Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 162 godziny
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Do kogo?

Studia przeznaczone są wyłącznie dla osób, które posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz dla osób, które są absolwentami studiów Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) prowadzonych na Uczelni Łazarskiego albo podobnych kierunków prowadzonych na innych uczelniach.

Atuty

Atuty dotyczące programu:

 1. Studia są rozwinięciem i uzupełnieniem (II stopniem) rozpoczętych w 2013r. studiów podyplomowych "Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym".
 2. Program obejmuje wybrane zagadnienia prawne oraz ekonomiczne związane z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi, które sprawiają szczególnie dużo problemów w praktyce.
 3. Program obejmuje zajęcia poświęcone metodyce prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych, zasadom współpracy z bankami, komornikami, organami rządowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Program obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące finansowania restrukturyzacji, metodyki prowadzenia procesów cywilnych, bezskuteczności czynności dłużnika i upadłego, odpowiedzialności członków zarządu.
 5. Program jest tworzony we współpracy z Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. Studenci studiów podyplomowych korzystają ze zniżek w opłatach za seminaria i konferencje organizowane przez Instytut oraz mogą brać udział w pracach badawczych Instytutu.
 6. Program obejmuje zajęcia monograficzne, których przedmiotem będą tematy wskazane przez słuchaczy, dyskusja, analiza praktyki orzeczniczej różnych sądów na podstawie zanonimizowanych orzeczeń.

Atuty dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:

 1. Zajęcia warsztatowe skoncentrowane na analizowaniu kazusów przygotowanych przez wykładowców oraz zaproponowanych przez studentów problemów praktycznych.
 2. Bogate materiały dydaktyczne udostępniane przed zajęciami.
 3. Brak konieczności pisania pracy końcowej (dyplomowej).

 Atuty dotyczące kadry:

 1. Zajęcia prowadzone wyłącznie przez praktyków - sędziów z wydziałów do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych, osoby zajmujące się w praktyce restrukturyzacją przedsiębiorstw, Przewodniczącą i Członków Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, Członków Zespołu, który opracował założenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości

Przesłanki i cele studiów

Studia są dedykowane głównie dla osób, które posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W ramach studiów będą omawiane opracowane kazusy, autentyczne stany faktyczne, wybrane problemy praktyczne, metodyki prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Studia nie będą obejmowały zagadnień wstępnych i podstawowych, które są znane osobom, które zdały pozytywnie egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego i posiadają doświadczenie w wykonywaniu funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka i które potrzebują zajęć nastawionych na rozwiązywanie problemów pojawiających się przy wykonywaniu obowiązków nadzorcy, zarządcy oraz syndyka.

Aktywność studentów

Prace badawcze i projekty praktyczne realizowane przez studentów studiów podyplomowych we współpracy z Instytutem Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

 1. 12 maja 2017r. odbyła się na Uczelni Łazarskiego konferencja "Upadłość konsumencka. Aksjologia, funkcje i wykładnia funkcjonalna", podczas której referaty wygłosili również studenci studiów podyplomowych „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa”: Michał Hajduk oraz Monika Malinowska-Przybylska. Prelegentami na konferencji byli wykładowcy studiów podyplomowych: dr hab. Anna Hrycaj prof. Uczelni Łazarskiego, dr Patryk Filipiak, sędzia Daria Popłonyk.
 2. 27 stycznia 2017r. na Uczelni Łazarskiego odbyło się przygotowane przez Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Seminarium Naukowe „Upadłość i restrukturyzacja małżonków”.  W Seminarium brali udział studenci i wykładowcy studiów podyplomowych. Zobacz informację o Seminarium.
 3. Wykładowcy (dr hab. Anna Hrycaj prof. Uczelni Łazarskiego oraz sędzia Agnieszka Owczarewicz) i student studiów podyplomowych „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa” Albin Pawłowski przygotowali w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel wzór tabeli do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym (projekt badawczy - Efektywne zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową oraz organizacja pracy wydziału do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych). Arkusz kalkulacyjny jest udostępniany również przez Krajową Izbę Doradców restrukturyzacyjnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zobacz więcej.

Program

Moduł I – 48h
Pozycja prawna, prawa i obowiązki nadzorcy, zarządcy i syndyka

1. Zakres obowiązków tymczasowego nadzorcy sądowego i tymczasowego zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zarządcy przymusowego w postępowaniu upadłościowym (nadzór, zarząd, sprawozdania) –kazus;
2. Pozycja, obowiązki i uprawnienia nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu (umowa, sprawozdanie, współdziałanie z dłużnikiem) - kazus;
3. Przygotowywanie sprawozdań z czynności oraz sprawozdań rachunkowych - kazusy;
4. Sporządzanie spisu wierzytelności oraz listy wierzytelności;
5. Likwidacja masy upadłości (aspekty prawne);
6. Przygotowanie planu podział;
7. Współpraca z radą wierzycieli (regulamin rady) i sędzią-komisarzem;
8. Odpowiedzialność karna doradcy restrukturyzacyjnego;
9. Odpowiedzialność karna dłużnika;
10. Odpowiedzialność odszkodowawcza doradcy restrukturyzacyjnego.

Moduł II – 24h
Metodyka prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

1. Metodyka prowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu;
2. Metodyka prowadzenia przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego;
3. Metodyka prowadzenia postępowania sanacyjnego;
4. Metodyka prowadzenia postępowania upadłościowego konsumenta;
5. Metodyka prowadzenia postępowania upadłościowego przedsiębiorcy;
6. Metodyka prowadzenia postępowania o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;

Moduł III – 58
Otoczenie restrukturyzacji i upadłości

1. Bezskuteczność czynności upadłego;
2. Odpowiedzialność członków zarządu;
3. Metodyka prowadzenia procesu cywilnego;
4. Metodyka współpracy doradcy restrukturyzacyjnego z innymi organami i podmiotami (banki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, komornicy, organy administracji itp.);
5. Nowe finansowanie w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
6. Pomoc publiczna - procedury, źródła;
7. Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego;
8. Konwersatoria monograficzne;

Moduł IV – 30h
Efektywność postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

1. Strategie restrukturyzacji niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorcy
2. Przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych
3. Zarządzanie likwidacją masy upadłości
4. Systemy informatyczne w działalności kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego

Egzamin dyplomowy

Aktywność, prace badawcze i projekty praktyczne realizowane przez studentów studiów podyplomowych we współpracy z Instytutem Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

27 stycznia 2017r. na Uczelni Łazarskiego odbyło się przygotowane przez Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Seminarium Naukowe „Upadłość i restrukturyzacja małżonków”.  W Seminarium brali udział studenci i wykładowcy studiów podyplomowych. Zobacz informację o Seminarium -  http://www.lazarski.pl/pl/wydzialy-i-jednostki/instytuty/wydzial-prawa-i-administracji/instytut-prawa-upadlosciowego-i-restrukturyzacyjnego-oraz-badan-nad-niewyplacalnoscia/sprawozdanie-z-seminarium-upadlosc-i-restrukturyzacja-malzonkow/

Wykładowcy

prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. sędzia Anna Hrycaj

Kierownik programu
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

 

 

 

Małgorzata Anisimowicz

doradca restrukturyzacyjny, ekonomista i mediator z ponad 20- letnim doświadczeniem w doradztwie biznesowym i restrukturyzacyjnym. Założycielka i vice-prezes PMR Restrukturyzacje S.A. Przeprowadziła procesy restrukturyzacji licznych spółek, w tym autorski program restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach postępowań upadłościowych w trybie likwidacji. Pełni funkcję biegłego sądowego. Jest również Prodziekanem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Prezesem Zarządu Okręgowej Rady Doradców Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu.

 

 

dr Adam Chmielewski

Pracownik naukowy Pracowni Rachunkowości i Rewizji Księgowej
w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, ceniony wykładowca i konsultant firm. Doświadczenie praktyczne zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i bankach. Zainteresowania naukowe związane z tematyką rachunku kosztów i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Biegły rewident, członek Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie SA.

Umiejętności eksperckie:
- ocena polityki rachunkowości i systemów księgowych,
- badanie sprawozdań finansowych,
- analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw,
- budżetowanie i analiza odchyleń budżetowych,
- projektowanie systemu rachunkowości zarządczej i zarządczego rachunku kosztów,
- planowanie i analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

 

sędzia Edyta Dzielińska

 

Obecnie Sędzia Sądu Rejonowego dla M.st. Warszawy w Warszawie, od 2014 roku orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pełni funkcję sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od 2011 roku Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w V Wydziale Karnym, w którym orzekała w licznych sprawach m.in. z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. W latach 2005-2007 Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, od 2007 do 2011 roku Prokurator delegowany do pełnienia czynności w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, w Wydziale V Śledczym. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Podyplomowe Studia z zakresu problematyki zorganizowanej przestępczości, korupcji i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim, a także Studium Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z zakresu prawa karnego w tym prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego procesowego, z zakresu ekonomi i finansów, podstaw przedsiębiorczości, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Komisarz Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Warszawie.

 

 

sędzia Monika Gajdzińska-Sudomir

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, od 2003r. orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pełniła funkcję sędziego komisarza w kilkuset sprawach, w tym w postępowaniach upadłościowych  spółek giełdowych. Orzekała w Sądzie Okręgowym w Warszawie -  Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wielokrotnie była członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniach dla aplikantów aplikacji ogólnej, radcowskich i adwokackich. Prelegent na konferencjach. Autorka publikacji z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego oraz postępowania cywilnego. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Warszawie. Na przełomie 2014 i 2015 roku delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości jako Główny Specjalista w Departamencie Prawa  Cywilnego, w ramach których brała czynny udział w pracach nad nowelizacją prawa upadłościowego oraz w pracach zespołu powołanego do stworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

 

 

 

Andrzej Głowacki

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1996 r.  Prezes Zarządu DGA S.A., spółki która od 2004 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ekspert w dziedzinie wytyczania strategii przedsiębiorstw, przeprowadzania działań restrukturyzacyjnych oraz naprawczych jak również przeprowadzania procesów prywatyzacyjnych spółek Skarbu Państwa. Brał udział w wielu projektach restrukturyzacyjnych i przekształceniowych spółek oraz grup kapitałowych z całej Polski oraz projekty doradcze w obszarze transakcyjnym jak i prywatyzacyjnym na zlecenie Ministra Skarbu Państwa. Kierował pracami realizowanymi w ramach projektu "Akcelerator Pulsu Biznesu", realizowanego wraz z redakcją dziennika gospodarczego Puls Biznesu w 2013 roku, w którym ze wsparcia restrukturyzacyjnego skorzystały takie firmy, jak Agro Wodzisław czy Wiązary Burkietowicz.

 

 

Marcin Kubiczek

Doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ekspert w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem istniejących narzędzi prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Doradza spółkom giełdowym w zakresie zarządzania kryzysowego, scenariuszy restrukturyzacyjnych oraz optymalnych modeli restrukturyzacyjnych.

 

 

sędzia Daria Popłonyk

Sędzia, w latach 1994-1999 odbyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 1999-2003 prawnik w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu i stały arbiter Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Od 2003r. sędzia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w XVII a następnie X Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Autorka artykułów i głos z zakresu prawa konsumenckiego oraz upadłościowego.

 

 

 

r.pr. Bartosz Sierakowski

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych i naprawczych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom.    Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, współautorem komentarza praktycznego do ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (komentarz wydawany cyklicznie przez DGP - Firma i Prawo). Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.

 

 

Jerzy Sławek

doradca restrukturyzacyjny, Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

sędzia Arkadiusz Zagrobelny

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, od 2003 r. orzekający w X Wydziale dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W latach 2011/2014 orzekał w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydziale Gospodarczym (w ramach delegacji). Zastępca Przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych (2013/2014). Wykładowca na szkoleniach dla syndyków i aplikantów. Współautor publikacji z zakresu prawa upadłościowego.

 

 

radca prawny, syndyk Piotr Zimmerman

Radca prawny, specjalizujący się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Prowadzi działalność dydaktyczną. Wykłada prawo upadłościowe i naprawcze na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził szkolenia dla syndyków, zarządców i nadzorców sądowych, aplikantów sądowych, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i w Szczecinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie, Najwyższej Izby Kontroli, BCC, BGŻ, PKO BP i innych. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek (np. Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2012, zorganizowany w dniu 9 listopada 2012 r. przez Instytut Allerhanda). Jest autorem dwóch wydań "Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego" (Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 1 w 2007, wyd. 2 w 2012). Publikacje Mec. Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN CNBC.  Członek zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego.

 

 

 

sędzia Anna Żuława

Sędzia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego, zdobyte i ugruntowane podczas aplikacji sądowej, jak również wieloletniej pracy, w tym w charakterze asystenta sędziego (w okresie od stycznia 2008 roku do marca 2012 roku) pod kierunkiem Przewodniczącego X Wydziału ds. Upadłościowych i Naprawczych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - Sądzie Gospodarczym, a następnie od marca 2012 roku do chwili obecnej - na stanowisku Sędziego we wspomnianym Wydziale. Patron i wykładowca aplikantów kierowanych w ramach szkoleń przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Na przełomie 2014 i 2015 roku delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości jako Główny Specjalista w Departamencie Prawa  Cywilnego, w ramach których brała czynny udział w pracach nad nowelizacją prawa upadłościowego oraz w pracach zespołu powołanego do stworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

 

 

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dla doradców restrukturyzacyjnych5900 zł6100 zł6300 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 1. Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych;
 2. Kandydaci muszą posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego;
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego oraz licencji

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest:
1. Uzyskanie zaliczeń z każdego modułu kształcenia
2. Co najmniej 70 % obecności na zajęciach
3. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu końcowego, sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów (test

 

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

 

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów