Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Limit miejsc 60
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Adresaci studiów to przede wszystkim prawnicy specjalizujący się lub zamierzający specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych, osoby, które przygotowują się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz podmioty, które chcą przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z przepisami.

Od kandydatów wymagane są ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub magistra.

Absolwent studiów będzie dysponował ekspercką wiedzą w zakresie danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wykładowcy to osoby łączące wieloletnie doświadczenie praktyczne z zaawansowaną wiedzą teoretyczną z szeroko rozumianej tematyki ochrony danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji, m.in. sędziowie sądów administracyjnych, inspektorzy ochrony danych osobowych z GIODO, wzięci radcowie i adwokaci oraz profesorowie i doktorzy nauk prawnych (w tym mec. Michał Chodkowski, prof. dr hab. Paweł Fajgielski, dr Damian Karwala, dr Paweł Litwiński, dr Zuzanna Łaganowska, dr Arwid Mednis, mec. Marek Oleksyn, dr Adam Opaliński, sędzia WSA Stanisław Marek Pietras, dr Ewa Podgórska-Rakiel, dr Magdalena Rycak, dr inż. Albert Sadowski).

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają 2 semestry;
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17;
 • Studia kończą się egzaminem testowym jednokrotnego wyboru.

 

 

 

 

Program

Słuchacze studiów zapoznają się m.in. z następująca problematyką:

 • Podstawy prawne (międzynarodowe, europejskie, krajowe) ochrony danych osobowych;
 • Zasady przetwarzania danych osobowych i prawa osób, których dane dotyczą;
 • Zasady przetwarzania danych wrażliwych;
 • Profilowanie;
 • Prawo do bycia zapomnianym;
 • Wprowadzenie nowych procedur mających zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych osobowych(“privacy by design”, “privacy by default”);
 • Obowiązek notyfikacyjny;
 • Transfery danych osobowych do państw trzecich według nowych zasad;
 • Podmioty przetwarzający dane na zlecenie i ich status według RODO;
 • Ochrona prywatności w ramach komunikacji elektronicznej;
 • Rola orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie ochrony prywatności (monitoring w miejscu pracy i jego ograniczenia, korzystanie z telewizji przemysłowej (CCTV), orzecznictwo dotyczące korzystania z nowoczesnych technologii);
 • Inspektor ochrony danych osobowych – obowiązki i odpowiedzialność;
 • Obowiązki Administratora Ochrony Danych Osobowych i jego sytuacja prawna  - w ujęciu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz działanie w sytuacjach kryzysowych;
 • Dokumentacja dotycząca środków technicznych służących zabezpieczeniu danych osobowych;
 • Warsztaty dotyczące tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych ;
 • Podstawy technologii informatycznych dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych;
 • Przetwarzanie danych osobowych w ochronie zdrowia;
 • Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy;
 • Ochrona danych osobowych na uczelniach i w szkołach;
 • Postępowanie kontrolne przed GIODO (Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • Postępowanie sądowo - administracyjne ze skargi na decyzję GIODO;
 • Odpowiedzialność za naruszenie praw ochrony danych osobowych (prawnokarne, cywilnoprawne i administracyjno-prawne sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, modyfikacja w zakresie sankcji za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych po reformie wprowadzonej przez RODO);
 • Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych;
 • Tajemnica przedsiębiorstwa (prawne aspekty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym,  zapewnienie tajemnicy przedsiębiorstwa w umowach o outsourcing usług, prawo konkurencji, prawo własności przemysłowej, ochrona know-how);
 • Tajemnice zawodowe oraz inne tajemnice prawnie chronione;
 • Dostęp do informacji publicznej;
 • Ochrona informacji niejawnych (w tym m.in. prowadzenie dokumentacji kancelarii tajnej, bezpieczeństwo przemysłowe i teleinformatyczne, kradzież tożsamości);
 • Kluczowe czynniki bezpieczeństwa informacji;
 • Polityka i system bezpieczeństwa informacji;
 • Kryptografia i animizacja w technologiach informacyjnych;
 • Wpływ prawa ochrony danych osobowych na bezpieczeństwo systemów informatycznych;
 • Wybrane zagadnienia z problematyki zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji i sytuacjami kryzysowymi w organizacji.

  Wykładowcy

  dr Magdalena Rycak

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. Radca prawny specjalizująca się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od października 2015 r. prawnik w Zespole Prawa Pracy NSZZ "Solidarność" przy Radzie Dialogu Społecznego. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2009 r. kierownik studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace" w Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2007 wykładowca prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.

  rycak.pl

  Opłaty za studia

  Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
  Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji4800 zł5000 zł5200 zł
  • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

  *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2019 r.

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
  • III rata - do 1 lutego 2019 r.
  • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego

  Deutsche Bank Polska S.A.
  29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

  tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

   

   

  Zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
  • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
  • CV;
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

  W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

  Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

  *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  Kontakt

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56
  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
  tel. 22 54-35-322

  **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
  2. Administrator powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym można się skontaktować pod adresem: abi@lazarski.edu.pl, a po 25 maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@lazarski.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
   • realizacji  procesu kształcenia,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j.) na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz art. 6 ust. 1 pkt b) , c)  i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
   • organizacji  wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet,
   • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu,
   • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
   • prowadzenia monitoringu  wizyjnego na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz  art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
  6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł  świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator  upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
  11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

   

  Partnerzy studiów