Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 168 godzin (jeden raz w miesiącu; wyjątkowo 2 razy w miesiącu)
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla:

 • Adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich
 • Funkcjonariuszy organów ścigania
 • Pracowników organów kontroli skarbowej
 • Doradców prawnych
 • Pracowników firm windykacyjnych oraz oddziałów windykacyjnych w przedsiębiorstwach
 • Pracowników banków oraz firm leasingowych
 • Osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub starających się ją uzyskać
 • Asystentów sędziów

Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie z zakresu prawa lub ekonomii.

Atuty

Atuty dotyczące programu:

 • Program obejmuje zagadnienia prawne z nastawieniem na praktyczne stosowanie regulacji prawa spółek, działalności gospodarczej, prawa bankowego i regulacji dotyczących rynku kapitałowego oraz rynku finansowego, prawa papierów wartościowych, prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.
 • Program obejmuje zajęcia, na których zaplanowane jest rozwiązywanie kazusów, w szczególności z zakresu postępowania rejestrowego (zakładanie i rejestrowanie spółki przez Internet - na portalu S24), analiza uchwał organów spółek i analiza kazusów z zakresu zaskarżania uchwał organów spółek, odpowiedzialności członków zarządu oraz ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.
 • Program obejmuje istotne zagadnienia prawne z zakresu prawa karnego gospodarczego z uwzględnieniem najistotniejszych problemów z zakresu ryzyka osobistej odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym.
 • Program obejmuje zagadnienia, które w praktyce stosowania prawa sprawiają zauważalne trudności, a jednocześnie są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Atuty dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:

 • Zajęcia warsztatowe skoncentrowane na praktycznym stosowaniu prawa gospodarczego.
 • Bogate materiały dydaktyczne udostępniane przed zajęciami w formie prezentacji multimedialnych, kazusów, opracowań tekstowych.
 • Szerokie odwoływanie w ramach zajęć do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.
 • Brak konieczności pisania pracy końcowej (dyplomowej).

Atuty dotyczące kadry:

 • Zajęcia prowadzone przez osoby łączące wiedzę teoretyczną i aktywność naukową z praktyką stosowania prawa (sędziów, prokuratorów)

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, wykształcenie umiejętności interpretacji prawa gospodarczego z uwzględnieniem jego celów, wykształcenie umiejętności dokonywania oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa. Celem studiów jest również wykształcenie umiejętności interpretacyjnych związanych ze współstosowaniem argumentacji prywatnoprawnej i karnej oraz ukształtowanie świadomości kwalifikacji ryzyka gospodarczego.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (wyjątkowo mogą zostać zaplanowane dwa zjazdy w miesiącu), w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Prawo handlowe, prawo działalności gospodarczej oraz rozpoznawanie sporów gospodarczych

 • Prawo spółek;
 • Krajowy Rejestr Sądowy i rejestry dłużników;
 • Prawo działalności gospodarczej;
 • Rozpoznawanie sporów gospodarczych;
 • Odpowiedzialność członków zarządu oraz wspólników spółek prawa handlowego;
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów.

Prawo bankowe, rynki finansowe i kapitałowe

 • Wybrane produkty i usługi bankowe (kredyty, depozyty, faktoring, leasing, akredytywy, gwarancje);
 • Zabezpieczenia wierzytelności – zagadnienia wybrane (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, poręczenie, gwarancja);
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z czynności bankowych;
 • Prawo wekslowe i czekowe – zagadnienia wybrane.

Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz ochrona wierzyciela w obrocie gospodarczym

 • Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i ogłoszenia upadłości oraz zagadnienia wprowadzające;
 • Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych;
 • Przebieg postępowania upadłościowego;
 • Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych oraz postępowania upadłościowego na inne postępowania sądowe oraz postępowanie egzekucyjne;
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (bezskuteczność czynności prawnych dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym, skarga pauliańska);
 • Upadłość konsumencka.

Odpowiedzialność karna w działalności gospodarczej

 • Oszustwo w obrocie gospodarczym, w tym oszustwa ubezpieczeniowe, kredytowe;
 • Nadużycie zaufania w prowadzeniu spraw majątkowych podmiotu gospodarczego;
 • Ochrona prawnokarna ładu korporacyjnego i relacji właścicielskich spółek;
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych;
 • Ochrona wiarygodności dokumentów w obrocie gospodarczym;
 • Przestępstwa przeciwko wierzycielom.

Egzamin dyplomowy

Wykładowcy

dr hab. Anna Hrycaj
sędzia

Kierownik programu

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Kierownik studiów doktoranckich oraz Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Witold Borysiak

dr Adam Chmielewski

PMP - konsultant, trener i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2®, MoR® Approved Trainer, Professional Scrum Master, MSP®, MoP®, AgilePM, PPRINCE2® Agile Practitioner. Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz międzynarodowych. Przeprowadził kilkanaście tysięcy godzin szkoleń oraz doradztwa w obszarze zarządzania projektami, ryzykiem, zespołami. W obszarze IT specjalizuje się w projektach wdrożeniowych oraz wytwórczych. Pracował z takimi organizacjami jak np.: Poczta Polska S.A., PZU S.A., PERN, CompuGroup Medical, Państwowe Porty Lotnicze.

Pracownik naukowy Pracowni Rachunkowości i Rewizji Księgowej w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, ceniony wykładowca i konsultant firm. Doświadczenie praktyczne zdobywał w  przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i bankach. Zainteresowania naukowe związane z tematyką rachunku kosztów i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Biegły rewident, członek Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie SA.

Umiejętności eksperckie:

 • ocena polityki rachunkowości i systemów księgowych,
 • badanie sprawozdań finansowych,
 • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw,
 • budżetowanie i analiza odchyleń budżetowych,
 • projektowanie systemu rachunkowości zarządczej i zarządczego rachunku kosztów,
 • planowanie i analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Edyta Dzielińska
sędzia

Obecnie Sędzia Sądu Rejonowego dla M.st. Warszawy w Warszawie, od 2014 roku orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pełni funkcję sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od 2011 roku Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w V Wydziale Karnym, w którym orzekała w licznych sprawach m.in. z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. W latach 2005-2007 Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, od 2007 do 2011 roku Prokurator delegowany do pełnienia czynności w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, w Wydziale V Śledczym. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Podyplomowe Studia z zakresu problematyki zorganizowanej przestępczości, korupcji i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim, a także Studium Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z zakresu prawa karnego w tym prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego procesowego, z zakresu ekonomi i finansów, podstaw przedsiębiorczości, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Komisarz Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Warszawie.

 

 

dr Patryk Filipiak
adwokat, syndyk

Adwokat i partner w kancelarii FilipiakBabicz Kancelaria Prawna. Syndyk licencjonowany. Doktor nauk prawnych. Członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL EUROPE. Członek Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda. Członek Zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, w ramach której prowadzi szkolenia dla sędziów upadłościowych. W czerwcu 2012 r. obronił rozprawę doktorską dotyczącą prawnych aspektów międzynarodowych upadłości. Jest absolwentem UAM w Poznaniu uhonorowanym Medalem Rektora za wybitne wyniki w nauce. Odbył roczne studia prawnicze na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech, a także ukończył Studium Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Został nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu za najlepszy wynik uzyskany na egzaminie adwokackim w 2010 roku. Jest autorem kilkunastu publikacji obejmujących tematykę prawa upadłościowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz postępowania cywilnego, a także współautorem komentarza do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacji, prawa spółek handlowych oraz M&A.

Mateusz Grochowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN i w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Odbył staże badawcze i dydaktyczne w European University Institute (Florencja), na Universit? degli Studi di Trento (Trydent) oraz w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Hamburg). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Redaktor naczelny serwisu internetowego Instytutu Nauk Prawnych PAN "Polish Private Law" (www.polishprivatelaw.pl). Prowadzi badania w zakresie prawa umów, europejskiego prawa prywatnego oraz teorii sądowego stosowania prawa.

Aneta Komenda

Sędzia, Naczelnik Wydziału Prawa Rejestrów w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2001 do 2005 roku sędzia Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Od 2005 roku sędzia XI Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. W latach 2005 do 2011 Kierownik Sekcji Stowarzyszeń. Od 2011 roku delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zajmuje się nowelizacją przepisów regulujących funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego oraz postępowanie rejestrowe. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dariusz Kuberski
prokurator

Prokurator b. Prokuratury Generalnej, wykładowca KSSiP, wieloletni przewodniczący zespołu egzaminacyjnego na egzamin prokuratorski, autor 32 publikacji głównie z zakresu własności intelektualnej i prawa karnego gospodarczego, autor programu studiów podyplomowych KSSiP z zakresu prawa gospodarczego, wykładowca z zakresu obrotu instrumentami finansowymi i własności intelektualnej na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek kolegium redakcyjnego Wydawnictwa „Diariusz Prawniczy”, członek Rady Programowej Kwartalnika Sądowego Apelacji Gdańskiej. W 2016 r. był członkiem Kolegium Redakcyjnego oraz pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Prokuratora i Prawo”, aktualnie stały recenzent tego wydawnictwa, wykładowca na aplikacji rzeczników patentowych, ściśle współpracuje z Urzędem Patentowym R.P.

Monika Pawłowska
sędzia

Ryszard Pęgal
prokurator

10 października 1996 roku  powołany na stanowisko asesora  Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, a od 1 października 1998 roku na stanowisko prokuratora w/wym. jednostki prokuratury. Z dniem 1 maja 2001 roku delegowany do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, a z dniem 1 września 2002 roku mianowany na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Od początku delegowania wykonywał obowiązki służbowe w Wydziale V Śledczym Dział  IV  [tzw. przestępstw giełdowych].  Od 3 października p.o. Kierownika Działu IV [tzw. przestępstw giełdowych].
W okresie od 7 grudnia 2004 roku do dnia 14 marca 2005 roku pełnił funkcje Zastępcy Prokuratora Rejonowego Warszawa-Żoliborz.
Począwszy od dnia 1 kwietnia 2005 roku delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. Prokuratorem tej jednostki został powołany z dniem 1 kwietnia 2006 roku.
W okresie od 14 kwietnia 2006 roku do 14 stycznia 2008 roku wykonywał obowiązki służbowe  Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Warszawie.
Po odwołaniu ze stanowiska Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Warszawie wykonuje obowiązki służbowe jako prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.
Z dniem 15 października 2012 został skierowany do wykonywania czynności służbowych w Wydziale IV ds. Wizytacji i Oceny Okresowej Prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.
W trakcie pracy zawodowej prowadził wykłady z zakresu publicznego obrotu papierami wartościowymi [instrumentami finansowymi], m.in. na rzecz Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz zajęcia z aplikantami prokuratorskimi.
Z dniem 18 kwietnia 2016 roku został przeniesiony na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Beata Piwowarska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Obecnie sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, od 2007 r. przewodnicząca sądu właściwego w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Rozstrzyga spory z zakresu własności intelektualnej. Od 10 lat współpracuje z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnicząc w podejmowanych przezeń działaniach edukacyjnych i popularyzatorskich. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach aplikantów rzecznikowskich. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu własności intelektualnej prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autorka licznych publikacji z dziedziny własności przemysłowej.

Bartosz Sierakowski
radca prawny

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych i naprawczych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, współautorem komentarza praktycznego do ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (komentarz wydawany cyklicznie przez DGP - Firma i Prawo). Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.

 

 

Agnieszka Stachniak- Rogalska
sędzia

Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie, orzeka w Wydziale Karnym.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium z prawa karnego gospodarczego I i II stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz  Podyplomowe Studia z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła aplikację prokuratorską i aplikację radcowską. Posiada czternastoletnie doświadczenie z zakresu prawa i postępowania karnego, które zdobywała pełniąc  funkcję Prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Warszawie, w tym Kierownika Działu 3 Ds. Była członkiem Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Została delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Warszawie do pełnienia czynności służbowych, w ramach których była głównym koordynatorem kluczowych projektów dla wymiaru sprawiedliwości. Od kilku lat sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie.

Jan Wiśniewski
prokurator

prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Legislacyjnego Wydziału Prawa Karnego, współautor publikacji „Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa” pod redakcją prof. Ewy Guzik Makaruk z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

dr Sebastian Ładoś
sędzia

doktor nauk prawnych. Sędzia orzekający w sprawach karnych i karnych skarbowych. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Prawa Administracji (prawo karne procesowe, kryminologia). 

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo gospodarcze5900 zł6100 zł6300 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.