Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 174 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla:

 • Adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich
 • Funkcjonariuszy organów ścigania
 • Pracowników organów kontroli skarbowej
 • Doradców prawnych
 • Pracowników firm windykacyjnych oraz oddziałów windykacyjnych w przedsiębiorstwach
 • Pracowników banków oraz firm leasingowych
 • Osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub starających się ją uzyskać
 • Asystentów sędziów

Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie z zakresu prawa lub ekonomii.

Atuty

Atuty dotyczące programu:

 • Program obejmuje zagadnienia prawne z nastawieniem na praktyczne stosowanie regulacji prawa spółek, działalności gospodarczej, prawa bankowego i regulacji dotyczących rynku kapitałowego oraz rynku finansowego, prawa papierów wartościowych, prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.
 • Program obejmuje zajęcia, na których zaplanowane jest rozwiązywanie kazusów, w szczególności z zakresu postępowania rejestrowego (zakładanie i rejestrowanie spółki przez Internet - na portalu S24), analiza uchwał organów spółek i analiza kazusów z zakresu zaskarżania uchwał organów spółek, odpowiedzialności członków zarządu oraz ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.
 • Program obejmuje istotne zagadnienia prawne z zakresu prawa karnego gospodarczego z uwzględnieniem najistotniejszych problemów z zakresu ryzyka osobistej odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym.
 • Program obejmuje zagadnienia, które w praktyce stosowania prawa sprawiają zauważalne trudności, a jednocześnie są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Atuty dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:

 • Zajęcia warsztatowe skoncentrowane na praktycznym stosowaniu prawa gospodarczego.
 • Bogate materiały dydaktyczne udostępniane przed zajęciami w formie prezentacji multimedialnych, kazusów, opracowań tekstowych.
 • Szerokie odwoływanie w ramach zajęć do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.
 • Brak konieczności pisania pracy końcowej (dyplomowej).

Atuty dotyczące kadry:

 • Zajęcia prowadzone przez osoby łączące wiedzę teoretyczną i aktywność naukową z praktyką stosowania prawa (sędziów, prokuratorów).

Przesłanki i cele

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, wykształcenie umiejętności interpretacji prawa gospodarczego z uwzględnieniem jego celów, wykształcenie umiejętności dokonywania oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa. Celem studiów jest również wykształcenie umiejętności interpretacyjnych związanych ze współstosowaniem argumentacji prywatnoprawnej i karnej oraz ukształtowanie świadomości kwalifikacji ryzyka gospodarczego.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (wyjątkowo mogą zostać zaplanowane dwa zjazdy w miesiącu), w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Prawo handlowe, prawo działalności gospodarczej oraz rozpoznawanie sporów gospodarczych

 • Prawo spółek;
 • Krajowy Rejestr Sądowy i rejestry dłużników;
 • Prawo działalności gospodarczej;
 • Rozpoznawanie sporów gospodarczych;
 • Odpowiedzialność członków zarządu oraz wspólników spółek prawa handlowego;
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów.

Prawo bankowe, rynki finansowe i kapitałowe

 • Wybrane produkty i usługi bankowe (kredyty, depozyty, faktoring, leasing, akredytywy, gwarancje);
 • Zabezpieczenia wierzytelności – zagadnienia wybrane (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, poręczenie, gwarancja);
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z czynności bankowych;
 • Prawo wekslowe i czekowe – zagadnienia wybrane.

Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz ochrona wierzyciela w obrocie gospodarczym

 • Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i ogłoszenia upadłości oraz zagadnienia wprowadzające;
 • Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych;
 • Przebieg postępowania upadłościowego;
 • Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych oraz postępowania upadłościowego na inne postępowania sądowe oraz postępowanie egzekucyjne;
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (bezskuteczność czynności prawnych dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym, skarga pauliańska);
 • Upadłość konsumencka.

Odpowiedzialność karna w działalności gospodarczej

 • Oszustwo w obrocie gospodarczym, w tym oszustwa ubezpieczeniowe, kredytowe;
 • Nadużycie zaufania w prowadzeniu spraw majątkowych podmiotu gospodarczego;
 • Ochrona prawnokarna ładu korporacyjnego i relacji właścicielskich spółek;
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych;
 • Ochrona wiarygodności dokumentów w obrocie gospodarczym;
 • Przestępstwa przeciwko wierzycielom.

Egzamin dyplomowy

Wykładowcy

dr hab. Anna Hrycaj
sędzia

Profesor nadzwyczajny, kierownik Studiów Doktoranckich, kierownik Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

dr Adam Chmielewski

Pracownik naukowy Pracowni Rachunkowości i Rewizji Księgowej w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, ceniony wykładowca i konsultant firm. Doświadczenie praktyczne zdobywał w  przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i bankach. Zainteresowania naukowe związane z tematyką rachunku kosztów i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Biegły rewident, członek Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie SA.

Umiejętności eksperckie:

 • ocena polityki rachunkowości i systemów księgowych;
 • badanie sprawozdań finansowych;
 • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw;
 • budżetowanie i analiza odchyleń budżetowych;
 • projektowanie systemu rachunkowości zarządczej i zarządczego rachunku kosztów;
 • planowanie i analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.  

dr Patryk Filipiak
adwokat, syndyk

Adwokat i partner w kancelarii FilipiakBabicz Kancelaria Prawna. Syndyk licencjonowany. Doktor nauk prawnych. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, w ramach której prowadzi szkolenia dla sędziów upadłościowych. Jest autorem kilkunastu publikacji obejmujących tematykę prawa upadłościowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz postępowania cywilnego, a także współautorem komentarza do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacji, prawa spółek handlowych oraz M&A.

Mateusz Grochowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN i w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Odbył staże badawcze i dydaktyczne w European University Institute (Florencja), na Universitet degli Studi di Trento (Trydent) oraz w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Hamburg). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Redaktor naczelny serwisu internetowego Instytutu Nauk Prawnych PAN "Polish Private Law" (www.polishprivatelaw.pl). Prowadzi badania w zakresie prawa umów, europejskiego prawa prywatnego oraz teorii sądowego stosowania prawa.

Aneta Komenda
sędzia

Sędzia, były Naczelnik Wydziału Prawa Rejestrów w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 2001 do 2005 roku sędzia Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie. Od 2005 roku sędzia XI Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. W latach 2005 - 2011 Kierownik Sekcji Stowarzyszeń. Od 2011 roku delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zajmowała się nowelizacją przepisów regulujących funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego oraz postępowanie rejestrowe. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Beata Piwowarska

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, od 2007 r. przewodnicząca sądu właściwego w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Rozstrzyga spory z zakresu własności intelektualnej. Od 10 lat współpracuje z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnicząc w podejmowanych przezeń działaniach edukacyjnych i popularyzatorskich. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach aplikantów rzecznikowskich. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu własności intelektualnej prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autorka licznych publikacji z dziedziny własności przemysłowej.

Bartosz Sierakowski
radca prawny

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych i naprawczych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, współautorem komentarza praktycznego do ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (komentarz wydawany cyklicznie przez DGP - Firma i Prawo). Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.

dr Sebastian Ładoś
sędzia

doktor nauk prawnych. Sędzia orzekający w sprawach karnych i karnych skarbowych. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Prawa Administracji (prawo karne procesowe, kryminologia). 

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Prawo gospodarcze i karne gospodarcze 5 900 zł** 6 100 zł 6 300 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.