Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin / 196 (dla osób, które nie ukończyły studiów magisterskich z prawa lub administracji)
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób pracujących albo zaczynających pracę w administracji rządowej i samorządowej, komórkach prawnych dużych podmiotów prywatnych oraz przedstawicieli organizacji społecznych, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia i przyjmowania  aktów prawnych a także wiedza o przebiegu samego procesu legislacyjnego. ( Kandydaci muszą posiadać ukończone studia wyższe magisterskie. Osoby, które nie ukończyły studiów magisterskich na kierunku prawa lub administracji, będą zobowiązane do ukończenia dodatkowego 16 godzinnego modułu wprowadzającego z zagadnień prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, cywilnego i administracyjnego).

Atuty

 • kompleksowa wiedza z zakresu przebiegu procesu legislacyjnego
 • zajęcia warsztatowe nastawione na nabycie umiejętności tworzenia przepisów prawnych
 • wykładowcy to  praktycy na co dzień pracujący przy tworzeniu aktów prawnych
 • ukończenie studiów podyplomowych z legislacji jest uznawane przez wielu pracodawców za równoważne z ukończeniem aplikacji legislacyjnej
 • jedyne studia podyplomowe nastawione na praktykę a nie teorię

Przesłanki i cele studiów

Przesłanką uruchomienia studiów podyplomowych jest zapotrzebowanie wśród osób pracujących na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej przy tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych na kursy podnoszące praktyczne umiejętności w zakresie legislacji i uczestniczenia w procesie legislacyjnym.

Celem studiów podyplomowych „Legislacja w praktyce” jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z tworzeniem aktów prawnych i  ich opiniowaniem, gdzie konieczna jest znajomość przebiegu procesu legislacyjnego oraz praktyczne umiejętności związane z tworzeniem prawa, zarówno na poziomie ustaw,  rozporządzeń jak i aktów wewnętrznych.

Dodatkowo dla osób nie posiadających ukończonych studiów magisterskich na kierunku prawo lub administracji, przygotowano kurs wprowadzający słuchaczy w zagadnienia prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz w podstawową siatkę pojęć prawnych.

 

 

Dla osób zainteresowanych tylko tematyką związaną z aktami wykonawczymi i aktami praw miejscowego istnieje możliwość wykupienia dwóch modułów prowadzonych w ramach studiów podyplomowych „ Budowa aktu normatywnego” i Modułu „Akty wykonawcze i akty prawa miejscowego” zamiast całego programu studiów. Uczestnicy będą uzyskiwały certyfikat potwierdzając ukończenie i zaliczenie tych zajęć.

 

 

Program

Podstawowe zagadnienia z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego i administracyjnego*

 • prawoznawstwo
 • prawo cywilne
 • prawo administracyjne

Konstytucyjne aspekty tworzenia prawa

 • System źródeł prawa
 • Naczelne zasady ustrojowe Konstytucji RP
 • Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Podstawy pracy legislatora

 • Zasady techniki prawodawczej wprowadzenie
 • Metodyka pracy legislatora
 • Założenia do projektu ustawy
 • Opiniowanie projektu ustawy
 • Język prawny i język prawniczy-retoryka
 • Ocena skutków regulacji
 • Szablony aktów normatywnych.

Budowa aktu normatywnego

 • Budowa aktu normatywnego
 • Tytuł
 • Przepisy ogólne
 • Przepisy upoważniające
 • Przepisy nowelizujące
 • Przepisy przejściowe i dostosowujące
 • Wejście w życie aktu normatywnego i jego ogłoszenie.

Wybrane aspekty legislacyjne podstawowych dyscyplin prawa i teksty jednolite

 • Przepisy karne
 • Prawo daninowe
 • Wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego
 • Opracowywanie tekstów jednolitych

Proces legislacyjny

 • Rządowy proces legislacyjny
 • Parlamentarny proces legislacyjny-Sejm
 • Parlamentarny proces legislacyjny-Senat
 • Wybrane zagadnienia prawa UE
 • Proces legislacyjny w UE
 • Procedura przyjmowania umów międzynarodowych.

Akty wykonawcze i akty prawa miejscowego

 • Rozporządzenie
 • Akty prawa miejscowego
 • Akty wewnętrzne.

Egzamin ustny

*Moduł I- Podstawowe zagadnienia z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego i administracyjnego jest obowiązkowy dla osób bez wykształcenia prawnego.

Wykładowcy

Wykładowcy

No biogram available.

Magdalena Malinowska - Wójcicka

Kierownik kierunku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Koordynator prac legislacyjnych w Departamencie Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Od lat związana z legislacją. Ekspert w dziedzinie prawa spółdzielczego i mieszkaniowego. Autorka krytycznej analizy wieloletnich prac legislacyjnych, mających służyć udoskonaleniu prawa spółdzielczego oraz publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego. Pracowała jako główny legislator  w Ministerstwie Sprawiedliwości. Brała udział w wielu pracach legislacyjnych wykonujących wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, z wystąpieniami merytorycznymi. Autorka artykułów poświęconych tematyce prac legislacyjnych i partycypacji obywateli w tworzeniu prawa. Gość i uczestnik paneli i warsztatów tematycznych poświęconych legislacji i ochronie praw człowieka.

Jakub Bennewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który prawo studiował także na Uniwersytecie w Helsinkach. Absolwent aplikacji legislacyjnej. Od 2009 r. legislator w Rządowym Centrum Legislacji, odpowiedzialny zarówno za proces zawierania umów międzynarodowych i wiązania się nimi, jak i za opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawa krajowego. W latach 2008-2009 główny specjalista w Zespole ds. Międzynarodowej Obsługi Prawnej w Komendzie Głównej Policji. Autor publikacji w zakresie procedury tworzenia aktów prawnych, w tym przede wszystkim projektów umów międzynarodowych i ustaw wnoszonych przez Radę Ministrów, a także w zakresie prawa Unii Europejskiej oraz systemu prawa i kultury w Finlandii. Prowadzący szkolenia dla legislatorów i zajęcia w ramach aplikacji legislacyjnej, dotyczące zawierania umów międzynarodowych, rządowego procesu legislacyjnego oraz narzędzi informatycznych dla legislatorów. Miłośnik kotów, biegów długodystansowych, teatru, a także dobrej literatury i filmów

Elżbieta Kamińska

Radca prawny. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także podyplomowe studia z prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2003 r. aplikację legislacyjną, aplikacja radcowska ukończona 1996 r. Główny legislator w Rządowym Centrum Legislacji, gdzie uczestnicząc w procesie legislacyjnym na etapie rządowym zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem projektów ustaw, opiniowaniem projektów założeń projektu ustawy oraz projektów rozporządzeń. Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wykonują obowiązki zawodowe łączy tworzenie prawa z jego praktycznym stosowaniem.

dr Piotr Kasprzyk

Radca prawny, doktor nauk prawnych, pilot szybowcowy. Na przełomie 2007 i 2008 r. stażysta Komisji Europejskiej w Dyrektoriacie Transportu Lotniczego ? Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego. Od grudnia 2011 r. był zatrudniony jako Dyrektor ds. regulacji lotniczych w Aeroklubie Polskim, konsultował projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo lotnicze. W latach 2008-2011 Przewodniczący Zespołu ds. Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym. W latach 2012-2014 Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2015 r. Pełnomocnik ds standardów żeglugi powietrznej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Artur Kowalski

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 r. pracownik Kancelarii Sejmu RP. Główny specjalista do spraw legislacji w Biurze Legislacyjnym. W latach 1997 - 2007 zatrudniony jako legislator w Wydziale Spraw Legislacyjnych, gdzie oprócz bieżącej obsługi procesu legislacyjnego zajmował się opracowywaniem projektów stanowisk Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz obsługą prawną postępowań przed komisjami śledczymi i Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Od 2008 r. zatrudniony w Wydziale Tekstów Jednolitych i Analiz Techniki Prawodawczej Biura Legislacyjnego jako legislator.

Anna Kubik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również Podyplomowe studia legislacyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe kursy prawa międzynarodowego publicznego prowadzone przez
Prof. Czaplińskiego w Polskiej Akademii Nauk. Od początku drogi zawodowej związana
z administracją rządową. Długoletni legislator z doświadczeniem z wielu urzędów, co przekłada się na duże doświadczenie merytoryczne ale również biegłe posługiwanie się techniką prawodawczą. Radca prawny, wykonujący zastępstwo procesowe przed sądami. Z dużą praktyką w zakresu wykorzystywania doświadczeń ze stosowania prawa w projektowaniu nowych regulacji.

 

 

Joanna Leszczyńska-Kubis

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji sądowej Sądu Okręgowego w Warszawie. Długoletni legislator administracji rządowej. Od kilkunastu lat główny legislator w Rządowym Centrum Legislacji. W związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi uczestniczy w rządowym procesie legislacyjnym sporządzając projekty ustaw. Opiniuje założenia do projektów ustaw oraz projekty ustaw, projekty rozporządzeń i zarządzeń, a także umów międzynarodowych.

Anna Łubińska-Bujak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła aplikację legislacyjną oraz Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2008 r. zajmuje się redakcją merytoryczną publikacji wydawniczych z zakresu prawa, ekonomii i finansów dla Wydawnictw: C.H. Beck Sp. z o.o., Wolters Kluwer Polska S.A. oraz Powszechnego Wydawnictwa Prawniczego (m.in. redaktor prowadzący książki pod red. J. Krawczyka „Procedury tworzenia aktów prawnych”, wyd. C.H. Beck).

Od 2013 r. pracownik Rządowego Centrum Legislacji. W pracy zawodowej zajmuje się kontrolowaniem pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów obwieszczeń Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów w sprawie jednolitych tekstów aktów normatywnych przedkładanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, a także współpracą z Kancelarią Sejmu w zakresie przygotowywania projektów jednolitych tekstów ustaw.

 

 

 

Aleksandra Ostapiuk

Radca prawny. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz administracji na tym samym Wydziale. Ukończyła także podyplomowe studia z zarządzania przedsiębiorstwem na rynku europejskim, a w 2010 r. aplikację legislacyjną. Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie na co dzień uczestniczy w procesie legislacyjnym na etapie rządowym zajmuje nadzorowaniem sporządzania i opiniowania projektów ustaw, opiniowania projektów założeń projektu ustawy oraz projektów rozporządzeń. Wykładowca prowadzący zajęcia z zasad techniki prawodawczej na aplikacji legislacyjnej.

 

 

Heronim Krzysztof Ostrowski

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Podyplomowe Studium Doradztwa  Podatkowego w  Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. W roku 2011 r. ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Pisze pracę doktorską z zakresu prawa sprzedaży konsumenckiej. Przewodniczący Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie.  Naczelnik Wydziału Skarg w Głównym Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Aktualnie pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zajmuje się prowadzeniem prac legislacyjnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Jego zainteresowania obejmują prawo zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego oraz polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich. Autor wielu opracowań i prac naukowych obejmujących m.in. tematykę  alternatywnych metod rozstrzygania sporów cywilnych (ADR), implementacji do polskiego porządku prawnego prawa europejskiego, praktycznego funkcjonowania prawa umów konsumenckich, ustalenia definicji konsumenta w kontekście porównawczoprawnym, cywilnych aspektów prawa internetowego.

dr Sylwia Spurek

Radczyni prawna, dr nauk prawnych. W 2004 r. ukończyła aplikację legislacyjną. W latach 2005-2014 w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiadała za obsługę prawną i legislacyjną kierownictwa KPRM, następnie wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania. Członkini Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Specjalizuje się w kwestiach procesu stanowienia prawa, lobbingu i rzecznictwa interesów oraz dostępu do informacji publicznej. Ponadto autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji. Współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Klinika Rządzenia.

Monika Walewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację legislacyjną oraz Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Współautorka książki pod red. J. Krawczyka "Procedury tworzenia aktów prawnych", wyd. CH. Beck. Pracowała wiele lat w Departamencie Prawnym Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2012 r. główny specjalista w Wydziale Prawa Karnego Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. W pracy zawodowej zajmuje się przygotowywaniem aktów normatywnych z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego i prowadzi związane z tym prace legislacyjne oraz poddaje analizie akty o charakterze wewnętrznie obowiązującym.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Legislacja w praktyce5000 zł5200 zł5400 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

 

 

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra ( Kandydaci muszą posiadać ukończone studia wyższe II magisterskie. Osoby, które nie ukończyły studiów magisterskich na kierunku prawa lub administracji, będą zobowiązane do ukończenia dodatkowego 16 godzinnego modułu wprowadzającego z zagadnień prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, cywilnego i administracyjnego).
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

 

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

 

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322