Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia 20 październik
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Adresaci studiów to przede wszystkim osoby specjalizujące się lub zamierzające specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych oraz osoby, które przygotowują się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz podmioty, które chcą przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z przepisami.

 

 

Atuty

 • kompleksowa wiedza z zakresu ochrony danych osobowych
 • problematyka ochrony danych osobowych ujęta w kontekście polityki i systemu bezpieczeństwa informacji;
 • przewaga zajęć warsztatowych z możliwością zadawania pytań i dyskusji. Na wszystkich zajęciach rozwiązywane są przykłady występujące w praktyce stosowania przepisów
 • absolwent studiów będzie przygotowany do wykonywania pracy inspektora ochrony danych osobowych
 • wykładowcy to osoby łączące wieloletnie doświadczenie praktyczne z zaawansowaną wiedzą teoretyczną z szeroko rozumianej tematyki ochrony danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • konkurencyjna cena
 • dostęp przez czas trwania studiów do zasobów Lexa
 • bardzo dobry dojazd i infrastruktura Uczelni. 

Przesłanki i cele studiów

Zamiarem organizatorów jest sprawienie, aby każdy uczestnik studium czuł, że podjęty wysiłek rzeczywiście przyczynił się do poszerzenia jego wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, a wydane pieniądze procentowały w rozwoju jego kariery zawodowej.

Od kandydatów wymagane są ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub magistra

Absolwent studiów będzie dysponował ekspercką wiedzą w zakresie danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają 2 semestry;
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17;
 • Warunkiem ukończenia studiów jest:
  - Uzyskanie zaliczeń z każdego modułu kształcenia;
  - Rozwiązanie kazusów z wybranych modułów z pozytywnym wynikiem oraz testów jednokrotnego wyboru;
  - Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego, sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów (rozwiązanie kazusów);
  - Co najmniej 70 % obecności na zajęciach.

 

 

 

Program

Kompendium RODO (83h)

 • Wykład organizacyjny
 • Wstęp do prawa ochrony danych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Pojęcie i zasady przetwarzania danych osobowych
 • Administrator- status i zadania
 • Podstawy przetwarzania danych
 • Obowiązek informacyjny
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Podmiot przetwarzający i inne podmioty w procesach przetwarzania
 • Bezpieczeństwo danych w świetle RODO (z czego 3 h z podziałem na dwie grupy)
 • Zarządzanie incydentami (z podziałem na dwie grupy)
 • Transfery i umowy powierzenia przetwarzania danych
 • Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (z podziałem na dwie grupy)
 • Prawne  aspekty przetwarzania danych w praktyce (z podziałem na dwie grupy)
 • Status prawny Inspektora Ochrony Danych

Organy, środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje (18h)

 • Organy ochrony danych osobowych i ich kompetencje
 • Ochrona prawa do prywatności
 • Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych
 • Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz sankcje (art. 83 i 84 RODO)

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji (41h)

 • Podstawy technologii informatycznych dla Inspektorów Ochrony Danych
 • Dokumentacja dotycząca środków technicznych służących zabezpieczeniu danych (przedmiot dzielony na dwie grupy)
 • Zarządzaniem cyberbezpieczeństwem w świetle RODO
 • Technologie data mining
 • Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych w ICT
 • Zagrożenia cybernetyczne
 • Cyberbezpieczeństwo, technologie IT i kontekst biznesowy organizacji
 • Technologie defensynwe w IT
 • Edukacja pracowników kluczowym czynnikiem przeciwdziałania cyberprzestępczości
 • Narzędzia zwiększające cyberbezpieczeństwo (z podziałem na dwie grupy równoległe)

Szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem danych (39h)

 • Dane osobowe w handlu elektronicznym
 • Dane osobowe w stosunkach pracy
 • Przepisy szczególne związane z przetwarzaniem - art. 85 i 91 RODO
 • Przepisy szczególne dotyczące przetwarzania (art. 87 i 89 RODO) 
 • Przetwarzanie danych a tajemnice zawodowe
 • Dobra osobiste i wizerunek - przesłanki i zakres ochrony
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Przetwarzanie danych osobowych w ochronie zdrowia
 • Ochrona danych osobowych w uczelniach i w szkołach

Egzamin dyplomowy (2h)

  Wykładowcy

  Paweł Fajgielski

  doktor habilitowany nauk prawnych, prof. KUL, Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych, prawa technologii informacyjnych oraz prawa administracyjnego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących ochrony danych osobowych, kilku książek, w tym monografii „Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne”; Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno - prawne" oraz współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (wspólnie z prof. J. Bartą i prof. R. Markiewiczem). Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawnych aspektów ochrony danych osobowych. W latach 2013 - 2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był również członkiem Grupy Ekspertów GIODOD ds. wdrożenia RODO.

  dr Damian Karwala

  doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów IT oraz ochrony danych osobowych i informacji. Doradzał w sprawach z tego zakresu kilkudziesięciu dużym podmiotom gospodarczym, w tym z branży finansowej (m.in. bankom, zakładom ubezpieczeń, firmom windykacyjnym), operatorom telekomunikacyjnym, przedsiębiorcom internetowym i informatycznym, podmiotom z sektora publicznego, itd. Jako ekspert organizacji branżowych brał udział w pracach nad kolejnymi nowelizacjami ustawy o ochronie danych osobowych oraz w pracach nad projektem unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach, wykładowca w ramach studiów podyplomowych. Autor lub współautor ponad 30 pozycji naukowych i popularnonaukowych.

  WYKŁADOWCY KIERUNKU

  Wykładowcy to osoby łączące wieloletnie doświadczenie praktyczne z zaawansowaną wiedzą teoretyczną z szeroko rozumianej tematyki ochrony danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji, m.in. sędziowie sądów administracyjnych, wzięci radcowie i adwokaci oraz profesorowie i doktorzy nauk prawnych (w tym m.in. mec. prof. dr hab. Paweł Fajgielski, dr Damian Karwala, dr Paweł Litwiński, sędzia WSA Stanisław Marek Pietras, dr inż. Albert Sadowski).

  dr Paweł Litwiński

  Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, były członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.

  Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji i Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych.

  Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (CH Beck, 2017), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskiej Akademii Nauk.

  dr Magdalena Rycak
  Kierownik kierunku

  Partner w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. Radca prawny specjalizująca się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od października 2015 r. ekspert w Zespole Prawa Pracy NSZZ "Solidarność" przy Radzie Dialogu Społecznego. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2009 r. kieruje studiami podyplomowymi "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace" a od 2018 r. studiami podyplomowymi "Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji" w Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2007 wykładowca prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Doświadczony szkoleniowiec (prowadzi szkolenia od 2000 r. - łącznie przeprowadziła kilkaset szkoleń z prawa pracy i ochrony danych osobowych dla sędziów, pracowników działów kadr i hr, działaczy związkowych, członków zarządów spółek oraz administratorów bezpieczeństwa informacji).

  dr Zuzanna Łaganowska

  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Główną Handlową. Doktoryzowała się w 2017 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Radca prawny. Partner w Bąkowski Kancelaria Radcowska. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie telekomunikacyjnym, kwestiach regulacyjnych, prawie spółek oraz postępowaniu administracyjnym. Zajmuje się również doradztwem w zakresie wdrażania dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych. Jest autorką wielu publikacji m.in. z zakresu prawa telekomunikacyjnego.

  Maciej Gawroński

  Radca prawny, który od 1994 roku doradza w sprawach nowoczesnych technologii, własności intelektualnej i sporów. W tych obszarach jest od lat uznawany za jednego z kilku najlepszych w Polsce ekspertów przez krajowe i międzynarodowe rankingi prawnicze takie jak Ranking Kancelarii Prawnych Rzeczpospolitej, Chambers & Partners Europe, Legal 500, Best Lawyers, Guide to the World's Leading Lawyers, Who's Who Legal 100.

  RODO zawiera rozwiązania zaproponowane przez Macieja Gawrońskiego podczas jego pracy w 2014 roku jako konsultanta Grupy Roboczej Art. 29 (obecna Europejska Rada Ochrony Danych) i eksperta Komisji Europejskiej ds. Kontraktów Cloud Computingowych. Obecnie z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych Mec. Gawroński uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych przy Ministerstwie Cyfryzacji.

  Wykładowca prawa nowoczesnych technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i prawa ochrony danych osobowych na Uczelni Łazarskiego. Prelegent licznych konferencji i szkoleń, autor licznych publikacji.

  Mec. Gawroński zredagował i współtworzył jedną z bestsellerowych publikacji o ochronie danych osobowych w ostatnich latach „RODO Przewodnik ze wzorami” jak też kolejną książkę „Ochrona Danych Osobowych Przewodnik po RODO i Ustawie”, wydane przez Wolters Kluwer w 2018 roku. Jest też autorem, współautorem i redaktorem treści serwisu LEX Ochrona Danych Osobowych oraz list kontrolnych programów Lex Compliance RODO i Actuality.pl.

  Maciej Gawroński jest partnerem zarządzającym kancelarii Gawroński & Partners oraz współtwórcą systemu do zautomatyzowanego wdrażania i utrzymania zgodności z RODO – Good Data Protection System (gdpsystem.pl). 

  Michał Kluska
  Adwokat

  Blisko 10 letnie doświadczenie w obszarze doradztwa na rzecz przedsiębiorców w obszarze ochrony danych osobowych, prywatności, nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce. Doradza przede wszystkim branży finansowej, FMCG, online i produkcja/przemysł.

  W latach 2016-2018 przeprowadził kilkadziesiąt kompleksowych projektów wdrożeniowych RODO.

  Wielokrotnie uczestniczył podczas kontroli organu nadzoru w zakresie danych osobowych/Prezesa UOKIK, jak również reprezentował Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z obszarem ochrony danych osobowych, nieuczciwą konkurencją, prawem autorskim i prawem własności przemysłowej.

  Wielokrotnie wspierał Klientów w projektach związanych ułożeniem międzynarodowego transferu danych osobowych w grupach kapitałowych.

  Uczestnik prac legislacyjnych (m.in. Ustawa o prawach konsumenta) oraz konsultacyjnych. Prelegent realizujący liczne wystąpienia / warsztaty np. podczas konferencji (m.in. InternetBeta, SECURE) i szkolenia (m.in. „Ochrona danych osobowych w Grupach Kapitałowych”, „Przygotowanie do RODO”).

  Katarzyna Korulczyk

  adwokat , praktyk z wieloletnim doświadczeniem w ochronie danych osobowych, które zdobywała jako zewnętrzny doradca ds. ochrony danych osobowych, pełniła również rolę administratora bezpieczeństwa informacji. Doradzała zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak również międzynarodowym korporacjom z sektora farmaceutycznego, kosmetycznego, telekomunikacyjnego czy e-commerce. Autor publikacji branżowych i poradników (Gazeta Prawna, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny iKAR), gość programów tematycznych (TVN Biznes i Świat), prelegent wielu konferencji oraz szkoleń poświęconych tematyce RODO. Współautor kodeksu postępowania w rozumieniu art. 40 RODO dla branży ochrony zdrowia. Aktualnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w Grupie LUX MED oraz jest członkiem Zespołu ds. Systemu Ochrony Zdrowia w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

  dr Dominik Lubasz
  radca prawny

  wspólnik zarządzający w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym.

  Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustaw, a także cyklicznych artykułów na portalach tematycznych prowadzonych przez ekspertów Kancelarii Lubasz i Wspólnicy.

  Absolwent studiów prawniczych na WPiA UŁ o specjalizacji europejskie prawo gospodarcze, a także studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Robert H. Smith School of Business – University of Maryland. oraz  Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy).

  Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego. Ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej w zakresie m.in. ochrony danych osobowych.

  Artur Markiewicz

  Konsultant projektów IT GRC; Sales Manager at SecureVisio.

  Prezes POZnaj Toastmasters - wtorek

  Od 13 lat związany z rynkiem IT z informatyką od 1991 roku.

  Przez ten czas zdobyte doświadczenia w obszarach: cyberbezpieczeństwo, cybertreningi, infrastruktura, sieci, urządzenia klienckie, systemy szpitalne, serwerownie, oprogramowanie użytkowe i bezpieczeństwa, szkolenia z cyberbezpieczeństwa.

  Prywatnie: czas z rodziną na łonie natury.

  Aktywny członek Toastmasters (organizacja non-profit będąca światowym liderem w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i przywódczych)   -warsztat mówcy i kompetencji liderskich.

  Pasjonat nowych technologii i technologii internetowych oraz związanych z nimi zagrożeń.

  Konrad M. Mazur

  doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na prawnych aspektach ochrony informacji - tajemnic, danych osobowych i własności intelektualnej – w sektorze nowoczesnych technologii informacyjnych. W dorobku naukowym posiada publikacje dotyczące prawa ochrony tajemnic, danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Autor monografii naukowej Polskojęzyczna społeczność przestępcza zorganizowana w sieci darknet, współautor monografii Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia.

  Jego aktywność dydaktyczna na Uniwersytecie obejmujewykład z prawa ochrony danych osobowych, autorski wykład poświęcony cyberprzestępczości, ćwiczenia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego. Od ponad 5 lat prowadzi bloga cyberprzestepczosc.pl

  Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe skupione w obszarze nowoczesnych technologii, obsługi sektora IT oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi własną firmę świadczącą wyspecjalizowane usługi z zakresu prawa ochrony danych, własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwa.

  Marek Oleksyn

  Radca prawny, Counsel w Zespole Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na tej uczelni. Posiada również stopień magistra francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Poitiers.

  Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych, wzorów i praw autorskich oraz w sprawach dotyczących przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów z wielu segmentów gospodarki (w tym sektora finansowego, IT, komputerowego i medycznego) w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP. Doradza w sprawach z zakresu transferu i restrukturyzacji praw własności intelektualnej oraz przy projektach badawczo-rozwojowych. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szeregu transakcji i postępowań transgranicznych.  

  Autor i współautor wielu publikacji dotyczących ochrony własności intelektualnej w prasie polskiej i zagranicznej (m.in. Managing Intellectual Property, CEE Legal Matters i LexisNexis) w tym międzynarodowych publikacji książkowych Wolters Kluwer i CILS dotyczących odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochrony renomy. Wyróżniony przez międzynarodowy ranking Legal500 jako Next Generation Lawyer. Jest członkiem międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną własności intelektualnej: INTA (uczestniczy w pracach jednego z komitetów tej organizacji) oraz Marques. Wykłada na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach programu MBA Energetyka, a także podyplomowych studiów Prawo i Zarządzanie w Sektorze Mody oraz Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Prelegent na konferencjach i warsztatach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

  dr Bartosz Opaliński

  doktor nauk prawnych, radca prawny, pełnomocnik Dziekana WPiA Uczelni Łazarskiego ds. aplikacji prawniczych, zastępca Przewodniczącego Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego, w szczególności w obszarze ochrony danych osobowych, funkcjonowania służb mundurowych, funkcjonowania władzy wykonawczej oraz dostępu do informacji publicznej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

  Stanisław Marek Pietras

  absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów, aplikacji i zdaniu egzaminu sędziowskiego, wyznaczony na stanowisko asesora, a następnie powołany na urząd sędziego, który pełnił jako karnista w sądzie w Poznaniu. W roku 1992 powołany na stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym, a od 1997 r. powołany na stanowisko zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości i jednocześnie przez 3 lata delegowany do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W roku 2004 mianowany na urząd sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

  dr Artur Rycak
  Były sędzia

  Adwokat. Partner w Rycak. Kancelaria Prawa Pracy i Hr. W latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim (wcześniej w latach 2000–2003 jako asesor sądowy). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w praktyce i teorii prawa pracy, w tym 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2009 r. wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w tym na studiach podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace". Prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych. Prezes i założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Pro Laboris” z siedzibą w Warszawie.

  dr inż. Albert Sadowski

  od 19 lat jest pracownikiem firmy Kerberos OCHRONA INFORMACJI; pracuje na stanowisku Kierownika Zespołu Audytorskiego oraz Prezesa Zarządu. Jest również jednym z wykładowców prowadzonych przez firmę szkoleń z zakresu informatyki i bezpieczeństwa IT.

  Wcześniej pracował na Wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Praca doktorska dotyczyła kryptologii i ochrony informacji. Jest autorem książki "Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji" (Wyd. Helion 2000) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu dla pism branżowych i informatycznych. 

  Obecnie jest także wykładowcą na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, na kierunku Informatyka. Prowadzi wykłady dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych, kryptografii i technologii sieciowych. Ponadto jest Wydawcą i Publicystą BS BLOG-a - Bloga o Bankach Spółdzielczych (www.bsblog.pl).

  dr Paweł Złamańczuk

  Paweł Złamańczuk, doktor nauk prawnych, radca prawny. Wykładowca Uczelni Łazarskiego z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych. Współpracuje z instytutami badawczymi działającymi w systemie ochrony zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania oraz opiniowania umów, sporządzania ekspertyz i opinii prawnych oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Jego doświadczenie oraz zainteresowania obejmują w szczególności prawo administracyjne, prawo ochrony danych osobowych, publiczne prawo ochrony zdrowia oraz prawo medyczne. Autor publikacji naukowych oraz uczestnik szkoleń i konferencji naukowych z zakresu ochrony danych osobowych/

  Opłaty za studia

  Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
  Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji4800 zł5000 zł5200 zł
  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

  *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2019 r.

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
  • III rata - do 1 lutego 2019 r.
  • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego

  Santander Bank Polska S.A.
  29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

  tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

   

   

  Zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
  • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
  • CV;
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

  W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

  Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

  *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  Kontakt

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56
  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
  tel. 22 54-35-322

  **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • realizacji procesu kształcenia,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
   na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
   • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
   • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
   • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego
   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
  6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
  11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

  Partnerzy studiów