Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 178 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla:

 • osób, które zarządzają przedsiębiorstwami windykacyjnymi;
 • pracowników przedsiębiorstw windykacyjnych;
 • adwokatów i aplikantów adwokackich;
 • radców prawnych i aplikantów radcowskich;
 • doradców prawnych;
 • doradców restrukturyzacyjnych;
 • pracowników banków;
 • pracowników oddziałów windykacyjnych przedsiębiorstw.

Atuty

 • Program studiów został przygotowany po dokonaniu analizy podstawowych problemów jakie pojawiają się w działalności windykacyjnej i zakłada wyposażenie uczestników studiów w potrzebną wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne prowadzenie windykacji. Zajęcia obejmą m.in. strategię działania firmy windykacyjnej, poszukiwanie majątku dłużnika, negocjacje windykacyjne, modele zachowań dłużników, zasady rekrutacji pracowników do działów windykacyjnych, system wynagradzania pracowników zajmujących się windykacją, korespondencję windykacyjną;
 • Zakres tematyczny studiów obejmuje wszystkie aspekty windykacji sądowej (postępowanie rozpoznawcze, egzekucyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne) oraz pozasądowej (mediacja, arbitraż, negocjacje);
 • Program przewiduje praktyczne przedstawianie omawianych zagadnień oraz zajęcia, których celem jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych w działalności windykacyjnej (pisanie pism procesowych, problemy postępowania dowodowego, studium przypadków, itd.);
 • Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków: windykatorów, sędziów, adwokatów, komorników, co pozwoli na przedstawienie słuchaczom aktualnych problemów oraz najnowszego orzecznictwa w sprawach procesowych i egzekucyjnych.

  Przesłanki i cele

  Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że skuteczne odzyskiwanie należności jest gwarancją utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zatory płatnicze znacznie zwiększają ryzyko nagłego wystąpienia stanu niewypłacalności nawet w dobrze prosperującym przedsiębiorstwie. Powszechne na rynku jest zjawisko obrotu wierzytelnościami, w tym zwłaszcza wierzytelnościami, których dochodzenie jest długotrwałe i skomplikowane. W procesie windykacji należności, niezależnie czy zajmuje się tym samodzielnie przedsiębiorca czy wyspecjalizowana firma windykacyjna, najistotniejsza jest biegła znajomość procedur sądowych i egzekucyjnych oraz umiejętność skutecznego poszukiwania majątku dłużnika. Pogłębienie wiedzy oraz nabycie umiejętności sprawnego prowadzenia postępowania sądowego oraz egzekucyjnego znacznie zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania należności.

  Celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które w różny sposób zajmują się działalnością windykacyjną czy to jako kadra zarządzająca przedsiębiorstwami windykacyjnymi czy jako ich pracownicy. Celem studiów jest również zwiększenie wiedzy i umiejętności osób - adwokatów i radców prawnych - które w swojej praktyce zawodowej zajmują się obsługą prawną przedsiębiorstw.

  Organizacja zajęć

  • Zajęcia trwają 2 semestry
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, raz w miesiącu (wyjątkowo mogą zostać wyznaczone dwa zjazdy w miesiącu), w godzinach 9-17.

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
  Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
  Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

  Program

  Zagadnienia ogólne postępowania cywilnego

  • Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym - zagadnienia ogólne
  • Elektroniczne postępowanie upominawcze
  • Sądowe dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych
  • Postępowanie zabezpieczające
  • Pisanie pism procesowych
  • Problemy postępowania dowodowego-studium przypadków
  • Odpowiedzialność członków zarządu
  • Odpowiedzialność małżonków

  Postępowanie egzekucyjne

   • Podstawy wszczęcia egzekucji i wniosek egzekucyjny
   • Organy postępowania egzekucyjnego
   • Egzekucja z ruchomości
   • Egzekucja z praw i wierzytelności
   • Egzekucja z nieruchomości i przedsiębiorstwa
   • Środki obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
   • Koszty postępowania egzekucyjnego

    Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym

    • Postępowanie upadłościowe
    • Postępowanie restrukturyzacyjne
    • Upadłość konsumencka
    • Wpływ postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego na postępowania cywilne i egzekucyjne
    • Upadłość podmiotów sektora budowlanego i drogowego

    Pozasądowa windykacja należności i strategia działania przedsiębiorstwa windykacyjnego

    • Strategia działania przedsiębiorstwa windykacyjnego i poszukiwanie majątku dłużnika
    • Mediacja i arbitraż
    • Negocjacje w biznesie
    • Podatkowe aspekty windykacji należności
    • Obrót wierzytelnościami
    • Zabezpieczenia wierzytelności

    Egzamin dyplomowy

    Wykładowcy

    dr hab. Anna Hrycaj
    sędzia

    Profesor nadzwyczajny, kierownik Studiów Doktoranckich, kierownik Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego.

    Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

    Krzysztof Matela

    Prezes Zarządu EGB Investments S.A. - jednej z największych firm windykacyjnych w Polsce oraz Prezes Zarządu EGB Finanse sp. z o.o - spółki będącej liderem w zakresie bieżącego finansowania działalności mikro i małych przedsiębiorstw. Jest współzałożycielem Polskiego Związku Windykacji, w którym w latach 2003 - 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a od 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady PZW. Wiceprezes Zarządu Business Centre Club oraz Kanclerz Loży Bydgoskiej BCC.

    Agnieszka Owczarewicz
    sędzia

    Od 2008 roku sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, w latach 2012 - 2018 Przewodniczący XXVI Wydziału Gospodarczego. Wcześniej, w latach 2006 - 2010 wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st  Warszawy ds. gospodarczych. W latach 2010 - 2012 członek Komisji Egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o licencję syndyka, zaś w latach 2011 - 2014 członek komisji przeprowadzających zawodowe egzaminy radcowskie, adwokackie i notarialne. Współautorka publikacji "Sądowe postępowanie gospodarcze - Vademecum przedsiębiorcy".

     

    Krzysztof Pietrzyk

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie.

    Piotr Telusiewicz

    Wiceprezes Prezes Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie nadzorujący e-sąd.

    Oplaty za studia

    Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
    Prawo egzekucyjne i windykacja należności 5 600 zł** 5 800 zł 6 000 zł

    *cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
    **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

    Terminy płatności

    Płatność jednorazowa

    • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

    Płatność ratalna

    Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

    • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
    • II rata - do 1 lutego 2020 r.

    Terminy płatności czesnego w czterech ratach

    • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
    • II rata do 15 grudnia 2019 r.
    • III rata do 1 lutego 2020 r.
    • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

    Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

    Uczelnia Łazarskiego

    Santander Bank Polska S.A.
    29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

    tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

    Zasady rekrutacji

    • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
    • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
    • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
    • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

    Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

    • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
    • CV;
    • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
    • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

    W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

    Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

    • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
    • dowodu wpłaty czesnego
    • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

    *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

    Kontakt

    Centrum Kształcenia Podyplomowego
    Uczelnia Łazarskiego
    ul. Świeradowska 43
    02-662 Warszawa

    Sektor "E" pokój 56
    e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
    tel. 22 54-35-322

    Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
    2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
    3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
     1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
      • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
      • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
     2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
      • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
      • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
      • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
      • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
      • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
    4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
     • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
     • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
     • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
    5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
     1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
      • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
     2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
    6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
    7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
    8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
    9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
    10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
    12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.