Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

*196 godzin (dla osób, które nie ukończyły studiów magisterskich z prawa lub administracji)

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób pracujących albo zaczynających pracę w administracji rządowej i samorządowej, komórkach prawnych dużych podmiotów prywatnych oraz przedstawicieli organizacji społecznych, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia i przyjmowania  aktów prawnych a także wiedza o przebiegu samego procesu legislacyjnego. Szczególny nacisk w programie położono na pomijany problem tworzenia regulacji wewnętrznych i aktów prawa miejscowego. ( Kandydaci muszą posiadać ukończone studia wyższe magisterskie. Osoby, które nie ukończyły studiów magisterskich na kierunku prawa lub administracji, będą zobowiązane do ukończenia dodatkowego 16 godzinnego modułu wprowadzającego z zagadnień prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, cywilnego i administracyjnego).

Atuty

  • to już V edycja studiów;
  • zajęcia warsztatowe nastawione na nabycie umiejętności tworzenia przepisów prawnych;
  • program studiów opiera się na ćwiczeniach, studiach przypadków oraz elementach wykładu. Na wszystkich zajęciach rozwiązywane są przykłady występujące w praktyce. Słuchacze mają możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji;
  • jedyne studia podyplomowe uwzględniające potrzeby pracowników samorządów na co dzień odpowiedzialnych za tworzenie aktów prawnych;
  • program nastawiony na budowanie kontaktów oraz wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów i dyskusje z wykładowcami;
  • kompleksowa wiedza z zakresu przebiegu procesu legislacyjnego;
  • praktyczna wiedza z implementowania prawa UE i wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego;
  • wykładowcy to praktycy na co dzień pracujący przy tworzeniu aktów prawnych;
  • ukończenie studiów podyplomowych z legislacji jest uznawane przez wielu pracodawców za równoważne z ukończeniem aplikacji legislacyjnej
  • 100% ankietowanych absolwentów studiów zadeklarowało, że poleciłoby studia swoim znajomym.

   Przesłanki i cele

   Przesłanką uruchomienia studiów podyplomowych jest zapotrzebowanie wśród osób pracujących na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej przy tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych na podnoszenie praktycznych umiejętności w zakresie legislacji i uczestniczenia w procesie legislacyjnym.

   Celem studiów podyplomowych „Legislacja w praktyce” jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z tworzeniem aktów prawnych i  ich opiniowaniem, gdzie konieczna jest znajomość przebiegu procesu legislacyjnego oraz praktyczne umiejętności związane z tworzeniem prawa, zarówno na poziomie ustaw,  rozporządzeń, aktów wewnętrznych, jak i aktów prawa miejscowego.

   Nasi wykładowcy będący jednocześnie praktykami stworzyli program dający słuchaczom możliwość jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu spędzonego na Uczelni. Przede wszystkim zajęcia prowadzone są z naciskiem na naukę pisania przepisów i nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w efektywnym prowadzeniu procesu legislacyjnego. Na wszystkich naszych zajęciach prowadzimy analizy najciekawszych przypadków i aktualnych projektów aktów prawnych. Słuchacze mają też unikatową możliwość omawiana problemy z praktyki z pracownikami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz zawodowymi legislatorami z Sejmu i Rządowego Centrum Legislacji.

   Dodatkowo dla osób nie posiadających ukończonych studiów magisterskich na kierunku prawo lub administracji, przygotowano kurs wprowadzający słuchaczy w zagadnienia prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz w podstawową siatkę pojęć prawnych.

   Zapraszamy na spędzenie z nami najbliższego roku akademickiego – mamy nadzieję, że będzie to dobrze wykorzystany czas i zaprocentuje w rozwoju kariery zawodowej.

   Dla osób zainteresowanych tylko tematyką związaną z aktami wykonawczymi i aktami praw miejscowego istnieje możliwość wykupienia dwóch modułów prowadzonych w ramach studiów podyplomowych „ Budowa aktu normatywnego” i Modułu „Akty wykonawcze i akty prawa miejscowego” zamiast całego programu studiów. Uczestnicy będą uzyskiwały certyfikat potwierdzając ukończenie i zaliczenie tych zajęć.

   Organizacja zajęć:

   Studia trwają dwa semestry;

   • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października;
   • Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17;
   • Warunkiem ukończenia studiów jest:
    • Zaliczenie wszystkich modułów – w zależności od modułu poprzez opracowanie zadanego kazusu lub test jednokrotnego wyboru (10 pytań)
    • Zdanie końcowego egzaminu ustnego, a także
    • Uczestnictwo w zajęciach na poziomie 70%.

   Uruchomienie kierunku uzależnione jest od ilości chętnych.
   Harmonogram zostaje opracowany po zakończonym procesie rekrutacji.
   Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.

   Program

   Podstawowe zagadnienia z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego i administracyjnego*

   • prawoznawstwo
   • prawo cywilne
   • prawo administracyjne

   Konstytucyjne aspekty tworzenia prawa

   • System źródeł prawa
   • Naczelne zasady ustrojowe Konstytucji RP
   • Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

   Podstawy pracy legislatora

   • Zasady techniki prawodawczej wprowadzenie
   • Metodyka pracy legislatora
   • Założenia do projektu ustawy
   • Opiniowanie projektu ustawy
   • Język prawny i język prawniczy-retoryka
   • Ocena skutków regulacji
   • Szablony aktów normatywnych.

   Budowa aktu normatywnego

   • Budowa aktu normatywnego
   • Tytuł
   • Przepisy ogólne
   • Przepisy upoważniające
   • Przepisy nowelizujące
   • Przepisy przejściowe i dostosowujące
   • Tworzenie i znoszenie organów
   • Wejście w życie aktu normatywnego i jego ogłoszenie.

   Wybrane aspekty legislacyjne podstawowych dyscyplin prawa i teksty jednolite

   • Przepisy karne
   • Prawo daninowe
   • Wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego
   • Opracowywanie tekstów jednolitych

   Proces legislacyjny

   • Rządowy proces legislacyjny
   • Parlamentarny proces legislacyjny-Sejm
   • Parlamentarny proces legislacyjny-Senat
   • Wybrane zagadnienia prawa UE
   • Proces legislacyjny w UE
   • Procedura przyjmowania umów międzynarodowych.

   Akty wykonawcze i akty prawa miejscowego

   • Rozporządzenie
   • Akty prawa miejscowego
   • Akty wewnętrzne.

   Egzamin ustny

   *Moduł I- Podstawowe zagadnienia z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego i administracyjnego jest obowiązkowy dla osób bez wykształcenia prawnego.

   Wykładowcy

   Jakub Bennewicz

   Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który prawo studiował także na Uniwersytecie w Helsinkach. Absolwent aplikacji legislacyjnej. Od 2009 r. legislator w Rządowym Centrum Legislacji, odpowiedzialny zarówno za proces zawierania umów międzynarodowych i wiązania się nimi, jak i za opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawa krajowego. W latach 2008-2009 główny specjalista w Zespole ds. Międzynarodowej Obsługi Prawnej w Komendzie Głównej Policji. Autor publikacji w zakresie procedury tworzenia aktów prawnych, w tym przede wszystkim projektów umów międzynarodowych i ustaw wnoszonych przez Radę Ministrów, a także w zakresie prawa Unii Europejskiej oraz systemu prawa i kultury w Finlandii. Prowadzący szkolenia dla legislatorów i zajęcia w ramach aplikacji legislacyjnej, dotyczące zawierania umów międzynarodowych, rządowego procesu legislacyjnego oraz narzędzi informatycznych dla legislatorów. Miłośnik kotów, biegów długodystansowych, teatru, a także dobrej literatury i filmów

   Elżbieta Kamińska

   Radca prawny. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także podyplomowe studia z prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2003 r. aplikację legislacyjną, aplikacja radcowska ukończona 1996 r. Główny legislator w Rządowym Centrum Legislacji, gdzie uczestnicząc w procesie legislacyjnym na etapie rządowym zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem projektów ustaw, opiniowaniem projektów założeń projektu ustawy oraz projektów rozporządzeń. Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wykonują obowiązki zawodowe łączy tworzenie prawa z jego praktycznym stosowaniem.

   Artur Kowalski

   Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 r. pracownik Kancelarii Sejmu RP. Główny specjalista do spraw legislacji w Biurze Legislacyjnym. W latach 1997 - 2007 zatrudniony jako legislator w Wydziale Spraw Legislacyjnych, gdzie oprócz bieżącej obsługi procesu legislacyjnego zajmował się opracowywaniem projektów stanowisk Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz obsługą prawną postępowań przed komisjami śledczymi i Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Od 2008 r. zatrudniony w Wydziale Tekstów Jednolitych i Analiz Techniki Prawodawczej Biura Legislacyjnego jako legislator.

   Anna Kubik

   Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również Podyplomowe studia legislacyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe kursy prawa międzynarodowego publicznego prowadzone przez Prof. Czaplińskiego w Polskiej Akademii Nauk. Od początku drogi zawodowej związana z administracją rządową. Długoletni legislator z doświadczeniem z wielu urzędów, co przekłada się na duże doświadczenie merytoryczne ale również biegłe posługiwanie się techniką prawodawczą. Radca prawny, wykonujący zastępstwo procesowe przed sądami. Z dużą praktyką w zakresu wykorzystywania doświadczeń ze stosowania prawa w projektowaniu nowych regulacji.

    

   Joanna Leszczyńska-Kubis

   Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji sądowej Sądu Okręgowego w Warszawie. Długoletni legislator administracji rządowej. Od kilkunastu lat główny legislator w Rządowym Centrum Legislacji. W związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi uczestniczy w rządowym procesie legislacyjnym sporządzając projekty ustaw. Opiniuje założenia do projektów ustaw oraz projekty ustaw, projekty rozporządzeń i zarządzeń, a także umów międzynarodowych.

   Magdalena Malinowska-Wójcicka

   Kierownik kierunku Legislacja w praktyce

   Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Koordynator prac legislacyjnych w Departamencie Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Od lat związana z legislacją. Ekspert w dziedzinie prawa spółdzielczego i mieszkaniowego. Autorka krytycznej analizy wieloletnich prac legislacyjnych, mających służyć udoskonaleniu prawa spółdzielczego oraz publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego. Pracowała jako główny legislator  w Ministerstwie Sprawiedliwości. Brała udział w wielu pracach legislacyjnych wykonujących wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, z wystąpieniami merytorycznymi. Autorka artykułów poświęconych tematyce prac legislacyjnych i partycypacji obywateli w tworzeniu prawa. Gość i uczestnik paneli i warsztatów tematycznych poświęconych legislacji i ochronie praw człowieka.

   Aleksandra Ostapiuk

   Radca prawny. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz administracji na tym samym Wydziale. Ukończyła także podyplomowe studia z zarządzania przedsiębiorstwem na rynku europejskim, a w 2010 r. aplikację legislacyjną. Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie na co dzień uczestniczy w procesie legislacyjnym na etapie rządowym zajmuje nadzorowaniem sporządzania i opiniowania projektów ustaw, opiniowania projektów założeń projektu ustawy oraz projektów rozporządzeń. Wykładowca prowadzący zajęcia z zasad techniki prawodawczej na aplikacji legislacyjnej.

    

    

   Heronim Krzysztof Ostrowski

   Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Podyplomowe Studium Doradztwa  Podatkowego w  Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. W roku 2011 r. ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Pisze pracę doktorską z zakresu prawa sprzedaży konsumenckiej. Przewodniczący Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie.  Naczelnik Wydziału Skarg w Głównym Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Aktualnie pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zajmuje się prowadzeniem prac legislacyjnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Jego zainteresowania obejmują prawo zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego oraz polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich. Autor wielu opracowań i prac naukowych obejmujących m.in. tematykę  alternatywnych metod rozstrzygania sporów cywilnych (ADR), implementacji do polskiego porządku prawnego prawa europejskiego, praktycznego funkcjonowania prawa umów konsumenckich, ustalenia definicji konsumenta w kontekście porównawczoprawnym, cywilnych aspektów prawa internetowego.

   Sylwia Spurek

   Radczyni prawna, dr nauk prawnych. W 2004 r. ukończyła aplikację legislacyjną. W latach 2005-2014 w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiadała za obsługę prawną i legislacyjną kierownictwa KPRM, następnie wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania. Członkini Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Specjalizuje się w kwestiach procesu stanowienia prawa, lobbingu i rzecznictwa interesów oraz dostępu do informacji publicznej. Ponadto autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji. Współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Klinika Rządzenia.

   Monika Walewska

   Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację legislacyjną oraz Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Współautorka książki pod red. J. Krawczyka "Procedury tworzenia aktów prawnych", wyd. CH. Beck. Pracowała wiele lat w Departamencie Prawnym Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2012 r. główny specjalista w Wydziale Prawa Karnego Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. W pracy zawodowej zajmuje się przygotowywaniem aktów normatywnych z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego i prowadzi związane z tym prace legislacyjne oraz poddaje analizie akty o charakterze wewnętrznie obowiązującym.

   Anna Łubińska-Bujak

   Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła aplikację legislacyjną oraz Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

   Od 2008 r. zajmuje się redakcją merytoryczną publikacji wydawniczych z zakresu prawa, ekonomii i finansów dla Wydawnictw: C.H. Beck Sp. z o.o., Wolters Kluwer Polska S.A. oraz Powszechnego Wydawnictwa Prawniczego (m.in. redaktor prowadzący książki pod red. J. Krawczyka „Procedury tworzenia aktów prawnych”, wyd. C.H. Beck).

   Od 2013 r. pracownik Rządowego Centrum Legislacji. W pracy zawodowej zajmuje się kontrolowaniem pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów obwieszczeń Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów w sprawie jednolitych tekstów aktów normatywnych przedkładanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, a także współpracą z Kancelarią Sejmu w zakresie przygotowywania projektów jednolitych tekstów ustaw.

   Oplaty za studia

   Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
   Legislacja w praktyce 5 000 zł** 5 200 zł 5 400 zł

   *cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
   **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   Terminy płatności

   Płatność jednorazowa

   • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   Płatność ratalna

   Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

   • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
   • II rata - do 1 lutego 2020 r.

   Terminy płatności czesnego w czterech ratach

   • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
   • II rata do 15 grudnia 2019 r.
   • III rata do 1 lutego 2020 r.
   • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

   Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

   Uczelnia Łazarskiego

   Santander Bank Polska S.A.
   29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

   tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

   Zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
   • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
   • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
   • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

   Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

   • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
   • CV;
   • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
   • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

   W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

   Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

   • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
   • dowodu wpłaty czesnego
   • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

   Kontakt

   Centrum Kształcenia Podyplomowego
   Uczelnia Łazarskiego
   ul. Świeradowska 43
   02-662 Warszawa

   Sektor "E" pokój 56
   e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
   tel. 22 54-35-322

   Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
   2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
    1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
     • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
     • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
    2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
     • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
     • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
     • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
     • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
     • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
    • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
    • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
    • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
    1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
     • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
    2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
   6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
   8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
   9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
   10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
   12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.