w tym jako wiceprezes zarządu spółki zarządzających nieruchomościami funduszu inwestycyjnego zamkniętego sektora nieruchomości. Wielokrotnie reprezentował krajowych i zagranicznych klientów w największych sporach sądowych i arbitrażowych w Polsce. Obecnie pełni także funkcję rekomendowanego arbitra przy stałym Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz wykładowca z zakresu prawa obrotu nieruchomościami i pozwoleń na budowę na studiach podyplomowych pt. "Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników" na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

   dr Adam Chmielewski

   PMP - konsultant, trener i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2®, MoR® Approved Trainer, Professional Scrum Master, MSP®, MoP®, AgilePM, PPRINCE2® Agile Practitioner. Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz międzynarodowych. Przeprowadził kilkanaście tysięcy godzin szkoleń oraz doradztwa w obszarze zarządzania projektami, ryzykiem, zespołami. W obszarze IT specjalizuje się w projektach wdrożeniowych oraz wytwórczych. Pracował z takimi organizacjami jak np.: Poczta Polska S.A., PZU S.A., PERN, CompuGroup Medical, Państwowe Porty Lotnicze.

   Pracownik naukowy Pracowni Rachunkowości i Rewizji Księgowej w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, ceniony wykładowca i konsultant firm. Doświadczenie praktyczne zdobywał w  przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i bankach. Zainteresowania naukowe związane z tematyką rachunku kosztów i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Biegły rewident, członek Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie SA.

   Umiejętności eksperckie:

   • ocena polityki rachunkowości i systemów księgowych,
   • badanie sprawozdań finansowych,
   • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw,
   • budżetowanie i analiza odchyleń budżetowych,
   • projektowanie systemu rachunkowości zarządczej i zarządczego rachunku kosztów,
   • planowanie i analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. 

   Edyta Dzielińska
   sędzia

   Obecnie Sędzia Sądu Rejonowego dla M.st. Warszawy w Warszawie, od 2014 roku orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pełni funkcję sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od 2011 roku Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w V Wydziale Karnym, w którym orzekała w licznych sprawach m.in. z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. W latach 2005-2007 Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, od 2007 do 2011 roku Prokurator delegowany do pełnienia czynności w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, w Wydziale V Śledczym. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Podyplomowe Studia z zakresu problematyki zorganizowanej przestępczości, korupcji i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim, a także Studium Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z zakresu prawa karnego w tym prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego procesowego, z zakresu ekonomi i finansów, podstaw przedsiębiorczości, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Komisarz Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Warszawie.

    

    

   Ewa Izabela Fiedorowicz
   sędzia

   sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym. W 2000 r. ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Po odbyciu w latach 2000 - 2003 aplikacji sądowej, złożyła egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Następnie w latach 2003-2012 r. orzekała w Wydziale do spraw Upadłościowych i Naprawczych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. W tym czasie pełniła funkcje sędziego – komisarza i prowadziła postępowania upadłościowe, podejmując strategiczne decyzje w najbardziej skomplikowanych i złożonych sprawach upadłościowych, jakie toczyły się w Polsce. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii i podstaw rachunkowości dla sędziów prowadzących postępowania upadłościowe, a także studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

   Od 2010 r. jako ekspert bierze udział w pracach zespołu w Departamencie Zespołów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości przy egzaminach dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (poprzednio syndyka).

   Od 2012 r. orzeka w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Wydziale Gospodarczym rozstrzygając spory m.in. z zakresu prawa spółek handlowych, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji, procesu inwestycyjnego.

   Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej. W latach 2009-2011 prowadziła szkolenia z zakresu komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wykłada prawo upadłościowe, postępowanie cywilne, w tym postępowanie zabezpieczające, odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego na Studiach Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prowadzi także szkolenia dla aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

   Agnieszka Owczarewicz
   sędzia

   Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, od 2008 roku sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, zaś od 2012 Przewodniczący XXVI Wydziału Gospodarczego. W latach 2006-2010 wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st  Warszawy ds. gospodarczych. W latach 2010-2012 członek Komisji Egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o licencję syndyka, zaś w latach 2011-2014 członek komisji przeprowadzających zawodowe egzaminy radcowskie, adwokackie i notarialne. Współautorka publikacji  "Sądowe postępowanie gospodarcze- Vademecum przedsiębiorcy"

   Monika Pawłowska
   sędzia

   Daria Popłonyk
   sędzia

   Sędzia, w latach 1994-1999 odbyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 1999-2003 prawnik w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu i stały arbiter Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Od 2003r. sędzia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w XVII a następnie X Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Autorka artykułów i głos z zakresu prawa konsumenckiego oraz upadłościowego.

   Joanna Sebzda-Załuska
   radca prawny

   specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Należy do wąskiego grona prawników praktyków, którzy znajomość przepisów z zakresu procesu inwestycyjnego wykorzystują na co dzień we współpracy z projektantami, kierownikami budowy i inspektorami nadzoru inwestorskiego, również na placu budowy. Wspiera inwestorów na każdym etapie procesu budowlanego aż do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

   dr Robert Siwik

   doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Zakładu Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie. Ekspert prawa zamówień publicznych. Świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych, reprezentuje wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi w sprawach spornych związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych, w szczególności dot. projektów infrastrukturalnych, budowlanych i energetycznych, a także medycznych, IT oraz transportu publicznego, w tym w szczególności w zakresie dostaw taboru. Specjalista prawa handlowego i procesowego. Biegły sądowy w dziedzinie zamówienia publiczne w kilkunastu okręgach sądowych. Doradza przy przygotowaniu i przeprowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych, w tym opartych na FIDIC (drogowych, mostowych, obiektów użyteczności publicznej, oczyszczalni ścieków oraz modernizacji linii kolejowych) oraz energetycznych (budowa oraz modernizacja bloków energetycznych, a także sieci przesyłowych). Od 2017 r. członek zarządu i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych oraz Przewodniczący Grupy Legislacyjnej. Od 2014 r. przewodniczy komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Posiada doświadczenie jako arbiter w krajowych oraz zagranicznych sporach arbitrażowych (od 2012 r. członek Niemieckiej Instytucji Arbitrażowej, DIS, a w latach 2010 – 2013 Sekretarz stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie). We wrześniu 2013 r. został uznany za wschodzącą gwiazdę prawa w rankingu Dziennika Gazety Prawnej– „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra” – zajął 8. miejsce w rankingu 30 prawników przed 35 rokiem życia.

   Opłaty za studia

   Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
   Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników5600 zł5800 zł6000 zł
   • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

   *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
   **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   Terminy płatności

   Płatność jednorazowa

   • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   Płatność ratalna

   Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

   • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
   • II rata - do 1 lutego 2019 r.

   Terminy płatności czesnego w czterech ratach

   • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
   • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
   • III rata - do 1 lutego 2019 r.
   • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

   Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

   Uczelnia Łazarskiego

   Santander Bank Polska S.A.
   29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

   tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

   Zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
   • Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra
   • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
   • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

   WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

   • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
   • CV
   • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
   • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej

   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW* JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

   • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
   • dowodu wpłaty czesnego
   • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

   KONTAKT

   Centrum Kształcenia Podyplomowego
   Uczelnia Łazarskiego
   ul. Świeradowska 43
   02-662 Warszawa

   Sektor "E" pokój 56
   e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
   tel. 22 54-35-322