Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 174 godziny
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, z uwagi na to, że wiele zajęć nie będzie obejmowało kompleksowego i metodycznego omówienia podstaw danego zagadnienia, ale będzie koncentrowało się na omówieniu najistotniejszych i najważniejszych aktualnych problemów pojawiających się w praktyce stosowania prawa.

Studia przeznaczone są:

 • Adwokatów i aplikantów adwokackich,
 • Radców prawnych i aplikantów radcowskich,
 • Doradców prawnych,
 • Pracowników firm windykacyjnych oraz oddziałów windykacyjnych w przedsiębiorstwach,
 • Pracowników banków oraz firm leasingowych,
 • Osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub starających się ją uzyskać.

Atuty

Atuty dotyczące programu:

 • Program obejmuje zagadnienia prawne oraz ekonomiczne z nastawieniem na praktyczne stosowanie regulacji prawa spółek, działalności gospodarczej, prawa bankowego i regulacji dotyczących rynku kapitałowego oraz rynku finansowego, prawa papierów wartościowych, prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.
 • Program obejmuje również zagadnienia związane z ekonomicznymi aspektami prawa gospodarczego, w tym np. analizę wskaźników finansowych pod kątem oceny stanu niewypłacalności przedsiębiorcy.
 • Program obejmuje zajęcia, na których zaplanowane jest rozwiązywanie kazusów, w szczególności z zakresu postępowania rejestrowego (zakładanie i rejestrowanie spółki przez Internet - na portalu S24), analiza uchwał organów spółek i analiza kazusów z zakresu zaskarżania uchwał organów spółek, odpowiedzialności członków zarządu oraz ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.

Atuty dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:

 • Zajęcia warsztatowe skoncentrowane na praktycznym stosowaniu prawa gospodarczego.
 • Bogate materiały dydaktyczne udostępniane przed zajęciami w formie prezentacji multimedialnych, kazusów, opracowań tekstowych.
 • Szerokie odwoływanie w ramach zajęć do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.
 • Brak konieczności pisania pracy końcowej (dyplomowej).

Atuty dotyczące kadry:

 • Zajęcia prowadzone przez osoby łączące wiedzę teoretyczną i aktywność naukową z praktyką stosowania prawa.
 • Poprzez zróżnicowanie kadry możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonującą w różnych sądach gospodarczych w Polsce.

Przesłanki i cele studiów

Prawo gospodarcze w szerokim ujęciu jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się i zmienianych gałęzi prawa. Jest to efektem konieczności podążania za wymaganiami jakie stawia współczesna gospodarka. Obrót gospodarczy stwarza nowe problemy, których rozwiązanie wymaga nowych i nieznanych wcześniej rozwiązań i instrumentów prawnych. Stosowanie prawa gospodarczego w praktyce wymaga nie tylko znajomości prawa ale również wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania oraz bankowości. Wiedza ta powinna mieć charakter praktyczny, tak aby pozwalała na takie stosowanie prawa, które pozwoli na urzeczywistnienie głównego celu prawa gospodarczego jakim jest stworzenie ram prawnych dla zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju gospodarki.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, rejestrów, prawa bankowego oraz instrumentów finansowych, prawa papierów wartościowych,  prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prawo podatkowego. Studia obejmują również zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów przedsiębiorstw.

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, wykształcenie umiejętności interpretacji prawa gospodarczego z uwzględnieniem jego celów, wykształcenie umiejętności dokonywania oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Program

Prawo handlowe, prawo działalności gospodarczej oraz rozpoznawanie sporów gospodarczych 

 • Tworzenie i organizacja spółek, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych (sukcesja, odpowiedzialność, formy);
 • Kompetencje i odpowiedzialność wspólników i organów spółek osobowych oraz organów spółek kapitałowych w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych– zagadnienia wybrane;
 • Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe – zagadnienia wybrane;
 • Zaskarżanie uchwał organów spółek (przesłanki, postępowanie zabezpieczające);
 • Prawo działalności gospodarczej;
 • Sądownictwo polubowne
 • Mediacje

Prawo bankowe, rynki finansowe i kapitałowe

 • Wybrane produkty i usługi bankowe (kredyty, depozyty, faktoring, leasing, akredytywy, gwarancje);
 • Zabezpieczenia wierzytelności – zagadnienia wybrane (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, poręczenie, gwarancja);
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z czynności bankowych;
 • Prawo rynku kapitałowego – zagadnienia ogólne (ustawy: o obrocie instrumentami finansowymi, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym);
 • Prawo o obligacjach;
 • Prawo wekslowe i czekowe – zagadnienia wybrane.

Prawo ochrony konkurencji oraz własności intelektualnej

 • Prawo ochrony konkurencji – zagadnienia wybrane (ochrona konkurencji i konsumentów, czyny nieuczciwej konkurencji, dochodzenie roszczeń, postępowanie zabezpieczające);
 • Prawo autorskie;
 • Prawo własności przemysłowej;

Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz ochrona wierzyciela w obrocie gospodarczym

 • Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i ogłoszenia upadłości oraz zagadnienia wprowadzające;
 • Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych;
 • Przebieg postępowania upadłościowego;
 • Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych oraz postępowania upadłościowego na inne postępowania sądowe oraz postępowanie egzekucyjne;
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (bezskuteczność czynności prawnych dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym, skarga pauliańska);
 • Rejestry i ewidencje dłużników oraz poszukiwanie majątku dłużnika;
 • Prawo karne gospodarcze.

Ekonomiczne i społeczne zagadnienia prawa gospodarczego

 • Analiza wskaźnikowa i ocena sytuacji finansowej. przedsiębiorstwa;
 • Warsztaty – (czytanie sprawozdań finansowych, identyfikacja zagrożenia upadłością, identyfikacja aktywów i obszarów działalności generujących korzyści ekonomiczne, ocena stanu niewypłacalności na potrzeby odpowiedzialności z art. 299 k.s.h.);
 • Elementy prawa podatkowego – obowiązki podatkowe przedsiębiorcy w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej; podatkowe skutki postępowań sądowych (upadłości i restrukturyzacji), mediacji, egzekucji;
 • Warsztaty – metodyka dochodzenia roszczeń gospodarczych.

Egzamin dyplomowy (2h)

Aktywność, prace badawcze i projekty praktyczne realizowane przez studentów studiów podyplomowych we współpracy z Instytutem Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Wykładowcy (dr hab. Anna Hrycaj prof. Uczelni Łazarskiego oraz sędzia Agnieszka Owczarewicz) i student studiów podyplomowych „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa” Albin Pawłowski przygotowali w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel wzór tabeli do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym (projekt badawczy - Efektywne zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową oraz organizacja pracy wydziału do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych). Arkusz kalkulacyjny jest udostępniany również przez Krajową Izbę \doradców restrukturyzacyjnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zobacz więcej - http://www.lazarski.pl/pl/wydzialy-i-jednostki/instytuty/wydzial-prawa-i-administracji/instytut-prawa-upadlosciowego-i-restrukturyzacyjnego-oraz-badan-nad-niewyplacalnoscia/wzor-tabeli-do-tworzenia-planu-splaty-wierzycieli-w-postepowaniu-upadlosciowym/

Wykładowcy

prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. sędzia Anna Hrycaj

Kierownik programu
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Kierownik studiów doktoranckich oraz Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

 

 

 

Witold Borysiak

dr Adam Chmielewski

Pracownik naukowy Pracowni Rachunkowości i Rewizji Księgowej
w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, ceniony wykładowca i konsultant firm. Doświadczenie praktyczne zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i bankach. Zainteresowania naukowe związane z tematyką rachunku kosztów i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Biegły rewident, członek Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie SA.

Umiejętności eksperckie:
- ocena polityki rachunkowości i systemów księgowych,
- badanie sprawozdań finansowych,
- analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw,
- budżetowanie i analiza odchyleń budżetowych,
- projektowanie systemu rachunkowości zarządczej i zarządczego rachunku kosztów,
- planowanie i analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

 

sędzia Edyta Dzielińska

 

Obecnie Sędzia Sądu Rejonowego dla M.st. Warszawy w Warszawie, od 2014 roku orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pełni funkcję sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od 2011 roku Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w V Wydziale Karnym, w którym orzekała w licznych sprawach m.in. z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. W latach 2005-2007 Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, od 2007 do 2011 roku Prokurator delegowany do pełnienia czynności w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, w Wydziale V Śledczym. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Podyplomowe Studia z zakresu problematyki zorganizowanej przestępczości, korupcji i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim, a także Studium Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z zakresu prawa karnego w tym prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego procesowego, z zakresu ekonomi i finansów, podstaw przedsiębiorczości, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Komisarz Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Warszawie.

 

 

dr Patryk Filipiak

Doktor nauk prawnych i wykładowca prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na WPiA Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Adwokat i partner w kancelarii FilipiakBabicz Kancelaria Prawna. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

W praktyce zawodowej tworzył ramy prawne dla struktur funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz sekurytyzacyjnych. Na stałe współpracuje z jednym z największych polskich funduszy start-upowych.

Członek Zespołu Ministra Rozwoju do spraw prawa gospodarczego. Współtwórca nowego Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Ekspert w Zespole przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Nagrodzony medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości.

Członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL EUROPE oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, w ramach której prowadzi szkolenia dla sędziów. Autor wielu publikacji obejmujących tematykę prawa upadłościowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz postępowania cywilnego.

dr Mateusz Grochowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN i w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Odbył staże badawcze i dydaktyczne w European University Institute (Florencja), na Universit? degli Studi di Trento (Trydent) oraz w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Hamburg). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Redaktor naczelny serwisu internetowego Instytutu Nauk Prawnych PAN "Polish Private Law" (www.polishprivatelaw.pl). Prowadzi badania w zakresie prawa umów, europejskiego prawa prywatnego oraz teorii sądowego stosowania prawa.

sędzia Aneta Komenda

Sędzia, Naczelnik Wydziału Prawa Rejestrów w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2001 do 2005 roku sędzia Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Od 2005 roku sędzia XI Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. W latach 2005 do 2011 Kierownik Sekcji Stowarzyszeń. Od 2011 roku delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zajmuje się nowelizacją przepisów regulujących funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego oraz postępowanie rejestrowe. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

sędzia Monika Pawłowska

sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy.

sędzia Beata Piwowarska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Obecnie sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, od 2007 r. przewodnicząca sądu właściwego w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Rozstrzyga spory z zakresu własności intelektualnej. Od 10 lat współpracuje z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnicząc w podejmowanych przezeń działaniach edukacyjnych i popularyzatorskich. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach aplikantów rzecznikowskich. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu własności intelektualnej prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autorka licznych publikacji z dziedziny własności przemysłowej.

r.pr. Bartosz Sierakowski

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych i naprawczych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom.    Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, współautorem komentarza praktycznego do ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (komentarz wydawany cyklicznie przez DGP - Firma i Prawo). Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.

 

 

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo gospodarcze5700 zł5900 zł6100 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322