Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, pracowników organów administracji podatkowej i skarbowej, pracowników firm zajmujących się obsługą obrotu podatkowego, księgowych, prawników, ekonomistów oraz przedsiębiorców. Warunkiem złożenia aplikacji jest ukończenie studiów wyższych I stopnia.

 

Atuty

 • kompleksowe przygotowanie do obsługi obrotu podatkowego
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych praktyków, w tym sędziów NSA, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów oraz nauczycieli akademickich
 • zajęcia praktyczne prowadzone w oparciu o metodę case-study
 • duży blok zajęć praktycznych prowadzonych przez prawników z największych polskich kancelarii prawnych zajmujących się obsługą obrotu podatkowego (kazusy, analiza pytań na egzamin na doradcę podatkowego, pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym)
 • konkurencyjna cena
 • elastyczny system płatności
 • Uczymy pisania odwołań i zażaleń w postępowaniu administracyjnym oraz skarg do WSA

Cel studiów

Celem studiów jest opanowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego, prawa skarbowego oraz rachunkowości koniecznych do profesjonalnej obsługi obrotu podatkowego i skarbowego. Założeniem studium jest ponadto przygotowane słuchaczy do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

 

Organizacja, metodologia zajęć i wymiar godzin

 • Program studiów podzielony jest na dwa semestry. Łącznie ok. 180 godzin.
 • Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele.
 • Studia rozpoczną się w drugiej połowie października.
 • Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. W programie przewiduje się m.in. opracowywanie pism procesowych w postępowaniu podatkowym oraz analizę podatkową na podstawie kazusów.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
 • Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
 • Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Warunki ukończenia studiów

 • zaliczenie 6 modułów na podstawie testów jednokrotnego wyboru (egzaminów cząstkowych), rozwiązanych kazusów i zadań (np. opracowanie odwołania i zażalenia w postępowaniu administracyjnym),
 • uczestnictwo w minimum 70% zajęć.

Program

Moduł I. Wprowadzenie do prawa podatkowego i zagadnienia ogólne

 • Wprowadzenie do prawa podatkowego;
 • Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego;
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych;
 • Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego;
 • Opinia prawna w sprawie podatkowej.

Moduł II. Materialne prawo podatkowe

 • Ogólne materialne prawo podatkowe, zobowiązania podatkowe (działy I i III Ordynacji podatkowej);
 • Podatek od towarów i usług;
 • Podatek akcyzowy i podatek od gier;
 • Podatek dochodowy od osób prawnych;
 • Podatek  dochodowy  od  osób fizycznych;
 • Podatki i opłaty lokalne pobierane przez organy gmin;
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • Podatek od spadków i darowizn;
 • Prowadzenie ewidencji podatkowych. Deklaracje podatkowe.

Moduł III. Procesowe i ustrojowe prawo podatkowe

 • Postępowanie administracyjne przez organami skarbowymi, w tym praktyczne aspekty składania pism procesowych;
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi, w tym skarga do WSA i pisma procesowe w sprawach podatkowych;
 • Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające  w administracji;
 • Organy skarbowe i kontrola skarbowa;

Moduł IV. Kontrola celno-skarbowa. Prawo karne skarbowe

 • Organy kontroli celno-skarbowej.
 • Kontrola celno-skarbowa
 • Opłata skarbowa
 • Prawo karne skarbowe - wybrane zagadnienia 

Moduł V. Rachunkowość

 • Podstawy rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej

Moduł VI. Prawo celne

 • Wybrane zagadnienia prawa celnego

Wykładowcy

dr Artur Rycak, adwokat Kierownik kierunku

Kierownik kierunku

W latach 1996-1998 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie. 1998 - egzamin sędziowski. W latach 1997-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od listopada 2000 asesor w Sądzie Rejonowym w Chełmie. Nominowany na sędziego w październiku 2003 r. W latach 2003-2016 sędzia orzekający w Sądzie Rejonowym w Chełmie, Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie i Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, a także sędzia delegowany do Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Od listopada 2016 r. adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2009 r. wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, prawa urzędniczego i sporów sądowych. Od 20 lat trener na szkoleniach dla sędziów, aplikantów sądowych, radców prawnych, członków zarządów spółek handlowych, dyrektorów HR i szefów działów kadr, dyrektorów i urzędników sądów i prokuratury. Referent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.  

 

 

mec. Piotr Baraniak, radca prawny, doradca podatkowy

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której ukończył Wydział Finansów i Bankowości (1996 r.) oraz Wydział Zarządzania i Marketingu (1997 r.). Od 1999 r. wpisany na listę doradców podatkowych. W 2008 r. ukończył Wydział Prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Następnie ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i został wpisany na listę radców prawnych. 

W latach 2000 - 2006 był współautorem corocznych edycji komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych publikowanych przez Wydawnictwo C.H. Beck. Autor wielu artykułów z dziedziny prawa podatkowego, w tym powoływanych w orzecznictwie sądów administracyjnych jako stanowisko doktryny. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym, doradztwie transakcyjnym, jak i w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Obecnie pełni funkcję Of Counsela w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Stanisław Gordziałkowski, adwokat, doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie w Orleanie. Doradca podatkowy od 2011 r. oraz adwokat od 2013 r. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki oraz w wiodących kancelariach prawnych. Od 2011 r. współpracuje z kancelarią Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w Warszawie. Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych, opodatkowaniu restrukturyzacji i transakcji M&A oraz w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. Wielokrotnie reprezentował klientów przez sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed organami podatkowymi. Doradzał w licznych krajowych i międzynarodowych projektach. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, m. in. dla "Dziennika Gazety Prawnej" i "Rzeczpospolitej". Laureat VI edycji Konkursu „Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2017”, organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Dziennik Gazeta Prawna.

Ireneusz Krawczyk, radca prawny

Reprezentuje klientów w sprawach podatkowych. Od roku 1993 zajmuje się problematyką ogólnego prawa podatkowego w praktyce i teorii prawa. W latach 1998 - 2001 zastępca dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru w Ministerstwie Finansów. W rankingu przeprowadzonym w 2012 r. przez Dziennik Gazeta Prawna uznany za najlepszego w Polsce eksperta w kategorii "Spory przed sądami". Dotychczas prowadził  ponad 500 spraw podatkowych przed organami administracji podatkowej, sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Obywatela. Autor  ponad  100  publikacji z zakresu prawa podatkowego ("Egzekucja i przerwanie biegu przedawnienia"),  komentarzy do ustaw podatkowych, w tym komentarzy do Ordynacji podatkowej (Ordynacja podatkowa w praktyce, Infor, 1998; Ordynacja podatkowa - komentarz do nowelizacji, CH Beck, 2006; Wzory pism  podatkowych, Wydawnictwo ABC, 2000 i 2003). Wykładowca  na wielu szkoleniach z zakresu prawa podatkowego adresowanych do radców prawnych, doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych i notariuszy.

Sławomir Łuczak, radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Doradców Podatkowych. W latach 1994-1995 student Catholic University of Louvain La-Neuve (Belgia) - studia w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Od 2001 r. radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, celnym i dewizowym. Od 1998 r. prawnik w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w Warszawie, a od 2007 r. jeden z partnerów w tej kancelarii. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), Association Europe'nne d'Etudes Juridiques et Fiscales (AEEJF). Doradca w licznych projektach z zakresu postępowania podatkowego oraz M&A i restrukturyzacji. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, m. in. dla "Dziennika Gazety Prawnej", "Rzeczpospolitej".

Tomasz Siennicki, doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii KNDP Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał początkowo w organach podatkowych, a od 2005 r. wykonując zawód doradcy podatkowego. Doradza klientom z większości branż, w tym paliwowej, energetycznej, budowlanej i reklamowej. Świadczy usługi doradztwa podatkowego oraz reprezentuje klientów w sporach z organami podatkowymi. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie specjalistycznej, jak również współautor docenianych wśród fachowców komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydawanych przez wydawnictwo C.H. Beck. Członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego działającej od 2014 r. przy Ministrze Finansów. Specjalista od podatków pośrednich.

Maciej Wiktor Zborowski

 

Adwokat i doradca podatkowy.

Specjalizuje się w reprezentowaniu przedsiębiorców w kontrolach i postępowaniach podatkowych – na każdym etapie i w każdym aspekcie postępowania lub kontroli (I i II instancja, wymiar, zabezpieczenie, rygor natychmiastowej wykonalności, egzekucja, stwierdzenie i zwrot nadpłaty, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych) oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym). Doświadczenie zawodowe uzyskał prowadząc spory dotyczące różnych podatków i zagadnień (VAT, CIT, PIT, ceny transferowe, akcyza i podatek od nieruchomości). 

Jest aktywny na polu dydaktycznym. Wykłada prawo podatkowe, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w ramach szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. 

Autor licznych publikacji w prasie fachowej z zakresu kontroli i postępowań podatkowych, postępowań przed sądami administracyjnymi, prawa karnego skarbowego oraz prawa wodnego. Współautor książki pt.: „Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT”, Warszawa 2017.

Prelegent na konferencjach i szkoleniach dotyczących prawa i postępowania podatkowego oraz prawa karnego skarbowego, organizowanych m.in. przez Business Centre Club lub współorganizowanych przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski (np. na konferencji pt.: „Jak nie paść ofiarą karuzel podatkowych i innych oszustw w VAT?” wraz z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska).

 

 

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo podatkowe4900 zł5100 zł5300 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW* JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów