Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 174 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla:

 • osób, które zamierzają uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego (egzamin na licencję w dniu 11 kwietnia 2016r. zdało 100% przystępujących do niego studentów poprzedniej edycji studiów podczas gdy ogólna zdawalność egzaminu wyniosła około 50%).

Studia przeznaczone są również dla:

 • adwokatów i aplikantów adwokackich,
 • radców prawnych i aplikantów radcowskich,
 • doradców prawnych,
 • pracowników firm windykacyjnych oraz oddziałów windykacyjnych w przedsiębiorstwach,
 • pracowników banków oraz firm leasingowych.

Atuty

Atuty dotyczące programu:

 • Studia są siódmą edycją studiów rozpoczętych w 2013r. pod nazwą "Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym".
 • Program pozwala na skuteczne i efektywne przygotowanie do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
 • Program obejmuje zajęcia, na których zaplanowane jest rozwiązywanie zadań problemowych według zasad przewidzianych na egzaminie państwowym  (zobacz przykładowe zadania problemowe) oraz tworzenie pism i dokumentów przewidzianych przepisami Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego.
 • Program obejmuje przygotowanie dla słuchaczy ponad 1000 zadań testowych pozwalających na samodzielne weryfikowanie zdobytej wiedzy (zobacz przykładowe pytania testowe). 
 • Program obejmuje blok ekonomiczny, w tym zajęcia z zakresu tworzenia planu restrukturyzacyjnego oraz warsztaty z czytania sprawozdań finansowych.
 • Program jest tworzony we współpracy z Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. Studenci studiów podyplomowych mogą brać udział w pracach badawczych Instytutu.

Atuty dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:

 • Zajęcia warsztatowe nastawione na zdobywanie umiejętności: tworzenie spisu i listy wierzytelności, planu restrukturyzacyjnego, propozycji układowych,  sprawozdania syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego z czynności, sprawozdania rachunkowego zarządcy i syndyka, planu podziału, czytanie i analiza sprawozdań finansowych itd.
 • Bogate materiały dydaktyczne udostępniane przed zajęciami (zobacz przykładowe materiały dydaktyczne).
 • Egzaminy cząstkowe oraz egzamin końcowy zorganizowane na wzór egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
 • Brak konieczności pisania pracy końcowej (dyplomowej).
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, raz w miesiącu (wyjątkowo mogą zostać wyznaczone dwa zjazdy w miesiącu), w godzinach 9-17.

Atuty dotyczące kadry:

 • Zajęcia prowadzone wyłącznie przez praktyków - sędziów z różnych sądów w Polsce, doświadczonych syndyków, osoby zajmujące się w praktyce restrukturyzacją przedsiębiorstw, Przewodniczącą i Członków Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, Członków Zespołu, który opracował założenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości,
 • Poprzez zróżnicowanie kadry możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonującą w różnych sądach upadłościowych w Polsce.

Przesłanki i cele

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób posiadających licencję oraz starających się o jej uzyskanie jak również przekazanie odpowiedniej wiedzy, wyposażenie w umiejętności i ukształtowanie kompetencji osób, które nie mają doświadczenia w pełnieniu funkcji organu postępowania, ale będą reprezentowały w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego dłużnika lub wierzycieli.

Program

Moduł I
Prawo restrukturyzacyjne - 46h

 • Zagadnienia wprowadzające, podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, układ
 • Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych
 • Pomoc publiczna w postępowaniach restrukturyzacyjnych
 • Szczególne postępowania restrukturyzacyjne
 • Przygotowywanie pism procesowych oraz dokumentów nadzorcy sądowego i zarządcy (przygotowanie do części problemowej egzaminu państwowego)
 • Rozwiązywanie zadań problemowych (przygotowanie do części problemowej egzaminu państwowego)

Moduł II
Prawo upadłościowe - 48h

 • Postępowanie o ogłoszenie upadłości
 • Przebieg postępowania upadłościowego
 • Międzynarodowe postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne 4.Szczególne postępowania upadłościowe
 • Upadłość konsumencka
 • Przygotowywanie pism procesowych oraz dokumentów syndyka (przygotowanie do części problemowej egzaminu państwowego)
 • Rozwiązywanie zadań problemowych (przygotowanie do części problemowej egzaminu państwowego)

Moduł III
Ekonomiczne i społeczne aspekty restrukturyzacji i upadłości - 44h

 • Analiza wskaźnikowa i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Elementy oceny wartości przedsiębiorstwa
 • Warsztaty – (czytanie sprawozdań finansowych, identyfikacja zagrożenia upadłością, identyfikacja aktywów i obszarów działalności generujących korzyści ekonomiczne)
 • Tworzenie planu restrukturyzacyjnego

Moduł IV
Wybrane zagadnienia obsługi prawnej i ekonomicznej przedsiębiorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym - 34h

 • Postępowania sądowe i egzekucyjne z udziałem nadzorcy, zarządcy lub syndyka
 • Restrukturyzacja zatrudnienia
 • Analiza orzecznictwa i praktyki sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Doradztwo restrukturyzacyjne (wybór właściwego postępowania restrukturyzacyjnego, mediacje, współpraca z organami postępowania)
 • Zakaz działalności gospodarczej

Egzamin dyplomowy – 2h

Materiały do pobrania

Przykładowe zadania problemowe

Przykładowe pytania testowe

Przykładowe materiały dydaktyczne

Wykładowcy

dr hab. Anna Hrycaj
sędzia

Profesor nadzwyczajny, kierownik Studiów Doktoranckich, kierownik Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Małgorzata Anisimowicz

doradca restrukturyzacyjny, ekonomista i mediator z ponad 20- letnim doświadczeniem w doradztwie biznesowym i restrukturyzacyjnym. Założycielka i vice-prezes PMR Restrukturyzacje S.A. Przeprowadziła procesy restrukturyzacji licznych spółek, w tym autorski program restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach postępowań upadłościowych w trybie likwidacji. Pełni funkcję biegłego sądowego. Jest również Prodziekanem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Prezesem Zarządu Okręgowej Rady Doradców Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu.

dr Adam Chmielewski

Pracownik naukowy Pracowni Rachunkowości i Rewizji Księgowej w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, ceniony wykładowca i konsultant firm. Doświadczenie praktyczne zdobywał w  przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i bankach. Zainteresowania naukowe związane z tematyką rachunku kosztów i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Biegły rewident, członek Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie SA.

Umiejętności eksperckie:

 • ocena polityki rachunkowości i systemów księgowych;
 • badanie sprawozdań finansowych;
 • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw;
 • budżetowanie i analiza odchyleń budżetowych;
 • projektowanie systemu rachunkowości zarządczej i zarządczego rachunku kosztów;
 • planowanie i analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.  

dr Patryk Filipiak
adwokat, syndyk

Adwokat i partner w kancelarii FilipiakBabicz Kancelaria Prawna. Syndyk licencjonowany. Doktor nauk prawnych. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, w ramach której prowadzi szkolenia dla sędziów upadłościowych. Jest autorem kilkunastu publikacji obejmujących tematykę prawa upadłościowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz postępowania cywilnego, a także współautorem komentarza do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacji, prawa spółek handlowych oraz M&A.

Marcin Kubiczek

Doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ekspert w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem istniejących narzędzi prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Doradza spółkom giełdowym w zakresie zarządzania kryzysowego, scenariuszy restrukturyzacyjnych oraz optymalnych modeli restrukturyzacyjnych.

Daria Popłonyk
sędzia

Sędzia, w latach 1994-1999 odbyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 1999-2003 prawnik w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu i stały arbiter Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Od 2003r. sędzia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w XVII a następnie X Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Autorka artykułów i głos z zakresu prawa konsumenckiego oraz upadłościowego.

Bartosz Sierakowski
radca prawny

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych i naprawczych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, współautorem komentarza praktycznego do ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (komentarz wydawany cyklicznie przez DGP - Firma i Prawo). Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.

Arkadiusz Zagrobelny
sędzia

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, od 2003 r. orzekający w X Wydziale dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W latach 2011/2014 orzekał w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydziale Gospodarczym (w ramach delegacji). Zastępca Przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych (2013/2014). Wykładowca na szkoleniach dla syndyków i aplikantów. Współautor publikacji z zakresu prawa upadłościowego.

Piotr Zimmerman
radca prawny, syndyk

Radca prawny, specjalizujący się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Prowadzi działalność dydaktyczną. Wykłada prawo upadłościowe i naprawcze na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził szkolenia dla syndyków, zarządców i nadzorców sądowych, aplikantów sądowych, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i w Szczecinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Najwyższej Izby Kontroli, BCC, BGŻ, PKO BP i innych. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek (np. Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2012, zorganizowany w dniu 9 listopada 2012 r. przez Instytut Allerhanda). Jest autorem dwóch wydań "Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego" (Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 1 w 2007, wyd. 2 w 2012). Publikacje Mec. Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN CNBC. Członek zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego.

Anna Żuława
sędzia

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego, zdobyte i ugruntowane podczas aplikacji sądowej, jak również wieloletniej pracy, w tym w charakterze asystenta sędziego (w okresie od stycznia 2008 roku do marca 2012 roku) pod kierunkiem Przewodniczącego X Wydziału ds. Upadłościowych i Naprawczych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - Sądzie Gospodarczym, a następnie od marca 2012 roku do chwili obecnej - na stanowisku Sędziego we wspomnianym Wydziale. Patron i wykładowca aplikantów kierowanych w ramach szkoleń przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Na przełomie 2014 i 2015 roku delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości jako Główny Specjalista w Departamencie Prawa Cywilnego, w ramach których brała czynny udział w pracach nad nowelizacją prawa upadłościowego oraz w pracach zespołu powołanego do stworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

 

 

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa)
test
5 500 zł** 5 700 zł 5 900 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.