Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 178 godzin (jeden zjazd w miesiącu, wyjątkowo mogą zostać wyznaczone dwa zjazdy w miesiącu)
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Rekrutacja trwa do 30 września !!!

Pożyczki nieoprocentowane na studia podyplomowe

z możliwością umorzenia części spłat.

Dowiedz się więcej...

Opis studiów

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla:

 • osób, które zarządzają przedsiębiorstwami windykacyjnymi
 • pracowników przedsiębiorstw windykacyjnych
 • adwokatów i aplikantów adwokackich
 • radców prawnych i aplikantów radcowskich
 • doradców prawnych
 • doradców restrukturyzacyjnych
 • pracowników banków
 • pracowników oddziałów windykacyjnych przedsiębiorstw

Atuty

 • Program studiów został przygotowany po dokonaniu analizy podstawowych problemów jakie pojawiają się w działalności windykacyjnej i zakłada wyposażenie uczestników studiów w potrzebną wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne prowadzenie windykacji. Zajęcia obejmą m.in. strategię działania firmy windykacyjnej, poszukiwanie majątku dłużnika, negocjacje windykacyjne,  modele zachowań dłużników, zasady rekrutacji pracowników do działów windykacyjnych, system wynagradzania pracowników zajmujących się windykacją, korespondencję windykacyjną.
 • Zakres tematyczny studiów obejmuje wszystkie aspekty windykacji sądowej (postępowanie rozpoznawcze, egzekucyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne) oraz pozasądowej (mediacja, arbitraż, negocjacje).
 • Program przewiduje praktyczne przedstawianie omawianych zagadnień oraz zajęcia, których celem jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych w działalności windykacyjnej (Pisanie pism procesowych, Problemy postępowania dowodowego studium przypadków, itd.)
 • Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków: sędziów, adwokatów, komorników, co pozwoli na przedstawienie słuchaczom aktualnych problemów oraz najnowszego orzecznictwa w sprawach procesowych i egzekucyjnych.

Przesłanki i cele studiów

Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że skuteczne odzyskiwanie należności jest gwarancją utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zatory płatnicze znacznie zwiększają ryzyko nagłego wystąpienia stanu niewypłacalności nawet w dobrze prosperującym przedsiębiorstwie. Powszechne na rynku jest zjawisko obrotu wierzytelnościami, w tym zwłaszcza wierzytelnościami, których dochodzenie jest długotrwałe i skomplikowane. W procesie windykacji należności, niezależnie czy zajmuje się tym samodzielnie przedsiębiorca czy wyspecjalizowana firma windykacyjna najistotniejsza jest biegła znajomość procedur sądowych i egzekucyjnych oraz umiejętność skutecznego poszukiwania majątku dłużnika. Pogłębienie wiedzy oraz nabycie umiejętności sprawnego prowadzenia postępowania sądowego oraz egzekucyjnego znacznie zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania należności.

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które w różny sposób zajmują się działalnością windykacyjną czy to jako kadra zarządzająca przedsiębiorstwami windykacyjnymi czy jako ich pracownicy. Celem studiów jest również zwiększenie wiedzy i umiejętności osób - adwokatów i radców prawnych - które w swojej praktyce zawodowej zajmują się obsługą prawną przedsiębiorstw.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia trwają 2 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, raz w miesiącu (wyjątkowo mogą zostać wyznaczone dwa zjazdy w miesiącu), w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Zagadnienia ogólne postępowania cywilnego

 • Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym - zagadnienia ogólne
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Sądowe dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych
 • Postępowanie zabezpieczające
 • Pisanie pism procesowych
 • Problemy postępowania dowodowego-studium przypadków
 • Odpowiedzialność członków zarządu
 • Odpowiedzialność małżonków

Postępowanie egzekucyjne

  • Podstawy wszczęcia egzekucji i wniosek egzekucyjny
  • Organy postępowania egzekucyjnego
  • Egzekucja z ruchomości
  • Egzekucja z praw i wierzytelności
  • Egzekucja z nieruchomości i przedsiębiorstwa
  • Środki obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
  • Koszty postępowania egzekucyjnego

   Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym

   • Postępowanie upadłościowe
   • Postępowanie restrukturyzacyjne
   • Upadłość konsumencka
   • Wpływ postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego na postępowania cywilne i egzekucyjne
   • Upadłość podmiotów sektora budowlanego i drogowego

   Pozasądowa windykacja należności i strategia działania przedsiębiorstwa windykacyjnego

   • Strategia działania przedsiębiorstwa windykacyjnego i poszukiwanie majątku dłużnika
   • Mediacja i arbitraż
   • Negocjacje w biznesie
   • Podatkowe aspekty windykacji należności
   • Obrót wierzytelnościami
   • Zabezpieczenia wierzytelności

   Egzamin dyplomowy

   Wykładowcy

   dr hab. Anna Hrycaj
   sędzia

   Kierownik programu

   Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Kierownik studiów doktoranckich oraz Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego.

   Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

   Ewa Izabela Fiedorowicz
   sędzia

   sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym. W 2000 r. ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Po odbyciu w latach 2000 - 2003 aplikacji sądowej, złożyła egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Następnie w latach 2003-2012 r. orzekała w Wydziale do spraw Upadłościowych i Naprawczych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. W tym czasie pełniła funkcje sędziego – komisarza i prowadziła postępowania upadłościowe, podejmując strategiczne decyzje w najbardziej skomplikowanych i złożonych sprawach upadłościowych, jakie toczyły się w Polsce. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii i podstaw rachunkowości dla sędziów prowadzących postępowania upadłościowe, a także studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

   Od 2010 r. jako ekspert bierze udział w pracach zespołu w Departamencie Zespołów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości przy egzaminach dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (poprzednio syndyka).

   Od 2012 r. orzeka w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Wydziale Gospodarczym rozstrzygając spory m.in. z zakresu prawa spółek handlowych, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji, procesu inwestycyjnego.

   Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej. W latach 2009-2011 prowadziła szkolenia z zakresu komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wykłada prawo upadłościowe, postępowanie cywilne, w tym postępowanie zabezpieczające, odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego na Studiach Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prowadzi także szkolenia dla aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

   Krzysztof Matela

   Prezes Zarządu EGB Investments S.A. - jednej największych firm windykacyjnych w Polsce oraz Prezes Zarządu EGB Finanse sp. z o.o - spółki będącej liderem w zakresie bieżącego finansowania działalności mikro i małych przedsiębiorstw. Jest współzałożycielem Polskiego Związku Windykacji, w którym w latach 2003 - 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a od 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady PZW. Wiceprezes Zarządu Business Centre Club oraz Kanclerz Loży Bydgoskiej BCC.

   Agnieszka Owczarewicz
   sędzia

   Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, od 2008 roku sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, zaś od 2012 Przewodniczący XXVI Wydziału Gospodarczego. W latach 2006-2010 wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st  Warszawy ds. gospodarczych. W latach 2010-2012 członek Komisji Egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o licencję syndyka, zaś w latach 2011-2014 członek komisji przeprowadzających zawodowe egzaminy radcowskie, adwokackie i notarialne. Współautorka publikacji  "Sądowe postępowanie gospodarcze- Vademecum przedsiębiorcy"

   Krzysztof Pietrzyk

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.

   Anna Żuława
   sędzia

   Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego, zdobyte i ugruntowane podczas aplikacji sądowej, jak również wieloletniej pracy, w tym w charakterze asystenta sędziego (w okresie od stycznia 2008 roku do marca 2012 roku) pod kierunkiem Przewodniczącego X Wydziału ds. Upadłościowych i Naprawczych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - Sądzie Gospodarczym, a następnie od marca 2012 roku do chwili obecnej - na stanowisku Sędziego we wspomnianym Wydziale. Patron i wykładowca aplikantów kierowanych w ramach szkoleń przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Na przełomie 2014 i 2015 roku delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości jako Główny Specjalista w Departamencie Prawa Cywilnego, w ramach których brała czynny udział w pracach nad nowelizacją prawa upadłościowego oraz w pracach zespołu powołanego do stworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

    

   Opłaty za studia

   Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
   Prawo egzekucyjne i windykacja należności5600 zł5800 zł6000 zł
   • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

   *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
   **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   Terminy płatności

   Płatność jednorazowa

   • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   Płatność ratalna

   Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

   • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
   • II rata - do 1 lutego 2019 r.

   Terminy płatności czesnego w czterech ratach

   • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
   • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
   • III rata - do 1 lutego 2019 r.
   • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

   Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

   Uczelnia Łazarskiego

   Deutsche Bank Polska S.A.
   29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

   tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

   Zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
   • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
   • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
   • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

   Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

   • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
   • CV;
   • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
   • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

   W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

   Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

   • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
   • dowodu wpłaty czesnego
   • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

   Kontakt

   Centrum Kształcenia Podyplomowego
   Uczelnia Łazarskiego
   ul. Świeradowska 43
   02-662 Warszawa

   Sektor "E" pokój 56
   e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
   tel. 22 54-35-322

   **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
   2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    • realizacji procesu kształcenia,
    • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
    • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
    na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
   4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
    • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
    • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
    • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
    • prowadzenia monitoringu wizyjnego
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
   6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
   8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
   9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
   11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.