Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 168 godziny
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

 • Osoby, które nie posiadają wykształcenia prawniczego;
 • Pracownicy banków i sektora finansowego,
 • Urzędnicy państwowi,
 • Ekonomiści, osoby zarządzające przedsiębiorstwami,
 • Doradcy podatkowi,
 • Osoby, które nie posiadając wykształcenia prawniczego przygotowują rozprawę doktorską z dyscypliny - prawo.

Atuty:

Atuty dotyczące programu:

 • Program obejmuje zagadnienia prawne z nastawieniem na praktyczne stosowanie prawa przez osoby, które nie wykonują zawodów prawniczych.
 • Program obejmuje zajęcia, na których zaplanowane jest rozwiązywanie kazusów, w szczególności z zakresu postępowania rejestrowego (zakładanie i rejestrowanie spółki przez Internet - na portalu S24), analiza uchwał organów spółek i analiza kazusów z zakresu zaskarżania uchwał organów spółek, odpowiedzialności członków zarządu oraz ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
 • Program pozwala na przygotowanie do egzaminów uzupełniających w przewodzie doktorskim z dyscypliny - Prawo dla osób, któe nie mają wykształcenia prawniczego

Atuty dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:

 • Zajęcia warsztatowe skoncentrowane na praktycznym stosowaniu prawa.
 • Bogate materiały dydaktyczne udostępniane przed zajęciami w formie prezentacji multimedialnych, kazusów, opracowań tekstowych.
 • Szerokie odwoływanie w ramach zajęć do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.
 • Brak konieczności pisania pracy końcowej (dyplomowej).

Atuty dotyczące kadry:

 • Zajęcia prowadzone przez osoby łączące wiedzę teoretyczną i aktywność naukową z praktyką stosowania prawa.
 • Poprzez zróżnicowanie kadry możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonującą w różnych sądach w Polsce.

Przesłanki:

Podstawowa znajomość prawa jest istotna w wielu dziedzinach życia i potrzebna osobom wykonującym różne zawody. W sposób szczególny znajomość prawa potrzebna jest ekonomistom, którzy zarządzają przedsiębiorstwami.
Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych dziedzin prawa, wykształcenie umiejętności samodzielnej interpretacji tekstu aktu prawnego oraz umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych.
Studia przygotowują osoby, które nie posiadają wykształcenia prawniczego do zdania egzaminów uzupełniających w przewodzie doktorskim.

Cele studiów:

 • Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych dziedzin prawa;
 • Zdobycie wiedzy z zakresu podstaw teorii prawa;
 • Zdobycie wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, zasad ustroju państwa;
 • Zdobycie wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa handlowego w tym również z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • Zdobycie wiedzy z zakresu przebiegu postępowań sądowych;
 • Wykształcenie umiejętności samodzielnej interpretacji tekstu aktu prawnego i samodzielnego dokonywania prawnej subsumpcji stanu faktycznego;
 • Wykształcenie umiejętności przygotowywania umów oraz pism procesowych;
 • Rozwinięcie świadomości prawnej;
 • Przygotowanie do egzaminów uzupełniających w przewodzie doktorskim.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia trwają 2 semestry
 • zajęcia odbywają się raz w miesiącu (wyjątkowo mogą zostać zaplanowane dwa zjazdy w miesiącu), w soboty i niedziele, w godzinach 9-17

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

  Program

  Teoria prawa i prawo publiczne

  • Teoria prawa;
  • Prawo konstytucyjne;
  • Prawo karne;
  • Prawo administracyjne.

  Prawo prywatne

  • Prawo cywilne;
  • Prawo handlowe;
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze;
  • Prawo pracy.

  Postępowania sądowe

  • Postępowanie cywilne;
  • Postępowanie karne;
  • Postępowanie administracyjne.

  Prawo międzynarodowe

  • Prawo europejskie;
  • Prawo międzynarodowe publiczne;
  • Prawo międzynarodowe prywatne.

  Egzamin dyplomowy

   

   

   

   

  Wykładowcy

  dr hab. Anna Hrycaj
  sędzia

  Kierownik programu

  Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Kierownik studiów doktoranckich oraz Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego.

  Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

  Edyta Dzielińska
  sędzia

  Obecnie Sędzia Sądu Rejonowego dla M.st. Warszawy w Warszawie, od 2014 roku orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pełni funkcję sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od 2011 roku Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w V Wydziale Karnym, w którym orzekała w licznych sprawach m.in. z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. W latach 2005-2007 Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, od 2007 do 2011 roku Prokurator delegowany do pełnienia czynności w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, w Wydziale V Śledczym. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Podyplomowe Studia z zakresu problematyki zorganizowanej przestępczości, korupcji i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim, a także Studium Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z zakresu prawa karnego w tym prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego procesowego, z zakresu ekonomi i finansów, podstaw przedsiębiorczości, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Komisarz Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Warszawie.

   

   

  Aneta Komenda

  Sędzia, Naczelnik Wydziału Prawa Rejestrów w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2001 do 2005 roku sędzia Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Od 2005 roku sędzia XI Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. W latach 2005 do 2011 Kierownik Sekcji Stowarzyszeń. Od 2011 roku delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zajmuje się nowelizacją przepisów regulujących funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego oraz postępowanie rejestrowe. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

  dr Sebastian Ładoś
  sędzia

  doktor nauk prawnych. Sędzia orzekający w sprawach karnych i karnych skarbowych. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Prawa Administracji (prawo karne procesowe, kryminologia). 

  Opłaty za studia

  Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
  Prawo - kompendium wiedzy prawniczej5900 zł6100 zł6300 zł
  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

  *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2019 r.

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
  • III rata - do 1 lutego 2019 r.
  • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego

  Santander Bank Polska S.A.
  29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

  tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

  Zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
  • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
  • CV;
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

  W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

  Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

  *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  Kontakt

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56
  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
  tel. 22 54-35-322

  **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • realizacji procesu kształcenia,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
   na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
   • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
   • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
   • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego
   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
  6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
  11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

  Zobacz także