Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, pracowników organów administracji podatkowej i skarbowej, pracowników firm zajmujących się obsługą obrotu podatkowego, księgowych, prawników, ekonomistów oraz przedsiębiorców. Warunkiem złożenia aplikacji jest ukończenie studiów wyższych I stopnia.

 

Atuty

 • kompleksowe przygotowanie do obsługi obrotu podatkowego
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych praktyków, w tym sędziów NSA, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów oraz nauczycieli akademickich
 • zajęcia praktyczne prowadzone w oparciu o metodę case-study
 • duży blok zajęć praktycznych prowadzonych przez prawników z największych polskich kancelarii prawnych zajmujących się obsługą obrotu podatkowego (kazusy, analiza pytań na egzamin na doradcę podatkowego, pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym)
 • konkurencyjna cena
 • elastyczny system płatności
 • Uczymy pisania odwołań i zażaleń w postępowaniu administracyjnym oraz skarg do WSA

Cel studiów

Celem studiów jest opanowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego, prawa skarbowego oraz rachunkowości koniecznych do profesjonalnej obsługi obrotu podatkowego i skarbowego. Założeniem studium jest ponadto przygotowane słuchaczy do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

 

Organizacja, metodologia zajęć i wymiar godzin

 • Program studiów podzielony jest na dwa semestry. Łącznie ok. 180 godzin.
 • Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele.
 • Studia rozpoczną się w drugiej połowie października.
 • Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. W programie przewiduje się m.in. opracowywanie pism procesowych w postępowaniu podatkowym oraz analizę podatkową na podstawie kazusów.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
 • Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
 • Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Warunki ukończenia studiów

 • zaliczenie 6 modułów na podstawie testów jednokrotnego wyboru (egzaminów cząstkowych), rozwiązanych kazusów i zadań (np. opracowanie odwołania i zażalenia w postępowaniu administracyjnym),
 • uczestnictwo w minimum 70% zajęć.

Program

Moduł I. Wprowadzenie do prawa podatkowego i zagadnienia ogólne

 • Wprowadzenie do prawa podatkowego;
 • Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego;
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych;
 • Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego;
 • Opinia prawna w sprawie podatkowej.

Moduł II. Materialne prawo podatkowe

 • Ogólne materialne prawo podatkowe, zobowiązania podatkowe (działy I i III Ordynacji podatkowej);
 • Podatek od towarów i usług;
 • Podatek akcyzowy i podatek od gier;
 • Podatek dochodowy od osób prawnych;
 • Podatek  dochodowy  od  osób fizycznych;
 • Podatki i opłaty lokalne pobierane przez organy gmin;
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • Podatek od spadków i darowizn;
 • Prowadzenie ewidencji podatkowych. Deklaracje podatkowe.

Moduł III. Procesowe i ustrojowe prawo podatkowe

 • Postępowanie administracyjne przez organami skarbowymi, w tym praktyczne aspekty składania pism procesowych;
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi, w tym skarga do WSA i pisma procesowe w sprawach podatkowych;
 • Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające  w administracji;
 • Organy skarbowe i kontrola skarbowa;

Moduł IV. Kontrola celno-skarbowa. Prawo karne skarbowe

 • Organy kontroli celno-skarbowej.
 • Kontrola celno-skarbowa
 • Opłata skarbowa
 • Prawo karne skarbowe - wybrane zagadnienia 

Moduł V. Rachunkowość

 • Podstawy rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej

Moduł VI. Prawo celne

 • Wybrane zagadnienia prawa celnego

Wykładowcy

Piotr Baraniak

Stanisław Gordziałkowski

dr Artur Rycak
sędzia

Adwokat. Of Counsel w kancelarii prawnej „Raczkowski Paruch”. W latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim (wcześniej w latach 2000–2003 jako asesor sądowy). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w praktyce i teorii prawa pracy, w tym 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2009 r. wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w tym na studiach podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace". Prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych. Prezes i założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Pro Laboris” z siedzibą w Warszawie.

 

 

Tomasz Siennicki

Wspólnik w kancelarii KNDP Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał początkowo w organach podatkowych, a od 2005 r. wykonując zawód doradcy podatkowego. Doradza klientom z większości branż, w tym paliwowej, energetycznej, budowlanej i reklamowej. Świadczy usługi doradztwa podatkowego oraz reprezentuje klientów w sporach z organami podatkowymi. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie specjalistycznej, jak również współautor docenianych wśród fachowców komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydawanych przez wydawnictwo C.H. Beck. Członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego działającej od 2014 r. przy Ministrze Finansów. Specjalista od podatków pośrednich.

Maciej Wiktor Zborowski

Sławomir Łuczak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Doradców Podatkowych. W latach 1994-1995 student Catholic University of Louvain La-Neuve (Belgia) - studia w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Od 2001 r. radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, celnym i dewizowym. Od 1998 r. prawnik w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w Warszawie, a od 2007 r. jeden z partnerów w tej kancelarii. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), Association Europe'nne d'Etudes Juridiques et Fiscales (AEEJF). Doradca w licznych projektach z zakresu postępowania podatkowego oraz M&A i restrukturyzacji. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, m. in. dla "Dziennika Gazety Prawnej", "Rzeczpospolitej".

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo podatkowe4900 zł5100 zł5300 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym można się skontaktować pod adresem: abi@lazarski.edu.pl, a po 25 maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  • realizacji  procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j.) na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz art. 6 ust. 1 pkt b) , c)  i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • organizacji  wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet,
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu  wizyjnego na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz  art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł  świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator  upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

 

Partnerzy studiów