Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 173 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Adresatami studiów powinni być przede wszystkim pracownicy przedsiębiorstw i spółek odpowiedzialni za stosowanie prawa ochrony środowiska, pracownicy spółek doradczych, pracownicy sektora samorządowego, oraz inne osoby, które w pracy zawodowej stosują prawo ochrony środowiska.
Studia kierowane są również do osób, które dopiero rozpoczynają pracę zawodową i swoją karierę zawodową zamierzają związać z ochroną środowiska

Przesłanki studiów

W związku z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa rośnie również zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu ochrony środowiska.

Uczestnicy większości procesów inwestycyjnych oraz produkcyjnych muszą liczyć się z coraz surowszymi wymaganiami związanymi z ochroną środowiska, co z kolei generuje zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie

Znajomość podstaw prawa ochrony środowiska staje się niezbędnym elementem wykształcenia kadry menedżerskiej. Bez znajomości wymagań ochrony środowiska jak i panujących w nim trendów nie można podejmować racjonalnych decyzji biznesowych, a niejednokrotnie i politycznych.

Ogólne cele kształcenia

Celem programu jest przekazanie wiedzy z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, która zaprocentuje w rozwoju kariery zawodowej uczestników programu.

Wykłady i konwersatoria w ramach programu prowadzone będą przez praktyków prawa ochrony środowiska:ekspertów z kancelarii prawniczych, urzędników sektora ochrony środowiska oraz przedstawicieli sądów administracyjnych. Niezależnie od tego w programie pojawią się także przedstawiciele biznesu, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w dziedzinie ochrony środowiska.

 

Organizacja zajęć

 • Studia trwają dwa semestry;
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

WPROWADZENIE DO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, POZWOLENIA NA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU, UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 • Wprowadzenie
 • Źródła prawa ochrony środowiska w Polsce
 • Źródła prawa ochrony środowiska w Unii Europejskiej
 • Polityka oraz programy ochrony środowiska.
 • Główne pojęcia i   zasady ochrony środowiska
 • Środki prawnofinansowe ochrony środowiska
 • Organy ochrony środowiska
 • Rodzaje pozwoleń na korzystanie ze środowiska
 • Pozwolenia zintegrowane
 • Procedura wydawania pozwoleń
 • Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczanie pozwoleń
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • Udział społeczeństwa w ochronie środowiska

PRAWO EMISYJNE ORAZ ZMIANY KLIMATYCZNE

 • Ochrona powietrza
 • Ochrona wód
 • Ochrona gruntów
 • Ochrona przed hałasem
 • Ochrona przed promieniowaniem
 • Prawo odpadowe
 • Zmiany klimatyczne,OZE oraz system handlu uprawnieniami do emisji

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM

 • Rodzaje przedsięwzięć z punktu widzenia ocen oddziaływania na środowisko
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko
 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 • Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
 • Udział społeczeństwa, w tym ekologicznych organizacji pozarządowych

OCHRONA PRZYRODY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ W ŚRODOWISKU I EGZEKWOWANIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Ochrona przyrody
 • Odpowiedzialność za szkodę w środowisku
 • Egzekwowanie prawa ochrony środowiska

SESJA EKSPERCKA

 • Doing business w ochronie środowiska
 • Repetytorium przed egzaminem dyplomowym

EGZAMIN DYPLOMOWY

Wykładowcy

Kierownik kierunku radca prawny Agnieszka Oleksyn-Wajda

Doradza w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska. Jej doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, w tym ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska (m.in. kwestie rekultywacji i remediacji gleb, ziem i wód gruntowych), doradztwo w zakresie gospodarki odpadami (w tym w zakresie czynności przetwarzania, zbierania, magazynowania i składowania odpadów, procedury uzyskiwania zezwoleń na  gospodarowanie odpadami i pozwoleń na ich wytwarzanie, utraty statusu odpadu i produktów ubocznych), jak również doradztwo w zakresie pozwoleń środowiskowych oraz handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Agnieszka Oleksyn-Wajda zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując m.in. z dr. Stanisławem Wajdą, Of Counsel w kancelarii CMS Cameron McKenna. Współpracuje jako autor opinii i komentarzy z Wydawnictwem Wolters Kluwer. W 2003 r. podjęła pracę w KPMG, od 2008 r. do 2014 r. na stanowisku Tax manager. W 2000 r. odbyła staż w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska. Agnieszka Oleksyn-Wajda jest magistrem prawa (Uniwersytet Warszawski) i radcą prawnym. Ukończyła studium prawa angielskiego i EU w ramach British Centre for English and European Legal Studies na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Doradza w j. polskim i w j. angielskim.

Andrzej J. Dziura

radca prawny, ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, prawnych aspektów korzystania ze środowiska, planowania przestrzennego oraz regulacji dotyczących procesu inwestycyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobył podczas 13 lat pracy w urzędach organów administracji publicznej różnego szczebla, gdzie piastował stanowiska kierownicze w komórkach odpowiedzialnych za obsługę prawną i realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. W latach 2010 - 2014 Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a w latach 2014-2015 Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pełnomocnik Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w wielu sprawach przed sądami administracyjnymi. Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na środowisko.

Piotr Otawski

radca prawny, dr nauk prawnych, mgr ochrony środowiska. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie planowania przestrzennego i regulacjach dotyczących procesu inwestycyjnego. Posiada wieloletnią praktykę orzeczniczą, legislacyjną i negocjacyjną.

Współtwórca i uczestnik procesów legislacyjnych dotyczących m.in ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, ustawy a szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu oraz wielu innych.

 

W latach 2014-2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialny między innymi za nadzór nad departamentem prawnym oraz Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Wieloletni wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w obszarze prawa ochrony środowiska oraz polityki ochrony środowiska zarówno w aspekcie krajowym, jak i europejskim. Wcześniej, od 2003 r., w tym samym obszarze wykładał na Wyższej Szkole Administracji i Bankowości w Poznaniu.

Autor wielu publikacji dotyczących prawa ochrony środowiska oraz procesu inwestycyjnego.

 

 

dr Stanisław Wajda

Twórca praktyki ochrony środowiska w kancelarii CMS Cameron McKenna i były wieloletni kierownik Zespołu Prawa Ochrony Środowiska w tejże kancelarii, jest uznanym i wysoko notowanym prawnikiem w dziedzinie krajowego, wspólnotowego oraz międzynarodowego prawa ochrony środowiska. W ostatnich rankingach kancelarii prawniczych organizowanych przez "Rzeczpospolitą" uznany został za lidera w dziedzinie prawa ochrony środowiska w Polsce.  Dr Stanisław Wajda został również uznany za lidera w międzynarodowym rankingu kancelarii prawniczych Chambers Europe za lata 2013 i 2014  w zestawieniu polskich kancelarii doradzających w dziedzinie prawa ochrony środowiska.Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach pakietu klimatyczno-energetycznego, handlu emisjami, ocen oddziaływania na środowisko. W latach 1992-1999 był doradcą prawnym Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, odpowiedzialnym za dostosowanie polskiego prawa do wspólnotowego prawa ochrony środowiska. Dr Wajda brał udział w pracach legislacyjnych nad licznymi aktami prawnymi, w tym kierował zespołem przygotowującym ustawę Prawo ochrony środowiska.  Na forum międzynarodowym reprezentował polską stronę w pracach takich organizacji jak KBWE, EKG ONZ, OECD, UE. Był członkiem zespołu, który na zlecenie TGPE opracował program wdrożenia dyrektywy LCP (2001/80/WE) w Polsce. Stanisław Wajda w ramach tych prac był odpowiedzialny za opracowanie projektu stosownych przepisów krajowych, w tym rozporządzenia RM o emisjach. Był również członkiem zespołu, który opracował KPRU I. Wspomagał Ministerstwo Gospodarki w negocjacjach z Komisją Europejską, szczególnie w kwestiach związanych z darmowymi alokacjami uprawnień do emisji CO2. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym uzyskał także stopień doktora nauk prawnych. Posiada również dyplom ukończenia studiów z zakresu prawa wspólnotowego w Instytucie Europejskim Uniwersytetu w Amsterdamie oraz certyfikat Centrum Studiów i Badań Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach.

radca prawny Miłosz Tomasik

radca prawny, Senior Associate w zespole prawa ochrony środowiska warszawskiego biura kancelarii K&L Gates Jamka sp. k. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem ochrony środowiska, w tym zwłaszcza emisjach przemysłowych (m.in. reżim IPPC), oceną oddziaływania na środowisko, pozwoleniami na korzystanie ze środowiska, zanieczyszczeniami powierzchni ziemi i szkodami w środowisku, prawem wodnym oraz gospodarowaniem odpadami. Świadczy także doradztwo w obszarze prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego.
Z powodzeniem wspiera Klientów w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dostępu do informacji o środowisku. Bierze udział w rozwijaniu szeregu projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym największych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki konwencjonalnej na przestrzeni ostatnich dekad, kopalni węgla kamiennego, poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z różnych dziedzin przemysłu.
Mec. Tomasik doradza przedsiębiorcom prowadzącym instalacje przemysłowe podlegające regulacjom IPPC w kwestiach związanych m.in. z emisjami do środowiska, stosowaniem BAT (najlepszych dostępnych technik), zagospodarowaniem odpadów i pozwoleniami zintegrowanymi. Zajmuje się również tematyką zanieczyszczeń powierzchni ziemi i szkód w środowisku, pomagając Klientom przy planowaniu działań naprawczych oraz remediacji, jak również doradzając w transakcjach nieruchomościowych dotyczących zanieczyszczonych terenów. Doradza także przy implementacji wymogów ochrony środowiska do różnych kontraktów, w tym umowy dotyczącej współdzielenia infrastruktury telekomunikacyjnej i umowy na budowę urządzeń ograniczających emisję z instalacji przemysłowej. 
Uczestniczy w charakterze prelegenta w wielu wydarzeniach branżowych i konferencjach gromadzących kluczowych przedstawicieli sektora energetyki, branży nieruchomościowej i przemysłu chemicznego. Publikuje komentarze oraz opracowania dotyczące najnowszych zmian w prawie ochrony środowiska. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień licencjata.

radca prawny Maria Duczmal

Wieloletni pracownik resortu środowiska. Współautorka kilku publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej. Poradnik dla przedsiębiorcy" Wyd. Proeko Sp. z o.o., Warszawa 1999 r.; "Ustawa o odpadach. Komentarz" pod red. J. Jerzmańskiego, Wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002); "Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz" pod red. Marii Duczmal, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009 r. Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, obecnie dla publikacji Prawo Ochrony Środowiska przygotowywanej przez wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Doświadczony wieloletni wykładowca.

radca prawny Bogusława Rutkowska

Radca prawny. Długoletni (1986-2014) pracownik Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska, (od 1998r. jako radca prawny). Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Brała udział w pracach legislacyjnych dotyczących między innymi takich ustaw, jak ustawa Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, czy ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Wykładowca. Autorka wielu opinii prawnych, współautorka analiz przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska przez przedsiębiorców. Przez wiele lat była członkiem Rady Programowej Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii".

Iga Lis

Adwokat i partner w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS Cameron Mckenna Greszta i Sawicki sp. k. Specjalizuje się w doradztwie przy projektach energetycznych, hutniczych oraz paliwowych, poczynając od doradztwa w odniesieniu do strukturyzacji projektu, poprzez kwestie związane z realizacją projektu, a także jego użytkowaniem. Posiada ogromne doświadczenie w obsłudze prawnej bieżącej działalności przedsiębiorstw sektora energetycznego, w tym w szczególności w kwestiach związanych z bieżącymi problemami regulacyjnymi. W swojej praktyce wielokrotnie doradzała przy projektach wiatrowych, analizując w szczególności kwestie regulacyjne i administracyjne związane z budowa i użytkowaniem źródeł odnawialnej energii. Jest ekspertem w zakresie energetyki cieplnej, kogeneracji, a także aspektów prawnych polityki współspalania w instalacjach energetycznych. W ostatnich ośmiu latach swoje doświadczenie zdobywała w Departamencie Energetyki i Projektów w kancelarii CMS Cameron Mckenna Greszta i Sawicki sp. k., gdzie obecnie pełni funkcję Partnera. Swoją praktykę zawodową rozpoczęła w kanclearii Clifford Chane, a następnie przez ponad dwa lata prawcowała w kancelarii KNW.

Agnieszka Skorupińska

 

 

jest adwokatem w randze Counsel i liderem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS.

Agnieszka Skorupińska ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ochrony środowiska. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w skomplikowanych postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT dla LCP oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, dostosowania do standardów określonych w Dyrektywie MCP, kwestie związane z emisją CO2, gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.

Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego.

W 2014 roku wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”. W prestiżowym rankingu Chambers Europe rekomendowana jako prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska nieprzerwanie od 2013 roku.

 

 

Roman Głaz

Ur. 28.01.1961r. w Warszawie-zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska. Absolwent XLII liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Warszawie oraz Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej w specjalności Systemy Ochrony Atmosfery i Meteorologia Techniczna. Wieloletni pracownik Resortu Środowiska zaczynał pracę w Urzędzie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w latach 1984-1989, a następnie kontynuuje pracę w Ministerstwie Środowiska od 1998r. do chwili obecnej. Ekspert w dziedzinie jakości powietrza i emisyjności zanieczyszczeń. Przewodniczący Grupy Roboczej ds Ochrony Powietrza i Energetyki funkcjonującej w ramach sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju". Członek Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Współautor przepisów prawnych (ustawy, rozporządzenia) z zakresu ochrony powietrza. Uczestnik i prelegent licznych szkoleń, konferencji i seminariów poświęconych tematyce ochrony środowiska. Współtwórca Krajowego Programu Ochrony Powietrza dokumentu strategicznego ogłoszonego przez Ministra Środowiska w dniu 9 września 2015r. Żonaty, ojciec trójki dzieci.

Ryszard Pazdan

Założyciel i Prezes Zarządu ATMOTERM S.A. od 1981 roku. Absolwent Politechniki Śląskiej w specjalności Urządzenia Cieplne i Zdrowotne.(1969). W latach 1969-1971 projektant Biura Projektów "BIPROHUT" w Gliwicach. Od 1971 do1975 pełnił funkcję Z-cy Dyrektora MZBM w Kędzierzynie Koźlu. Współorganizator i jednocześnie od 1975 do 1980 roku Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Opolu. Od 1980-1981 Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Opolu. W latach 1997 - 2000 Dyrektor Zarządu Europejskiej Sekcji międzynarodowej organizacji A&WMA (Air & Waste Management Association z siedzibą w USA). Ekspert ds. polityki środowiskowej BCC. Członek - przedstawiciel Polski w PREPARE/EUREKA (zarządzanie programami zapobiegania zanieczyszczeniom). Ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska poprzednich kadencji. Laureat międzywojewódzkiej nagrody "Złoty Laur" (w zakresie wiedza i kompetencja - 1998). Autor  wielu opracowań (ekspertyzy, opinie, publikacje) dotyczących między innymi: oddziaływań na środowisko, zarządzania informacjami, handlu pozwoleniami zbywalnymi na emisję itp.

Elżbieta Płuska

Chemik i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym  związanym z zarządzaniem i konsultingiem w ochronie  środowiska.  Znajomość zagadnień  i transformacji prawa ochrony środowiska w Polsce od 1980 r jak również zagadnień prawa UE w obszarach związanych z tworzeniem dokumentów strategicznych, procedurami i procesami inwestycyjnymi, emisjami przemysłowymi, zmianami klimatu, szkodami w środowisku i substancjami chemicznymi. Współautor i autor wielu opracowań, dokumentacji  inżynierskich i eksperckich dla różnych sektorów gospodarczych i administracji  centralnej i regionalnej z obszarów takich jak: programy ochrony środowiska, strategiczne oceny dokumentów i programów, ekspertyzy, pozwolenia środowiskowe dla przedsiębiorstw, analizy ryzyk środowiskowych dot. skutków regulacji prawnych, raporty oddziaływania na środowisko,  audyty, oceny i ewaluacje, oceny typu due diligence. Posiada wieloletnie doświadczenie jako manager, kierownik projektów i członek zespołów projektowych również w międzynarodowych projektach. Project Manager pionierskich projektów w Polsce dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń w procesach przemysłowych Pollution Prevention Center realizowanym wspólnie z World Environment Center. Koordynator prac zespołu międzynarodowego eksperckiego z udziałem ekspertów  IIASA, London Economic i ATMOTERM S.A. w pilotowym projekcie handlu emisjami w Polsce. Dyrektor Rozwoju Biznesu w firmie ATMOTERM S.A. prowadzi dział badań i rozwoju realizujący projekty ekspercie dla administracji krajowej, agend unijnych, koordynuje współpracę z partnerami, realizuje również projekty badawcze unijne jak FP7.Ekspert BCC ds. regulacji i ryzyk środowiskowych.

Stefan Różycki

Jest specjalistą w dziedzinie oddziaływania infrastruktury elektroenergetycznej i radiowej na otoczenie. Zajmuje się zagadnieniami formalno-prawnymi w tym zakresie. Prowadził laboratoryjne badania wpływu impulsowego pola elektrycznego na żywe komórki, a także pomiarami poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji radiowych i telewizyjnych, stacji bazowych radiokomunikacji ruchomej (telefonii komórkowej), stacji i linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Zajmuje się tłumaczeniami norm technicznych, dotyczących metrologii pól elektromagnetycznych. Autor licznych publikacji i wystąpień na konferencjach.

Maria Pełda Sypuła

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego AR w Warszawie, Wydziału Melioracji Wodnych. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania, wykonawstwa i kierowania robotami budowlanymi w zakresie budownictwa wodnego. Biegły w  zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania Prawa wodnego w orzecznictwie administracyjnym. Współautorka cyklu artykułów na temat gospodarki wodnej w wydawnictwie Gospodarka Wodna, opracowania Wodociągi i kanalizacje, komentarza do ustawy Prawo wodne z 2001 r.

Małgorzata Typko

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (mgr inż. - 1995) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (1998). Wieloletni pracownik Ministerstwa Środowiska (1998-2012), następnie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (2012-2014), od 2014 dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska. Nadzoruje m.in. realizację zadań w zakresie pozwoleń zintegrowanych, wdrażania dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), ochrony środowiska przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym oraz orzecznictwa administracyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w tematyce pozwoleń zintegrowanych: zaangażowanie w proces transpozycji dyrektywy IPPC do polskiego prawa, a następnie jej wdrażanie w kraju, udział w negocjacjach akcesyjnych do UE, udział w procesie  tworzenia dyrektywy IED, współpraca z Komisją Europejską w tym zakresie, znajomość tzw. procesu sewilskiego (opracowywania dokumentów referencyjnych BAT), ekspert w projektach międzynarodowych we wdrażaniu IPPC/IED w innych krajach, szkolenia, publikacje.

Piotr Kocoł

Aplikant adwokacki w Zespole Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki w CMS. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska i postępowaniu administracyjnym. Doradzał polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom m.in. przy kwestiach związanych z planowaniem i rozwijaniem projektów z zakresu energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej oraz poszukiwania i wydobywania węglowodorów. 
Przeprowadzał audyty prawne oraz doradzał w transakcjach związanych z nabywaniem m.in. farm wiatrowych, sieci elektrociepłowni, kolei linowych i wyciągów narciarskich, sieci zakładów przetwarzania odpadów. 
W swojej praktyce doradza również w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gospodarki wodno- ściekowej, pozwoleń na korzystanie ze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem pozwoleń zintegrowanych, uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz szkód w środowisku. 
Doradzał jednej z największych polskich elektrowni węglowych w wielu aspektach prawnych związanych z wyciekiem ciężkiego oleju do Wisły (w tym w postępowaniu kontrolnym oraz administracyjnym). Brał udział w zespole doradzającym Ministerstwu Środowiska w przedmiocie Międzynarodowej Konwencji Minamata w sprawie rtęci. Doradzał dużej elektrociepłowni w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nałożenia obowiązku uiszczenia opłat podwyższonych w związku ze zrzutem ścieków do wód. Był również zaangażowany w doradztwo międzynarodowemu producentowi farb i lakierów samochodowych w sprawie wprowadzenia na rynek produktów zawierających lotne związki organiczne. Ostatnio brał udział w przygotowywaniu strategii wdrożenia Dyrektywy IED w dużej sieci elektrociepłowni, a także w opracowaniu scenariuszy postępowania dla kilku elektrociepłowni zmierzających do uzyskania dodatkowych uprawnień do emisji CO2 z tytułu produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo ochrony środowiska4500 zł4700 zł4900 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów